Haku

FINE-040617

Tulosta

Asianumero: FINE-040617 (2021)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 12.11.2021

Vesikatteen vuoto. Oliko kyseessä äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 28.4.2021 mukaan asunto-osakeyhtiön paritalon kattoluukku on ilmeisesti auennut myrskytuulen voimasta ja avoimesta luukusta on tullut vettä sisään. Huolto tarkastanut kattoa tammikuussa, ja silloin ei ollut avonaisia luukkuja.

Kartoitusraportin 1.4.2021 mukaan yläkerran porrasaulassa makuuhuoneen oven edustalla levykattopinnalla maalipinnoite kupruilee ja kosteusarvot ovat lievästi poikkeavia valo- ja pohjakuvaan merkityllä pienellä alueella. Yläpohjan villaeristeet on kastuneet.

Vakuutusyhtiö epäsi korvauksen. Yhtiön mukaan kattoluukun ei ole osoitettu rikkoutuneen, vaan se on auennut tuntemattomaksi jääneestä syystä. Vesikatteen vuotamisesta aiheutuvat vahingot voivat tulla korvattavaksi kiinteistövakuutuksesta vain niissä tapauksissa, joissa vesikatteen on osoitettu rikkoutuneen jonkin äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena.

Asiakas vetosi vakuutusyhtiölle tekemässään oikaisupyynnössä siihen, että huoltoyhtiö on todennut ullakon luukun olleen kiinni tammikuussa 2021 suoritetun tarkastuskäynnin yhteydessä. Kyseinen rakennus sijaitsee korkealla kallion päällä ja on täten jatkuvan säärasituksen ja toistuvien kovien tuulien armoilla. Ilmatieteen laitoksen havaintotietojen mukaan etenkin viikolla 10 on kyseisellä alueella mitattu erittäin kovia tuulen puuskia. Myrskytuulta 21,2 m/s on ollut esimerkiksi 6.3.2021 klo 22.40. Yläpohjassa todetut melko vähäiset vahingot tukevat havaintoa, että luukku on ollut auki maaliskuun ensimmäisen viikonlopun myrskyistä maaliskuun loppuun. Luukku ei ole voinut aueta itsekseen. Uudessa korvauspäätöksessään vakuutusyhtiö toisti aiemmin esittämänsä perusteet. Korvauspäätöstä ei muutettu.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää FINEltä ratkaisusuositusta siitä, onko vakuutusyhtiön korvauspäätös ollut vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa ja perustelunsa. Yhtiö toteaa, että Ilmatieteenlaitoksen sääpalvelusta saatujen tietojen perusteella lähimmällä sääasemalla on mitattu yli 15 m/s puuskanopeuksia 11.1.2021, 12.1.2021, 20.2.2021, 6.3.2021, 9.3.2021, 10.3.2021, 11.3.2021, 12.3.2021, 20.3.2021, 21.3.2021 ja 24.3.2021. Myrskytuulen nopeus on ylittynyt 6.3.2021 klo 22:40-22:50 välisenä aikana.

Kohteen katolla on käyty edellisen kerran ennen vahinkotapahtumaa jossakin vaiheessa tammikuuta, ja vahinko on todettu 25.3.2021. Vahinko on sattunut tuntemattomaksi jääneenä aikavälinä tämän noin kahden kuukauden ajanjakson aikana. Asiassa ei ole voitu kulunut aika huomioiden riittävällä tavalla osoittaa, että luukku olisi auennut juuri sen 10 minuutin ajanjakson aikana 6.3.2021, jolloin tuulilukema on vastannut myrskytuulta. Kyse on erittäin tuulisesta paikasta, jossa yleisestikin tuulee paljon ja kovaa. Myrskytuuli itsessään on vuosittain useita kertoja toistuva olosuhde, jonka varalta on varauduttava niin, ettei se aiheuta vahinkoa rakennukselle. Ottaen huomioon se, että kyse on erittäin tuulisesta kohteesta, on kiinnittämättömään kattoluukkuun kohdistunut selkeä vahinkoriski, johon olisi voinut ja pitänyt varautua etukäteen.

Kohteessa ei ole todettu minkäänlaista rikkoutumista, vaan kattoluukku on lähtenyt paikaltaan tuntemattomaksi jääneestä syystä ilman, että se olisi vahingoittunut. Vahingon syynä voi siis tuulen lisäksi olla esim. ihmisen toiminta tms. seikka. Yhtiön mukaan tapauksessa ei ole voitu riittävällä tavalla osoittaa mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka olisi aiheuttanut rakennuksen kosteusvahingot.

Yhtiön mukaan kattoluukkua ei ollut kiinnitetty mitenkään paikalleen, joten sen irtoaminen paikaltaan ei ole miltään osin ennalta arvaamatonta. Koska tapauksessa ei selkeästi ole osoitettu ehtokohdan E-3.2.13 mukaista ulkoisen tekijän aiheuttamaa vesikatteen rikkoutumista, joten kyse ei tämän ehtokohdan perusteella ole kiinteistövakuutuksesta korvattavasta vahinkotapahtumasta. Kattoluukku on osa vesikatetta, eikä se ole rikkoutunut vahinkotapahtuman yhteydessä, vaan ainoastaan siirtynyt paikaltaan.

Sopimusehdot

Sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan (E-3.1 Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, kun esinevahinko on aiheutunut vakuutuksen voimassa ollessa. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti vahingon syyn perusteella.

Ehtojen kohdan E-3.2.13 (Vesikatteen vuoto) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut vesikatteen vuoto. Jos kyseessä on äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtuneesta rikkoutumisesta aiheutunut vesikatteen vuotovahinko, voidaan vahinko korvata.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys vesikatteen vuodon korvattavuudesta kiinteistövakuutuksesta. Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan kattovuodon korvattavuuden edellytyksenä on, että vesikate on rikkoutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko on tapahtunut.

FINE toteaa, että kattoluukku on osa vesikatetta. Vesikatteen vuodosta aiheutuneet vahingot on ehtokohdan E-3.2.13 mukaan rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle lukuun ottamatta tilanteita, joissa kyseessä on äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtuneesta rikkoutumisesta aiheutunut vesikatteen vuotovahinko.

Käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene, että kattoluukku tai sen mahdollinen kiinnitysmekanismi olisivat rikkoutuneet. FINElle toimitetusta kartoitusraportista ilmenee vain, että kattoluukku on ollut tuntemattoman ajan auki. Koska vahingon syyksi ei ole tässä tapauksessa osoitettu äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä tapahtunutta rikkoutumista, vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava. Tämän vuoksi FINEllä ei ole perusteita suosittaa muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala
Esittelijä Taivalantti

Tulosta