Haku

FINE-040954

Tulosta

Asianumero: FINE-040954 (2022)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 10.10.2022

Luoton hakeminen. Lainalupaus. Maksuhäiriömerkintä.

Tapahtumatiedot

Asiakkaat olivat aloittaneet keskustelut pankin kanssa joulun välipäivinä 2020 asiakkuuden siirrosta sekä lainasta, jolla oli tarkoitus lunastaa miehen isän kuolinpesän toiselta osakkaalta tämän osuus pesään kuuluvasta kiinteistöstä ja kunnostaa se heille asunnoksi. Asiassa käytyjen viestienvaihtojen ja keskustelujen sekä toimitettujen lisäselvitysten jälkeen käytiin puhelinneuvotteluja 10.2.2021 sekä 3.3.2021, joiden yhteydessä asiakkaat katsovat suullisesti hyväksyneensä lainatarjouksen ja mihin liittyen he myös 19.3.2021 olivat allekirjoittaneet asiakkuuden siirtoon liittyneet valtakirjat. Toukokuussa 2021 mies sai maksuhäiriömerkinnän, jonka taustalla olleen laskun hän maksoi samantien pois, mutta minkä perusteella pankki ei asiakkaille katsonut voivansa lopulta luottoa myöntää.

Asiakkaan valitus

Asiakkaiden näkemyksen mukaan asiassa on heidän suullisen hyväksynnän perusteella syntynyt pankkia sitova luottosopimus. Pankin toiminta on ollut joka tapauksessa harhaanjohtavaa ja kuluttajan asemassa heille on syntynyt kuva sitovasta sopimuksesta tilien avaamisen ym perusteella sekä kuluja kohonneiden remonttikustannusten muodossa, joita ei ilman pankin toimintaa olisi syntynyt, koska oikean tiedon valossa he olisivat hakeneet rahoitusta muulta taholta. Asiakkaiden mukaan heidän pitää saada luottaa siihen, että puhelinkeskusteluissa sovitut asiat sitovat molempia osapuolia ilman että heidän tarvitsee keskustelua erikseen nauhoittaa.  

Vaikka Pankkilautakunta katsoisikin sopimuksen syntymisen olleen juridisesti vasta ehdollinen, on asiassa asiakkaiden mielestä kuitenkin myös arvioitava pankin toiminta ja mahdollinen korvausvastuu syntyneisiin kuluihin. Pankkivirkailijan ja asiakkaan välisessä viestinnässä ei pankin toimesta tuotu lainkaan ilmi asian olleen jollakin tavalla vielä avoin tai viivästymisen johtuvan asiakkaan toimittamatta jättämien asiakirjojen vuoksi.

Pankin vastine

Pankin mukaan asiakkailta oli koko alkuvuoden 2021 kerätty tietoja ja asiakirjoja, joita pankissa tarvitaan luottopäätöksen tekemiseksi, ja vasta kesäkuun alkupäivinä kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat olivat koossa. Myyjänä kaupassa oli kuolinpesä, ja vasta toukokuussa pankkiin toimitettiin mm. perukirja. Kun toimihenkilö haki asiakkaille luottopäätöstä, se oli valitettavasti kielteinen miehelle tulleen maksuhäiriömerkinnän vuoksi.

Pankki korostaa, että asiakkaille ei ole missään aikaisemmassa vaiheessa ilmoitettu, että heille olisi myönnetty luottoa, vaikka asiaa vietiinkin eteenpäin toiveikkaana. Asiakkaiden saamassa lainatarjouksessa on ilmoitettu selvästi, että tarjous ei ole pankkia sitova, ja luoton myöntämisen ehtona on hyväksytty luottopäätös, joka voidaan tehdä, kun tarvittavat tiedot ja asiakirjat on toimitettu pankille. Kun asiakkaalla on aikomus vaihtaa pankkia, pankin vaihdon valmistelu aloitetaan hyvissä ajoin. Pankki toteaa myös, että vaikka pankissa olisi jo ennen miehen saamaa maksuhäiriömerkintää tehty asiakkaille myönteinen luottopäätös ja asiakkaat olisivat allekirjoittaneet velkakirjat, panttaussitoumukset ja muut tarvittavat asiakirjat, pankilla on velan yleisten ehtojen mukaan oikeus evätä luoton tai sen osan nostaminen tapauksessa, jos velallinen on saanut maksuhäiriömerkinnän luoton myöntämisen jälkeen.

Pankin mukaan asiakkaiden viittaama keskustelu käytiin sen jälkeen, kun asiakkaat olivat 25.2.2021 saaneet pankilta alustavan lainatarjouksen ja että puhelussa käytiin vain yleistä lainaneuvottelua asian eteenpäin viemiseksi, eikä siinä puolin tai toisin millään tavalla viitata alustavaan lainatarjoukseen tai sen hyväksymiseen. Pankki korostaa lisäksi, että alustavassa lainatarjouksessa oli nimenomaisesti todettu, ettei se ole asiakasta tai pankkia sitova ja että luoton myöntämisen ehtona on hyväksytty luottopäätös, joka voidaan tehdä, kun tarvittavat lisätiedot ja erikseen pyydetyt dokumentit on toimitettu pankille, missä yhteydessä pankki myös tarkistaa asiakkaan luottotiedot.  

Pankki kiistää kaikki esitetyt korvausvaatimukset sekä perusteeltaan että määrältään perusteettomina. Asiakas pyytää pankeilta lainatarjouksia oma-aloitteisesti, eikä pankki siten osallistu kustannuksiin, joita asiakkaille aiheutuu lainahakemuksen käsittelemiseksi tarvittavien asiakirjojen hankinnasta, vaikka luottopäätös olisikin kielteinen.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- pankin antama ratkaisuehdotus/tarjous luottoon liittyen
- kummankin asiakkaan antamat valtakirjat asiakkuuden siirtoa varten
- kuvakaappauksia asiakkaiden ja pankin edustajan välisistä keskusteluista
- pankin toimittama tallenne sekä litterointi puhelinkeskusteluista 10.2.2021 ja 3.3.2021

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa Pankkilautakunnan on arvioitava, onko osapuolten välille syntynyt sitova sopimus asuntolainasta ja jos on, sitooko se kuitenkaan pankkia asiakkaan sittemmin saatua maksuhäiriömerkinnän ennen luoton nostoa. Lisäksi lautakunnan on arvioitava, onko pankin mahdollisen sitovan lainatarjouksen noudattamatta jättämisestä aiheutunut asiakkaille korvattavaa vahinkoa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (228/1929) 1 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan
Tarjous sopimuksen tekemisestä ja sellaiseen tarjoukseen annettu vastaus sitovat tarjouksen tekijää ja vastauksen antajaa sen mukaan, kuin jäljempänä kyseisessä luvussa säädetään.

Lain 2 §:n mukaan
Jos tarjouksen tekijä on pannut vastauksen antamista varten määräajan, on hänen katsottava määränneen, että vastauksen tulee siinä ajassa saapua hänelle.

Lain 3 §:n mukaan
Suullisesti tehtyyn tarjoukseen on, jos se hyväksytään, heti annettava vastaus, ellei ole varattu aikaa sen antamiseen; jos vastausta ei heti anneta, katsotaan tarjous hylätyksi.
Jos tarjous on tehty kirjeessä, sähkösanomassa tai muuten siten, ettei vastausta ole voitu heti saada, eikä määräaikaa ole pantu vastauksen antamista varten, tulee hyväksyvän vastauksen saapua tarjouksen tekijälle siinä ajassa, jonka hän tarjouksen tehdessään kohtuudella on voinut laskea vastauksen antamiseen menevän. Tätä aikaa laskiessaan olkoon tarjouksen tekijä, ellei asianhaaroista muuta johdu, oikeutettu edellyttämään, että tarjous tulee perille oikeassa ajassa sekä että vastaus lähetetään viipymättä sen jälkeen, kun tarjouksen saajalla on ollut kohtuullinen miettimisaika, ja ettei vastaus matkalla viivästy; jos tarjous on tehty sähköteitse tai muulla tavalla, josta on käynyt ilmi, että tarjouksen tekijä on tahtonut saada pikaisen vastauksen, olkoon tarjouksen tekijä myös oikeutettu edellyttämään, että vastaus lähetetään samalla tavalla tai muuten saapuu hänelle yhtä aikaisin.

Lain 8 §:n mukaan
Jos se, joka on tehnyt tarjouksen, on ilmoittanut, ettei hän vaadi siihen nimenomaista vastausta, tai jos asianhaarat osoittavat, ettei hän sitä odota, olkoon tarjouksen saaja kuitenkin velvollinen kysyttäessä ilmoittamaan, hyväksyykö hän tarjouksen; jos hän ei sitä ilmoita, katsotaan tarjous rauenneeksi.

Asiakkaiden saamassa ratkaisuehdotuksessa todetaan muun muassa seuraavaa:
Luetellaan lainan tärkeimmät tiedot, kuten määrä ja maksuerä sekä todetaan sen olevan voimassa 24.4.201 asti (missä yhteydessä käytetään sanaa tarjous). Ehdotuksessa todetaan kuitenkin myös, että se ei ole asiakasta tai pankkia sitova ja että luoton myöntämisen ehtona on hyväksytty luottopäätös, joka voidaan tehdä, kun tarvittavat lisätiedot ja erikseen pyydetyt dokumentit on toimitettu pankille. Asiakirjassa tuodaan myös esiin, että luottopäätöksen tekemistä varten pankki tarkistaa asiakkaan henkilöluottotiedot ja että vakuuden tulee olla pankin hyväksymä.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että pankki on antanut tapauksessa kirjallisen ratkaisuehdotukseksi nimeämänsä ehdollisen lainalupauksen, jonka on todettu olevan voimassa kaksi kuukautta, mutta jonka lopussa on myös todettu, ettei se ole asiakasta tai pankkia sitova ja että luoton myöntämisen ehtona on hyväksytty luottopäätös, joka voidaan tehdä, kun tarvittavat lisätiedot ja erikseen pyydetyt dokumentit on toimitettu pankille.

Asiakkaiden mukaan he ovat hyväksyneet tarjouksen suullisesti, mutta eivät ole kyenneet esittämään hyväksymisestä kirjallista näyttöä. Käsitystään sitovasta sopimuksesta asiakkaan ovat perustelleet pankin kyseisen keskustelun jälkeisillä asiakirjapyynnöillä ja muilla toimilla. Asiakkaiden mukaan heidän tulee saada luottaa asiasta pankin kanssa keskusteltuun ja sovittuun, minkä vuoksi näyttötaakkaa sopimuksen syntymisestä ei voi asettaa heille. Pankki on toimittanut lautakunnan käyttöön kyseisistä keskusteluista heillä olleet tallenteet.

Lautakunta toteaa, että yleinen sopimusoikeudellinen lähtökohta on, että suulliseen sopimukseen vetoavan tulee vastapuolen sopimuksen olemassaolon tai sen sisällön kiistäessä kyetä osoittamaan väitteensä toteen. Lautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, että pankin asiakkaille toimittamassa asiakirjassa on nimenomaisesti todettu, ettei se ole osapuolia sitova ja että lopullinen laina edellyttää vielä erillisen luottopäätöksen, joka voidaan tehdä, kun tarvittavat lisätiedot ja erikseen pyydetyt dokumentit on toimitettu pankille.

Asiasta saadun muun selvityksen sekä erityisesti asiakkaiden esittämän suullisen hyväksymisen osalta toimitettujen tallenteiden perusteella lautakunta katsoo asiassa jäävän näyttämättä, että pankin ja asiakkaiden välille olisi syntynyt sitova suullinen lainasopimus.

Asiassa esitetyn korvausvaatimuksen osalta lautakunta toteaa, että korvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on vastapuolen virhe, mitä edellä todetun mukaisesti asiassa ei ole katsottu olevan ja mistä syystä lautakunta ei katso tarpeelliseksi lausua asiassa enempää.

Lopputulos

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää                                       
Sihteeri Sainio

Jäsenet

Ahlroth
Atrila
Piilo
Tervonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia