Haku

FINE-042177

Tulosta

Asianumero: FINE-042177 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.05.2022

Esinevahinko. Tuottamus. Syy-yhteys. Jääkaappipakastimen vuotovahinko. Oliko aiheutunut vesivahinko syy-yhteydessä vakuutetun tekemään asennustyöhön?

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A oli ostanut X Oy:stä uuden vesiautomaatillisen jääkaappipakastimen, jonka asensi A:n kotiin X Oy:n sopimuskumppani Y Oy 17.12.2020. Jääkaappipakastin oli jatkuvassa käytössä asennuksen jälkeen. Keväällä 2021 A vaihdatti keittiöönsä uuden kivitason ja Z Oy kävi tällöin purkamassa keittiön hanan ja viemäröinnin, jotka asennettiin takaisin niin ikään Z Oy:n toimesta 14.5.2021. Samana iltana noin klo 21:45 yritettiin jääkaapin vesiautomaatista ottaa vettä, mutta havaittiin palloventtiilin olleen kiinni. Asukas avasi venttiilin allaskaapista olettaen, että kaikki on uudelleenasennuksen jäljiltä kunnossa. Seuraavana aamuna noin 7:30 havaittiin keittiön lattian olevan laajalti veden peitossa. Vuotokohta paikallistui allaskaapin liitokseen, josta lähtee putki jääkaapille. Z Oy:n selvityksen mukaan se ei oman työnsä yhteydessä ollut koskenut vuotaneeseen liitokseen.

Korvausta vuodon aiheuttamista vahingoista haettiin sekä Y Oy:n että Z Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksista.

Z Oy:n vastuuvakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja toteaa, että asiassa käytettävissä olevien selvitysten mukaan Z Oy ei ole koskenut oman työnsä yhteydessä lainkaan vuotaneeseen liitokseen eikä sillä olisi oma toimeksiantonsa huomioon ottaen myöskään ollut tarvetta koskea liitokseen. Z Oy on suorittanut vahingoittuneessa kohteessa keittiötason vaihtamiseen liittyviä LVI-asennustöitä 11.5.2021 ja 14.5.2021. Vuotanut liitos ei ole ollut oleellinen Z Oy:n suorittaman työn kannalta. Vakuutusyhtiö huomauttaa myös, että Z Oy:n työntekijä on erikseen kertonut A:lle, ettei nyt suoritetun asennuksen yhteydessä tulla koskemaan palloventtiiliin ja se jätetään kiinni, kuten se oli ennen asennusta. Asennuksen jälkeen venttiili oli ilmeisesti avattu asukkaan toimesta. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, ettei nyt aiheutunut vahinko ole seurausta Z Oy:n moitittavasta menettelystä eikä sitä näin ollen voida korvata Z Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Uudelleenkäsittelypyynnön jälkeen antamassaan korvauspäätöksessä vakuutusyhtiö viittaa vielä vahinkotarkastusraporttiin, jonka mukaan vuotanut liitos on ollut liian kireällä, mikä on osaltaan vioittanut liitoksen tiivistettä. Samoin raportista ilmenee, että allaskaappi, jossa liitos sijaitsee, on ollut hyvän rakennustavan vastainen. Näin ollen myös tällä seikalla on vakuutusyhtiön käsityksen mukaan saattanut olla merkitystä vahingon syntymisessä. Joka tapauksessa vakuutusyhtiö katsoo, että vaikka Z Oy:n työsuorituksen yhteydessä liitokseen olisi saattanut kohdistua lievää rasitusta, niin oikein asennetun liitoksen olisi se pitänyt kestää. Vakuutusyhtiö pitää edelleen antamaansa kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Asiakkaan valitus

Valituksessaan A toistaa asian tapahtumatiedot sekä vaatii edelleen vahingosta aiheutuneita kustannuksia korvattavaksi. A huomauttaa, että vahingon seurauksena heidän nelihenkinen perheensä on joutunut muuttamaan evakkoasuntoon ja jo pelkästään vahingon korjauskustannuksista on syntynyt noin 8.500 euron vahinko.

A kertoo vaatineensa vahinkoa korvattavaksi sekä Z Oy:n että Y Oy:n vastuuvakuutuksesta. A huomauttaa, että hänen käsityksensä mukaan Z Oy:n työntekijät ovat toukokuussa 2021 sulkeneet ja avanneet eri sulkuja. Jääkaapin sulku sijaitsee muiden sulkujen yläpuolella. A toteaa, ettei Z Oy missään vaiheessa testannut kyseistä liitosta. A ja hänen puolisonsa olettivat, että Z Oy:n asennustyön jälkeen jääkaapin venttiilin voi avata ja sitä voi käyttää normaalista. A ei katso heidän toimineen missään vaiheessa huolimattomasti asiassa.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen toimittamassaan lisäkirjelmässä A toteaa, että hän on päätynyt ostamaan palvelut ammattilaisilta ja siitä huolimatta tapahtui iso vesivahinko. A viittaa erityisesti pyytämäänsä lausuntoon puolueettomalta putkiurakoitsijalta, jonka näkemyksen mukaan jääkaappi on alun perin asennettu väärin ja tämän vuoksi Z Oy:n suorittamien asennustöiden jälkeen liitos on päässyt pettämään. Myöskään Z Oy:n työntekijä ei ole tarkastanut liitosta. A toteaa, että vakuutusyhtiön tulee suorittaa korvaus aiheutuneesta vesivahingosta ja sen kuluista.

Toisessa lisäkirjelmässään A taustoittaa vielä jääkaappipakastiminen asentamiseen liittyvät vaiheet. Kaikki oli toiminut moitteetta siihen asti, kunnes Z Oy teki keittiössä asennustöitä toukokuussa 2021. Z Oy:n asennustöitä seuranneena yönä liitos, jota Z Oy ei testannut vesisulkujen avaamisen jälkeen, vuoti ja aiheutti vesivahingon. A toteaa, että Z Oy ja asennuksen alun perin tehnyt Y Oy ovat ainoat tahot, jotka ovat koskeneet keittiön vesiasennuksiin asunnossa tehdyn putkiremontin jälkeen. A kertoo vielä lisäksi, ettei hänen oma kotivakuutuksensa myöskään korvaa aiheutunutta vesivahinkoa, koska kotivakuutusyhtiön mielestä kysymyksessä on rajoitusehdon mukainen asennusvirhe.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan asian tapahtumatiedot sekä käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä. Lisäksi vakuutusyhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin sekä asiassa jo annettuihin korvauspäätöksiin toistaen niissä lausutun kantansa.

Lisäksi vakuutusyhtiö viittaa Z Oy:n asentajan lausuntoon 18.5.2021, joka mukaan hän oli 11.5.2021 käynyt vahinkokohteessa purkamassa keittiön hanan ja viemäröinnin. Tällöin hän oli sulkenut allaskaapissa sijainneet vesimittareiden venttiilit. Toinen asentaja on asentanut hanan takaisin 14.5.2021 ja tällöin avannut vesimittariventtiilit ja testannut mainitut liitokset. Kumpikaan asentajista ei ole koskenut jääkaapin vesijohtoliitäntään tai vuotaneeseen palloventtiiliin, koska se ei ole ollut urakan suorittamisen kannalta tarpeellista. Vakuutusyhtiö tähdentää, että vakuutuksenottajan asentajat ovat alusta alkaen johdonmukaisesti kiistäneet koskeneensa itse venttiiliin. Myös päivystävä asentaja on todennut vahingon syyksi jääkaapin alkuperäisen asennuksen yhteydessä liikaa kiristetyn tulovesiliitoksen. Z Oy on itse arvioinut, että ylikiristyksestä johtuen liitos ei ole kestänyt asianmukaisestikaan suoritettua venttiilien avaamisesta aiheutunutta paineiskua.

Vastineessaan vakuutusyhtiö huomauttaa myös, ettei Z Oy:llä ole edes ollut velvollisuutta tarkastaa erikseen omaan urakkasuoritukseensa kuulumatonta, aiemmin asennetun jääkaapin tulovesiliitoksen asianmukaisuutta. Asiassa ei ole myöskään esitetty mitään luotettavaa selvitystä, jonka perusteella Z Oy:n tekemää arviota liitoksen ylikiristyksestä ja tiivisteen pettämisestä tulisi kyseenalaistaa.

Lopuksi vakuutusyhtiö viittaa vielä käytössään olevaan alkuperäisen asennuksen tehneen Y Oy:n vastuuvakuutusyhtiön päätökseen, jonka mukaan jääkaapin liitos on saattanut joka tapauksessa liikkua Z Oy:n asennuksen aikana. Vakuutusyhtiö toteaa, että sillä seikalla, että vesijohto liikkuu vähäisesti, ei pitäisi olla mitään vaikutusta asianmukaisesti kiristetyn palloventtiilin liitokseen.

A:n lisäkirjelmän jälkeen antamassaan lisävastineessa yhtiö viittaa vielä muun muassa teknisen tarkastajan lausuntoon, jonka mukaan Z Oy:n asentaja ei ole huolimattomuudellaan aiheuttanut nyt käsillä olevaa vahinkoa. Lisäksi tarkastaja toteaa, että allaskaapin hyvän rakennustavan vastaiset kytkennät ovat alttiita muun muassa jätevaunujen aiheuttamille iskuille.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajana olleella Z Oy:llä ei ollut asiassa kommentoitavaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutettu Z Oy korvausvastuussa tapahtuneesta vesivahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kuluttajansuojalain eräitä kuluttajapalvelussopimuksia koskevan 8 luvun (5.1.1994/16) 1.1 §:n mukaan tämän luvun säännökset koskevat vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja (toimeksisaaja) suorittaa kuluttajalle (tilaaja) ja joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus. (…)

8 luvun 12.1 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

12.2 §:n mukaan palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta odottaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia.

12.4 §:n mukaan, jos palvelus poikkeaa siitä, mitä 1–3 momentissa säädetään, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

8 luvun 20.1 §:n mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi. Korvausvelvollisuus käsittää virheestä tilaajalle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sikäli kuin 21 §:stä ei johdu muuta. (…)

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Kuluttajansuojalain eräitä kuluttajapalvelussopimuksia koskevassa 8 luvussa säädetään vastikkeellisista palveluksista, joita elinkeinonharjoittaja suorittaa kuluttajan eduksi ja jotka koskevat mm. irtaimia esineitä ja rakennuksia. Palvelus on suoritettava sovitun mukaisesti, ammattitaitoisesti ja huolellisesti ja tilaajan edut huomioiden. Jos nämä edellytykset eivät täyty, palvelussa on virhe. Palvelussa on virhe myös, jos se ei vastaa palvelusta annettuja tietoja, tai jos elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan kuluttajaa kohtaan.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutettu Z Oy:n työntekijä oli ollut toukokuussa 2021 vahingonkärsinyt A:n asunnossa vaihtamassa keittiön tasoja ja altaita. Vaihdon jälkeen keittiön hana, tiskikone ja viemäröinti kytkettiin takaisin toimintaan Z Oy:n toimesta 15.5.2021. Vahinkoilmoituksen mukaan nämä liitokset testattiin, mutta jääkaapin tulovesiletkun liitokseen ei ollut asennuksen yhteydessä koskettu eikä sitä näin ollen myöskään testattu. 15.5.2021 ja 16.5.2021 välisenä yönä jääkaapin liitos oli vuotanut ja aiheuttanut vesivahingon. Asiassa pyydetyn putkimiehen lausunnon mukaan vuodon on aiheuttanut liian tiukalle kiristetty liitos, minkä vuoksi liitoksen tiiviste oli vioittunut ja päässyt vuotamaan.

Selvyyden vuoksi Vakuutuslautakunta toteaa, että tapauksessa voidaan ottaa kantaa vain siihen, onko Z Oy:n katsottava olevan vastuussa aiheutuneesta vesivahingosta. Siihen, mikä Y Oy:n mahdollinen vastuu tapauksessa on, ei sen sijaan voida ottaa tässä ratkaisusuosituksessa.

Käsillä olevassa tapauksessa on esitetty toisistaan poikkeavia selvityksiä siitä, kuka on alun perin sulkenut jääkaappipakastimen venttiilin, jonka A:n puoliso on avannut Z Oy:n asennuksen jälkeen saadakseen jääkaapin vesiautomaatista vettä. A:n mukaan he eivät olleet koskeneet venttiileihin missään vaiheessa ennen tuota avaamista. Samoin Z Oy:n asentajat ovat johdonmukaisesti kertoneet, etteivät he koskeneet missään vaiheessa jääkaappipakastimen venttiiliin. Vakuutuslautakunta toteaa tapauksessa olevan kuitenkin riidatonta, ettei Z Oy:n työsuoritukseen liittynyt jääkaappipakastimen liitoksen tarkastaminen tai jääkaapin venttiilisulun sulkeminen tai avaaminen tehtävän suorittamisen yhteydessä tai sen jälkeen. Vakuutuslautakunta toteaa edelleen, ettei Z Oy:n asentajalla ole myöskään ollut erityistä syytä tai velvollisuutta ryhtyä tarkastamaan jääkaappipakastimenliitoksen pitävyyttä, kun työsuoritus ei ole kohdistunut liitokseen ja koska kyseessä on myös ollut varsin uusi ja siistin näköinen liitos.

Vakuutuslautakunta toteaa, että tapauksessa on siten osoitettu, että vakuutettu on suorittanut asennustyönsä asianmukaisella huolellisuudella. Vakuutuslautakunnan käytössä olevista selvityksistä ei voida todeta, että jääkaappipakastinen liitoksen irtoaminen ja siitä seurannut vesivahinko olisivat seurausta vakuutetun ja vahingonkärsineen asiakkaan välisen sopimuksen mukaisessa kuluttajapalveluksessa olleesta virheestä.

Lopputulos

Edellä todetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                                
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Haapasaari
Karimäki
Korpiola
Koskinen

Tulosta