Haku

FINE-042381

Tulosta

Asianumero: FINE-042381 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.06.2022

Ansvar för verksamhet. Plötslig och oförutsedd skada. Tillämpning av begränsningsvillkor. Monteringsfel.

Uppgifter om händelseförloppet

En anställd hos den som begärt utlåtande, dvs. H Ab, utförde hösten 2019 el-arbeten på en fritidsfastighet som ägs av A och märkte säkringen till pumpen till vattensystemet fel.  Till följd av att vattnet i rören frös tog rören skada, och eftersom vattenpumpen på grund av den felaktiga märkningen blivit på rann det vatten ur rören. Resultatet var att en fuktskada drabbade fritidsbostaden och bastun. Försäkringsbolaget har avslagit ansökan om ersättning från H Ab:s ansvarsförsäkring med motiveringen att den av fukt orsakade skadan inte uppkommit plötsligt och snabbt utan grundade sig på en långsam, gradvis inverkan. Försäkringsbolaget har också hänvisat till att skadan inte på det sätt som förutsätts i försäkringsvillkoren har uppstått inom 12 månader från de monteringsarbeten som försäkringstagaren utfört.

Kundens klagomål

Kunden är missnöjd med försäkringsbolagets beslut och anser att begränsningsvillkoret inte bör tillämpas i ärendet.

En vattenskada inträffade i en fritidsbostad som ägs av en kund till den som begärt utlåtande. Den som begärt utlåtande utförde elarbeten i fritidsbostaden hösten 2019 och felmärkte då säkringen till vattenpumpen. Systemet var helt avstängt under vintern 2019–2020, det driftsattes sommaren 2020. Således färdigställdes installationen i själva verket först sommaren 2020. Fastighetsägaren hade heller ingen möjlighet att uppdaga den felaktiga märkningen under vintern 2019–2020 eftersom vattensystemet inte var i drift då. På grund av den felaktiga märkningen har bostadsägaren trott att han stängt av vattenpumpen inför vintern 2020–2021. Vattenpumpen blev emellertid på, och till följd av att rören frös skadades de så att vatten rann ut i byggnaderna med fuktskada som resultat. Skadan upptäcktes i slutet av februari 2021. I februari 2021 var det sträng köld, så skadan inträffade då.  Den skadelidande bor i Sverige och kunde på grund av coronapandemin inte resa till Finland tidigare och upptäcka felmärkningen av säkringen till vattenpumpen eller den uppkomna vattenskadan. H Ab:s kund råkade alltså ut för en force majeure-situation, och den punkt i försäkringsvillkoren där det sägs att skadan borde ha uppstått inom 12 månader från monteringsarbetet som försäkringstagaren hade utfört bör inte tillämpas.

Skadan är att betrakta som plötslig. Skadan berodde inte bara på den felaktiga märkningen av säkringen till vattenpumpen utan också på perioderna med sträng köld. Således inträffade fuktskadan inte långsamt, i stället berodde den på att rörsystemet plötsligt hade frusit.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringstagaren har meddelat att han i samband med elarbeten hösten 2019 felmärkte säkringar, vilket ledde till att vattenpumpen inte hade slagits av och att vattentrycket fanns kvar i vattensystemet.  Ersättning för kostnader för att reparera skadan har sökts från kundens ansvarsförsäkring för verksamhet.

Försäkringsbolaget har i sitt ersättningsbeslut som daterats 28.5.2021 (samt i ett brev som daterats 6.9.2021) ansett att det i ärendet inte är möjligt att betala ersättning från kundens ansvarsförsäkring för verksamhet, eftersom skadan inte på det sätt som avses i villkorspunkt 2.11 inträffat plötsligt och oförutsett utan grundat sig på en långsam, gradvis inverkan. Den av försäkringstagarens arbetsfel orsakade skadan har inte heller på det sätt som förutsätts i villkoret uppstått inom 12 månader från de monteringsarbeten som försäkringstagaren utfört.

Hösten 2019 utförde kunden H Ab elarbeten på en fritidsfastighet som ägs av A. Fuktskador upptäcktes 27.2.2021 i byggnader på fastigheten (huvudbyggnaden och bastun). Enligt en fuktkartläggningsrapport som K Oy daterat 16.3.2021 har kallvattenröret/kranböjen frusit i badrummet i huvudbyggnaden, liksom också duschblandaren i badrummet i bastubyggnaden. Vattenpumpen var på, så det fanns tryck i vattenrören. Till följd av de skador som förfrysningen orsakat hade det under en längre tid fritt sprutat ut vatten på ytorna i badrummen. I rapporten konstateras ytterligare att enligt erhållna uppgifter hade fastighetsägaren (A) slagit av säkringen till vattenpumpen, men i själva verket hade han på grund av elmontörens misstag ställt fel säkring (säkringen intill) i nolläge.

I den begäran om avgörande som kunden gav in till Försäkringsnämnden ansåg kunden att det bör avvikas från det av försäkringsbolaget nämnda begränsningsvillkoret eftersom ägaren till den skadade fastigheten är stadigvarande bosatt i Sverige och på grund av de reserestriktioner som rådde under corona-pandemin hade råkat ut för ett oöverstigligt hinder (force majeure) beträffande besök på fastigheten inom 12 månader efter installationen. Därför hade den skadelidande enligt försäkringstagaren ingen möjlighet att uppdaga den felaktiga säkringsmärkningen eller själva skadan.

Enligt punkt 1.1 i villkoren för ansvarsförsäkring för verksamhet FS300 (gäller från 1.1.2019) ersätter försäkringen person- och sakskador som vid utövande av den verksamhet som anges i försäkringsbrevet drabbar någon annan och som konstateras under försäkringsperioden inom försäkringens giltighets-   område och som försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för.

Enligt begränsningsvillkor 2.11 ersätter försäkringen inte en skada till följd av fukt eller av att regnvatten, smältvatten, avloppsvatten, en vattenbassäng, ett vattendrag eller hav svämmar över. Försäkringen ersätter emellertid en plötslig skada som beror på ett tillfälligt eller enstaka fel eller en försummelse eller av ett fel eller en brist som plötsligt och oförutsett uppstått i en byggnad, anläggning eller anordning av en orsak som ger upphov till försäkringstagarens ersättningsskyldighet. Dessutom förutsätts att också uppkomsten av skadan har inträffat plötsligt, oförutsett och snabbt som en följd av en sådan orsak som uppfyller ovan angivna förutsättningar och inte grundar sig på en långsam, gradvis inverkan, fortlöpande handling eller försummelse eller på någon annan form av upprepade händelser. Försäkringen ersätter dock inte en skada till följd av översvämning som orsakats av ett planerings-, mätnings- eller monteringsfel i det hustekniska systemet. Om orsaken till en skada som avses i denna villkorspunkt är ett monterings- eller arbetsfel under försäkringstagarens arbetsprestation, förutsätter utbetalning av ersättning för en skada till följd av fukt dessutom att skadan till följd av fukt uppstår inom 12 månader från monteringen.

Om den skadelidandes påstådda oöverstigliga hinder (force majeure)

Med oöverstigligt hinder (force majeure) avses en av avtalsparterna oberoen-de, oförutsedd och exceptionell händelse, som hindrar en part från att fullgöra en avtalsenlig skyldighet. Med åberopande av oöverstigligt hinder kan en avtalspart beroende på situationen antingen dra sig ur avtalet helt och hållet eller få uppskov när det gäller att fullgöra sina skyldigheter. Ett oöverstigligt hinder kan också befria en avtalspart från skadeståndsansvar.

I det aktuella ärendet har försäkringstagaren hänvisat till att den skadelidande på grund av reserestriktionerna under coronapandemin har råkat ut för ett sådant oöverstigligt hinder att han inte kunnat besöka sin fastighet inom 12 månader från det att försäkringstagaren utfört monteringsarbetet och därmed inte har kunnat upptäcka den felaktiga säkringsmärkningen eller själva skadan.

Försäkringsbolaget konstaterar att försäkringstagarens påstående om oöverstigligt hinder saknar betydelse för ärendet. Försäkringstagaren har inte ens hävdat att han själv har råkat ut för ett oöverstigligt hinder, utan det påstådda oöverstigliga hindret har drabbat den skadelidande, som inte alls är part i det berörda försäkringsavtalet. Genom försäkringsavtalet har ingen skadelidande som står utanför avtalet ålagts några som helst skyldigheter, och därmed kan en sådan skadelidande vid oöverstigligt hinder inte heller bli befriad från några avtalsskyldigheter.

Vidare konstaterar försäkringsbolaget att oberoende av om den skadelidande de facto haft möjlighet att resa till Finland för att ha hand om fastigheten som han äger, skulle han ha haft möjlighet att ordna saken på något annat sätt (till exempel genom att ge en utomstående i uppdrag att ha hand om fastigheten under ägarens frånvaro).

Om begränsningsvillkor 2.11 (Fukt och översvämning)

På basis av punkt 2.11 i begränsningsvillkoren ersätter ansvarsförsäkringen för verksamhet i princip inte en skada till följd av fukt. Med avvikelse från nämnda huvudregel ersätter försäkringen en plötslig skada som beror på en tillfällig eller enstaka försummelse eller av ett fel eller en brist som plötsligt och oförutsett uppstått i en byggnad, anläggning eller anordning av en orsak som ger upphov till försäkringstagarens ersättningsskyldighet. Dessutom förutsätts att också uppkomsten av skadan har inträffat plötsligt, oförutsett och snabbt som en följd av en sådan orsak som uppfyller ovan angivna förutsättningar och att uppkomsten inte grundar sig på en långsam, gradvis inverkan, fortlöpande handling eller försummelse eller på någon annan form av upprepade händelser.

I det aktuella fallet framgår det av fuktkartläggningsrapporten som K Oy, det företag som granskade skadorna, sammanställt att vatten på grund av skador orsakade av förfrysning har sprutat fritt på badrumsytorna under en längre tid. I rapporten konstateras dessutom följande i fråga om skadorna i huvudbyggnaden: ”På grund av långvarigt läckage och eventuellt frusna avloppsrör har vattnet trängt in i bottenbjälklaget. Under byggnaden (badrummet, farstun och det sovrum som finns bredvid badrummet) finns en stor mängd is.”  Beträffande bastubyggnaden konstateras följande: ”På grund av långvarigt läckage och eventuellt frusna avloppsrör har vattnet trängt in i bottenbjälklaget. Under badrumsknuten finns det is.”

Utgående från K Oy:s rapport anser försäkringsbolaget att den av fukt orsakade skadan inte uppkommit plötsligt och snabbt, i stället grundar den sig på en långsam, gradvis inverkan. Vidare konstaterar försäkringsbolaget att det i begränsningsvillkor 2.11 nämns att om orsaken till en skada som avses i den villkorspunkten är ett monterings- eller arbetsfel under försäkringstagarens arbetsprestation, förutsätter utbetalning av ersättning för en skada till följd av fukt dessutom att skadan till följd av fukt uppstår inom 12 månader från monteringen. Eftersom de monteringsarbeten som försäkringstagaren utförde färdigställdes hösten 2019 och skadan uppstod först vårvintern 2021 uppfylls inte heller denna förutsättning i det aktuella skadefallet.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

Frågan i ärendet gäller huruvida det på det sätt som avses i försäkringsvillkoren har handlat om en sådan plötslig skada som beror på en tillfällig eller enstaka försummelse och huruvida skadan av en orsak som uppfyller ovannämnda förutsättningar har uppstått plötsligt, oförutsett och snabbt. Det är dessutom fråga om huruvida skadan uppstått inom 12 månader från den felaktiga monteringen.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Ansvarsförsäkring för verksamhet

2.11 Fukt och översvämning

Försäkringen ersätter inte en skada till följd av fukt eller av att regnvatten, smältvatten, avloppsvatten, en vattenbassäng, ett vattendrag eller hav svämmar över.

Försäkringen ersätter emellertid en plötslig skada som beror på ett tillfälligt eller enstaka fel eller en försummelse eller av ett fel eller en brist som plötsligt och oförutsett uppstått i en byggnad, anläggning eller anordning av en orsak som ger upphov till försäkringstagarens ersättningsskyldighet. Dessutom förutsätts att också uppkomsten av skadan har inträffat plötsligt, oförutsett och snabbt som en följd av en sådan orsak som uppfyller ovan angivna förutsättningar och inte grundar sig på en långsam, gradvis inverkan, fortlöpande handling eller försummelse eller på någon annan form av upprepade händelser. Försäkringen ersätter dock inte en skada till följd av översvämning som orsakats av ett planerings-, mätnings- eller monteringsfel i det hustekniska systemet.

Om orsaken till en skada som avses i denna villkorspunkt är ett monterings- eller arbetsfel under försäkringstagarens arbetsprestation, förutsätter utbetalning av ersättning för en skada till följd av fukt dessutom att skadan till följd av fukt uppstår inom 12 månader från monteringen.

Bedömning

I fallet gäller det att bedöma huruvida det på det sätt som avses i försäkringsvillkoren varit fråga om en sådan plötslig skada som beror på en tillfällig eller enstaka försummelse och huruvida skadan kan anses ha uppstått så som avses i villkoren, alltså plötsligt, oförutsett och snabbt. Rätten till ersättning förutsätter enligt villkoren också att skadans uppkomst inte grundar sig på en långsam, gradvis inverkan utan har inträffat plötsligt, oförutsett och snabbt.  Om orsaken till en skada som avses i villkorspunkten är ett monterings- eller arbetsfel under försäkringstagarens arbetsprestation, förutsätter utbetalning av ersättning för en skada till följd av fukt dessutom att skadan till följd av fukt uppstår inom 12 månader från monteringen.

Skadan i ärendet uppstod när vatten kom åt att rinna ur ett rörsystem som skadats till följd av förfrysning, eftersom vattenpumpen var påkopplad och vattentryck rådde i rören. Det var fråga om att den som begärt utlåtande hade märkt vattenpumpens säkring felaktigt.

Enligt fuktkartläggningsrapporten hade vatten till följd av de skador som förfrysningen orsakat sprutat ut fritt på ytorna i badrummen under en längre tid. Försäkringsnämnden anser att elmontörens felaktiga märkning kan betraktas som en enstaka försummelse. Till följd av försummelsen blev vattenpumpen på, och vatten rann in i badrummen och huskonstruktionerna ur rören som hade frusit och gått sönder. Till denna del kan det anses att skadan och dess uppkomst var plötslig. Att skadan uppkom genom att vattenrören gick sönder och vatten rann ut kan också betraktas som en oförutsedd händelse. Fastän vatten senare under en längre tid rann in i badrummen och huskonstruktionerna sprutade det på badrumsväggarna med tryck, och skadan kan också i detta avseende betraktas som en snabb händelse.

I ärendet gäller det att bedöma också om skadan som orsakats av fukt uppstått inom 12 månader från monteringen. Den felaktiga monteringen skedde hösten 2019. Vattenrören frös och skadan orsakades i februari 2021. Därmed uppstod skadan inte inom 12 månader från den felaktiga monteringen. Således rekommenderar Försäkringsnämnden inte en ändring av försäkringsbolagets nekande ersättningsbeslut.

Slutresultat

Försäkringsnämnden anser att försäkringsbolagets beslut i ärendet är korrekt och rekommenderar  inte att beslutet ändras.

Försäkringsnämnden var enig.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Ordförande Norros                                                
Sekreterare Luukkonen Yli-Rahnasto

Medlemmar

Haapasaari
Karimäki
Korpiola
Koskinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia