Haku

FINE-041831

Tulosta

Asianumero: FINE-041831 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.01.2022

Esinevahinko. Moottorikelkan ja peräkärryn varkaus. Ehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A:n omistama moottorikelkka ja peräkärry varastettiin X Oy:n piha-alueelta 14.–15.7.2021 välisenä aikana. A oli toimittanut moottorikelkan X Oy:lle huoltoon peräkärryllä aiemmin. Peräkärryyn oli ennen varkautta asennettu aisalukko ulkona säilytystä varten ja aisalukon avaimia säilytettiin X Oy:n sisätiloissa.

Korvausta kelkan ja kärryn menettämisestä haettiin X Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan kysymyksessä ei ole X Oy:n vastuuvakuutuksesta korvattava vahinko. Vakuutusyhtiön mukaan A:lle aiheutunut vahinko ei ole seurausta vakuutuksenottajan virheellisestä tai huolimattomasta menettelystä.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta. Valituksessaan A viittaa vakuutusyhtiölle lähettämäänsä uudelleenkäsittelypyyntöön ja toistaa siinä lausutun näkemyksensä vaatimuksineen.

Uudelleenkäsittelypyynnössään A katsoo X Oy:n toimineen huolimattomasti ja laiminlyöneen sille toimitetusta omaisuudesta huolehtimisen. A toteaa, että hän on sopinut henkilökohtaisesti X Oy:n edustajan kanssa moottorikelkan korjaamisesta ja tässä vaiheessa kävi jo ilmi, ettei puheena oleva kelkka ole rekisterissä eikä myöskään vakuutettu. A vei kelkan peräkärryllä liikkeeseen 18.6.2021, jossa sen vastaanotti asentaja, joka osoitti paikan kelkalle ja kärrylle. Tässä vaiheessa A:n mukaan sovittiin myös, että kelkka otetaan sisälle säilytykseen. A:lla on todistaja näille keskusteluille.

A:n mukaan vahinko olisi ollut selkeästi ennakoitavissa, koska liike oli myöhemmin asentanut aisalukon peräkärryyn. Liike on myös tiennyt, että kelkka on peräkärryn lavalla lukitsemattomana. Näin ollen varkauden riski on ollut suurempi kuin autoilla vastaavassa tilanteessa.

A kummeksuu myös sitä, että hän sai kelkan ja kärryn varkaudesta tiedon vasta, kun hän meni noutamaan kelkkaa. X Oy:n edustaja kertoi tavoitelleensa A:ta, mutta A ei ollut missään vaiheessa saanut esimerkiksi tekstiviestiä. A:n mielestä tämä on osaltaan osoitus X Oy:n huolimattomasta toiminnasta.

Edellä todetuin perustein A vaatii edelleen kelkan ja kärryn korvaamista X Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen toimittamassaan lisäkirjelmässä A toteaa, että saman varkauden yhteydessä anastettiin myös mopo ja ruohonleikkuri, mikä osaltaan osoittaa myös X Oy:n huolimattomuuden laitteiden säilytyksessä. Korjaamolla ei myöskään ollut kameravalvontaa. Naapuriyrittäjä oli hankkinut liikkeensä pihalle kameravalvonnan nimenomaan siitä syystä, että tämän kaltaisista varkauksista oli kirjoitettu paikallisuutisissa. Vastaava tieto on varmasti ollut X Oy:llä, joka on suhtautunut siihen ilmeisellä välinpitämättömyydellä. A korostaa, että liikkeen kanssa oli sovittu toisenlaisesta säilytystavasta ja näin ollen liike on toiminut virheellisesti ja huolimattomasti ja vahinko tulee korvata sen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot, asiakkaan vaatimukset sekä asian käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä.

Vastineessa yhtiö toteaa, että toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettuja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvausvastuun syntyminen edellyttää sitä, että vahinko on seurausta vakuutetun tuottamuksesta, eli huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Tämän lisäksi korvausvastuun syntyminen edellyttää vahingolta ennakoitavuutta.

Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan huollettavaksi tuotujen ajoneuvojen säilyttäminen korjaamon piha-alueella on normaali ja tavanomainen toimintatapa alalla eikä sitä voida yksin pitää osoituksena huolimattomuudesta, josta seuraisi korvausvastuu, jos ajoneuvo varastetaan. Yhtiö toteaa, että sille toimitetun selvityksen mukaan ajoneuvot ovat myös olleet lukittuna asianmukaisesti ja avaimia on säilytetty sisätiloissa. Vakuutetun toiminnalla vahingon jälkeen ei sen sijaan ole merkitystä, kun arvioidaan tuottamusta ennen vahingon tapahtumista. Lisäksi yhtiö toteaa, ettei asiassa ole esitetty, että vakuutuksenottajan pihalta olisi aiemmin varastettu omaisuutta. Näin ollen vahingon ei voida myöskään katsoa olleen ennakoitavissa.

Edellä todetuin perustein vakuutusyhtiö katsoo, ettei käsillä ole vakuutuksenottajan huolimattomasta toiminnasta aiheutunut vahinko eikä näin ollen vahinko tule korvattavaksi vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö toteaa myös, että kysymys olisi joka tapauksessa vakuutuksen rajoitusehdon mukaisesta tilanteesta. Vakuutuksen rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun kohteen luvattomasta käyttöönotosta, varkaudesta tai sen yrityksestä tai vahingonteosta. Koska nyt käsillä olevassa tapauksessa vahinko on aiheutunut varkaudesta, ei se voi tulla rajoitusehdon perusteella korvattavaksi.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajana olleella X Oy:llä ei ollut asiassa lausuttavaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, tuleeko A:n moottorikelkan ja peräkärryn varkausvahinko korvata X Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta, jonka pihalta ne ovat varastettu kelkan ollessa X Oy:n korjattavana.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun vakuutuksen kohteelle aiheuttama esinevahinko, kun

  • vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta
  • vahinko johtuu korjauksessa tai huollossa tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä ja
  • vahinko todetaan korjauksen tai huollon yhteydessä tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa työn loppuun suorittamisesta ja luovuttamisesta asiakkaalle.
     

Ehtojen kohdan 2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun kohteen luvattomasta käyttöönotosta, varkaudesta tai sen yrityksestä tai vahingonteosta.

Asian arviointi

Kysymyksessä olevasta toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaan sellaisia vahinkoja, joista vakuutuksenottaja on korvausvastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan. Vahingonkorvausvelvollisuuden aiheuttaa pääsääntöisesti vain tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheutettu vahinko. Tuottamuksella tarkoitetaan vaadittavan huolellisuuden laiminlyömistä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan X Oy:llä on ollut huollettavanaan vahingonkärsinyt A:n moottorikelkka, joka oli toimitettu X Oy:n tiloihin peräkärryllä. Sekä kelkka että peräkärry ovat sittemmin anastettu X Oy:n pihalta. A:n mukaan X Oy:n kanssa oli sovittu, että kärry ja kelkka siirretään sisätiloihin säilytettäväksi ja muun muassa tästä syystä X Oy on A:n näkemyksen mukaan laiminlyönyt huolellisuusvelvoitteensa. X Oy:n vakuutusyhtiölle antaman selvityksen mukaan kärryn ja kelkan säilytyksestä ei sovittu tarkemmin, mutta X Oy:n puolesta niihin oli asennettu aisalukko varkauden välttämiseksi.

Vakuutuslautakunta toteaa, että tavanomaisesti toiminnan vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu kokonaan säilytettäväksi otetulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot. X Oy:n vastuuvakuutukseen sisältyy autokorjaamolaajennus, jonka perusteella korvataan virheellisen huolto- tai korjaustyön seurauksena huollettavana tai korjattavana olleille ajoneuvoille aiheutuneita vahinkoja. Edellä mainitulla vakuutusturvan laajennuksella vakuutuksen kohteeksi on myös otettu vakuutetun huollon ajan säilytettävänä olevat ajoneuvot. Ehtojen mukaan vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun kohteen varkaudesta. Vakuutuslautakunta viittaa tapahtumatietoihin sekä erityisesti poliisille varkauden johdosta tehtyyn tutkintailmoitukseen ja toteaa, että käsillä olevassa tapauksessa on näin ollen kysymys rajoitusehdon kohdassa 2.3 tarkoitetusta tilanteesta eivätkä moottorikelkan ja peräkärryn varkaus näin ollen tule korvattavaksi X Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Asian ratketessa jo tällä perusteella ja ottaen huomioon erityisesti osapuolten osittain ristiriitaiset kertomukset siitä, mitä kelkan ja kärryn säilytystavasta oli sovittu, ei Vakuutuslautakunta katso tarpeelliseksi ottaa kantaa X Oy:n mahdolliseen tuottamukseen asiassa.

Lopputulos

Edellä todetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet

Haapasaari
Karhu
Korpiola
Koskinen

Tulosta