Haku

FINE-041483

Tulosta

Asianumero: FINE-041483 (2022)

Vakuutuslaji: Konsulttivastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.02.2022

Konsulttivastuuvakuutus. Suunnitteluvirheestä urakoitsijalle aiheutuneet lisäkulut. Oliko kyse toimeksiantosopimukseen perustuneen konsulttityön korjaamiseksi tehdystä työstä?

Tapahtumatiedot

A Oy oli urakoitsija B Oy:n kanssa 1.5.2019 tekemänsä sopimuksen perusteella vastannut erään pysäköintitalon pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Rakennuksen kaiderakenteiden suunnittelussa oli 6.8.2020 havaittu virhe. Kaiteissa käytettäväksi määritellyn metalliverkon silmäkoko oli ollut liian suuri eivätkä kaiteet täyttäneet voimassa olleita käyttöturvallisuusvaatimuksia. B Oy lähetti A Oy:lle 28.12.2020 päivätyn 115 626,04 euron laskun virheen korjaamisen vaatimista lisä- ja muutostöistä. Laskuerittelyn mukaan asennetun lisäverkon kustannukset olivat olleet 96 052 euroa ja B Oy:n veloitus yleiskuluista 11 526,24 euroa sekä suojauksesta ja siivouksesta 2 000 euroa. Lisäksi B Oy oli laskuttanut kolmen työntekijänsä työstä ja matkakuluista yhteensä 6 047,80 euroa.

A Oy haki korvausta konsulttivastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö ilmoitti sähköpostilla 20.1.2021 korvaavansa kaideverkon asennuksesta 96 052 euroa, mutta ei muita kustannuksia. Vakuutusyhtiö vetosi vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta ei korvattu toimeksiantosopimukseen perustuneen konsulttityön korjaamiseksi suoritettua työtä tai sen uudelleen suorittamista.

Vakuutusyhtiö toisti kantansa sähköposteissa 11.2. ja 18.2.2021 sekä sisäisessä muutoksenhaussa 14.6.2021 antamassaan päätöksessä. Evättyihin työkustannuksiin oli sisältynyt suunnitteluvirheen selvittämistä sekä korjausvaihtoehtojen ja toteutuksen suunnittelua yhdessä pääsuunnittelijan kanssa. Kyse oli vakuutuksen ulkopuolelle rajoitetusta toimeksiantoon perustuneen konsulttityön korjaamiseksi suoritetusta työstä, sillä A Oy:n suunnittelutyö oli sisältänyt myös kaideratkaisun yksityiskohtineen.

Vakuutusyhtiön mielestä ei myöskään ollut osoitettu, että B Oy:lle olisi aiheutunut tosiasiallisesti lisäkustannuksia. Reklamaatioiden ja vahinkojen selvitys kuului normaaliin yritystoimintaan eikä siitä aiheutunut vahinkoa esimerkiksi lisääntyneinä palkkakustannuksina, kun ei ollut selvitetty, että muuta työtä olisi jäänyt sen vuoksi tekemättä.

Asiakkaan valitus

A Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta B Oy:n 10.8.2021 päivätyllä tarkennetulla laskulla vaatimien 5 110,30 euron kustannusten korvaamisesta. Kustannukset olivat aiheutuneet työnjohdosta, suunnittelun ohjauksesta sekä korjauskohteen suojauksesta ja siivouksesta. A Oy:n tulkinnan mukaan kyseiset kulut kuuluivat konsultin sopimuksen mukaisen korvausvastuun piiriin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt A Oy:n vaatimuksen B Oy:n laskuttamien työtuntien korvaamisesta. Selvityksen mukaan kyseinen kolmen henkilön työ oli sisältänyt korjausratkaisun suunnittelua yhdessä A Oy:n kanssa. Tältä osin kyse oli rajoitusehdon 5.2.16 mukaisesta konsulttityön korjaamiseksi suoritetusta työstä, jota ei korvattu riippumatta siitä, mikä taho työn suoritti. Vastuuvakuutuksesta oli korvattu varsinaisen virheen korjaamisen eli kaiteen lisäverkon asentamisen kustannukset. Lisäksi vakuutuksesta oli nyttemmin korvattu A Oy:n vaatimat B Oy:n 10.8.2021 laskuttamat 1 200 euron suojaus- ja siivouskustannukset.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että B Oy:n tuntierittelyssä oli selvitetty, mitä työntekijät olivat suunnitteluvirheeseen liittyen tehneet. Työntekijät olivat muun muassa selvittäneet korjausratkaisuja ja -vaihtoehtoja ja osallistuneet niitä koskeneisiin palavereihin. Kyse oli suurelta osin virheellisen konsulttityön korjaamiseksi suoritetusta työstä, kun korjausvaihtoehtoja oli selvitetty. Vaikka A Oy oli tehnyt varsinaiset suunnitelmat, lasku­erittelyn mukaan B Oy:n työntekijät olivat vahvasti olleet mukana suunnitteluprosessissa. Työ oli siten ollut konsulttityön korjaamiseksi suoritettua työtä, vaikka varsinaisesti uusia suunnitelmia ei ollut tehty. Kaikki virheellisen konsulttityön korjaamiseksi tehty työ oli rajattu vakuutuksen ulkopuolelle.

Siltä osin kuin B Oy:n työntekijät olivat selvitelleet virhettä ja organisoineet sen korjaamisen, kyse ei ollut kustannuksista, joista A Oy olisi korvausvastuussa. Vahingonkorvausoikeudessa vallitsevan rikastumiskiellon mukaan vahingon kärsijää ei voitu saattaa vahingonkorvauksella parempaan taloudelliseen asemaan, kuin missä hän oli ollut ennen vahinkoa.

Reklamaatioiden ja vahinkoasioiden selvittäminen kuului normaaliin yritystoimintaan. Siitä ei aiheutunut yritykselle vahinkoa lisääntyneiden palkkakustannusten tai muiden syiden vuoksi. Työntekijöiden normaali palkka ei ollut korvattavaa vahinkoa, koska sama palkkakustannus syntyi yritykselle myös ilman vahinkoa. Projektiin oli joka tapauksessa liittynyt työmaan valvontaa, organisointia ja yhteydenpitoa urakoitsijoihin. Ei ollut selvitetty, että B Oy:n palkkakustannukset olisivat nousseet A Oy:n suunnitteluvirheen vuoksi tai että vahingon selvittelyn vuoksi jotain työtä, jota ei voitu tehdä myöhemmin, olisi jäänyt kyseisiltä työntekijöiltä kokonaan tekemättä. Näin ollen korjaustyön selvittely ja sen seuraaminen ei ollut tälläkään tavalla aiheuttanut vahinkoa B Oy:lle.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, kuuluvatko rakennusurakoitsija B Oy:n A Oy:ltä vaatimat suunnitteluvirheen seurauksena syntyneet työkustannukset konsulttivastuuvakuutuksen piiriin.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavien 16.12.2019 päivättyjen konsulttivastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa konsulttitoiminnassa konsulttitehtävän virheellisyydestä tai puutteellisesta suorittamisesta toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen vahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Tilaajalle aiheutuneet vahingot korvataan tehtävää kohti enintään siihen määrään, joka vahinkoa aiheuttaneesta tehtävästä on konsulttisopimuksessa sovittu vakuutuksenottajan palkkioksi. Jos vakuutuksenottajan palkkio tehtävästä on suurempi kuin vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä, niin korvauksen enimmäismäärä on vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä.

Tehtävällä tarkoitetaan konsultin ja hänen toimeksiantajansa kesken sovittua jokaista erillistä suunnittelutehtävää, jonka suorittamisesta on sovittu yksilöity suunnittelupalkkio.

Tilaajalla tarkoitetaan vakuutuksenottajan välittömän sopimuskumppanin lisäksi myös tämän sopimuskumppaneita, sekä muita samaan sopimusketjuun kuuluvia, joiden hyväksi suunnitelman mukainen suoritus tulee.

Vakuutus korvaa myös vakuutuksenottajan alikonsultin virheestä aiheutuneen vahingon.

Konsulttitoiminnalla tarkoitetaan toimeksiantajan laskuun tapahtuvaa tutkimus-, suunnittelu- tai muuta konsultointipalvelua.

Vakuutusehtojen rajoitusten kohdan 5.2.16, Työsuoritus, mukaan vakuutus ei korvaa toimeksiantosopimukseen perustuvan konsulttityön korjaamiseksi suoritettua työtä tai sen uudelleen suorittamista siinäkään tapauksessa, että tuollaisen työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja.

Asian arviointi

A Oy ja vakuutusyhtiö ovat erimieltä siitä, onko B Oy:n kolmen työntekijänsä työ- ja matkakustannuksista vaatima summa korvattava A Oy:n konsulttivastuuvakuutuksesta. Kyse on siitä, ovatko mainitut kustannukset aiheutuneet vakuutusehtojen vastuunrajoitusten kohdan 5.2.16 mukaisesta A Oy:n toimeksiantosopimukseen perustuneen konsulttityön korjaamisesta tai uudelleen tekemisestä, vai onko kyse ollut A Oy:n suunnitteluvirheen B Oy:lle aiheuttamista muista ylimääräisistä kustannuksista. Asiassa on riidatonta, että A Oy:ltä tilattu suunnittelutyö oli sisältänyt kyseisen kaideratkaisun yksityiskohtineen.

Lautakunta toteaa, että asiasta toimitettujen tositteiden mukaan alihankintatyönä teetetty kaiteiden lisäverkon asennus on maksanut 96 052 euroa. Sen lisäksi vakuutusyhtiö on asian lautakuntakäsittelyn aikana korvannut B Oy:lle aiheutuneina siivous ja suojauskustannuksina 1 200 euroa.

Riidanalaisiksi jääneiden B Oy:n velkomien 3 910,30 euron työ- ja matkakustannusten osalta vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että B Oy:n 13.1.2021 päivätyn sähköpostin mukaan A Oy ja B Oy olivat suunnitelleet korjausratkaisun yhdessä. B Oy oli mainitun selvityksensä mukaan vastannut myös korjaustyön työnjohdosta, korjauspaikan valmistelusta aitauksineen, liikenteen ohjauksesta sekä vakuutusyhtiön jo korvaamista olemassa olleiden rakenteiden suojauksesta ja työn jälkeisestä siivouksesta. Vakuutusyhtiö on väittänyt lautakunnassa, että B Oy:n tuntierittelyn mukaan sen työntekijät olisivat muun muassa selvittäneet korjausratkaisuja ja -vaihtoehtoja ja osallistuneet niitä koskeneisiin palavereihin. Tuntierittelyä, josta viime mainitut vakuutusyhtiön väittämät seikat ilmenisivät, ei kuitenkaan sisälly lautakunnalle toimitettuihin asiakirjoihin.

Selostetuista syistä lautakunta katsoo käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella jääneen selvittämättä, missä määrin B Oy:n A Oy:ltä laskuttamiin työkustannuksiin on sisältynyt vakuutusehtojen rajoitusten kohdassa 5.2.16 mainittua A Oy:n toimeksiantosopimukseen perustuneen konsulttityön korjaamiseksi suoritettua työtä. Rajoituksen piiriin kuuluvana on pidettävä nimenomaan tapahtuneen virheen korjaussuunnitelman laatimiseen käytettyä työpanosta.

Koska kyse on vakuutusehtojen vastuunrajoitusehdon soveltamisesta, näyttövelvollisuus vakuutuksen ulkopuolelle jäävästä kustannusosuudesta kuuluu ensisijaisesti vakuutusyhtiölle. B Oy:n kuvauksen perusteella ainakin osa veloitetuista työkustannuksista on kuitenkin aiheutunut vakuutuksen ulkopuolelle jäävästä suunnittelutyöstä. Tarkemman selvityksen puuttuessa lautakunta on arvioinut vakuutuksen ulkopuolelle jäävän työveloituksen osuudeksi 1 000 euroa. Näin ollen vakuutusyhtiön suoritettavaksi jää vakuutuksen perusteella vielä 2 910,30 euron lisäkorvaus. Lautakunnalle toimitetusta selvityksestä ei ilmene, että B Oy:n työveloitus olisi tältä osin ollut vakuutusyhtiön väittämin tavoin perusteeton.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö käsittelee asian uudelleen ja maksaa vakuutuksen perusteella 2 910,30 euron lisäkorvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Kiiskinen
Käenmäki
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia