Haku

FINE-042175

Tulosta

Asianumero: FINE-042175 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.05.2022

Esinevahinko. Tuottamus. Syy-yhteys. Jääkaappipakastimen vuotovahinko. Oliko aiheutunut vesivahinko syy-yhteydessä vakuutetun tekemään asennustyöhön?

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A oli ostanut X Oy:stä uuden vesiautomaatillisen jääkaappipakastimen, jonka asensi A:n kotiin X Oy:n sopimuskumppani Y Oy 17.12.2020. Jääkaappipakastin oli jatkuvassa käytössä asennuksen jälkeen. Keväällä 2021 A vaihdatti keittiöönsä uuden kivitason ja Z Oy kävi tällöin purkamassa keittiön hanan ja viemäröinnin, jotka asennettiin takaisin niin ikään Z Oy:n toimesta 14.5.2021. Samana iltana noin klo 21:45 yritettiin jääkaapin vesiautomaatista ottaa vettä, mutta havaittiin palloventtiilin olleen kiinni. Asukas avasi venttiilin allaskaapista olettaen, että kaikki on uudelleenasennuksen jäljiltä kunnossa. Seuraavana aamuna noin 7:30 havaittiin keittiön lattian olevan laajalti veden peitossa. Vuotokohta paikallistui allaskaapin liitokseen, josta lähtee putki jääkaapille.

Korvausta vuodon aiheuttamista vahingoista haettiin sekä Y Oy:n että Z Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksista.

Y Oy:n vastuuvakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja toteaa, että asiassa saatujen selvitysten perusteella ei voida osoittaa mitään sellaista perustetta, jonka nojalla Y Oy:n voitaisiin katsoa olevan korvausvastuussa sattuneesta vahingosta. Päätöksessä todetaan, että vaikka Z Oy on kiistänyt avanneensa liitosta, niin se on joka tapauksessa päässyt liikkumaan hanan vaihdon yhteydessä. Tätä käsitystä tukee se, että vuoto on alkanut samana päivänä, kun hana on avattu ja Y Oy:n tekemä liitos on puolestaan kestänyt moitteetta viiden kuukauden ajan.

Uudelleenkäsittelypyynnön jälkeen antamassaan korvauspäätöksessä vakuutusyhtiö toteaa vielä, että koska vahingonkärsijä on joutunut avaamaan sulun hanan asennuksen jälkeen, merkitsee se, että se on myös suljettu asennustyön aikana. Näin ollen, koska liitokseen on kohdistunut rasitusta, olisi Z Oy:n työntekijän tullut tarkistaa myös kyseinen liitos. Asiassa on myös pyydetty A:n pyynnöstä lausunto T Oy:ltä, jonka asentaja epäilee, että jääkaapin tulovesikytkennässä kaksoisnippana käytetty kartiopäinen puristusliitin olisi painanut tiivisteen pois paikoiltaan. Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, ettei Y Oy:n voida katsoa olevan vastuussa aiheutuneesta vesivahingosta ja että heidän suorittamansa jääkaappipakastimen asennus joulukuussa 2020 on tehty asianmukaisesti.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toistaa asian tapahtumatiedot sekä vaatii edelleen vahingosta aiheutuneita kustannuksia korvattavaksi. A huomauttaa, että vahingon seurauksena heidän nelihenkinen perheensä on joutunut muuttamaan evakkoasuntoon ja jo pelkästään vahingon korjauskustannuksista on syntynyt noin 8.500 euron vahinko.

A kertoo vaatineensa vahinkoa korvattavaksi sekä Z Oy:n että Y Oy:n vastuuvakuutuksesta. A huomauttaa, että hänen käsityksensä mukaan Z Oy:n työntekijät ovat toukokuussa 2021 sulkeneet ja avanneet eri sulkuja. Jääkaapin sulku sijaitsee muiden sulkujen yläpuolella. A toteaa, ettei Z Oy missään vaiheessa testannut kyseistä liitosta. A ja hänen puolisonsa olettivat, että Z Oy:n asennustyön jälkeen jääkaapin liitoksen voi avata ja sitä voi käyttää normaalisti. A ei katso heidän toimineen missään vaiheessa huolimattomasti asiassa.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen toimittamassaan lisäkirjelmässä A toteaa, että hän on päätynyt ostamaan palvelut ammattilaisilta ja siitä huolimatta tapahtui iso vesivahinko. A viittaa erityisesti pyytämäänsä lausuntoon puolueettomalta putkiurakoitsijalta, jonka näkemyksen mukaan jääkaappi on alun perin asennettu väärin ja tämän vuoksi Z Oy:n suorittamien asennustöiden jälkeen liitos on päässyt pettämään. Myöskään Z Oy:n työntekijä ei ole tarkastanut liitosta. A toteaa, että vakuutusyhtiön tulee suorittaa korvaus aiheutuneesta vesivahingosta ja sen kuluista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan asian tapahtumatiedot sekä käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä. Lisäksi vakuutusyhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin sekä asiassa jo annettuihin korvauspäätöksiin toistaen niissä lausutun kantansa.

Lisäksi yhtiö toteaa edelleen, että toimitetuista selvityksissä mainitaan, että vahingonkärsijä on joutunut avaaman jääkaapin sulun toukokuussa 2021 tehdyn asennuksen jälkeen. Näin ollen on ilmeistä, että sulku on suljettu Z Oy:n asennuksen aikana. Koska liitokseen on siten kohdistunut toimia ja rasitusta, olisi Z Oy:n tullut tarkastaa myös kyseinen liitos.

Riidatonta on myös, että Y Oy:n alkuperäisen asennuksen jälkeen liitos on toiminut moitteetta viiden kuukauden ajan, eli se on selvästi kestänyt normaalia rasitusta. Vuotaminen onkin alkanut vasta sen jälkeen, kun Z Oy on käynyt kohteessa ja A:n vaimo on avannut suljetun palloventtiilin.

Edellä todetuin perustein vakuutusyhtiö toteaa, ettei nyt aiheutunut vahinko johdu mistään sellaisesta menettelystä, joka synnyttäisi Y Oy:n korvausvastuun. Kyseessä on ollut vahinko, johon ei ole ollut syynä Y Oy:n huolimattomuus tai laiminlyönti.

Vakuutetun kuuleminen

Tapauksessa vakuutettuna olevalla Y Oy:llä ei ollut asiassa lausuttavaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutettu Y Oy korvausvastuussa tapahtuneesta vesivahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kuluttajansuojalain eräitä kuluttajapalvelussopimuksia koskevan 8 luvun (5.1.1994/16) 1.1 §:n mukaan tämän luvun säännökset koskevat vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja (toimeksisaaja) suorittaa kuluttajalle (tilaaja) ja joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus. (…)

8 luvun 12.1 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

12.2 §:n mukaan palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta odottaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia.

12.4 §:n mukaan, jos palvelus poikkeaa siitä, mitä 1–3 momentissa säädetään, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

8 luvun 20.1 §:n mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi. Korvausvelvollisuus käsittää virheestä tilaajalle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sikäli kuin 21 §:stä ei johdu muuta. (…)

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

  • joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
  • josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Kuluttajansuojalain eräitä kuluttajapalvelussopimuksia koskevassa 8 luvussa säädetään vastikkeellisista palveluksista, joita elinkeinonharjoittaja suorittaa kuluttajan eduksi ja jotka koskevat mm. irtaimia esineitä ja rakennuksia. Palvelus on suoritettava sovitun mukaisesti, ammattitaitoisesti ja huolellisesti ja tilaajan edut huomioiden. Jos nämä edellytykset eivät täyty, palvelussa on virhe. Palvelussa on virhe myös, jos se ei vastaa palvelusta annettuja tietoja, tai jos elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan kuluttajaa kohtaan.

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu oli asentanut vahingonkärsineen asuntoon uuden vesiautomaallisen jääkaappipakastimen 17.12.2020, joka oli myös jatkuvassa käytössä asennuksen jälkeen eikä käytön yhteydessä ollut havaittu mitään ongelmia. A:n keittiöön asennettiin uusi keittiötaso 15.5.2021 ja tason vaihdon yhteydessä keittiön hana, tiskikone ja viemäröinti kytkettiin takaisin toimintaan asennukset suorittaneen Z Oy:n toimesta. 15.5.2021 ja 16.5.2021 välisenä yönä jääkaapin liitos oli vuotanut ja aiheuttanut vesivahingon. Z Oy:n työntekijä oli testannut hanan, tiskikoneen ja viemäröinnin liitokset vesien avaamisen jälkeen, mutta jääkaapin liitosta hän ei ollut tarkastanut. Z Oy:n mukaan jääkaapin venttiiliin ja liitokseen ei koskettu missään vaiheessa sen asennustyön aikana. Asiassa pyydetty myös ulkopuolisen putkimiehen näkemystä vahingon syystä. Lausunnossa esitetään näkemys, että vahingon olisi aiheuttanut jääkaappipakastimen tulovesikytkennässä kaksoisnippana käytetty kartiopäinen puristusliitin, joka olisi painanut tiivisteen pois paikoiltaan.

Lautakunta toteaa, että asiassa on annettu toisistaan poikkeavia näkemyksiä siitä, onko Z Oy:n asentaja sulkenut myös jääkaappipakastimen venttiilin. Y Oy:n vakuutusyhtiön näkemys on, että vaikka venttiiliä ei olisi avattu, niin olisi Z Oy:n joka tapauksessa tullut tarkastaa myös jääkaappipakastimen liitosten pitävyydet ennen vesien avaamista, koska siihen on todennäköisesti osuttu toukokuussa suoritettujen asennustöiden aikana. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa on kuitenkin riidatonta, että vesivahinko on aiheutunut Y Oy:n alun perin asentaman jääkaappipakastimen tulovesiputken liitoksen rikkouduttua ja ettei kyseinen liitos missään vaiheessa ole ollut Z Oy:n asennustyösuorituksen kohteena.

Lautakunnan näkemyksen mukaan todennäköiseksi mainitun liitoksen pettämisen viime vaiheen syyksi jää näin ollen vesijohtoverkostossa tapahtunut paineisku sen jälkeen, kun vedet ovat Z Oy:n suorittamien muiden asennustöiden jälkeen avattu. Lautakunta toteaa, että käyttövesijohtojen asianmukaisesti tehtyjen liitäntöjen voidaan lähtökohtaisesti odottaa kestävän tällaiset vesijohtoverkostossa esiintyvät voimavaikutukset. Näin ollen, vaikka Z Oy:n asentaja olisi sulkenut jääkaappipakastimen hanan, niin olisi asianmukaisesti asennetun liitoksen tullut kestää mahdollinen avaamisesta aiheutunut paineisku. Lautakunta toteaa, että käsitystä tukee myös asiassa pyydetty T Oy:n asentajan näkemys vahingon mahdollisesta syystä. Niin ikään lautakunta toteaa, ettei yksiomaan sitä seikkaa, että liitos oli kestänyt noin viiden kuukauden ajan, voida yksin pitää osoituksena siitä, että liitos olisi ollut asianmukainen. Lautakunnan näkemyksen mukaan ei ole tavatonta, että liitoksen pettäminen ei tapahdu välittömästi asennuksen jälkeen, vaan juuri esimerkiksi ajan kuluessa ja esimeriksi paineiskun seurauksena.

Vakuutuslautakunta katsoo, että tapauksessa on jäänyt osoittamatta, että vakuutettu on suorittanut asennustyönsä asianmukaisella huolellisuudella. Näin ollen Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan tulee puutteellisesti tehdyn liitoksen pettämisestä aiheutunut vesivahinko korvata Y Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Edellä todetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vesivahingosta aiheutuneet kustannukset vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                                
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Haapasaari
Karimäki
Korpiola
Koskinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia