Haku

FINE-042518

Tulosta

Asianumero: FINE-042518 (2022)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 23.08.2022

Onko asiakkaalle suositeltu hänen sijoitusprofiiliinsa soveltumatonta tuotetta? Onko asiakkaalle annettu riittävät tiedot pääomaturvaamattomasta strukturoidusta joukkovelkakirjalainasta? Sijoitusneuvonta. Joukkovelkakirjalaina.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli palveluntarjoajan asiakkaana vuonna 2014 merkinnyt sijoitusrahastoa 44.554,45 eurolla ja ostanut 10.000 eurolla pääomaturvattua strukturoitua sijoitusta, joka erääntyi 9.7.2019 arvoon 10.332,01 euroa. Asiakas on lunastanut sijoitusrahastosta osuuksia seuraavasti:

Päivämäärä        Lunastuksen arvo        Varojen käyttökohde

10.11.2014          15.000,01 euroa            Ostettu joukkolaina A:ta
6.10.2015           10.000,00 euroa          Sijoitettu vertaislainayhtiöön
11.3.2016            10.000,00 euroa          Sijoitettu vertaislainayhtiöön
1.9.2016             14.489,94 euroa            Ostettu joukkolaina B:tä

Asiakas on ostanut valituksen kohteena olevat pääomaturvaamattomat strukturoidut joukkovelkakirjalainat A ja B 24.11.2014 ja 16.9.2016 palveluntarjoajan suosituksesta. Joukkolaina A:n merkintähinta oli 15.000 euroa ja merkinnästä veloitettiin kuluja 225 euroa. Joukkolaina B:n merkintähinta oli 15.000 euroa ja merkinnästä veloitettiin kuluja 300 euroa.

Asiakas on 20.10.2020 myynyt palveluntarjoajan suosituksesta joukkolainat ennen niiden erääntymistä. Joukkolaina A:n myyntihinta oli 12.000,48 euroa, minkä lisäksi sille oli maksettu korkoa yhteensä 2.803,38 euroa. Joukkolaina B:n myyntihinta oli 11.483,32 euroa, minkä lisäksi sille oli maksettu korkoa yhteensä 2.581,07 euroa.

Asiakas on reklamoinut joukkolainojen A ja B myynnistä palveluntarjoajalle 1.12.2020.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan katsonut, että hänelle on myyty liian riskipitoisia sijoitustuotteita, joista on aiheutunut asiakkaalle sijoitustappiota.

Kaikki asiakkaan tekemät sijoitukset on tehty asiakkaan avopuolison veljenpoika X:n suosituksesta. X on ottanut aikoinaan asiakkaaseen ja hänen avopuolisoonsa yhteyttä ja tullut heille kotiin tarjoten sijoituksia ja sijoitusten muutoksia ensin toisen palveluntarjoajan ja sittemmin tämän tapauksen palveluntarjoajan edustajana. Asiakas on sijoittanut vain X:n suosittamiin sijoituksiin ja tehnyt X:n suosittamia muutoksia niihin. Muista sijoitusvaihtoehdoista ei ole ollut edes puhetta. Ensin asiakas sijoitti toisen palveluntarjoajan rahastoon ja myöhemmin tapauksessa vastapuolena olevan palveluntarjoajan tarjoamiin sijoituskohteisiin. Lisäksi asiakas on sijoittanut X:n suosituksesta vertaislainoja tarjoavaan yritykseen.

X on ollut palveluntarjoajan edustajana tämän tapauksen kohteena olevien sijoitusten hankinnan aikaan. Varojen siirto palveluntarjoajalle – aluksi sijoitusrahastoon ja sen jälkeen rahastosta muihin sijoituskohteisiin – on tapahtunut X:n aloitteesta ja suosituksesta. Sijoitukset joukkolainoihin A ja B sekä vertaislainayhtiöön on tehty X:n aloitteesta ja suosituksesta. X:n mukaan asiakkaalle suositellut strukturoidut sijoitukset olivat parempia ja tuottavampia sijoituksia. Asiakkaalla ei ollut tällaisista sijoitustuotteista mitään tietoa aiemmin. Vertaislainayhtiöön tehtävän sijoituksen perusteena oli, että kyseessä on kannattava sijoitus, josta saa hyvää tuottoa. Vertaislainayhtiöstäkään asiakas ei ole ennen tätä tiennyt yhtään mitään.

X on täyttänyt asiakkaasta 31.3.2014 tehdyn sijoittajakartoituksen käyntinsä yhteydessä mukanaan olleelle kannettavalle koneelle, eikä käytössä ollut mahdollisuutta tulostaa. Asiakas on ilmoittanut sijoituskokemuksensa olevan määräaikaistalletukset, yhden pankin rahaston ja X:n suosittelemat sijoitukset tapauksen vastapuolena olevalle palveluntarjoajalle. Lisäksi asiakkaalla on ollut toiselta palveluntarjoajalta hankittu strukturoitu sijoitus, jossa oli asiakkaan muistin mukaan 90 %:n pääomaturva ja joka on aikoinaan tehty X:n aloitteesta ja suosituksesta hänen vielä ollessaan tällä toisella palveluntarjoajalla töissä. Muita strukturoituja sijoituksia asiakkaalla ei ole ollut. Asiakkaalla ei ole ollut sijoittajakartoituksessa todettua useiden vuosien sijoituskokemusta. Asiakkaan riskinsietokyky on ollut kartoituksen mukaisesti 3 asteikolla 1–5.

Joukkolainojen A ja B myyntiä suositteli palveluntarjoajan toinen työntekijä, koska niistä ei ollut enää tiedossa mitään muuta kuin tappiota. Vielä suurempien tappioiden välttämiseksi sijoitukset on lopetettu.

Asiakas ei ole ollut riskisijoittaja eikä joukkolainoja A ja B olisi saanut koskaan asiakkaalle suositella. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle joukkolainoista A ja B aiheutuneena tappiona yhteensä 7.255,18 euroa. Lisäksi asiakas katsoo, että sijoituksille pitäisi maksaa jonkinlainen tuotto.

Palveluntarjoajan asiakaspalvelija on loppuvuodesta 2020 todennut, että palveluntarjoaja on toiminut virheellisesti ja antoi ymmärtää, että palveluntarjoaja tulee korvaamaan aiheuttamansa rahallisen menetyksen.

Palveluntarjoajan vastine

Vastineessaan palveluntarjoaja on todennut, että asiakkaalle aiheutui tappiota sijoituksista yhteensä 1.253,61 euroa ottaen huomioon tuotteille maksetut korot.

Asiakkaan 31.3.2014 allekirjoittaman perustietolomakkeen mukaisesti asiakas on ilmoittanut omaavansa useiden vuosien sijoituskokemuksen erilaisista rahoitusvälineistä. Palveluntarjoajalla hoidossa olevia varoja koskevaksi riskinsietokyvyksi asiakas on ilmoittanut 3 (keskimääräinen) asteikolla 1–5 ja yksittäisen rahoitusvälineen osalta 4 (keskimääräistä korkeampi) asteikolla 1–5. Lisäksi asiakas on ilmoittanut sijoittaneensa aiemmin tai tuntevansa laajalti monenlaisia rahoitusvälineitä, mukaan lukien pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat strukturoidut sijoitukset. Palveluntarjoajalla asiakas oli aiemmin sijoittanut mm. erääseen strukturoituun sijoitukseen 25.6.2014.

Joukkolainoja A ja B merkitessä asiakas on vahvistanut, että hänelle on kuvattu yleisesti ja kyseiseen sijoitukseen liittyviä riskejä sekä että asiakkaalla on ollut mahdollisuus tutustua sijoituksen markkinointiesitteeseen ja ohjelmaesitteeseen ennen merkinnän tekemistä. Molempien sijoitusten tuotto-odotukset ja riskitasot ovat olleet asiakkaan perustietolomakkeella ilmoittamaan riskinsietokykyyn sopivia.

Asiakas on halunnut realisoida voittoja allokaatiorahastosta ja sijoittaa varat kassavirtaa maksaviin kohteisiin, joiden korkotuotto on allokaatiorahaston korko-osiota korkeampi, eli joukkolainoihin A ja B. Asiakas on ilmoittanut ymmärtävänsä tämän vaikutukset sijoittamisen riskeihin.

Asiakas ilmoitti myöhemmin haluavansa lopettaa sijoitustoiminnan palveluntarjoajalla joukkolainojen A ja B erääntyessä. Palveluntarjoaja suositteli myymään sijoitukset, koska maksetut korot huomioiden oli mahdollista saada sijoitetut varat lähes kokonaan takaisin ja varsinkin joukkolaina A:n tapauksessa oli riski viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumista, jotka olisivat pienentäneet palautettavaa pääomaa.

Loppuvuonna 2020 palveluntarjoajan asiakaspalvelija ei ole ottanut kantaa itse tapahtumaan, vaan ainoastaan normaalisti pahoitellut asiakkaan tyytymättömyyttä.

Tappiot ovat aiheutuneet sijoitusten riskien toteutumisesta markkinointiesitteessä esitetyllä tavalla, eikä niitä voi pitää sijoitusten riskitasoon nähden erityisen suurina. Huomioiden edellä mainitut seikat, palveluntarjoaja ei katso olevansa vastuussa aiheutuneista tappiosta.

Selvitykset

Sijoittajakartoitus

Asiakkaasta on tehty sijoittajakartoitus, jonka asiakas on allekirjoittanut sähköisesti pankkitunnuksillaan 31.3.2014. Asiakas on allekirjoituksellaan vakuuttanut tiedot oikeiksi.

Asiakas on ilmoittanut seuraavansa sijoittamiseen liittyviä asioita silloin tällöin, hankkivansa tai luovuttavansa rahoitusvälineitä muutaman kerran vuodessa ja käyvänsä kauppaa rahoitusvälineillä 10.000–100.000 eurolla vuodessa. Asiakkaalla on ollut 4–10 vuotta kokemusta sijoittamisesta ja hän on ollut valmis pitämään varojaan sijoitettuna 4–8 vuotta.

Asiakkaan riskinsietokyvyksi palveluntarjoajalla hoidossa olevaa koko sijoitusvarallisuutta koskien on merkitty 3 (keskimääräinen) asteikolla 1–5. Samalla asteikolla asiakkaan yksittäistä rahoitusvälinettä koskevaksi riskinsietokyvyksi on merkitty 4 (keskimääräistä korkeampi).

Kartoituksen mukaan asiakas oli sijoittanut edellisen viiden vuoden aikana seuraaviin rahoitusvälineisiin ja/tai sijoituspalveluihin ja tuntevansa ne:

 • Pankkitalletus
 • Rahamarkkinasijoitusrahasto
 • Investment grade -luokan joukkovelkakirjalaina
 • Investment grade -luokan sijoitusrahasto
 • High yield -luokan joukkovelkakirjalaina sijoitusrahasto
 • Osakerahasto (sis. yhdistelmärahastot)
 • Noteeratut kotimaiset ja ulkomaiset osakkeet sekä osaketalletustodistukset
 • Pääomaturvaamattomat strukturoidut tuotteet – Velkasitoumus (sisältäen joukkovelkakirjalainat)

Lisäksi kartoituksen mukaan asiakas tunsi seuraavat rahoitusvälineet ja sijoituspalvelut:

 • Täyden valtakirjan omaisuudenhoito
 • High yield -luokan joukkovelkakirjalaina
 • Pääomaturvatut strukturoidut tuotteet – velkasitoumus (sisältäen joukkovelkakirjalainat)

Kartoituksen mukaan asiakkaalle on katsottu soveltuviksi kaikki edellä mainitut sijoitusluokat (pois lukien täyden valtakirjan omaisuudenhoito).

Asiakkaan nettovarallisuudeksi on ilmoitettu 275.000 euroa, josta sijoitusvarallisuutta oli 125.000 euroa ja muuta varallisuutta 150.000 euroa. Asiakkaalla ei ollut ilmoitettu olevan velkaa. Palkkatuloiksi ja eläkkeeksi on ilmoitettu 25.000 euroa bruttona vuodessa ja sijoitustoiminnan tuloiksi 1.000 euroa bruttona vuodessa.

Asiakkuuden tarkoitukseksi on merkitty sijoitustoiminta ja varojen alkuperäksi palkkatulo, perintö ja sijoitustoiminta.

Markkinointiesitteet

Joukkolainojen A ja B markkinointiesitteiden mukaan tuotteet sopivat sijoittajalle, joka mm. haluaa tavoitella korkeampaa kassavirtaa kuin ostamalla suoraan yritysten joukkovelkakirjoja ja hyväksyy sijoitettuun pääomaan ja kuponkituottoon kohdistuvat luottoriskin. Sijoitus on pääomaturvaamaton strukturoitu joukkovelkakirjalaina.

Joukkolainoissa sijoittaja saa kuponkituoton ja vastineeksi ottaa riskin viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumista. Joukkolaina A:ssa viiteyhtiöitä on 75 ja B:ssä kymmenen. Kaikki viiteyhtiöt olivat matalan luottoluokituksen eli ns. high yield -yhtiöitä.

Sijoitukseen on kerrottu liittyvän mm. markkina-, liikkeeseenlaskija- ja jälkimarkkinariski. Markkinointiesitteissä on käyty esimerkkien avulla läpi luottovastuutapahtumien vaikutus palautettavaan nimellispääomaan ja maksettavaan korkoon.

Joukkolaina A:n sijoitusaika on seitsemän vuotta. Sijoituksen tuotto on ensimmäiset kolme vuotta kiinteä korkokuponki, joka on vähintään 6,5 % p.a. Tämän jälkeen vaihtuva korkokuponki 3,5 % p.a. + 2 kertaa 3 kk euribor.

Joukkolaina B:n sijoitusaika on viisi vuotta ja tuotto on vähintään 6,25 % p.a. koko ajalta. Lisäksi tähän joukkolainaan on liittynyt valuuttariski, jonka merkitystä on tuotu esiin esimerkein.

Asiakas on joukkolaina A:n ostositoumuksessa sähköisellä allekirjoituksellaan 8.11.2014 vahvistanut vastaanottaneensa joukkolaina A:n markkinointiesitteen ja tutustunut siinä esiintyviin ehtoihin ja sijoitukseen liittyviin riskeihin.

Asiakas on joukkolaina B:n ostositoumuksessa allekirjoituksellaan 28.9.2016 vahvistanut vastaanottaneensa joukkolaina B:n markkinointiesitteen ja tutustunut siinä esiintyviin ehtoihin ja sijoitukseen liittyviin riskeihin.

Muu aineisto

Asiassa on lisäksi toimitettu tapahtumaluettelo asiakkaan arvo-osuustilistä ajalla 1.4.2014–30.11.2020.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Lautakunnan arvioitavana on se, olivatko asiakkaalle suositellut strukturoidut joukkovelkakirjalainat asiakkaalle soveltuvia. Tämän arvioimiseksi lautakunnan on tarkasteltava asiakkaasta tehdyn sijoittajakartoituksen luotettavuutta. Arvioitavaksi tulee myös se, oliko sijoituksesta annettu asiakkaalle asianmukaiset tiedot.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Sijoitusten tekemisen hetkellä voimassa olleen sijoituspalvelulain (747/2012) 10 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaan edun mukaisesti.

Saman luvun 4 §:n 1 momentin mukaan sijoituspalveluyrityksen, joka tarjoaa sijoituspalveluna sijoitusneuvontaa tai omaisuudenhoitoa, on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä ja palvelua.

Saman luvun 5 §:n 2 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista riittävät tiedot muun muassa palvelun kohteena olevien rahoitusvälinelajien luonteesta ja niihin liittyvistä riskeistä.

Saman lain 16 luvun 1 §:n mukaan sijoituspalveluyritys ja korvausrahasto ovat velvolliset korvaamaan vahingon, jonka ne ovat tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet sijoituspalveluyrityksen asiakkaalle tai muulle henkilölle tämän lain […] vastaisella menettelyllä.

Asian arviointi

Sijoittajakartoituksen luotettavuus

Asiakas on kertonut, että vuonna 2014 hänestä tehty sijoittajakartoitus on ollut osittain virheellinen ainakin asiakkaan sijoituskokemuksen osalta. Kartoituksen on laatinut hänen avopuolisonsa veljenpoika X, joka oli täyttänyt lomakkeen tietokoneellaan asiakkaan kotona. Kartoitusta ei ole voitu tulostaa ja asiakas on allekirjoittanut lomakkeen sähköisesti.

Lautakunta toteaa, että jälkikäteen on mahdotonta luotettavasti arvioida, onko asiakas todella tuntenut kaikki ne sijoitustuotteet, jotka hän vuonna 2014 tehdyn sijoituskartoituksen mukaan on tuntenut. Asiakas on sijoittanut moniin kartoituksessa mainittuihin sijoitustyyppeihin, mutta toisaalta näidenkin osalta asiakkaan mukaan sijoitukset on tehty vain X:n ohjeiden mukaisesti.

Vaikka se, että asiakkaan sijoittajakartoituksen on tehnyt asiakkaan sukulainen asiakkaan kotona, voi herättää epäilyjä kartoituksen luotettavuuden suhteen, ei tällä seikalla kuitenkaan yksinään voida kumota kartoituksen luotettavuutta. Sijoituslautakunta katsoo, että lautakunnalle toimitettujen selvitysten perusteella asiassa on jäänyt osoittamatta, että asiakkaan sijoittajakartoitus ei olisi vastannut asiakkaan sijoituskokemusta ja -tavoitteita. Sijoitusneuvojen soveltuvuutta asiakkaalle on siten arvioitava vuonna 2014 tehdyn sijoittajakartoituksen pohjalta.

Sijoitusneuvojen soveltuvuus

Jos palveluntarjoaja tarjoaa sijoitusneuvontaa, sen on sijoituspalvelulain mukaan suositeltava asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä.

Sijoittajakartoituksen mukaan asiakkaan riskinsietokyvyksi palveluntarjoajalla hoidossa olevaa koko sijoitusvarallisuutta koskien on merkitty 3 (keskimääräinen) asteikolla 1–5. Yksittäistä rahoitusvälinettä koskevaksi riskinsietokyvyksi on merkitty 4 (keskimääräistä korkeampi). Kartoituksen mukaan asiakas oli sijoittanut mm. seuraaviin sijoitustuotteisiin ja tunsi ne: investment grade -luokan joukkovelkakirjalainat, high yield -luokan joukkovelkakirjalainoja sisältävät sijoitusrahastot ja pääomaturvaamattomat strukturoidut joukkolainat. Asiakas on kartoituksen mukaan tuntenut myös pääomaturvatut strukturoidut joukkolainat. Palveluntarjoaja oli katsonut edellä mainitut sijoitustuotteet asiakkaalle sopiviksi. Kartoituksen mukaan asiakkaan sijoitusvarallisuus on ollut 125.000 euroa, muu varallisuus 150.000 euroa ja asiakas on ollut velaton. Asiakkuuden tarkoitus on ollut sijoitustoiminta.

Asiakkaalla on ollut ennen joukkolaina A:n hankintaa 2014 noin 45.000 euron sijoitus yhdistelmärahastossa. Yhdistelmärahastosta on ennen joukkolaina B:n hankintaa 2016 lunastettu noin 30.000 euroa joukkolainojen A ja B ostoon ja 20.000 euroa vertaislainayhtiöön tehtyihin sijoituksiin. Vertaislainayhtiöön tehty sijoitus on tehty toisen palveluntarjoajan kautta. Lisäksi asiakkaalla on ollut 10.000 euron nimellisarvioinen pääomaturvattu joukkolaina, joka erääntyi täysimääräisenä heinäkuussa 2019.

Palveluntarjoajan mukaan asiakas on halunnut realisoida voittoja allokaatiorahastosta ja sijoittaa varat kassavirtaa maksaviin kohteisiin, joiden korkotuotto on allokaatiorahaston korko-osiota korkeampi.

Joukkolainat A ja B ovat pääomaturvaamattomia strukturoituja joukkolainoja, joiden pääoman takaisinmaksu on riippunut high yield -luottoluokitettujen viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumista.  Joukkolaina A:ssa on vaihtelevan luottoriskilisän yhtiöitä ja B:ssä BB/Ba-luottoluokituksen saaneita yhtiöitä. Joukkolaina A:ssa on 75 viiteyhtiötä ja B:ssä kymmenen. Jokainen luottovastuutapahtuma vähentää takaisin maksettavaa pääomaa ja luottovastuutapahtuman jälkeisiä kuponkituottoja suhteellisen osuutensa verran: joukkolaina A:ssä 1/75 ja B:ssä 1/10. Luottovastuutapahtumien ajankohdasta riippuen joukkolaina A:n kokonaistuotto on negatiivinen noin 20 luottovastuutapahtuman jälkeen. Joukkolaina B:n kohdalla tämä luku on noin 3.

Ottaen huomioon kaiken edellä mainitun lautakunta katsoo, että palveluntarjoajan suositus hankkia joukkolainat A ja B on pidettävä soveltuvana asiakkaalle.

Tiedonantovelvollisuus

Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle riittävät tiedot muun muassa palvelun kohteena olevien rahoitusvälinelajien luonteesta ja niihin liittyvistä riskeistä.

Asiakas on joukkolainojen A ja B ostositoumuksissa allekirjoituksellaan vahvistanut saaneensa joukkolainojen markkinointiesitteet ja tutustuneensa niihin. Markkinointiesitteissä on mainittu selvästi, että tuotteissa ei ole pääomaturvaa. Markkinointiesitteissä on käyty läpi erilaiset tuotteisiin liittyvät riskit ja esimerkein luottovastuutapahtumien vaikutukset maksettavaan pääomaan ja tuottoon. Markkinointiesitteissä on esitetty viiteyhtiöt ja niiden luottoluokitukset ja/tai luottoriskilisät. Markkinointiesitteissä on vielä todettu viiteyhtiöitä vastaavien yhtiöiden historialliset luottovastuutapahtumien määrät tai todennäköisyydet.

Sijoituslautakunta katsoo, että asiakkaalle on annettu riittävät tiedot sijoitusten ominaisuuksista ja riskeistä.

Palveluntarjoajan lupaus korvata vahinko

Asiakkaan mukaan palveluntarjoajan asiakaspalvelija on loppuvuodesta antanut ymmärtää, että palveluntarjoaja tulee korvaamaan aiheuttamansa rahallisen menetyksen. Palveluntarjoajan mukaan kyse on ollut vain normaalista asiakkaan tyytymättömyyden pahoittelusta.

Palveluntarjoajan asiakaspalvelijan asiakkaalle ja hänen avopuolisolleen lähettämässä sähköpostissa asiakaspalvelija on antanut ohjeet asiakasvalituksen tekemiseen ja pahoitellut tapahtunutta.

Sijoituslautakunta katsoo, ettei asiassa ole osoitettu palveluntarjoajan luvanneen maksaa asiakkaalle vahingonkorvausta.

Lopputulos

Sijoituslautakunta ei suosita korvausta.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                               
Siheeri Heino

Jäsenet

Annola
Kajala
Ovaska
Räty-Ivanov

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia