Haku

FINE-040585

Tulosta

Asianumero: FINE-040585 (2022)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 13.06.2022

Vuotovahinko. Rajoitusehdot. Seinä- tai lattiakaivon tai lattiakaivon korokerenkaan liitoksen vuotamisesta aiheutunut vahinko. Vakuutusehtojen tulkinta. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan kerrostalon 3. kerroksessa olevan asunnon pesuhuoneen seinäviemärin viemärikaivo, joka sijaitsi pesuhuoneen ja keittiön välisessä seinärakenteessa, oli rikkoutunut. Kartoitusraportin mukaan vuotovettä oli valunut keittiön lattiarakenteisiin. Vuotovettä pääsi myös viemärihormiin ja se vaurioitti kolmen alapuolisen asunnon rakenteita. Raportin mukaan vuodon syynä oli ollut seinäkaivon tulpan irtoaminen.

Korvauspäätöksessään vakuutusyhtiö viittasi rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut seinä- tai lattiakaivon tai lattiakaivon korokerenkaan liitoksen vuotamisesta. Tässä tapauksessa vahinko on aiheutunut siitä, että seinärakenteen sisään rakennetun seinäkaivon tulppa on irronnut ja alkanut vuotaa. Koska kyse on seinäkaivon korokerenkaan liitoksen vuotamisesta, vahinkoa ei korvata vakuutuksen perusteella.

Oikaisupyynnöissään taloyhtiö katsoi, että vakuutusyhtiön vetoama rajoitusehto ei sovellu tapaukseen, koska sen mukaan korvattavuuden ulkopuolelle on rajattu ainoastaan kaivon liitoksen vuodot. Vuoto on kuitenkin ollut itse seinäkaivossa, eikä sen liitoksessa. Epäselvää vakuutusehtoa tulisi tulkita vakuutuksenottajan eduksi.

Asiaa käsiteltiin vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Uudessa korvauspäätöksessään vakuutusyhtiö katsoi rajoitusehdon sanamuodon merkitsevän sitä, että vakuutuksesta ei korvata seinä- tai lattiakaivon vuotamisesta aiheutuneita vahinkoja, joihin sisältyvät myös kaivojen liitosten vuodot. Tässä tapauksessa vuoto on aiheutunut seinäkaivon liitoksen vuodosta. Ehtokohta ei vakuutusyhtiön mielestä ollut epäselvä. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Asiakkaan valitus

Taloyhtiö pyytää Vakuutuslautakuntaa tutkimaan, onko epäselvää ehtokohtaa tulkittava vakuutuksenottajan eduksi silloin, kun vuotokohta ei ole ollut seinäkaivon liitoksessa, vaan itse seinäkaivossa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää taloyhtiön vaatimukset. Asiassa on riidatonta, että seinäkaivon takaseinän tulppa on ollut irti, ja vuoto on aiheutunut tästä. Rajoitusehtokohdan mukaan seinä- tai lattiakaivon tai lattiakaivon korokerenkaan liitoksen vuotamisesta omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa ei korvata.

Tarkennuksena aiempiin korvauspäätöksiinsä vakuutusyhtiö lausuu, että vahinko on tässä tapauksessa aiheutunut seinäkaivon vuotamisesta, minkä johdosta se on ollut seurausta rajoitusehdossa mainitusta tapahtumasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välillä on riidatonta, että vuotovahinko on tapahtunut seinäkaivon tulpan äkillisen ja ennalta arvaamattoman irtoamisen seurauksena. Erimielisyys asiassa koskee sitä, soveltuuko vakuutusyhtiön vetoama rajoitusehtokohta vahinkotapaukseen. Toissijaisesti kyse on siitä, onko rajoitusehtoa pidettävä epäselvänä, jolloin sitä tulisi soveltaa laatijansa vahingoksi.

Sovellettavat vakuutusehdot

Kiinteistövakuutusehtojen (voimassa 1.9.2019 alkaen) kohdan 4.8.1 (All risk -laajennus, Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko) mukaan jos vakuutuskirjaan on merkitty rakennukselle All Risk -laajennus (AR-laajennus), korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko silloin, kun vahinkoa ei korvata kohtien 4.1–4.7 perusteella.

Ehtokohdan 5.1 (Kaikkien esinevakuutusten yhteiset korvausrajoitukset, Rakennus-, suunnittelu- ja käyttövirheet sekä huollon laiminlyönti) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuudelle
[…]
- seinä- tai lattiakaivon tai lattiakaivon korokerenkaan liitoksen vuotamisesta

Asian arviointi

Esillä olevassa tapauksessa on kyse vakuutusyhtiön vakiosopimusehtojen soveltamisesta. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan vakioehtojen ollessa sisällöltään ristiriitaiset niitä tulkitaan laatijansa vahingoksi. Vakuutuksen rajoitusehtoja on lisäksi tulkittava suppeasti. Vakuutusehtoja on tulkittava kokonaisuutena ja niissä käytetyille ilmaisuille on yleensä annettava yleisen kielenkäytön mukaista sisältöä vastaava merkitys.

Ehtokohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata (muun ohessa) vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuudelle seinä- tai lattiakaivon tai lattiakaivon korokerenkaan liitoksen vuotamisesta.

Taloyhtiö on katsonut, että riidanalaisen ehtokohdan voi ymmärtää merkitsevän sitä, että sen mukaan korvauksen ulkopuolelle rajautuvat vain seinäkaivon, lattiakaivon tai lattiakaivon korokerenkaan liitoksen vuotamisesta aiheutuneet vahingot. Koska vuoto ei ole tapahtunut liitoksesta, vaan itse kaivosta, vahinko tulisi korvata.

Vakuutusyhtiö on ensimmäisessä korvauspäätöksessään ilmoittanut, että se pitää kyseessä olevaa vuotoa seinäkaivon korokerenkaan liitoksen vuotamisesta aiheutuneena. Sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä annetussa uudessa korvauspäätöksessään yhtiö on puolestaan katsonut, että kyse on ollut seinäkaivon liitoksen vuotamisesta. Vakuutusyhtiön mukaan ehtokohta rajaa korvattavuuden ulkopuolelle seinä- ja lattiakaivon vuodot sekä myös näiden liitosten vuodot. Lautakunnalle antamassaan vastauksessa vakuutusyhtiö on aiempia kannanottojaan tarkentaen lausunut, että kyse on ollut seinäkaivon vuodosta, minkä johdosta vahinko ei ole korvattava.

Vakuutusyhtiön vastineen perusteella asiassa on riidatonta, että vuoto ei ole tässä tapauksessa tapahtunut seinäkaivon liitoksesta. Lautakunta toteaa, että puhtaasti riidanalaisen ehtokohdan sanamuodon perusteella rajoitusehdon voi ymmärtää koskevan toisaalta seinä- tai lattiakaivon vuotamisesta aiheutuneita vahinkoja, ja toisaalta lattiakaivon korokerenkaan liitoksen vuotamisesta aiheutuneita vahinkoja. Tämän tulkinnan perusteella vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajautuisivat vakuutusyhtiön kannan mukaisesti lattia- ja seinäkaivojen kaikenlaiset vuodot. Yhtä lailla mahdollinen tulkinta ehtokohdan sanamuodon perusteella on kuitenkin myös se, että ehtokohta koskee vain seinäkaivon, lattiakaivon tai lattiakaivon korokerenkaan liitoksista aiheutuneita vuotoja. Tämän perusteella muut kuin jostakin liitoksesta tapahtuneet seinä- tai lattiakaivojen vuodot kuuluisivat rajoitusehdon estämättä vakuutuksen korvauspiiriin. Korvauspäätösten perusteella vakuutusyhtiö itsekin on soveltanut ehtokohtaa 5.1 osin ristiriitaisesti. Vakuutuslautakunta pitää ehtokohtaa epäselvänä ja monitulkintaisena siltä osin kuin kysymys on siitä, koskeeko korvauspiirin rajoitus vain lattia- ja seinäkaivojen sekä lattiakaivojen korokerenkaiden liitoksista tapahtuvia vuotoja, vai kaikenlaisia lattia- ja seinäkaivoista tapahtuvia vuotoja, ja näiden lisäksi lattiakaivon korokerenkaan liitoksesta tapahtuvia vuotoja.  

Tulkinnanvaraista vakuutusehtoa 5.1 on tulkittava rajoitusehtona suppeasti ja sitä on lisäksi yleisten tulkintaperiaatteiden perustella tulkittava ehdot laatineen vakuutusyhtiön vahingoksi. Vakuutuslautakunta tulkitsee edellä mainituista syistä rajoitusehtokohtaa supistavasti siten, että se ei koske muualta kuin liitoksesta tapahtunutta seinäkaivon vuotoa. Koska tässä tapauksessa kyse on ollut seinäkaivon irronneesta ”tulpasta” tapahtuneesta vuodosta, rajoitusehto ei sovellu tapaukseen, ja vahinko on vakuutuksesta korvattava.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa taloyhtiölle vahingosta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin                                         
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Kankkunen
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia