Haku

FINE-040876

Tulosta

Asianumero: FINE-040876 (2021)

Ratkaisu annettu: 13.10.2021

Ajoneuvolle aiheutunut vahinko. Syy-yhteys. Oliko vakuutettu korvausvastuussa auton tuulilasille aiheutuneesta vahingosta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan auto on vaurioitunut, kun golfpallo on osunut pysäköintialueella autoon 7.7.2021. Asiakkaan mukaan ajoneuvosta vaurioitui konepelti ja tuulilasi. Asiakas haki vastuuvakuutuksesta korvausta auton korjauskuluista.

Vakuutusyhtiö on 14.7.2021 antanut asiassa päätöksen ja katsonut, että vahinko korvataan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on myös ilmoittanut asiakkaalle, että ajoneuvon vauriot tulee tarkastaa ennen korjausta ja asiakkaalle on annettu ohjeet auton tarkastusmenettelystä. Vakuutusyhtiön korjatun korvauspäätöksen 26.7.2021 mukaan tuulilasin korjauksen osalta korvausta vastuuvakuutuksesta ei makseta, koska asiassa ei ole selvitetty, että vaurio olisi aiheutunut vahinkotapahtuman 7.7.2021 yhteydessä. Vakuutusyhtiön mukaan vahinkotarkastaja on katsonut, että vaurio on todennäköisesti aiheutunut kiven tai nastan iskusta.

Yhtiön sisäisessä muutoksenhakuelimessä 26.7.2021 annettu korvauspäätös ei muuttunut.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas toteaa, että vakuutusyhtiö teki korvauspäätöksen saatuaan vahinkoilmoituksen, sekä valokuvat vaurioista. Vakuutusyhtiö kuitenkin muutti päätöstänsä myöhemmin ja esitti korvaavansa ainoastaan osan vahingoista. Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa sekä tuulilasin, että konepellin korjauksen.

FINElle toimittamassaan lisäkirjeessä asiakas edelleen ilmaisee tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön päätökseen ja toteaa, että vakuutusyhtiö ei ole antanut kattavaa vastausta tekemäänsä virheelliseen päätökseen. Vakuutusyhtiön asiantuntijat eivät ole pystyneet esittämään mitään skenaarioita tai perustetta, miten kivenisku olisi voinut tapahtua golf-kentän pysäköintialueella. Tällä perusteella siis vakuutusyhtiön olisi tullut korvata kokonaisuudessaan aiheutuneet vahingot, myös tuulilasin vaihto.

Vakuutusyhtiö kertaa vastineessaan tapahtumatiedot ja viittaa asiassa annettuun korvauspäätökseen ja siinä esitettyihin perusteluihin. Yhtiö toteaa, että asiakkaalle ei ole luvattu korvata sekä konepellin, että tuulilasin vaurioita, vaan hänelle on ilmoitettu, että vauriot tulee tarkastaa ennen auton korjausta. Yhtiö lisää myös, ettei yhtiöllä ole vielä tuolloin ollut käytettävissään valokuvia vaurioista. Käytössä olevan selvityksen mukaan tuulilasin vaurio ei ole aiheutunut golfpallon osumasta, vaan sen vaurioituminen on todennäköisesti aiheutunut jonkin muun vahinkomekanismin seurauksena. Lisäksi yhtiö huomauttaa vielä, että tapahtumalla ei ole silminnäkijöitä, jotka voisivat vahvistaa tapahtuman yksityiskohdat. Yhtiö katsoo, että asiassa annettu korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen eikä syytä sen muuttamiseen ole.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutuksenottajalla ei ole ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2021 lähtien) kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

  • joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
  • josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
    (…)

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vastuuvakuutuksesta korvattava asiakkaan auton tuulilasille aiheutunut vahinko.

Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettuja, vakuutuksen voimassaoloaikana todettuja vahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

FINE toteaa, että vahingonkorvauslain mukaisen vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta. Lisäksi aiheutuneen vahingon tulee olla seurausta tällaisesta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.  Näyttötaakka vahinkotapahtuman ja vahingon välisestä syy-yhteydestä on korvausta hakevalla. Toisin sanoen korvauksen hakijan on kyettävä osoittamaan vahingon syntyminen ja syy-yhteys teon ja vahingon välillä. Kun vahinkotapahtumaa tutkitaan jälkikäteen, tapahtumankulkua ei yleensä voida selvittää täysin yksityiskohtaisesti. Syy-yhteys vahingon ja toiminnan tai laiminlyönnin välillä tulee kuitenkin olla riittävän todennäköinen vastuun langettamiseksi. Se mitä kussakin tapauksessa on pidettävä riittävänä todennäköisyytenä, määräytyy tapauskohtaisesti.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan asiakkaan auton konepellissä ja tuulilasissa on todettu vaurioita 7.7.2021. Asiakkaan ilmoituksen mukaan vauriot ovat tulleet vakuutettuna olevan golfkentän pysäköintialueella golfpallon osuttua autoon. FINElle toimitetun selvityksen mukaan auton vauriot on tarkastettu Suomen vahinkotarkastus Oy:n toimesta. Tarkastajan raportin 22.7.2021 mukaan tuulilasissa oli pieni, kuulakärkikynän kärjen kokoinen kuoppa, josta lasi oli lähtenyt halkeamaan. Vahinkotarkastaja on katsonut, että tuulilasin vaurio näyttää kiven tai nastan iskujäljeltä. Tarkastajan raportin mukaan tuulilasin vaurio ei ole golfpallon aiheuttama.

FINE toteaa, että vahingon korvattavuuden edellytyksenä on se, että vahingon tulee olla riittävän läheisessä ja kiinteässä syy-yhteydessä vakuutuksenottajan toimintaan.

FINE viittaa käytössään oleviin selvityksiin tapahtumien kulusta ja autossa todetuista vaurioista ja katsoo, että käytettävissä olevan selvityksen perusteella FINE ei ole voinut todeta syy-yhteyden olemassaoloa golfpallon osuman ja asiakkaan auton tuulilasissa todetun vaurion välillä. FINEn näkemyksen mukaan asiassa jää epäselväksi, mikä on tarkalleen ollut tuulilasin vaurion syynä. Koska asiassa on jäänyt selvittämättä, että tuulilasin vaurio olisi aiheutunut nimenomaan golfpallon osumasta, FINE katsoo, ettei vakuutettu ole korvausvastuussa vahingosta, eikä vahinkoa noilta osin korvata vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.
 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia