Haku

FINE-042552

Tulosta

Asianumero: FINE-042552 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 07.07.2022

Vesialuksen omistajan vastuu. Vakuutuksen korvauspiiri ja voimassaolo. Chartertoimintaa koskenut rajoitusehto. Oliko vahinko sattunut koeajolla ja kuuluivatko matkustajille aiheutuneet henkilövahingot vakuutuksen piiriin?

Tapahtumatiedot

B Oy:n työntekijän kuljettamalla veneellä oli järjestetty veneajeluja eräiden yritysmessujen yhteydessä 30.8.2019. B Oy:n mukaan tarkoitus oli ollut esitellä suorituskykyisen veneen ominaisuuksia. Ajelun aikana veneen peräosassa istuneiden henkilöiden ote tukipisteistä oli irronnut käännöksessä, minkä seurauksena käännöksestä oli tullut entistäkin rajumpi, ja kyydissä olleille oli aiheutunut vammoja. Käräjäoikeus oli 24.9.2020 tuominnut veneen kuljettajan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kolmesta vammantuottamuksesta sakkorangaistukseen sekä velvoittanut B Oy:n yhteisvastuullisesti veneen kuljettajan kanssa korvaamaan matkustajille aiheutuneita henkilövahinkoja 38 900 eurolla.

B Oy haki korvausta vahingosta veneen vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö hylkäsi vaatimuksen päätöksellään 20.11.2020, koska vakuutus oli ehtojen mukaan voimassa liikuttaessa veneellä vain tavanomaisten koeajojen aikana mukaan lukien messu- ja näyttelytapahtumat ja vahinko oli sattunut huviajeluun rinnastettavassa tapahtumassa. Uudessa päätöksessään 14.4.2021 yhtiö vetosi rajoitusehtoon 5.3, jonka mukaan vakuutus ei kattanut vuokra- tai charterkäytössä olevia aluksia. Vakuutusyhtiön mielestä vahinko oli sattunut veneen charterkäytössä. T Oy oli tarjonnut messujen näyttelyalueeseensa kuuluneita laituripaikkoja B Oy:n käyttöön, mikäli B Oy tarjosi T Oy:n käyttöön veneen kuljettajineen. T Oy:n oli ollut määrä vastata laituripaikka- ja polttoainekuluista. T Oy oli tapahtumamarkkinoinnissaan kertonut mahdollisuudesta veneajeluihin. T Oy:n edustajilla tai asiakkailla ei ollut lupaa kuljettaa venettä, vaan siitä oli vastannut B Oy:n kuljettaja. Matkustajilla oli myös ollut lupa nauttia alkoholia. Asiaan ei vaikuttanut se, että B Oy oli samalla markkinoinut veneitään.

Vakuutusyhtiö ei muuttanut ratkaisua myöskään sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä 31.8.2021 antamassaan päätöksessä, vaan vetosi lisäksi siihen, etteivät matkustajien vahingot sisältyneet vakuutuskirjan mukaan vakuutusturvaan.

Asiakkaan valitus

B Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vaatien vakuutusyhtiötä korvaamaan 30.8.2019 aiheutuneet vahingot. B Oy oli maksanut korvauksia noin 60 000 euroa. B Oy:n mielestä vakuutusyhtiön tulkinta chartertoiminnasta oli virheellinen. B Oy oli järjestänyt T Oy:n messuosastoon kuuluneelta laiturialueelta messuvieraille koeajoja huviveneellä myynninedistämistarkoituksessa. T Oy ei ollut tarvinnut laiturialuetta, joten se oli tarjonnut sitä B Oy:n käyttöön.

Vakuutusyhtiön mainitseman matkustajien ja matkatavaran kuljetusta koskevan merilain 15 luvun 2 a §:ssä olevan määritelmän mukaan rahdinkuljettajalla tarkoitettiin henkilöä, joka sopimuksen perusteella, ammattimaisesti tai vastiketta vastaan otti kuljetettavakseen aluksella matkustajia taikka matkustajia ja matkatavaraa. Oli riidatonta, ettei vakuutus kattanut aluksia, jotka olivat vuokra- tai charterkäytössä. Niin ikään oli selvää, että charterkäyttö määriteltiin vakuutusehdoissa koko aluksen vuokraamiseksi miehistöineen. Koeajotarkoituksessa messuille tuodut huviveneet eivät olleet sellaisessa käytössä.

Pienveneiden charterkäytölle ei ollut yleistä määritelmää, mutta vuokra- ja charterkäytölle oli ominaista, että vene vuokrattiin miehistöineen vuokraajan käyttöön. Leimallista oli asiakkaille räätälöityjen ratkaisujen ammattimainen tarjoaminen osapuolten sopimalla tavalla ja sopimuksen vastikkeellisuus.

B Oy on kiistänyt sopineensa vastikkeesta T Oy:n kanssa. Laituripaikan lainaamisesta ei ollut aiheutunut T Oy:lle kuluja eikä sitä voitu rinnastaa vuokraan. Polttoainekulujen kattamisesta ei ollut sovittu ja B Oy oli vastannut niistä. Veneen koeajoissa ja esittelyssä ei ollut kyse T Oy:n käyttöoikeudesta veneeseen. T Oy ei ollut ohjeistanut valittavia henkilöitä, reittiä tai veneen käsittelyä, vaan toiminnasta oli vastannut B Oy ja kyse oli sen omasta markkinoinnista.

T Oy:n tapahtumamarkkinointiin liittynyt ilmoitus veneajeluista ei sitonut B Oy:tä eikä se kertonut yritysten sopimussuhteesta tai veneeseen liittyneistä järjestelyistä. Kyse oli ollut markkinointitilaisuudesta veneen mahdollisille ostajaehdokkaille. T Oy:n toimitusjohtaja ei ollut vahvistanut vakuutusyhtiön käsitystä asiasta. Vakuutusyhtiö oli sivuuttanut sen, että koeajoja oli järjestetty eri veneillä kaikille halukkaille eikä vain T Oy:lle tai sen sidosryhmille. Päätelmiä ei voitu tehdä vain sen perusteella, että onnettomuus oli sattunut koeajolla, jolla oli ollut mukana T Oy:n henkilökuntaan ja sidosryhmiin kuuluneita henkilöitä.

B Oy on huomauttanut, ettei charterkäyttöä voitu päätellä veneen kuljettajan perusteella. Vakuutusehtojen mukaan vakuutetun edustajan tuli aina olla läsnä esittely- ja koeajolla. Se oli välttämätöntä myös turvallisuussyistä. B Oy:n omalla työntekijällä oli tehokkaan moottoriveneen ominaisuuksien esittelemisen edellyttämä ammattitaito ja kokemus. B Oy on kiistänyt, että veneessä tai edes laiturialueella olisi saanut nauttia alkoholijuomia. Messuilla oli ollut omat anniskelualueet eikä omia juomia ollut saanut alueella nauttia.

Chartertoiminta ei kuulunut B Oy:n toimialaan. B Oy ei voinut olla ammattimainen charterpalveluiden tarjoaja. Esittelyajoihin ei myyty lippuja, vaan mahdollisuus oli tarjottu vastikkeetta kaikille halukkaille. Kyse ei siis ollut edes veneen vuokrauksesta. Liikenteen palveluista annetun lain 102 §:n ja vesiliikennelain 46 §:n viittaussäännöksen mukaan miehitettynä vuokratun vuokraveneen kuljettajalla tuli olla vuokraveneen kuljettajankirja, jos venettä käytettiin vesiliikennelain mukaisessa tulonhankkimistarkoituksessa. T Oy ja B Oy eivät olleet sopineet, että yhteistyössä olisi ollut kyse chartertoiminnasta eikä esittelyveneiden kuljettajilta ollut vaadittu sen edellyttämää pätevyyttä.

B Oy on lausunut lisäkirjelmässä 17.1.2022, että kiistämällä chartertoiminnan se oli kiistänyt myös matkustajien henkilövahinkojen sisältymättömyyden vakuutukseen. Väite henkilövahinkoja koskeneesta rajoituksesta ei pitänyt paikkaansa. Vakuutusehtojen kohdan 5.2.4, Varustajan vastuu henkilövahingoista, mukaan vakuutus ei kattanut vakuutuksenottajan vahingonkorvausvelvollisuutta kolmannelle vahingosta, josta sen kärsijällä oli oikeus korvaukseen vakuutuksenottajan muun vakuutuksen perusteella. Kyseessä oli kolmannelle aiheutunut henkilövahinko ja oli riidatonta, ettei vahinkoa korvattu B Oy:n muusta vakuutuksesta. Henkilövahingot kuuluivat siten vakuutuksen piiriin.

Vakuutusehtojen kohdassa 5.3 todettiin, että ellei kohdassa 5.1. tai vakuutuskirjassa nimenomaisesti toisin mainittu, vakuutusturva ei kattanut ...henkilövahinkoa tai aluksella olleita matkatavaroita, eikä vakuutuksenottajan mahdollista vastuuta näistä... aluksia, jotka olivat vuokra- tai charterkäytössä. Charterkäytöllä tarkoitettiin ehdon mukaan koko aluksen vuokraamista miehistöineen. Henkilövahinkojen korvattavuutta koskeva ehto 5.2.4 oli kohdassa 5.3 edellytetyn mukaisesti mainittu vakuutuskirjassa ja näin vakuutusehtojen mukaan korvattavaa vahinkoa. Lisäksi charterkäyttöä koskenut rajoitus koski alukselle aiheutuneita vahinkoja eikä ehdossa erikseen suljettu pois henkilövahinkoja. Jos näin oli tarkoitettu, sitä ei ollut ehtokohtaan kirjattu. Epäselvyys ehdoissa tulkittiin vakiintuneesti laatijan vahingoksi.

Vakuutusyhtiö ei ollut yksilöinyt, mikä nimenomainen ehto sulki henkilövahingot vakuutuksen ulkopuolelle. Henkilövahingot olivat vakuutusehtojen perusteella korvattavia siinäkin tapauksessa, että vastoin B Oy:n näkemystä kyse olisi ollut chartertoiminnasta. Vakuutusyhtiö ei ollut väittänyt, ettei vakuutus kattanut esittely- ja koeajojen yhteydessä tapahtuneita henkilövahinkoja, vaan ne kuuluivat B Oy:n käsityksen mukaan vakuutuksen piiriin.

B Oy on kirjelmässään selostanut osapuolten edustajien lausumia todeten muun muassa, että väite polttoainekustannusten ja laiturivuokrien kirjallisesta sopimisesta oli harhaanjohtava. T Oy:n edustaja oli lähettänyt sähköpostin, johon B Oy ei ollut vastannut. T Oy:n yksipuolinen ilmoitus ei ollut sopimus. T Oy:n viestistä ilmeni myös, että T Oy:n edustaja oli 8.8.2019 ohjeistanut B Oy:tä oman markkinointivarustelun tuomiseen. B Oy:lle ei ollut määrä aiheutua muita kuin palkka- ja henkilöstökuluja, mikä ei tukenut väitettä chartertoiminnasta. Osapuolet olivat mieltäneet B Oy:n toiminnan markkinoinniksi, ja se oli esitellyt tapahtumassa myös pienempiä veneitään. Esittelyajoja oli järjestetty kuusi. T Oy:n edellisen vuoden messuilla ei ollut asiassa merkitystä.

B Oy on huomauttanut, ettei T Oy:n toimitusjohtaja M.L. ollut vakuutusyhtiön haastattelussa 19.1.2021 puhunut charterista. Kyse oli vakuutusyhtiön tulkinnasta. Keskustelusta oli vain vakuutusyhtiön edustajan muistiinpanot, joista ilmeni, että M.L:n mukaan B Oy oli saanut tehdä omaa markkinointia. Uudelleen 5.2.2021 kuultuna M.L. oli muun muassa ilmoittanut, ettei hän pitänyt veneajeluja chartertoimintana, koska B Oy:llä oli ollut asiassa oma markkinointielementti ja intressi esitellä veneitä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt B Oy:n korvausvaatimuksen toistaen korvauspäätöksessä 14.4.2021 lausumansa. B Oy on vaatinut korvausta rikosasian oikeudenkäynnissä maksettavaksi tuomituista vastapuolen 12 197 euron oikeudenkäyntikuluista, henkilövahinkojen 38 900 euron korvauksista ja 14 458,00 euron oikeudenkäyntikuluistaan.

Vakuutusyhtiö on lausunut korvanneensa 14.5.2021 oikeusturvavakuutuksesta sekä vastapuolen että B Oy:n omat oikeudenkäyntikulut vaatimuksen mukaan vähennettynä omavastuuosuuksilla. Pienalusvakuutuksen vakuutuskirjan mukaan matkustajien vahingot eivät sisältyneet vastuuvakuutuksen vakuutusturvaan. Sen vuoksi vakuutuksesta ei korvattu matkustajien henkilövahinkojen vahingonkorvauksia. B Oy ei ollut riitauttanut tätä korvauspiirin rajoitusta.

Vastuuvakuutuksen omavastuu oli 500 euroa. Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuutena oikeudenkäyntikuluista oli korvaamatta 5 217,95 euroa, joten vastuuvakuutuksesta käsiteltäväksi jäi 4 717,95 euroa. Tältä osin asiaan kuitenkin sovellettiin vakuutusehtojen kohdan 5.3 rajoitusta chartertoiminnasta.

Vakuutusyhtiö on lausunut perusteluinaan, että B Oy oli toimittanut messutapahtumaan T Oy:n käyttöön veneen kuljettajineen. Sähköpostien mukaan B Oy:n edustaja oli sopinut kirjallisesti, että B Oy:llä oli oikeus laskuttaa polttoaine T Oy:ltä ja T Oy vastasi laiturialueen vuokrasta. T Oy oli markkinoinut messujen yhteydessä veneajelulle pääsyä omilla verkkosivuillaan. T Oy:n toimitusjohtaja M.L. oli kertonut vakuutusyhtiölle, että sopimuksen mukaan veneellä piti aina olla mukana T Oy:n isäntänä toiminut henkilö, mutta T Oy asiakkaineen sai tulla vain nautiskelemaan ajelusta. T Oy:n henkilökunta tai asiakkaat eivät voineet ajaa venettä, vaan B Oy:ltä oli paikalla oma kuljettaja. Toimiluvista tai katsastuksista M.L. ei muistanut tarkemmin keskustellun. Lähtökohta oli ollut, että B Oy hoiti kaiken. B Oy sai tehdä paikalla myös omaa markkinointia, mutta aina kun T Oy:llä oli tarve lähteä vesille, veneen tuli olla laiturissa. M.L. ei muistanut, paljonko omaa markkinointia B Oy:llä oli ollut.

Vaikka nimenomaisesta palkkiosta ei ollut sovittu, vakuutusyhtiön mielestä chartertoiminnan puolesta puhui erityisesti se seikka, että T Oy:n käytössä oli ollut oma B Oy:n kuljettaja ja T Oy oli tilaajana vastannut laiturialueen vuokrasta ja polttoainekuluista. T Oy oli ilmoittanut B Oy:lle ennen messuja, ”ettei teille tule muita kuluja kuin palkka-/henkilöstökulut”. Myös edellisen vuoden messuilla T Oy oli tarjonnut asiakkailleen ulkopuolisen yhtiön veneajeluja. Ainoa ero oli nyt ollut se, ettei B Oy:n ja T Oy:n välillä ollut sovittu nimenomaisesta vastikkeesta. T Oy:n mukaan B Oy ei olisi tullut messuille ilman sopimusta.

Vakuutusyhtiö on lausunut lisävastineessa 9.2.2022, että B Oy oli vakuutusehdoista lausuessaan jättänyt huomiotta vakuutuskirjan vastuuvakuutusta koskevassa kohdassa olevan rajoitusehdon matkustajien vahingoista. Vakuutussopimus koostui vakuutuskirjasta ja siihen liittyneistä vakioehtotyyppisistä vakuutusehdoista. Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö eli vakuutusmäärä, omavastuu ja turvalaajuus ilmenivät vakuutuskirjasta. Rajoitusehto oli sisällöltään ja merkitykseltään selkeä ja yksiselitteinen: vastuu matkustajista ei sisältynyt vakuutusturvaan. Varustajan vastuuvakuutuksesta ei korvattu matkustajien henkilövahinkoja, joista vakuutettu saattoi olla korvausvastuussa. Erillisenä vakuutuskirjalla olleena ja nimenomaan B Oy:n vakuutusturvaan liittyneenä kirjauksena kyseistä rajoitusta oli tulkittava ensisijaisena suhteessa muihin ehtoihin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakirjojen mukaan B Oy:n eräiden messujen yhteydessä 30.8.2019 tarjoamalla veneajelulla oli sattunut vahinko, jossa veneen matkustajille aiheutui vammoja. Lautakunnan käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen maksamaan korvausta mainituista henkilövahingoista ja asiassa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista B Oy:lle myöntämäänsä pienalusvakuutukseen sisältyneen vastuuvakuutuksen perusteella. Tarkemmin kyse on siitä, ovatko henkilövahingot vakuutukseen sovellettavien vastuunrajoitusehtojen vuoksi ylipäätään kuuluneet kyseisen vastuuvakuutuksen piiriin.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan pienalusvakuutukseen sovellettavien 20.6.2019 päivättyjen vakuutusehtojen kohdan 5.1, Mitä vakuutusturva kattaa, alakohdan Varustajan vastuu, mukaan vakuutus kattaa korvausvastuun esine- tai henkilövahingosta, joka vakuutuksenottajalle voimassaolevan oikeuden mukaan syntyy välittömästi aluksen käytöstä johtuen seuraavista seikoista:
- vahinko, joka on aiheutunut välittömästi aluksen törmäämisestä toiseen alukseen tai muuhun esineeseen, jos vahinko ei ole korvattava aluksen kaskovakuutuksesta,
- vahinko, joka on aiheutunut aluksen aiheuttamista aalloista tai on muuten suora seuraus aluksen operoinnista,
- vahinko, joka on aiheutunut aluksen ankkurien, kiinnitys- ja hinausvarusteiden, lastaus- ja purkausvarusteiden, laskuportaiden yms. käytön yhteydessä
- kustannukset tai kulut, jotka syntyvät aluksesta päässeestä öljystä tai muusta aineesta
- aluksen miehistölle sekä aluksen miehistöön kuulumattomalle, aluksella tilapäisesti työskentelevälle henkilölle aiheutuvat vahingot,
- korvausvastuu henkilövahingoista sekä ansionmenetyksestä on rajattu siihen määrään, josta vahingonkärsijä ei ole oikeutettu saamaan korvausta vakuutuksenottajan muun vakuutuksen perusteella.
- kustannukset tai kulut, jotka ovat syntyneet vakuutetun aluksen hylyn tai aluksesta tai sen hylystä peräisin olevan vakuutukseen kuuluneen laitteiston poisviemisestä, hävittämisestä tai niiden merkitsemisestä silloin, kun sellaisiin toimenpiteisiin on lain nojalla ryhdyttävä.

Vakuutusehtojen kohdan 5.2.4, Varustajan vastuu henkilövahingoista, mukaan vakuutus ei kata vakuutuksenottajan vahingonkorvausvelvollisuutta kolmannelle vahingosta, josta sen kärsijällä on oikeus korvaukseen vakuutuksenottajan muun vakuutuksen perusteella.

Vakuutusehtojen kohdan 5.3, Vakuutusturvan erityiset rajoitukset, mukaan jollei edellä kohdassa 5.1 tai vakuutuskirjassa nimenomaisesti toisin mainita, vakuutusturva ei kata

- henkilövahinkoa tai aluksella olleita matkatavaroita eikä vakuutuksenottajan mahdollista vastuuta näistä ...
- aluksia, jotka ovat vuokra- tai charterkäytössä (charterkäytöllä tarkoitetaan koko aluksen vuokraamista miehistöineen) ...

Asian arviointi

Lautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että vakuutusyhtiön B Oy:n veneille myöntämä vastuuvakuutusturvan sisältänyt pienalusvakuutus on sinänsä ollut voimassa kyseisen messutapahtuman aikana. Veneen matkustajille 30.8.2019 aiheutuneiden henkilövahinkojen korvattavuuden kannalta on kuitenkin ratkaisevaa, että vakuutusyhtiön B Oy:lle antaman vakuutuskautta 1.1.2019 – 31.12.2019 koskeneen vakuutuskirjan mukaan vakuutussopimukseen kuuluneeseen varustajan vastuuvakuutusturvaan ei ole sisältynyt vastuuta aluksen matkustajille aiheutuvista vahingoista.

Lautakunta katsoo, että yleisen sopimusoikeudellisen tulkintaperiaatteen mukaisesti viimeksi mainittua B Oy:n kanssa nimenomaan sovittua vakuutusturvan laajuutta yksilöinyttä sopimusmääräystä on sovellettava vakuutussopimukseen muutoin sovellettaviin vakiovakuutusehtoihin nähden ensisijaisena. Tämän vuoksi ja kun myös mainittujen vakiovakuutusehtojen kohdan 5.3 erityisten rajoitusten mukaan vakuutusturva ei ole kattanut henkilövahinkoa eikä sen osalta ole vakuutuksesta annetulla vakuutuskirjalla ja vakuutusehtojen kohdassa 5.1 muuta määrätty, lautakunta katsoo, etteivät 30.8.2019 sattuneesta vahinkotapahtumasta aiheutuneet henkilövahingot ole kuuluneet B Oy:llä voimassa olleen vakuutusturvan piiriin. Vakuutussopimuksen ehtoja ei myöskään voida pitää tältä osin epäselvinä. Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa, ettei B Oy:n mainitsemassa vakuutusehtojen kohdassa 5.2.4 ole kyse vakuutuskirjassa mainitusta määräyksestä vaan vakuutussopimukseen sovellettaviin vakiovakuutusehtoihin sisältyneestä ehtomääräyksestä.

Asiassa aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksen osalta vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtojen kohdan 5.3 vuokra- tai charterkäytössä olevia aluksia koskevaan rajoitusehtoon. Rajoitusehtoon otetun määritelmän mukaan charterkäytöllä tarkoitetaan vakuutussopimuksessa koko aluksen vuokraamista miehistöineen. B Oy on kiistänyt vakuutusyhtiön väitteen kyseisen veneen charterkäytöstä ja kertonut, että kyse oli ollut sen ja laituripaikan käytön tarjonneen T Oy:n muusta yhteistyöstä ja B Oy:n omassa markkinointitarkoituksessaan messuvieraille ja T Oy:n henkilökunnalle tarjoamasta mahdollisuudesta veneiden esittelyajoihin.

Lautakunnan asiaa koskeneista B Oy:n ja T Oy:n edustajien sähköposteista saaman käsityksen mukaan yritysten välisessä järjestelyssä on ollut kyse yhteisesti sovitusta markkinointiyhteistyöstä, jossa T Oy oli voinut tarjota messuvierailleen mahdollisuutta päästä B Oy:n järjestämille veneen esittelyajoille, ja B Oy oli päässyt T Oy:n suostumuksella messualueelle esittelemään ja markkinoimaan myymiään veneitä. Sähköpostien perusteella molemmat osapuolet ovat pääasiallisesti vastanneet omista kustannuksistaan eli T Oy messualueen vuokrista ja B Oy veneajelujen henkilöstökuluista.

Lautakunnan näkemyksen mukaan kyseinen järjestely ei vastaa ainakaan tyypillistä vuokrasopimusta, jossa T Oy olisi vuokrannut B Oy:ltä veneen tai veneitä kuljettajineen täyttä korvausta vastaan itse määrittelemäänsä käyttötarkoitukseen. Asiasta ei voida päätyä muuhun käsitykseen myöskään vakuutusyhtiön esittämästä T Oy:n internetsivuillaan julkaisemasta messuja koskeneesta ilmoituksesta sen paremmin kuin vakuutusyhtiön selvittämistä T Oy:n toimitusjohtajan asiasta antamista kertomuksistakaan.

Selostetuilla perusteilla lautakunta katsoo, ettei B Oy:n ja T Oy:n välisessä veneen käyttöä koskeneessa järjestelyssä ole ollut kyse vakuutusehtojen kohdassa 5.3 mainitusta vuokra- tai charterkäytöstä. Tämän vuoksi vakuutusehtojen kohdan 5.3 vuokra- tai charterkäyttöä koskevaa rajoitusta ei voida soveltaa asiaan. Näin ollen vakuutusyhtiö ei ole näyttänyt, että sillä olisi ollut oikeus evätä korvaus 30.8.2019 sattuneen vahingon johdosta B Oy:n maksettavaksi koituneista oikeudenkäyntikuluista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö ottaa B Oy:n korvaushakemuksen uudelleen käsiteltäväkseen B Oy:lle asiassa aiheutuneiden vielä korvaamatta olevien oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi vakuutussopimuksen muutoin asettamissa rajoissa. Aiheutuneiden henkilövahinkojen osalta lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä vakuutussopimukseen sovellettavien ehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Sarpakunnas
Vierula

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia