Haku

FINE-041964

Tulosta

Asianumero: FINE-041964 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 14.04.2022

Matkatavaravahinko. Matkapuhelimen menettäminen. Oliko kyseessä vakuutusehtojen mukaan korvattava varkausvahinko?

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A oli matkalla Turkissa 15.8.2021, kun lennolle mennessään hän huomasi iPhone 12 puhelimensa kadonneen. A kertoo, että lennon lähtöaika oli 7:30 aamulla ja A oli perheensä kanssa lentokentällä aamukuuden aikaan. A oli kulkenut lipuntarkastuksen läpi tavaroiden tarkastamiseen, jossa kaikki tavarat laitettiin koreihin. Tällöin A:lla oli puhelin hallussaan ja tavarat takaisin saatuaan hän laittoi puhelimen taskuunsa. Tämän jälkeen A odotti lentokentän sisäistä bussikuljetusta, josta mentiin koronatestiin. Ennen koneeseen nousua punnittiin vielä matkatavarat ja tarkastettiin passi kertaalleen. Määränpäähän laskeuduttuaan klo 10:15 jälkeen A huomasi ensimmäisellä tarkastuspisteellä puhelimensa puuttuvan. Puhelinta etsittiin A:n pyynnöstä lähtökentällä, mutta sitä ei löytynyt.

Korvausta menetetystä omaisuudesta haettiin A:n kotivakuutukseen sisältyvästä matkatavaravakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jonka mukaan käsillä olevassa tapauksessa ei ole osoitettu tapahtuneen vakuutuksen perusteella korvattavaa vahinkotapahtumaa ja näin ollen korvausta ei suoriteta. Päätöksen mukaan tapauksessa jää epäselväksi, onko puhelin kadonnut vai varastettu. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan varkaustapahtumaa ei voida määritellä ja on myös mahdollista, että puhelin on joutunut jollain muulla tavalla hukkaan. Näin ollen A:n vaatimaa korvausta ei voida maksaa matkatavaravakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toistaa asian tapahtumatiedot ja vaatii edelleen menetettyä iPhone 12 -puhelintaan korvattavaksi matkatavaravakuutuksestaan. A selventää vielä, että sekä lentokenttäbussissa että lentokoneessa oli hyvin ruuhkaista ja näin ollen puhelin on tällöin varastettu A:n taskusta. A toteaa myös, että hän on matkustanut vaimonsa ja pienten lasten kanssa, mikä osaltaan on vaikeuttanut matkalla liikkumista. A kertoo olevansa myös näkövammainen ja näin hän joutuu kulkemaan vaimonsa avustamana. A:n mielestä puhelin ei ole kadonnut, unohtunut tai hukkunut, vaan se on varastettu ja näin ollen se tulee korvata matkatavaravakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä aiemmassa päätöksessään lausutun kantansa.

Vakuutusyhtiö toteaa, että A on vahingon havaitsemisen jälkeen päätellyt, että puhelin on varastettu. Vakuutusehtojen mukaan varkausvahingon korvattavuus edellyttää yksilöityä, välittömästi vahinkopaikalla havaittua varkautta. Korvauksenhakijalla on myös näyttötaakka siitä, että vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty vakuutustapahtuma on sattunut. Nyt käsillä olevassa tapauksessa ei ole havaittu mitään tiettyä varkaustapahtumaa. Tapahtumatietojen perusteella A:n puhelin on voinut myös kadota. Vakuutus ei korvaa sellaista vahinkoa, joka on aiheutunut katoamisesta tai unohtamisesta. Yksinomaan se seikka, että lentokentällä tai kulkuvälineissä on ollut ruuhkaa, ei ole osoitus siitä, että puhelin olisi menetetty varkauden johdosta.

Lopuksi vakuutusyhtiö toteaa, että mikäli Vakuutuslautakunta katsoisi, että käsillä on vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma, vakuutusyhtiö varaa tilaisuuden vahingon määrän ja A:n matkan keston selvittämiseen.

Edellä todetuin perustein yhtiö katsoo edelleen, että asiassa annettu korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, onko kyseessä vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan mukaan vakuutus korvaa rakennukselle tai irtaimistolle aiheutuneen vahingon, jos rakenteellisesti ja lujuudeltaan riittävän suojan antamaan rakennukseen, huoneistoon tai muuhun säilytyspaikkaan on
- murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen
- tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun tämän vakuutuksen ehtojen mukaan korvattavan rikosvahingon yhteydessä
- tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen.

Lisäksi vakuutus korvaa
- ulkona tai mukana olevan muun kuin edellä mainitun irtaimiston yksilöidyn, välittömästi vahinkopaikalla havaitun varkauden.

Vakuutus ei korvaa
- varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä
- vahinkoa, joka on aiheutunut katoamisesta tai unohtamisesta.

Asian arviointi

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan vakuutuskorvausta hakevan tulee osoittaa, että on tapahtunut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty vahinkotapahtuma. Mikäli vakuutusyhtiö tämän jälkeen haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee vakuutusyhtiön näyttää rajoitusehdon soveltuminen tapaukseen. Vakuutuslautakunnan käytännössä on vakiintuneesti katsottu, että varkausvahingon tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa avainasemassa on alkuperäinen syy, jonka vuoksi omaisuus on joutunut pois vakuutetun hallusta. Jos tämä alkuperäinen syy on katoaminen tai unohtaminen, ei sillä, että omaisuuden myöhemmin löytävä henkilö pitää omaisuuden oikeudettomasti itsellään, ole asian arvioinnin kannalta merkitystä. Asiassa on siten ratkaisevaa, onko osoitettu, että matkapuhelin on alun perin joutunut pois A:n hallusta varkauden seurauksena.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa A:n toimittamista selvityksistä ei käy ilmi mitään tiettyä anastustapahtumaa. Asiakirjojen perusteella jää epäselväksi, mistä syystä matkapuhelimen menettäminen on tapahtunut. A:lla on viimeksi ollut puhelin hallussaan lentokentällä lähtöpaikassa ennen koneeseen nousua. Puhelimen puuttuminen on havaittu kohdekentällä koneen laskeuduttua lentokentän ensimmäisellä tarkastuspisteellä noin neljän tunnin jälkeen.  Vakuutuksen rajoitusehdon mukaan vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja -paikan suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan puhelin on voinut joutua pois A:n hallusta muullakin tavalla kuin varkauden seurauksena, esimerkiksi taskusta putoamisen vuoksi. Vahingon syy on esitettyjen selvitysten perusteella jäänyt epäselväksi, jolloin kyseessä on lautakunnan käsityksen mukaan rajoitusehdoissa tarkoitettu katoaminen. Lautakunta katsoo, ettei vahingon syyksi ole siten voitu todeta vakuutusehdoissa tarkoitettua varkautta. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta yhtiön päätökseen.

Lopputulos

Edellä todetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                               
Sihteeri Hanén

Jäsenet

Haapasaari
Karhu
Karimäki
Korpiola

Tulosta