Haku

FINE-042207

Tulosta

Asianumero: FINE-042207 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 04.02.2022

Lakipykälät: 69

Varkausvahinko. Näyttö korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta.

Tapahtumatiedot

Asiakas on aamulla 19.6.2021 ilmoittanut poliisille, että hänen hallitsemansa, vuosimallia 2004 oleva BMW 530 -merkkinen henkilöauto on varastettu aamuyön tai aamun aikana hänen asuintalonsa pihalta. Ajoneuvo on löydetty hylättynä 24.6.2021. Vakuutusyhtiölle tekemässään vahinkoilmoituksessa asiakas kertoo, että auton avain on ollut hänellä kotona hallussaan. Poliisille asiakas on lisäksi todennut, että hänellä on edelleen auton ainoa avain hallussaan.

Korvauspäätöksessään 14.7.2021 vakuutusyhtiö toteaa, että auton vaurioiden korvaaminen kaskovakuutuksesta edellyttäisi, että auto on anastushetkellä ollut lukittuna tai avaimet on saatu haltuun murtautumalla tai ryöstämällä. Korjaamolla suoritetun vauriotarkastuksen perusteella ajoneuvosta ei ole löydetty murtojälkiä ja ajoneuvo on ulkoapäin lähes kunnossa, pieniä naarmuja lukuun ottamatta. Ajoneuvon logot oli revitty irti, eikä ajoneuvossa ollut rekisterikilpiä. Ajoneuvon myynti-ilmoituksen myyntikuvia otettaessa autossa on ollut kaksi avainta. Vakuutusyhtiö katsoo saamiensa selvitysten myötä jääneen epäselväksi, miten autoon on päästy sisälle, ja miten se on saatu anastettua ilman avaimia. Vakuutusyhtiö on tehnyt asiassa kielteisen korvauspäätöksen katsoen, ettei asiakas ole osoittanut kyseessä olevan vakuutuksesta varkausvahinkona korvattava vakuutustapahtuma.

Asiakas on hakenut muutosta korvauspäätökseen vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Muutoshakemuksessaan asiakas kertoo, että hänen autonsa varastettiin ja rikottiin, ja autossa olleet tavarat varastettiin. Auton löydyttyä asiakas kertoo siinä todetun esimerkiksi tuoreita naarmuja sekä apulaitehihnoja olevan poikki. Edelleen asiakas kertoo, että autoa ostettaessa sen mukana tuli vain yhdet avaimet. Asiakas myös toteaa, ettei tiedä, miten lukittuna olleeseen autoon on päästy sisälle ja miten se on saatu anastettua, mutta että kyseessä joka tapauksessa on varkausvahinko.

Sisäisen muutoksenhakumenettely lopputuloksena annetussa korvauspäätöksessään vakuutusyhtiö katsoi edelleen jäävän näyttämättä, että auto olisi otettu luvatta käyttöön. Perusteluina lausunnossa todetaan, että kyseisen auton ajonestojärjestelmä estää sen luvattoman käyttöönoton ilman ajoneuvoon kuuluvaa avainta, jossa on ajoneston tunnistin paikallaan. Vaikka ajonestolaite on teoriassa mahdollista ohittaa, vaatii se ammattitaitoa ja 1-2 tuntia aikaa. Huomioiden ajoneuvon iän ja sijaintipaikan vakuutusyhtiö pitää erittäin epätodennäköisenä, että ajoneuvo olisi anastettu edellä kuvatulla tavalla.

 Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Valituksessaan FINElle asiakas kertoo auton olleen lukittu, ja että hän on tehnyt ilmoituksen poliisille heti huomattuaan auton hävinneen parkkipaikalta. Asiakas myös toteaa saaneensa auton ostaessaan vain yhdet avaimet. Ajoneuvon kunnon osalta asiakas kertoo, ettei siinä ollut mitään vikaa ennen varkautta, mutta auton löytyessä se oli rikottu niin, ettei se edes käynnistynyt. Asiakas kertoo autoa korjatun kahdella korjaamolla, joista jälkimmäisellä oli todettu autoon vaihdetun vääränlainen akku, minkä seurauksena sähkölaitteet eivät toimi ja laturi on mahdollisesti rikkoutunut. Aiemmin esittämänsä mukaisesti asiakas katsoo kyseessä olevan vakuutuksesta korvattava varkausvahinko ja vaatii sen korvaamista osakaskovakuutuksestaan.

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa aiempaan korvauspäätökseen ja toteaa, että asiakas ei ole esittänyt sellaista uutta selvitystä, jonka perusteella päätöstä tulisi muuttaa. Edelleen yhtiö toteaa, että kyseisessä autossa on ajonestojärjestelmä, mikä estää sen luvattoman käytön ilman auton omaa avainta, eikä vahinkotarkastuksessa ole löytynyt murtojälkiä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 69 §:n (Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Kaskovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2020 alkaen) ehtokohdan 3.2 (Varkausturva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys, kun vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja lukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä, ajoneuvon lukitsemiseen käytettävät avaimet on poistettu ajoneuvosta ja luvattoman käytön estämiseksi tarkoitettu laite tai ohjauslukko on käytössä.

Kaskovakuutusehtojen kohdan 3.5 (Ilkivaltaturva) mukaan ilkivaltaturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on tahallinen vahingonteko. Ilkivaltaturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu toisella ajoneuvolla.

Varkauden tai käyttövarkauden yhteydessä tapahtunut tai ajoneuvon sisätiloihin kohdistunut ilkivaltavahinko korvataan vain, jos vakuutuksen kohde oli lukittu tai lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko asiakas osoittanut kyseessä olevan kaskovakuutuksesta varkausvahinkona korvattavan vakuutustapahtuman.

Asiakkaan kertoman mukaan ajoneuvo on varastettu ja sille on ennen sen löytymistä aiheutettu useita vaurioita, joissa pääosin on kyse ajoneuvon tekniikan toimimattomuudesta. Vauriotarkastuksessa puolestaan auton on ulkoapäin todettu olleen lähes kunnossa, pieniä naarmuja lukuun ottamatta. Murtojälkiä siinä ei todettu.

FINE toteaa, että asiakkaan ajoneuvossa on esitetyn selvityksen mukaan toimiva ajonestolaite, joten ajoneuvon anastaminen on mahdollista vain sen omilla avaimilla tai ohittamalla ajonesto. Ohittaminen on mahdollista, mutta se vaatii erityistä osaamista eikä tapahdu erityisen nopeasti. Toimivan ajonestolaitteen ohittaminen edellyttää erityislaitteistoja ja -osaamista, joita FINEn käsityksen mukaan löytyy lähinnä ammattimaisesti toimivilta ulkomaisilta autovarasliigoilta. Ammattimainen ajoneuvorikollisuus on taloudellisesti motivoitunutta ja kohdistuu siksi tyypillisesti uusiin ajoneuvoihin sekä ns. arvoautoihin.

Näyttövelvollisuus korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta on korvausta hakevalla asiakkaalla. Ajoneuvon avainten osalta FINE toteaa jääneen epäselväksi, missä toinen avain on ja mitä sille on tapahtunut. Asiakas kertoo saaneensa auton ostaessaan vain yhden avaimen, mutta myynti-ilmoituksessa on kuitenkin nähtävillä avaimia olevan kaksi. Asiassa jää epäselväksi, millä tavoin asiakkaan ajonestolaitteella varustettu ajoneuvo on saatu ilmoitetun varkausvahingon yhteydessä käyttöön ilman ajoneuvoon kuuluvia avaimia. Ajoneston ohittaminen edellyttää ajoneuvoon pääsemistä, mutta ajoneuvosta ei kuitenkaan kerrota löydetyn murtojälkiä. Ajoneuvon ikä ja arvo huomioiden FINE ei muutoinkaan pidä todennäköisenä sen valikoitumista ajonestolaite ohittamalla tehdyn suunnitelmallisen anastusrikoksen kohteeksi. Suunnitelmallista anastusrikosta vastaan puhuu tässä tapauksessa osaltaan myös se seikka, että auto on löydetty hylättynä verraten läheltä ilmoitettua anastuspaikkaa.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella FINE ei ole voinut todeta, että vakuutusehtojen mukainen korvattava vahinkotapahtuma olisi sattunut. Tämän vuoksi vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala
Esittelijä Korpelainen

Tulosta