Haku

FINE-040636

Tulosta

Asianumero: FINE-040636 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 31.01.2022

Lakipykälät: 5, 9

Polkupyörän vaurioituminen. Urheiluvälineen rikkoutuminen sitä tarkoitukseensa käytettäessä. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus.

Tapahtumatiedot            

Vahinkoilmoitustietojen mukaan asiakas oli ollut 16.10.2020 maastopyöräilemässä, kun eturengas luiskahti puunjuuren päältä. Kaatumisen seurauksena pyörän hiilikuituinen runko halkesi osuessaan kiveen. Korvauksia haettiin kotivakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on 10.11.2020 päätöksellään hylännyt korvausvaateen sillä perusteella, että vakuutus ei korvaa urheiluvälineen tai -varusteen rikkoutumista, kun sitä käytetään tarkoitukseensa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Valituksessaan asiakas vaatii pyörää korvattavaksi syntyneen sopimuksen mukaisesti. Myyjä ei ollut kertonut hänelle, ettei polkupyörää korvattaisi, joten hän on pitänyt itsestään selvänä, että polkupyörä kuuluu vakuutuksen piiriin. Mikäli myyntitilanteessa olisi kerrottu, ettei pyörä rikkoontuessaan kuulu vakuutuksen piiriin, asiakas olisi vakuuttanut sen erillisellä vakuutuksella.

Vastineessaan vakuutusyhtiö viitaa rajoitusehtokohtaan 4.3 ja Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 54/06. Vakuutusyhtiön mukaan on riidatonta, että kyseessä ei ole kotivakuutuksen perusteella korvattava vahinkotapahtuma. 

Vakuutuksen tehnyt myyjä ei muista keskustelun yksityiskohtia. Kotivakuutuksen sisältö on käyty pääpiirteittäin läpi ja mikäli asiakkaalla on ollut kysymyksiä tälle tärkeän omaisuuden korvaamisesta, ne on käyty läpi. Myyjän mukaan vakuutettu ei ole erikseen pyytänyt täsmennystä urheilu- ja harrastusvälineisiin liittyvään rajoitusehtoon, joten sitä ei ole tarkemmin käyty läpi. Asiakkaille annetaan tuoteseloste sekä vakuutusehdot, tai vaihtoehtoisesti kerrotaan mistä asiakas ne löytää vakuutusyhtiön verkkopalvelusta, ja niihin suositellaan tutustumaan.

Vakuutusyhtiö katsoo täyttäneensä vakuutusyhtiölle VSL 5 §:ssä asetetun velvollisuuden antaa vakuutuksenhakijalle tarpeellisia tietoja ennen vakuutussopimuksen myöntämistä. Vakuutusta markkinoitaessa ei ole annettu VSL 9 §:n 1 momentin mukaisia puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden perusteella asiakkaalla olisi ollut aihetta käsittää, että tämän koti-irtaimistovakuutus korvaa maastopyörän maastossa ajamisen aikana sattuneen rikkoutumisvahingon.

FINE on varannut vakuutusyhtiölle mahdollisuuden esittää myyjän oman selvityksen asiassa. Vakuutusyhtiö on viitannut antamaansa vastineeseen.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavat kotivakuutusehdot (voimassa 1.1.2020 alkaen)

4.3 Urheilu- ja harrastevälineiden sekä polkupyörien vahingot.

Vakuutuksesta ei korvata urheiluvälineen tai -varusteen ja harrastusvälineen rikkoutumista, kun niitä käytetään tarkoitukseensa.

---

Vakuutussopimuslain 5 §:n (Tiedot ennen sopimuksen tekemistä) 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

---

Vakuutussopimuslain 9 §:n (Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenantajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kyse kaatumisen yhteydessä rikkoutuneen polkupyörän korvaamisesta asiakkaan kotivakuutuksesta. Lähemmin tarkasteltuna osapuolten erimielisyys koskee sitä, onko vakuutusyhtiö täyttänyt vakuutusta myydessään vakuutussopimuslain 5 §:ssä tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa.  

Vakuutusehtojen mukaan laajasta kotivakuutuksesta korvataan äkillisiestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot, muun muassa rikkoutumisvahingot. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen rajoitusehtokohdan 4.3 perusteella. Kyseisen ehtokohdan mukaan vakuutuksesta ei korvata urheiluvälineen tai -varusteen ja harrastusvälineen rikkoutumista, kun sitä käytetään tarkoitukseensa.

Asiakirjaselvitykseen ja omaksumaansa, vakiintuneeseen ratkaisukäytäntöön viitaten (esimerkiksi VKL 479/11) FINE toteaa, että tässä tapauksessa pyöräiltäessä tapahtuneen kaatumisen yhteydessä vahingoittunut polkupyörä on rikkoutunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla sitä käytettäessä tarkoitukseensa. Vakuutusyhtiön tekemä korvauspäätös on siten vakiovakuutusehtojen mukainen, eikä vakuutusyhtiö ole ehtojen perusteella asiassa korvausvelvollinen.

Asiakas on kertonut pitäneensä selvänä, että polkupyörä kuuluu korvauksen piiriin. Vakuutuksen myyjä ei vakuutuksesta keskusteltaessa kertonut hänelle, että polkupyörää ei korvattaisi. Arvokas polkupyörä on hänelle erityisen tärkeä esine. Asiakas olisi vakuuttanut pyörän erillisellä vakuutuksella, mikäli vakuutusmyyjä olisi kertonut, ettei pyörä rikkoontuessaan kuulukaan vakuutuksen piiriin. Tällä perusteella asiakas katsoo vakuutussopimuksen syntyneen sen sisältöisenä kuin hän on ymmärtänyt.

Vakuutusyhtiöltä saadun tiedon mukaan myyjä ei muista keskustelun yksityiskohtia. Kotivakuutuksen sisältö on käyty läpi pääpiirteittäin ja mikäli asiakkaalla on ollut kysymyksiä hänelle tärkeän omaisuuden vakuuttamisesta, ne on käyty läpi. Myyjän mukaan asiakas ei ole erikseen pyytänyt täsmennystä urheilu- ja harrastusvälineisiin liittyvään rajoitusehtoon, joten sitä ei ole tarkemmin käyty läpi. Asiakkaille annetaan tuoteseloste sekä vakuutusehdot, tai vaihtoehtoisesti kerrotaan mistä asiakas löytää ne verkkopalvelusta ja niihin suositellaan tutustumaan.

Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuuden osalta FINE toteaa, että vakuutussopimuslain 5§:n 1 momentin esitöiden (HE 114/1993 vp) mukaan vakuutuksen ottamista harkitsevalle henkilölle on annettava riittävästi tietoja, jotta hän voi arvioida vakuutuksen tarkoituksenmukaisuutta, verrata tarjolla olevia vaihtoehtoja ja saada oikean käsityksen vakuutusturvan kattavuudesta. Vakuutuksen valitsemiseksi on tarpeen selvittää vakuutusehdoista esimerkiksi vakuutusturvan sisältö, keskeiset korvausperusteet ja seikat, jotka ehtojen mukaan voivat johtaa korvauksen alentamiseen tai epäämiseen. Tietoja annettaessa huomiota tulee kiinnittää myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Esitöiden mukaan pelkkien vakiovakuutusehtojen luovuttaminen ei riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta. Henkilökohtaista suullista tiedottamista ei kuitenkaan edellytetä. Yleensä voidaan pitää riittävänä, että hakijalle luovutetaan kirjallista aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan esille momentissa edellytetyt tiedot.

FINElle esitetyistä asiakirjoista ei voida päätellä, mitä tietoja vakuutusyhtiö on vakuutuksen myyntitilanteessa antanut asiakkaalle. Asiakkaan vakuutusyhtiölle tekemästä oikaisupyynnöstä kuitenkin ilmenee, että myyntikeskustelussa on puhuttu nyt kyseessä olevasta rajoitusehdosta, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka syntyvät, kun pyörää käytetään tarkoitukseensa. Tällä perusteella FINE katsoo asiassa tulleen näytetyksi, että asiakas on saanut myyntitilanteessa tiedon kyseessä olevasta rajoitusehdosta.

FINE toteaa, että asiakkaalla on näyttötaakka siitä, että myyntitilanteessa annetut tiedot olisivat olleet virheellisiä tai puutteellisia. Vakuutusyhtiö on kiistänyt, että kyseessä olevaa rajoitusehtoa olisi asiakkaan esittämällä tavalla myyntitilanteessa täsmennetty. Ehtokohdan sisältöä ei vakuutusyhtiön mukaan ole käyty tarkemmin läpi. Asiakas ei ole kiistänyt saaneensa ennen vakuutussopimuksen tekemistä vakuutusyhtiön mainitsemaa tuoteselostetta, johon hänellä on ollut mahdollisuus tutustua.

Edellä mainituilla perusteilla FINE katsoo asiassa jäävän näyttämättä, että vakuutusyhtiö olisi vakuutusta myytäessä antanut puheena olevasta rajoitusehdosta virheellistä tietoa siten, että asiakas olisi saamiensa tietojen perusteella voinut perustellusti käsittää rajoitusehdon koskevan vain ilman ulkoista syytä tapahtuneita rikkoutumisia. Vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä on tämän johdosta pidettävä vakuutusehtojen mukaisena, eikä FINEllä ole perusteita suosittaa sen muuttamista.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Ratkaisija Siirala
Esittelijä Mustonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia