Haku

FINE-042392

Tulosta

Asianumero: FINE-042392 (2021)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.12.2021

Miten vastuu asiakkaan tililtä oikeudettomasti tehdystä ja pankin mobiilisovelluksella vahvistetusta tilisiirrosta jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Verkkourkinta. Maksuvälineen oikeudeton käyttö. Maksuvälineen haltijan huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on saanut 18.4.2021 klo 14.11 tekstiviestin, jossa on lukenut seuraavaa: "Tilisi on lukittu.
Ratkaise: [pankki]-suomi.info".

Asiakas on linkin kautta avautuneilla pankin verkkosivuilta näyttäneillä sivuilla käyttänyt pankkitunnuksiaan.

Pankki on lähettänyt asiakkaalle 18.4.2021 klo 14.17 pankin mobiilisovelluksen aktivointikoodin sisältäneen englanninkielisen tekstiviestin.

Rikolliset ovat asiakkaan verkkopankkitunnuksia ja em. aktivointikoodia käyttäen aktivoineet laitteelleen asiakkaan nimissä olleen pankin mobiilisovelluksen. Mobiilisovelluksella vahvistaen on tehty mm. 15.000 euron oikeudeton tilisiirto asiakkaan tililtä.  

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan 15.000 euron vahingon.

Kaikki sai alkunsa, kun asiakas klikkasi viestiä, joka tuli samasta numerosta kuin aikaisemmin tullut pankin aiheellinen vakuutuskorvauspalveluviesti. Viesti ei siis tullut mistään vieraasta numerosta ja asiakas oli siinä uskossa, että myös tämä viesti oli pankin lähettämä ja vaatii toimenpiteitä, joten asiakas tunnollisena ihmisenä jatkoi verkkopankkiin eikä voinut kuvitellakaan, että se oli huijaus. Asiakkaalla oli koko ajan mielessä luottamus pankkiin ja että näin on pyydetty tekemään. Asiakas tiesi kyllä huijausviesteistä, mutta ei osannut yhdistää tähän aidon näköiseen, joka oli tullut pankin numerosta. Asiakkaan mielestä on pankin vastuulla suojata järjestelmää tämän tyyppisiltä huijauksilta.

Asiakkaan tililtä siirrettiin 24.000 euroa asiakkaan pojan tilille, jolta siirrettiin 8.000 euroa korttiyhtiön tilille sekä 15.000 euroa tuntemattoman henkilön tilille sekä tehtiin 5.300 euron ja 3.000 euron katevaraukset. Luottotilille saatiin palautettua 8.000 euroa ja korttiyhtiö on myöhemmin päätöksellään kohtuullistanut päätöstään luottorajan kohtuuttoman suuren korottamisen osalta. Näin on jäänyt vielä 15.000 euron tilisiirto, jota asiakas ei ole saanut takaisin.

Pankin vastine

Väärinkäytöksen yhteydessä tehdyistä siirroista asiakkaan Visa debit/credit -kortilta (8.300,00 euroa) asiakas on reklamoinut pankille. Tältä osin asiakkaalle on korvattu 6.625,26 euroa pankin korttiyhtiön toimesta 29.6.2021. Asiakkaan vastattavaksi on jäänyt luottokortin käyttövara, 1.674,74 euroa. Asiakas on reklamoinut FINE:lle väärinkäytökseen liittyvästä 15.000 euron tilisiirrosta.

Pankin käsitys tapahtuman kulusta on seuraava. Asiakas on saanut tekstiviestin: "Tilisi on lukittu. Ratkaise: [pankki]-suomi.info". Asiakas on avannut huijausviestin linkin ja asiakkaalle avautui [pankki].fi -verkkopalvelun näköinen sivusto, jonne asiakas on syöttänyt verkkopankkitunnukset.

Asiakkaan lisävahvistusnumeroon, joka on ollut liitettynä asiakkaan verkkopalvelusopimuksessa maksun lisävahvistukseen, on lähetetty pankin toimesta turvallisuussyistä 18.4.2021 klo 14.17 seuraava viesti: "You're about to enable Mobile key in device [pankki]. Confirm enabling in your mobile app with activation code 13876. [pankki]"
Viestissä pyydetty pankin mobiilisovelluksen liitos on hyväksytty ja 15.000 euron tilisiirto on vahvistettu kyseisellä mobiilisovelluksella. Näin ollen ulkopuolisen on täytynyt saada haltuunsa myös tekstiviestissä pyydetty koodi 13876.

Pankin toimet asiakkaiden varoittamiseksi

Väärinkäytösten ehkäisemiseksi pankki on aktiivisesti varoittaneet asiakkaitamme verkkopalvelutunnusten kalastelukampanjoista muun muassa seuraavilla [pankki].fi:n tiedotteilla:
16.4. Huijareita liikkeellä — älä koskaan luovuta tunnuksiasi ulkopuoliselle
23.3. Huijaustekstiviestejä ja -sähköposteja [pankin] nimissä
2.3. Verkkopankkitunnuksia kalastellaan hakukoneiden ja huijausviestien avulla
8.2. Verkkopankkitunnuksia kalastellaan hakukoneiden ja huijausviestien avulla

Pankki on ohjeistanut asiakkaitaan olemaan luovuttamatta verkkopankkitunnuksia, mikäli tunnuksia kysytään sähköpostilla tai puhelimitse sekä lisäksi ohjeistettu, ettei verkkopankkiin saa kirjautua sähköpostitse tulleen linkin kautta. Lisäksi pankki on ohjeistanut, että kirjauduttaessa verkkopankkiin, tulee kirjoittaa verkkopankin osoite (www.[pankki].fi) selainriville itse tai käyttää tallennettua kirjanmerkkiä. Jos mahdollista, asiointiin on suositeltu käytettävän [pankki]-mobiili-sovellusta.

Sääntely ja sopimusehdot

Pankki viittaa maksupalvelulain 53 §:n ja 62 §:in sekä pankin tunnusten ja verkkopalveluiden yleisiin ehtoihin. Asiakkaalle on pankin verkkopalvelusopimuksen tekemisen yhteydessä myös annettu Tärkeää tietoa tunnuksista -niminen asiakirja, jossa todetaan
"Älä kerro tunnuksiasi puhelimessa tai sähköpostissa. Pankki, poliisi tai viranomainen ei koskaan kysy tunnuksiasi puhelimitse tai esim. sähköpostin välityksellä. Näin toimii ainoastaan rikollinen.
Jos luovutat tunnuksesi toiselle henkilölle tai sovellukselle, olet yksin vastuussa kaikesta tunnusten käytöstä. Tunnukset saa syöttää vain [pankin] hyväksymiin sovelluksiin ja palveluihin."

Asian arviointi

Pankki on useaan otteeseen alkuvuoden 2021 aikana varoittanut asiakkaitaan tietojenkalastelusta. Pankki katsoo, yleisen tietämyksen ja pankin antamien varoitusten perusteella, että asiakkaan tulisi olla tietoinen tunnusten turvallisesta käytöstä.

Tapauksessa on riidatonta, että maksut tehneellä taholla on ollut käytössään asiakkaan pankin verkkopalvelutunnus. Jotta mobiilisovellus on ollut mahdollista aktivoida, on aktivoijalla ollut tiedossaan asiakkaan verkkopalvelutunnuksen kaikki osat: käyttäjätunnus, salasana, vaihtuva avainlukulistan numero ja lisäksi aktivoija on saanut tietoonsa asiakkaan tunnuksiin liitettyyn puhelinnumeroon lähetetyn vahvistustekstiviestin tiedot. Ulkopuolisella on siis ollut käytössään asiakkaan tunnistus- ja maksuvälineenä toimiva pankin verkkopalvelu-tunnus kokonaisuudessaan.

Keskeistä tapauksen arvioinnin kannalta on se, että asiakas on nimenomaisesti pankin näkemyksen mukaan antanut suostumuksensa uuden mobiilisovelluksen aktivoinnille, koska pankki on tekstiviestissä nimenomaisesti sanonut, mitä koodilla ollaan tekemässä. Pankin toimittama tekstiviesti on ollut englanninkielinen, joka on poikennut asiakkaan normaalista asiointikielestä pankin kanssa. Tämän asian viimeistään olisi tullut herättää asiakkaassa epäilystä. Viesti on lähetetty englanniksi, sillä väärinkäytöksen tehnyt on valinnut pankin mobiilisovelluksen kieleksi englannin. Jos asiakas ei ole ymmärtänyt viestin merkitystä, olisi hänen tullut olla antamatta koodia.

Koska kaikkien edellä mainittujen tietojen on pitänyt päätyä tilisiirrot tehneelle taholle, toimintaa on kokonaisuutena arvioituna pidettävä törkeän huolimattomana. Huolimattomuuden astetta on pidettävä törkeänä siitä syystä, että asiakas on antanut aktivointikoodin siitä huolimatta, että asiakkaalle toimitetussa vahvistusviestissä on todettu, että asiakkaalle ollaan aktivoimassa mobiiliavainta uudelle laitteelle. Pankki on useaan kertaan varoittanut tällaisista urkinnasta tiedotteissaan sen lisäksi, että asia on tuotu esille sopimuksen tekemisen sekä ehtomuutosten yhteydessä Tärkeää tietoa tunnuksista -asiakirjalla. Edellä mainituilla perusteilla pankki katsoo, ettei se ole miltään osin velvollinen korvaamaan aiheutunutta vahinkoa, vaan oikeudeton käyttö jää kokonaisuudessaan asiakkaan omalle vastuulle.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Kuvakaappaus asiakkaan 18.4.2021 klo 14.11 saamasta rikollisten lähettämästä tekstiviestistä samassa ketjussa pankkiryhmän vakuutusyhtiön asiakkaalle lähettämän tekstiviestin kanssa.
- Pankin tunnusten ja verkkopalveluiden yleiset ehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko asiakkaan pankkitunnusten oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt lain 53 § 1 momentin mukaisia velvollisuuksiaan, sekä minkä asteista asiakkaan mahdollinen huolimattomuus on.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n (Maksuvälineestä huolehtiminen.) 1-2 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.
Maksuvälineen haltijan velvollisuus huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista alkaa, kun hän vastaanottaa ne.

Lain 54 §:n (Katoamisilmoitus.) 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n (Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä.) mukaan

Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Maksupalvelulain 63 §:n (Palveluntarjoajan vastuu oikeudettomasta maksutapahtumasta.) 1 momentin mukaan 

Jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti eikä 62 §:stä muuta johdu, palveluntarjoajan, jonka asiakkaan varoja on käytetty maksutapahtuman toteuttamiseen, on välittömästi ja viimeistään seuraavana työpäivänä siitä, kun se havaitsi maksutapahtuman tai sille ilmoitettiin maksutapahtumasta, palautettava maksutapahtuman rahamäärä asiakkaalleen tai palautettava tämän maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta.

Pankin tunnusten ja verkkopalveluiden yleisten ehtojen (Pankkitunnusehdot) Tunnusten säilyttäminen ja sallitun käytön rajoitukset -kohdan mukaan:

Henkilöasiakkaalle luovutetut Tunnukset ovat henkilökohtaiset. Tunnuksia ei saa luovuttaa kenellekään toiselle henkilölle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle, eikä erilliselle sovellukselle tai palvelulle, ellei sovellus tai palvelu ole [Pankin] hyväksymä. [Pankin] hyväksymät sovellukset ja palvelut ovat nähtävillä osoitteessa [pankki].fi. Jos asiakas antaa Tunnuksensa kolmannelle, asiakas vastaa kolmannen hänen nimissään tekemistä toimista.
[…]
Tunnuksia tai osaa niistä ei koskaan saa:
- kertoa suullisesti niitä puhelimitse tai muulla tavalla kysyvälle ulkopuoliselle taholle. Soittaessaan [pankin] puhelinpalveluun asiakas näppäilee Tunnukset puhelimeen. Palveluntarjoaja tai muut [Pankki] Ryhmän yritykset eivät koskaan soita asiakkaalle ja pyydä kertomaan tai näppäilemään Tunnuksia;
- luovuttaa tekstiviestillä, sähköpostilla tai muun sovelluksen kautta tulleen pyynnön perusteella muille kuin [pankin] hyväksymille palveluille ja sovelluksille;
- käyttää kirjautumiseen [pankki]-verkkopalveluihin, jos linkki kirjautumissivulle on lähetetty Asiakkaalle sähköpostilla tai muulla sähköisellä tavalla.

Pankkitunnusehtojen Ilmoitus Tunnusten katoamisesta tai joutumisesta sivullisen tietoon tai haltuun -kohdan mukaan

Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Palveluntarjoajalle Tunnusten katoamisesta tai niiden joutumisesta käyttöön oikeudettoman tietoon tai haltuun taikka jos asiakas epäilee niiden joutuneen käyttöön oikeudettoman tietoon tai haltuun. Ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, että vain osa Tunnuksista on kadonnut tai joutunut käyttöön oikeudettoman tietoon tai haltuun.
[…]

Pankkitunnusehtojen Tunnusten käyttäminen -kohdan [Pankki]-verkkopalveluiden käyttö -alakohdan mukaan

Asiakas tunnistautuu [Pankki]-verkkopalveluihin näppäilemällä käyttäjätunnuksen ja salasanan ja tarvittaessa vahvistusvälineen luvun. Eri asiointikanavat voivat sisällöltään ja toiminnoiltaan erota toisistaan tunnistusmenetelmän osalta.
[…]
 [Pankki].fi-palveluun kirjaudutaan kirjoittamalla osoite [pankki].fi selaimen osoiteriville. Ennen kirjautumista [pankki].fi-palveluun asiakas on velvollinen tarkistamaan, että [pankki].fi -verkkosivusto on suojattu SSL-suojauksella.
SSL-suojauksessa selaimen osoiterivin lukkosymbolin vieressä tulee lukea, että varmenne on myönnetty [Pankki] Ryhmään kuuluvalle yhtiölle (esim. XXX). SSL-suojaus näkyy lisäksi eri selaimissa esimerkiksi osoitepalkin vihreänä värinä.
Asiakas ei saa antaa [Pankki]-verkkopalveluita käyttöön Kolmannelle osapuolelle esim. henkilölle, sovellukselle tai palvelulle. Sallittua ei ole käyttää esim. sellaisia palveluja, jotka ottavat hallintaansa asiakkaan istunnon [Pankki]-verkkopalvelussa. […]

Pankkitunnusehtojen Asiakkaan vastuu Tunnusten käyttämisestä -kohdan mukaan Asiakkaan vastuu Tunnusten käyttämisestä määräytyy Tunnusten käyttötarkoituksen mukaan. Siltä osin kuin ehdot koskevat kuluttajan vastuuta tunnusten käyttämisestä maksuvälineenä pankin verkkopalveluissa ehdot vastaavat maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä. Siltä osin kuin ehdot koskevat tunnusten haltijan vastuuta tunnusten käyttämisestä tunnistusvälineenä ehdot vastaavat tunnistuslain 27 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Asian arviointi

Tapahtumienkulku

Pankkilautakunta katsoo tapauksessa riidattomaksi, että asiakas on saanut pankin nimissä lähetetyn tekstiviestin, jossa olevan linkin kautta avautuneilla rikollisten luomilla huijaussivuilla asiakas on syöttänyt verkkopankkitunnuksiaan luullessaan asioivansa pankin kanssa. Rikolliset ovat näin tietoonsa päätyneillä asiakkaan pankkitunnustiedoilla aloittaneet asiakkaan nimissä olevan uuden pankin mobiilisovelluksen asentamisen omalle [pankki]-nimiselle laitteelleen.

Uuden mobiilisovelluksen asentamisen aloittamisen johdosta pankki on lähettänyt asiakkaalle mobiilisovelluksensa aktivointikoodin sisältäneen englanninkielisen tekstiviestin. Pankkilautakunta katsoo saadun selvityksen perusteella, että myös aktivointikoodin on täytynyt päätyä rikollisten tietoon ja tämä on todennäköisesti tapahtunut siten, että asiakas on laittanut tekstiviestitse saamansa koodin em. linkistä avautuneilla sivuilla sitä varten varattuun sarakkeeseen. Aktivointikoodin saatuaan rikolliset ovat voineet aktivoida käyttöönsä asiakkaan nimissä olevan pankin mobiilisovelluksen omalle laitteelleen. Nyt kyseessä olevan tilisiirron rikolliset ovat tehneet em. pankin mobiilisovelluksella vahvistaen.

Asiakkaan menettelyn arviointi

Pankkitunnusehtojen mukaan tunnuksia ei saa koskaan käyttää kirjautumiseen [pankki]-verkkopalveluihin, jos linkki kirjautumissivulle on lähetetty asiakkaalle sähköpostilla tai muulla sähköisellä tavalla. Edelleen ehtojen mukaan [Pankki].fi-palveluun kirjaudutaan kirjoittamalla osoite [pankki].fi selaimen osoiteriville ja ennen kirjautumista [pankki].fi-palveluun asiakas on velvollinen tarkistamaan, että [pankki].fi -verkkosivusto on suojattu SSL-suojauksella.

Pankkilautakunta katsoo, että asiakas on laiminlyönyt pankkitunnusehtojen mukaisia velvollisuuksiaan käyttäessään pankkitunnuksiaan tekstiviestissä olleen linkin kautta avautuneilla sivuilla ja jätettyään tarkastamatta kyseisen verkkosivuston suojauksen.

Pankkilautakunta kuitenkin katsoo, ettei asiakkaan voida edellyttää ymmärtäneen hänelle lähetetyn tekstiviestin muotoilun ja sisällön taikka viestissä olleen linkin domainin/verkkotunnuksen perusteella, ettei tekstiviesti ollut pankin lähettämä. Edelleen lautakunta katsoo, ettei asiakkaalla voida asiassa saadun selvityksen perusteella katsoa olleen muutakaan syytä epäillä yhteydenoton asianmukaisuutta. Tässä arviossaan lautakunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että asiakkaan saama rikollisten lähettämä tekstiviesti on tullut asiakkaan puhelimessa samaan ketjuun pankkiryhmän vakuutusyhtiön asiakkaalle aiemmin lähettämän tekstiviestin kanssa.

Pankkilautakunta kiinnittää lisäksi yleisellä tasolla huomiota siihen, että vaikka pankin pankkitunnusehtojen mukaan tunnuksia ei saa koskaan käyttää kirjautumiseen pankin verkkopalveluihin asiakkaalle sähköisellä tavalla lähetetyn linkin kautta, Pankkilautakunnan tietojen mukaan pankki tai samaan yhtiöryhmään pankin kanssa kuuluvat toimijat ovat kuitenkin itse voineet joissain tilanteissa lähettää asiakkailleen tekstiviestejä, jotka ovat sisältäneet linkkejä pankin omille verkkosivuille. Tämä pankin toimintatapa voi osaltaan vaikuttaa siihen, että pankin asiakkaat eivät ymmärrä kyseenalaistaa tämänkaltaisia pankin nimissä tulleita yhteydenottoja ja joutuvat alttiiksi tämäntyyppiselle rikollisuudelle. Edelleen lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että nykyään moninaiset toimijat lähetyspalveluista terveydenhuollon palveluihin lähettävät asiakkailleen asiointia koskevia ja linkkejä sisältäviä tekstiviestejä, mikä on tehnyt tämänkaltaisista yhteydenotoista arkipäiväisiä ja on osaltaan voinut vaikuttaa siihen, ettei huolellinenkaan pankin asiakas osaa kyseenalaistaa pankin nimissä tulevan tekstiviestin asianmukaisuutta.

Ottaen lisäksi huomioon, että tässä tapauksessa tekstiviestissä olleesta linkistä on avautunut pankin verkkosivuilta näyttävät sivut ja asiakas on verkkosivujen näkymän perusteella edelleen luullut asioivansa pankin kanssa ja on tässä tarkoituksessa - käsityksensä mukaan tehdäkseen pankin edellyttämiä ja lukittuun tiliinsä liittyviä toimenpiteitä - käyttänyt pankkitunnuksiaan, Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaan laiminlyöntien kortti- ja pankkitunnusehtojen noudattamisen suhteen osoita edellä mainituilta osin tavallista suurempaa huolimattomuutta.

Pankkilautakunta kuitenkin katsoo, että saatuaan tavanomaisesta verkkopankkiasioinnista tai tunnistautumistilanteesta poikkeavalla tavalla pankin mobiilisovelluksen aktivointikoodin sisältäneen tekstiviestin asiakkaan olisi tullut - erityisesti viestin sisältö huomioiden - ymmärtää kyseenalaistaa saamansa yhteydenoton asianmukaisuus ja tarkoitus, ja jättää saamansa aktivointikoodi laittamatta verkkosivuilla sille varattuun sarakkeeseen. Mikäli asiakas olisi tuossa vaiheessa esimerkiksi ottanut itse yhteyttä pankkiinsa tiedustellakseen menettelyn asianmukaisuutta, olisi tapauksessa asiakkaan pankkitunnusten oikeudettomasta käytöstä aiheutuneelta vahingolta voitu välttyä.

Viimeksi todettu huomioiden Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan hänen vakavaa varomattomuuttaan. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella ja ottaen huomioon sen, että asiakas on tässä tapauksessa ymmärtänyt englanninkielisessä tekstiviestissä olleen aktivointikoodin liittyneen hänen pankin lukitseman tilinsä avaamiseen, Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaan menettely kokonaisuutena kuitenkaan osoita hänen suhtautuvan selvästi piittaamattomasti maksuvälineiden hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin, ja ettei asiakkaan menettely näin ollen myöskään osoita maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan pankkitunnusten oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaisia velvollisuuksiaan vakavaa varomattomuutta osoittavalla tavalla. Lautakunta kuitenkin katsoo, ettei asiakkaan menettely kokonaisuutena arvioiden osoita maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta ja että asiakkaan vastuu pankkitunnustensa oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta rajoittuu näin ollen 50 euroon.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen asiakkaan pankkitunnusten oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se ylittää 50 euroa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet: Ahlroth, Atrila, Laine, Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia