Haku

FINE-041051

Tulosta

Asianumero: FINE-041051 (2021)

Ratkaisu annettu: 20.09.2021

Ehtojen tulkinta. Matkatavaroiden myöhästyminen. Matkatavaroiden käytön estyminen liikenneonnettomuuden vuoksi.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on ollut perheensä kanssa Turkissa lomamatkalla, kun 11.6.2021 hänen vuokra-autonsa perään oli ajettu. Törmäyksen seurauksena A:n ja muun perheen matkatavarat jäivät jumiin vuokra-auton takakonttiin, kun takaluukku oli vioittunut törmäyksen yhteydessä. Matkatavarat saatiin autosta käyttöön vasta 13.6.2021 iltapäivällä. Koska kaikki tarvittavat vaatteet ja muut välttämättömyystarvikkeet olivat jumissa autossa yli kaksi vuorokautta, joutui A hankkimaan itselleen ja perheelleen korvaavat välttämättömyystarvikkeet. Näiden tarvikkeiden hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia haettiin matkatavaravakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jonka mukaan korvausta tilalle hankitusta omaisuudesta ei voida suorittaa, koska kyseessä ei ollut tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma. Yhtiö toteaa, että koska asiakas oli vuok­rannut auton, tavaroita ei ole ehtojen edellyttämällä tavalla jätetty kuljetettaviksi, kuten vakuutusehdoissa edellytetään. Kuljetettavaksi jätetyllä matkatavaralla tarkoitetaan ehtojen mukaan matkatavaraa, joka on jätetty kuljetettavaksi siten, ettei tavara kulje vakuutetun mukana. Tässä ta­pauksessa tavarat ovat olleet asiakkaan kanssa vuokra-autossa vahingon sattuessa. Tava­roita ei ole menetetty eivätkä ne ole vaurioituneet vahingossa. Näin ollen kyseessä ei ole matkatavaravakuutuksen perusteella korvattava vahinkotapahtuma.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toistaa asian tapahtumatiedot sekä asian käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä. A:n näkemyksen mukaan kysymyksessä on vakuutuksesta korvattava vahinko. A:n mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen voimassa ollessa. Lisäksi vakuutuksesta korvataan välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannukset silloin, kun kuljettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään kaksi tuntia vakuutetun saapumisesta menomatkalla matkakohteesensa. A painottaa, että ne tavarat, jotka ovat hankittu autoon jumittuneiden tilalle, ovat nimenomaan olleet vakuutusehdoissa tarkoitettuja välttämättömyystarvikkeita. Tavarat olivat A:n näkemyksen mukaan jätetty kuljetettavaksi vuokra-autoon samalla tavalla kuin tavarat olisi jätetty lentokoneen ruumaan. Nyt auton takakonttiin jätetty tavara oli matkustanut korjaamolle, josta se kahden vuorokauden jälkeen palautettiin. A perheineen saapui matkakohteeseensa noin tunti vahingon sattumisen jälkeen.

A:n valituksen mukaan asiassa ei voi olla ratkaisevaa se, millä kulkuneuvolla hän on kulkenut, vaan ainoastaan se, että hän jäi perheensä kanssa ilman välttämättömyystarvikkeita yli kahdeksi vuorokaudeksi. Niin ikään A pitää harhaanjohtavana, ettei matkatavara saisi kulkea vakuutetun mukana, jotta sitä pidetään kuljetettavaksi jätettynä. Tavarat ovat joka tapauksessa olleet vakuutetun ulottumattomissa ihan samalla tavoin kuin lentokoneeseen jätettäessä.

Lopuksi A toteaa vielä, että kuluttajansuojalain mukaan epäselvää vakuutusehtoa tulee tulkita laatijansa vahingoksi ja myös tällä perusteella käsillä olevassa tapauksessa tulee suorittaa korvaus hankituista välttämättömyystarvikkeista.

Vakuutusyhtiön vastineen vastaanottamisen jälkeen A selventää vielä, ettei tavaroita ollut mahdollista saada haltuun myöskään ajoneuvon sisältä käsin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa asiassa annettuihin korvauspäätöksiin.

Yhtiö toteaa lisäksi, että vaikka A:n tavarat ovat olleet välttämättömyystarvikkeita, niin niille ei ole törmäyksen yhteydessä aiheutunut mitään suoranaista esinevahinkoa. Näin ollen korvausta ei voida maksaa vakuutusehtojen kohdan 4.1 perusteella. Edelleen yhtiö katsoo, että vakuutusehtojen kohtaa 4.2 tulee vakiintuneeseen tapaan tulkita siten, että sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa matkatavaran kuljettamisesta huolehtii jokin vakuutuksenottajaan nähden ulkopuolinen taho, kuten esimerkiksi lentoyhtiö. Näin ollen käsillä olevassa tapauksessa ei kysymys ole korvattavasta vahingosta.

Lopuksi yhtiö toteaa vielä tapauksessa jääneen epäselväksi, miksei tavaroita yritetty saada haltuun ajoneuvon sisältä käsin.

Edellä todetuin perustein vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa annettua korvauspäätöstä ole aihetta muuttaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, tuleeko vakuutettu A:lle korvata välttämättömyystarvikkeiden hankinta, kun hänen perheensä matkatavarat olivat jääneet kahdeksi vuorokaudeksi jumiin kolaroituun autoon.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan, jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen voimassa ollessa.

Ehtojen kohdan 4.2 mukaan vakuutusmäärästä riippumatta korvataan
· välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannukset silloin, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään kaksi tuntia vakuutetun saapumisesta menomatkalla matkakohteeseensa. Korvauksena suoritetaan enintään 100 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohti, kuitenkin yhteensä enintään 400 euroa vakuutettua kohti.

Asian arviointi

Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan matkatavaroiden myöhästymisestä aiheutuneet kulut korvataan matkustajavakuutuksesta ehdoissa määritellyissä tilanteissa. Korvaus maksetaan välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannuksista silloin, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään kaksi tuntia vakuutetun saapumisesta menomatkalla matkakohteeseensa

Nyt käsillä olevassa tapauksessa A:n matkatavarat ovat jääneet jumiin A:n vuokraamaan auton takakonttiin toisen auton ajettua vuokra-auton perään. Kolarin jälkeen auton takaluukku ei enää avautunut ja A perheineen joutui odottamaan kaksi vuorokautta ennen kuin he saivat matkatavarat käyttöönsä korjaamolta.

Sopimusoikeuden periaatteiden mukaan sopimusehtoja tulee tulkita sanamuotonsa mukaan. Epäselvissä tapauksissa sopimusehtoa tulee kuitenkin tulkita laatijansa vahingoksi. Sama periaate ilmenee myös kuluttajasuojalain 4 luvun 3 §:stä.

Lautakunnan näkemyksen mukaan ”kuljetettavaksi jätetty” tarkoittaa matkatavaran antamista jonkun kolmannen tahon kuljetukseen ja ”myöhästymisellä” tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, ettei tämä kolmas taho ole sovittuun aikaan mennessä toimittanut matkatavaraa takaisin vakuutetun haltuun. Käsillä olevassa tapauksessa on ilmeistä, että matkatavarat ovat olleen A:n perheen hallussa vahinkotapahtuman sattuessa. Matkatavarat eivät myöskään ole varsinaisesti vaurioituneet peräänajon yhteydessä, vaan ne ovat yksinomaan jääneet jumiin A:n hankkimaan vuokra-autoon, jossa hän on itse kuljettanut matkatavaroitaan matkakohteeseensa.

Lautakunta toteaa, että vaikka sinänsä A:n on ollut tarpeellista hankkia välttämättömyystarvikkeita autoon jumiin jääneiden tilalle ennen niiden palauttamista jumiutuneesta takaluukusta, niin kyse ei kuitenkaan ole vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla kuljetettavaksi jätetyn matkatavaran myöhästymisestä.

Lopputulos

Edellä todetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia