Haku

FINE-042384

Tulosta

Asianumero: FINE-042384 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.02.2022

Toiminnan vastuu. Käsipyyhepapereiden aiheuttama viemärin tukkeutuminen ja tulviminen. Oliko kyseessä rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneen vian tai puutteen aiheuttama äkillinen vesivahinko?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A Oy:n toimistotiloissa oli sattunut 6.9.2021 vesivahinko suihkuhuoneen lattiakaivon tulvittua vettä kynnyksen yli toimiston käytävälle. Vettä oli valunut myös alapuoliseen huoneistoon. Viemärilinjan tukkeutumisen oli aiheuttanut 14.9.2021 päivätyn vahinkokartoitusraportin mukaan iso tuppo käsipaperia. A Oy haki korvausta kiinteistölle aiheutuneesta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa päätöksellä 21.9.2021. Vakuutusyhtiö vetosi vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta ei korvattu kosteudesta tai vedestä aiheutuneita vahinkoja lukuun ottamatta rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneen vian tai puutteen aiheuttamia äkillisesti ja odottamattomasti syntyneitä vahinkoja. Vahingon syynä oli ollut tukos, joka ei ollut vakuutusehtojen edellyttämä äkillinen vika tai puute, joten vahinkoa ei korvattu vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A Oy on pyytänyt ratkaisusuositusta vahingon korvattavuudesta ja siitä, voitiinko käsipaperin aiheuttama tukos tulkita laitteeseen eli tässä tapauksessa viemärilinjaan äkillisesti ja odottamattomasti syntyneeksi viaksi tai puutteeksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on pyytänyt vaatimuksen hylkäämistä perusteettomana. Vakuutusyhtiö on lausunut, että asiassa oli kyse kosteusvahingosta, jonka syynä oli ollut tukos eli vika viemärissä, joka oli aiheuttanut lattiakaivon tulvimisen. Selvityksen mukaan tukos oli muodostunut viemärilinjassa olleesta isosta tuposta käsipaperia. Mistään yksittäisestä tukkivasta esineestä, jollaisena käsipaperituppoa ei ollut pidettävä, ei siten ollut kyse. Yleisen elämänkokemuksen mukaan iso tuppo käsipaperia oli kerääntynyt viemärilinjaan ajan myötä eikä ennalta-arvaamattomasti. Käsipapereiden ei muutoinkaan tulisi koskaan päätyä viemärilinjaan. Vahinkoa ei siten voitu pitää odottamattomana.

Selvityksestä ei ilmennyt, että viemärin tukkeutuminen ja tulviminen 6.9.2021 olisi aiheutunut jonkin yksittäisen esineen äkillisestä joutumisesta viemärijärjestelmään, mikä olisi yhdellä kertaa kokonaan tukkinut viemäriputken. Putkessa ei myöskään ollut selvitetty todetun sellaista vauriota, joka olisi voinut aiheuttaa sen äkillisen tukkeutumisen. Vakuutusyhtiön mielestä vika oli syntynyt vähitellen tai A Oy:n oman toiminnan takia siten, ettei vahinko voinut olla odottamaton. Näin ollen näyttöä korvattavasta vahingosta ei ollut esitetty ja korvauspäätös oli vakuutusehtojen mukainen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, oliko rakennuksen viemärilinjan tukkeutuminen aiheutunut vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen edellyttämin tavoin rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 6.7.2021 päivättyjen vakuutusehtojen kohdan 4 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan vahingonkorvausvelvollisuus, joka aiheutuu vakuutuksenottajan toiminnasta. Vakuutettu toiminta on merkitty vakuutuskirjaan tai sen liitteeseen.

Vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen rajoitusten kohdan 5.2.14, kosteus- ja tulvavahingot, mukaan vakuutus ei kata vahinkoa, joka aiheutuu
- kosteudesta tai vedestä,
- sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.

Vakuutus korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti, ja vahinko todetaan viimeistään 30 päivän kuluessa kosteuden tai tulvimisen alkamisesta. Mikäli vahingon syynä on vakuutuksenottajan työsuorituksessa tapahtunut asennus- tai työvirhe, on korvaamisen edellytyksenä lisäksi se, että vahinko on todettu kahdentoista kuukauden kuluessa asennus- tai työvirheen tekohetkestä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, kun vian tai puutteen tai itse vahingon syntyminen perustuu esimerkiksi
- hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen, kuten ruostumiseen jäätymiseen tai tukkeutumiseen
- toistuviin tapahtumiin,
- jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin
- vesi- ja viemäriputkien alimitoitukseen.

Asian arviointi

Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö on A Oy:lle myöntämänsä toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehdoissa rajoittanut kosteudesta tai vedestä aiheutuvat vahingot pääsääntöisesti vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Rajoitukseen on nimenomaisesti kirjattu sen koskevan myös viemäriveden tulvimista.

Rajoitusehtoon sisällytetyn poikkeuksen mukaan vakuutuksesta kuitenkin korvataan sellaiset vahingot, joiden syynä on ollut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute, kun myös itse vahinko on syntynyt äkillisesti ja odottamattomasti.

Asiassa on riidatonta, että A Oy:n toimiston suihkuhuoneen lattiakaivon tulviminen 6.9.2021 on aiheuttanut rakennukselle äkillisenä pidettävän vahingon. Erimielisyys koskee sitä, onko asiassa osoitettu, että mainitun viemäriin joutuneiden käsipyyhepapereiden aiheuttaman vahingon syy olisi ollut vakuutusehtojen kohdassa 5.2.14 edellytetty viemärilinjaan äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttövelvollisuus vakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta kuuluu korvauksen hakijalle.

Tässä tapauksessa asiasta selvityksenä käytettävissä olevan 14.9.2021 päivätyn vahinkokartoitusraportin mukaan vahingon syynä oli ollut viemärilinjasta löytynyt ”iso tuppo käsipaperia”. Tukoksen tarkempaa sijaintia viemärissä ei ole asiakirjoissa kuvattu.

Lautakunta toteaa, että vakuutuksenottajan on yleensä käytännössä mahdotonta näyttää sitä seikkaa, millä tarkemmalla tavalla viemärin tukkeutuminen on tällaisessa yksittäisessä tapauksessa syntynyt. Lautakunnan näkemyksen mukaan viemäriin virheellisesti laitetut wc-paperia kestävämmät käsipyyhepaperit voivat kuitenkin helposti aiheuttaa etenkin nyt kyseessä olleen kaltaisten vanhempien valurautaisten viemäriputkien tukkeutumisen putkeen takertuessaan. Tällainen tukos voi syntyä myös yhdellä kertaa ja äkillisesti. Lautakunta pitää tässä tapauksessa käytettävissä olevan selvityksen perusteella viemärin äkillisen tukkeutumisen mahdollisuutta siinä määrin todennäköisenä, että lautakunta katsoo vakuutuksenottajan saattaneen riittävän todennäköiseksi, että kyseessä on ollut vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 poikkeuksessa mainittu viemärilinjaan äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute.

Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että 6.9.2021 A Oy:n tiloissa äkillisesti ilmenneen viemärin tukkeutumisen ja tulvimisen kiinteistön omistajalle aiheuttama vahinko tulee korvata vakuutusyhtiön A Oy:lle myöntämästä toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen 6.9.2021 aiheutuneen vahingon korvaamiseksi A Oy:lle myöntämästään vastuuvakuutuksesta vakuutussopimuksen asettamissa rajoissa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Käenmäki
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas

Tulosta