Haku

FINE-041176

Tulosta

Asianumero: FINE-041176 (2021)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 16.11.2021

Villieläimen rakennuksen yläpohjassa aiheuttama vahinko. Oliko villieläin tunkeutunut sisälle asuinhuoneistoon? Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli 5.6.2021 havainnut huvilarakennuksessa näädän aiheuttaman vahingon kahdessa kohdassa rakennuksen välikaton ja seinän välissä olevassa rakenteessa. Vahinkokartoitusraportin mukaan näätä oli pesinyt mökin kattorakenteisiin ja sotkenut eristetilaa ulosteella. Näätä oli päässyt katon eristetilaan seinän ja räystään laudoituksen välistä mahdollisesti useista kohdista.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen sillä perusteella, ettei näätä ollut tunkeutunut sisälle asuinhuoneistoon.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mielestä vahinko tulisi korvata kotivakuutuksesta. Myös mökin yläpohja villoituksineen kuuluu vakuutuksen piiriin. Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut (VKL 124/15), että erillistalon yläpohja kuuluu vakuutuksen piiriin. Lautakunta suositti villieläimen talon yläpohjalle aiheuttamien vahinkojen korvaamista.

Vakuutusyhtiön vastineen johdosta asiakas viittaa siihen, että vakuutusehdoissa on käytetty sanaa ’asuinhuoneisto’ eikä sanaa ’asuintila’, kuten tapauksessa FINE-033917 (2021). Nyt tarkasteltavana olevissa vakuutusehdoissa sanan ’asuinhuoneisto’ eteen liitetty sana ’sisälle’ ei muuta lainkaan kyseisen lauseen tulkintaa. Tapauksessa VKL 124/15 annetun suosituksen perusteella mökille aiheutunut vahinko tulisi korvata.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei sillä ole perusteita muuttaa antamaansa korvauspäätöstä. Vahinkotapahtumaan sovellettavissa vakuutusehdoissa edellytetään villieläimen tunkeutumista sisälle asuinhuoneistoon, toisin kuin asiakkaan valituksessa mainitussa lautakunnan ratkaisusuosituksessa VKL 124/15.

Näätä oli aiheuttanut vahinkoa huvilarakennuksen yläpohjalle, rakenteille ja villoitukselle. Peruskotivakuutuksessa villieläimen aiheuttamien vahinkojen korvattavuuden edellytyksenä on, että villieläin on tunkeutunut sisälle asuinhuoneistoon. Selvityksissä ei ole esitetty, että näätä olisi tunkeutunut sisälle asuinhuoneistoon, vaan eläin on aiheuttanut vahinkoa rakennuksen yläpohjassa. Näin ollen näädän rakennukselle aiheuttama vahinko ei ole peruskotivakuutuksen vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma.

Muutoshakemuksessa esitetään, että vakuutusehdoissa käytetty asuinhuoneisto-sana soveltuu huonosti vakuutuksen kohteena olevaan kesämökkiin. Asuinhuoneistolla tarkoitetaan asumiskäytössä olevia tiloja. Vakuutuslautakunta on ratkaisusuosituksessaan FINE-033917 (2021) viitannut voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaisen sen pohjalta antamiin ohjeisiin sekä todennut, että vakuutusehtojen tarkoittamien asuintilojen voidaan katsoa käsittävän kaikki asuinkäytössä olevat tilat riippumatta siitä, ovatko ne huonetiloja, asuinhuoneita tai välttämättömiä asumista palvelevia tiloja eikä arviointiin vaikuta se, onko kyse osakehuoneistosta tai vakituisena asuntona käytetystä omakotitalosta taikka vapaa-ajan asunnosta.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut tarkastusraportti 28.6.2021 tehdystä vahinkokartoituksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko näädän huvilarakennuksen yläpohjassa aiheuttama vahinko vakuutuksesta korvattava. Erityisesti kysymys koskee sitä, onko vahinko aiheutunut näädän tunkeutumisesta sisälle asuinhuoneistoon.

Sovellettavat vakuutusehdot

Peruskotivakuutuksen vakuutusehtojen kohdan F22.1.12 (Villieläimen tunkeutuminen asuinhuoneistoon) mukaan vakuutuksesta korvataan villieläimen tunkeutumisesta sisälle asuinhuoneistoon rakennukselle ja irtaimistolle aiheutunut vahinko. Vakuutuksesta ei korvata hyönteisten, jyrsijöiden tai tuhoeläinten aiheuttamaa vahinkoa.

Asian arviointi

Osapuolten kesken ei ole kiistaa siitä, että näätä tai näädät olivat aiheuttaneet vahinkoa vakuutetun rakennuksen yläpohjarakenteissa. Asiassa ei ole kiistaa siitä, että koko rakennus on ollut vakuutuksen kohteena. Erimielisyys liittyy siihen, millainen villieläimen rakennukselle aiheuttama vahinko kuuluu vakuutuksen korvauspiiriin, ja onko mökin yläpohjassa aiheutuneessa vahingossa ollut kyse vakuutusehtojen tarkoittamasta villieläimen tunkeutumisesta sisälle asuinhuoneistoon, ja muodostavatko kesämökissä olevat tilat ehtojen tarkoittaman asuinhuoneiston.

Asiakkaan viittaamassa tapauksessa VKL 124/15 on ollut kiistaa siitä, oliko villieläin tunkeutunut asuinhuoneistoon. Lautakunta oli ratkaisussaan katsonut, ettei omakotitalon yläpohjasta voitu yksiselitteisesti sanoa, onko se vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla katsottava osaksi asuinhuoneistoa. Lautakunta on todennut, ettei Suomen rakentamismääräyskokoelma ollut tuolloin sisältänyt täsmällistä määritelmää asuinhuoneistolle, ja että omakotitalojen kohdalla puhutaan harvemmin asuinhuoneistosta. Vakuutusyhtiöllä olisi lisäksi ollut mahdollisuus ennakolta muotoilla villieläimen aiheuttamia vahinkoja koskeva ehto sellaiseksi, että sen tulkinta on selkeä myös tilanteissa, joissa vakuutuksen kohteena on omakotitalo.

Vakuutusyhtiön viittaamassa ratkaisussa (FINE-033917, 2021) kiista koski sitä, oliko villieläin tunkeutunut sisälle kesämökin asuintiloihin. Ratkaisussaan lautakunta on viitannut ympäristöministeriön asetukseen asuin-, majoitus- ja työtiloista (v. 2017) sekä ohjeeseen rakennusten esteettömyydestä (v. 2018). Kaikkien asuinkäytössä olevien tilojen lautakunta katsoi kuuluvan asuintiloihin riippumatta siitä, ovatko ne huonetiloja, asuinhuoneita tai välttämättöminä pidettäviä asumista palvelevia tiloja. Rakennuksen alapohjan lautakunta ei katsonut kuuluvan vakuutusehtojen tarkoittamiin asuintiloihin.

Vakuutuslautakunta on asian arvioinnissa ottanut erityisesti huomioon sen, että nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa vahingon korvattavuus edellyttää vakuutusehtojen mukaan nimenomaan sitä, että villieläin tunkeutuu asuinhuoneiston sisälle. Esitetystä selvityksestä ei ilmene, että näätä tai näädät olisivat rikkoneet katto-, seinä- tai lattiarakenteita siten, että ne olisivat päässeet sisälle asumiseen käytettyihin tiloihin mökkirakennuksessa.

Vahinkoajankohtana voimassa olleiden viranomaismääräysten mukaan asuinhuoneiston katsotaan käsittävän yhden tai useampia asuinhuoneita ja asuintiloihin katsotaan kuuluvan kaikki asuinkäytössä olevat tilat. Arviointiin ei vaikuta se, onko kyse osakehuoneistosta tai vakituisena asuntona käytetystä omakotitalosta taikka vapaa-ajan asunnosta.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei villieläimen tai villieläinten ole osoitettu tunkeutuneen vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla sisälle asuinhuoneistoon. Näädän tai näätien mökkirakennuksen yläpohjassa aiheuttama vahinko ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin, eikä vahinko sen vuoksi ole vakuutuksesta korvattava.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita korvauksen maksamista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia