Haku

FINE-041558

Tulosta

Asianumero: FINE-041558 (2022)

Vakuutuslaji: Eläinvakuutus

Ratkaisu annettu: 02.02.2022

Ukkosten seurauksena kehittynyt koiran ääniarkuus. Koiran lopettaminen. Eläinlääkärikuluvakuutus. Henkivakuutus. Rajoitusehdot. Käytösongelmat, luonneviat ja huonot tavat.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vahinkoilmoituksen 28.7.2021 mukaan hänen koiransa (vuonna 2014 syntynyt jämtlanninpystykorva) sai kesäkuussa 2021 Paula -myrskyn johdosta traumoja ja käytösoireita. Asiakkaiden tontti kärsi myrskyssä pahoja vaurioita. Käytösongelmista oli keskusteltu eläinlääkärin kanssa heinäkuussa patellaluksaatioon liittyneen käynnin yhteydessä. Myöhemmin heinäkuussa oli lisää rajuja ukonilmoja ja ukkonen löi lähelle koirahäkkejä. Tämä aiheutti koiralle lisää stressiä ja siitä tuli erittäin arka äkillisten äänien ja kovan tuulen vuoksi. Koiraa ei enää voitu käyttää metsästykseen, koska se pelkäsi ampumista. Koira lopetettiin eläinlääkärin toimesta 28.7.2021. Asiakas haki koiran menettämistä korvausta koiravakuutuksestaan.  

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 18.8.2021 mukaan koirarotuvakuutuksesta voidaan korvata lopettamis- ja tuhkaamiskustannuksia, mikäli koira on eläinlääketieteellisen arvion mukaan pitänyt lopettaa ja jos sairaus tai vamma oikeutta korvaukseen ehtokohtien A.1 ja A.9 mukaisesti. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa, jos koiran kuoleman tai lopettamisen syynä ovat käytösongelmat, luonneviat tai huonot tavat. Tässä tapauksessa koira on lopetettu käytöshäiriöiden vuoksi, minkä johdosta vakuutusyhtiö ei voi maksaa korvausta koiran lopettamisesta tai myöskään henkivakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii korvausta metsästyskoiransa menettämisestä. Vakuutuksen korvaussumma on 3.000 euroa. Koira oli lopetettava ukonilmoista johtuvien traumojen takia. Koiralle tuli ääniherkkyys ja se pelkäsi kovia sekä äkillisiä ääniä. Jopa kovan tuulen aiheuttama ääni sai koiran levottomaksi ja se pyrki kiipeämään ulos häkistä. Koiralla on ollut myös hyötykäyttövakuutus, mutta vakuutusyhtiö ei suostu silti korvaamaan sitä. Ääniherkkää koiraa ei voinut viedä metsälle, koska se pelkäsi ammuntaakin. Vakuutusyhtiö on ilmeisesti luokitellut käytöshäiriön luonneviasta johtuvaksi, vaikka kyseessä on trauman aiheuttama kokemus. Ensin paikkakunnalla riehui Paula-myrsky ja myöhemmin heinäkuussa ukkonen löi lähelle koirahäkkejä pariin otteeseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset. Koiralla on ollut rotuvakuutus ja siinä lisävakuutuksena jalostushoitokuluvakuutus. Rotuvakuutuksen vakuutusmäärä on 3.000 euroa. Koirarotuvakuutus on hoitokuluvakuutus ja se korvaa sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja. Rotuvakuutuksesta ei korvata koiran menehtymistä tai lopetusta. Koiralla on myös henkivakuutus, josta korvataan koiran menehtyminen tai lopetus sairauteen tai tapaturmaan.

Koira on asiakkaan mukaan lopetettu pelkotilan ja ääniherkkyyden takia. Eläinlääkärin potilasasiakirjat vahvistavat tämän. Niiden mukaan koira asuu ulkona ja heinäkuun kovissa ukkosmyrskyissä se meni tolaltaan. Koiran käytös on muuttunut ja koira säikkyy kaikkea äkillistä ääntä. Asiakas on hakenut korvausta, koska koiraa ei voi käyttää metsästykseen. Henkivakuutuksen vakuutusehtojen kohdan B.10.2 mukaan vakuutus ei korvaa, jos koiran kuoleman tai lopettamisen syynä ovat käytösongelmat, luonneviat tai huonot tavat. Vahinko ei tämän ehtokohdan mukaan ole korvattava.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, ovatko koiran lopettamisesta aiheutuneet eläinlääkärikulut vakuutuksesta korvattavia ja onko koiran menettämisessä kyse vakuutuksen henkivakuutusosasta korvattavasta vahingosta. Lähemmin tarkasteltuna kyse on siitä, voidaanko koiran oireilua pitää vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitettuina käytösongelmina, luonnevikana tai huonoina tapoina.

Sovellettavat vakuutusehdot

Koiravakuutusehtojen (voimassa 1.1.2020 alkaen) koirarotuvakuutusta koskevan kohdan A.10 (Lopettaminen ja tuhkaaminen) mukaan koiran lopettamis- ja tuhkaamiskustannuksista korvataan enintään 100 euroa, mikäli koira on eläinlääketieteellisen arvion mukaan pitänyt lopettaa ja jos sairaus tai vamma oikeuttaa korvaukseen kohdan A.7 mukaisesti.

Ehtokohdan A.11.2 (Yleiset rajoitukset) mukaan vakuutus ei korvaa muun ohessa:
- käytösongelmia, luonnevikoja tai muita huonoja tapoja.

Henkivakuutusta koskevan ehtokohdan C.7.1 (Vakuutuksen kattavuus, Henkivakuutus) mukaan korvausta voidaan maksaa vakuutusmäärään saakka, jos koira vahingoittuu tapaturman vuoksi, tai sairastuu niin pahasti, että se kuolee tai sitä ei eläinlääketieteellisen arvion perusteella enää pystytä hoitamaan ja se joudutaan lopettamaan.

Ehtokohdan C.9.2 (Yleiset rajoitukset) mukaan vakuutus ei korvaa, jos koiran kuoleman tai lopettamisen syynä ovat muun ohessa:
- käytösongelmat, luonneviat tai huonot tavat.

Asian arviointi

Asiassa on kyse koiran lopettamiseen liittyneen eläinlääkärikäynnin korvaamisesta ja henkivakuutuskorvauksen maksamisesta. Vakuutusehtojen mukaan koiran lopettamiseen liittyvät kulut ovat korvattavia lähinnä koirarotuvakuutuksesta, jonka ehtojen mukaan lopettamis- ja tuhkaamiskuluja voidaan korvata, mikäli koira on eläinlääketieteellisen arvion mukaan pitänyt lopettaa ja jos sairaus tai vamma oikeuttaa korvaukseen kohdan A.7 mukaisesti. Henkivakuutuksesta korvaus puolestaan voidaan maksaa muun muassa silloin, jos koira sairastuu niin pahasti, että se kuolee tai sitä ei eläinlääketieteellisen arvion mukaan perusteella enää pystytä hoitamaan ja se joudutaan lopettamaan. Lautakunta arvioi vahingon korvattavuutta näiden vakuutusosien perusteella.

Asiakas on valituksessaan tuonut esille, että koiran vakuutukseen on kuulunut myös hyötykäyttövakuutus. Vakuutusyhtiö ei ole vastauksessaan ottanut kantaa asiakkaan tähän väitteeseen. Lautakunnalle toimitetun sopimuskautta 1.8.2020 – 1.8.2021 koskevan vakuutuskirjan merkintöjen mukaan kyseessä olevan koiran (A) vakuutukseen ei kuitenkaan kuulu hyötykäyttövakuutusta, minkä vuoksi Vakuutuslautakunta ei käsittele vahingon korvattavuutta tästä vakuutusosasta. 

Asiassa on riidatonta, että koira on kesän 2021 myrskyn ja ukkosten seurauksena alkanut säikkyä voimakkaita ääniä. Koira on lopetettu eläinlääkärikäynnillä 28.7.2021. Käyntiä koskevien hoitomerkintöjen mukaan koira asuu ulkona ja heinäkuun kovissa ukkosmyrskyissä se meni tolaltaan. Koiran käytös on muuttunut ja koira säikkyy nyt kaikkea äkillistä ääntä. Koiraa ei voi käyttää metsästykseen.

Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt sitä, että koiran lopettaminen on ollut eläinlääketieteellisesti arvioituna tarpeellista. Tämän johdosta lautakunta pitää riidattomana, että kyseessä on tapaustyypiltään lähtökohtaisesti koirarotuvakuutuksesta ja henkivakuutuksesta korvattava tapahtuma. Yhtiö on vedonnut kummankin vakuutusosan osalta sisällöltään samanlaiseen rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka syynä ovat olleet käytösongelmat, luonneviat tai huonot tavat.

Vakuutusehtojen termejä on tulkittava lähtökohtaisesti yleisen kielenkäytön merkityssisällön mukaisesti. Vakuutuslautakunnan aiemmassa käytännössä luonnevian on katsottu tarkoittavan eläimen häiriökäyttäytymistä, joka johtuu psyykkisistä syistä. Myös ilmaisujen ”käytösongelmat” ja ”huonot tavat” voidaan katsoa viittaavan koiran psyykkisistä syistä johtuvaan poikkeavaan tai ei-toivottuun käyttäytymiseen.

Rajoitusehtokohdissa käytetty ilmaisu ”käytösongelmat, luonneviat ja huonot tavat” viittaa lautakunnan mielestä ominaisuuksiin, jotka koiralla ovat luonnostaan tai joiden ilmenemiselle ei voida osoittaa esimerkiksi sairauteen tai vammaan liittyvää selvää syytä. Selvitysten mukaan asiakkaan koira on ollut 6-vuotias, kun myrsky ja ukkoset, jotka ovat johtaneet koiran käytöksen muuttumiseen, ovat tapahtuneet. Asiassa esitetystä selvityksestä ei ilmene, että koiran käytöksessä olisi ennen kesän 2021 myrskyä ja ukkosia ilmennyt äkillisten äänten säikkymistä tai muita tämän kaltaisia piirteitä. Myöskään vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt sitä, että koiran arkuus äkillisille äänille on kehittynyt nimenomaan näiden tapahtumien seurauksena. Vakuutuslautakunta katsoo, että koiralle tällaisista syistä lyhyen ajan kuluessa kehittynyttä ääniarkuutta ei voida pitää rajoitusehtokohdissa tarkoitettuina käytösongelmina, luonnevikana tai huonoina tapoina. Koska kyse ei ole koirarotuvakuutuksen ja henkivakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitetusta tilanteesta, koiran menettäminen on näistä vakuutusosista korvattava vahinko.  

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa koirarotuvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen koiran lopettamisesta aiheutuneista kuluista. Lisäksi vakuutusyhtiön tulee maksaa asiakkaalle henkivakuutuksesta vakuutusehtojen mukainen korvaus koiran menettämisestä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet

Kankkunen
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia