Haku

FINE-042246

Tulosta

Asianumero: FINE-042246 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 10.02.2022

Lakipykälät: 69

Auton vauriot. Ilkivaltavahinko. Törmäysvahinko. Näyttö vahingon tapahtuma-ajankohdasta.

Tapahtumatiedot

Asiakas on 2.7.2021 ostanut autoliikkeestä henkilöauton, johon hän oli 11.7.2021 havainnut tehdyn viiltoja, naarmuja ja muita ilkivaltavaurioita ja lisäksi autoa oli sotkettu kuralla. Asiakas on ilmoittanut vahingosta vakuutusyhtiöön ja hakenut korvausta kaskovakuutuksensa ilkivaltaturvasta. Asiakas on 12.7.2021 tehnyt asiasta myös rikosilmoituksen, jossa hän on maininnut tapahtuma-ajankohdaksi 11.-12.7.2021. Hän on myös nimennyt poliisille tekijäksi epäilemänsä henkilön.

Vakuutusyhtiön edustaja on tehnyt ajoneuvolle vahinkotarkastuksen 3.8.2021. Korvauspäätöksessä 5.8.2021 vakuutusyhtiö on katsonut, että ajoneuvon vauriot eivät ole syntyneet ilkivaltaisesti vaan ovat normaaleja käytönjälkiä tai törmäysjälkiä. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen, koska kyseessä ei ole katsottu olevan ilkivaltaturvasta korvattava vahinko.

Asiakas on hakenut muutosta korvauspäätökseen vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Muutoksenhakukäsittelyn lopputuloksena annetussa päätöksessä todetaan jääneen näyttämättä, että ajoneuvoa olisi vaurioitettu tahallisesti, vaan kyse on törmäys- tai käytönjäljistä, ei ilkivaltaisista jäljistä. Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että vaikka ajoneuvon mittarilukema on kohtuullisen pieni (noin 33 000 km), on ajoneuvolla kuitenkin jo ikää noin 14 vuotta, joten ei voida olettaa, että ajoneuvon maalipinta olisi enää virheetön.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Valituksessaan FINEen asiakas uudistaa aiemmin esittämänsä ja katsoo edelleen autonsa tulleen vaurioitetuksi ilkivaltavakuutuksesta korvattavalla tavalla. Valituksen mukana asiakas on toimittanut auton myyneen autoliikkeen toimitusjohtajan sähköpostiviestin, jossa tämä kertoo auton olleen luovutushetkellä täysin virheettömässä kunnossa. Lisäksi viestissä kerrotaan yrityksellä olevan autosta myyntikuvia. Asiakas on myös toimittanut FINElle runsaasti valokuvia autonsa vaurioista.

Vastineessaan vakuutusyhtiö edelleen kiistää asiakkaan vaatimukset ja katsoo, etteivät autossa olevat jäljet ole sellaisia, jotka olisivat aiheutuneet tahallisesta vahingonteosta ja jotka siten olisivat ilkivaltaturvasta korvattavia. Vakuutusyhtiö toteaa myös sen, että ajoneuvon kaikkia jälkiä ei ole huomattu heti ajoneuvon oston yhteydessä, voivan johtua siitä, että jäljet ovat hyvin pieniä. Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että sillä ei ole ollut ajoneuvon myyntikuvia käytettävissä. Vaikka osa ajoneuvon vaurioista on törmäystyyppisiä, asiassa ei ole esitetty niiden aiheutuneen törmäysturvasta korvattavasta vakuutustapahtumasta vakuutuksen voimassaoloaikana. Näyttötaakan vakuutustapahtuman aiheutumisesta vakuutusyhtiö toteaa olevan korvausta vaativalla.

Sopimusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n (Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Kaskovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) mukaan törmäysturvasta (ehtokohta 3.1) korvataan äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma.

Ilkivaltaturvasta (kohta 3.4) korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on tahallinen vahingonteko.

Ratkaisusuositus

Osapuolten erimielisyys asiassa koskee sitä, onko asiakas osoittanut ajoneuvonsa vaurioiden aiheutuneen ilkivaltaturvasta korvattavalla tavalla.

Näyttötaakka korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta on korvausta hakevalla. Esillä olevan tapauksen kannalta tämä merkitsee sitä, että asiakkaan tulisi voida osoittaa, että vauriot on aiheutettu tahallisella vahingonteolla.

Asiakkaan toimittamista valokuvista on havaittavissa ajoneuvossa olevan lukuisia naarmuja ja muita jälkiä. FINE toteaa vauriojälkien pääosin olevan sellaisia, että ne todennäköisesti ovat aiheutuneet ajoneuvon normaalin käytön seurauksena. Kyse on pääosin pienikokoisista iskemistä ja naarmuista eri puolilla ajoneuvon maalipintaa. Asiakkaan toimittamasta selvityksestä ei ilmene, onko poliisi ryhtynyt tutkintatoimiin asiakkaan tekemän rikosilmoituksen perusteella.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella FINE katsoo jääneen osoittamatta, että valokuvista ilmenevät asiakkaan ajoneuvon vauriot olisivat aiheutuneet ilkivaltaturvasta korvattavan tahallisen vahingonteon seurauksena. On mahdollista, että osa ajoneuvon vaurioista on aiheutunut jostakin kaskovakuutuksesta korvattavasta tapahtumasta. Koska valituksessa mainittuja myyntikuvia ei kuitenkaan ole toimitettu FINElle ja vakuutus on ilmoitettuun vahinkoajankohtaan mennessä ollut voimassa seitsemän päivää, FINE katsoo asiassa jäävän näyttämättä, että vauriot olisivat aiheutuneet vakuutuksen voimassaoloaikana. Ajoneuvon ikä huomioon ottaen yksin auton myyneen autoliikkeen sähköpostitse antama lausuma ei riitä osoittamaan, ettei maalipinnassa olisi jo ennen vakuutuksen alkamista voinut olla vahinkoilmoituksessa mainittuja vaurioita. Näillä perusteilla FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala
Esittelijä Korpelainen

Tulosta