Haku

FINE-040545

Tulosta

Asianumero: FINE-040545 (2021)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 13.10.2021

Lakipykälät: 31

Palovahinko. Kiukaan suojaetäisyys saunan rakenteisiin. Suojeluohjeet. Oliko vakuutettu laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen? Asunto-osakeyhtiö.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan rivitalorakennuksen erään asunnon asukas oli 27.6.2020 saunomisen yhteydessä jäähdyttelemässä käynniltä palatessaan havainnut saunan seinän olevan tulessa. Asukas sammutti palon käsisuihkulla.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 7.7.2020 mukaan palovahinko on vakuutuksesta korvattava. Päätöksessään ja myöhemmissä viesteissään vakuutusyhtiö pyysi taloyhtiöltä lisäselvitystä palonsyystä ja muun muassa siitä, milloin ja kenen toimesta kyseinen kiuas on asennettu.

Korvauspäätöksellään 21.8.2020 vakuutusyhtiö maksoi vahingon korjauskuluja, joista vähennettiin vakuutuskirjan mukainen omavastuu ja 20 %:n suojeluohjevähennys. Vakuutusyhtiön hankkimasta palontutkintaraportista ilmenee, että kiukaan asennuksessa on tehty vakava asennusvirhe. Kiuas on ollut liian suuri kyseiseen tilaan, eikä sitä ole ollut mahdollista asentaa niin, että turvaetäisyydet täyttyisivät. Kiuas on ollut liian lähellä seinää. Vakuutusyhtiö toisti aiemman pyyntönsä kiukaan asentamista koskevien lisäselvitysten toimittamisesta.

Taloyhtiön asiamiehenä toiminut vakuutusmeklari toimitti vakuutusyhtiölle 27.8.2020 taloyhtiön lisäselvityksen ja suojeluohjevähennystä koskevan oikaisupyynnön.

Isännöitsijän laatimasta selvityksestä ilmeni, että taloyhtiössä on yhteensä 8 asuntoa. Selvityksen mukaan kolmessa asunnossa, joihin oli asennettu Mondex Tahko M -kiuas, suojaetäisyydet eivät täyttyneet ilman lisävarusteena saatavaa ko. kiukaaseen kuuluvaa suojaseinää. Näiden asuntojen kiukaat on asetettu taloyhtiön toimesta käyttökieltoon. Vaurioituneeseen asuntoon 8 oli korjausremontoinnin yhteydessä asennettu seinäkiuas, jonka suojaetäisyydet olivat riittävät. Yhdessä asunnoista oli lattiakiuas, jonka suojaetäisyydet olivat riittävät ja kolmessa asunnoista seinäkiuas riittävillä suojaetäisyyksillä. Isännöitsijän viestin mukaan kiukaat oli uusittu loppukesästä/syksyllä 2017. jolloin taloyhtiössä teetettiin kylpyhuoneremontit. Urakoitsijana oli toiminut A Oy, jolta asukkaat itse olivat taloyhtiöremontin yhteydessä voineet halutessaan tilata myös saunan kiukaan asennuksineen (yksi asukkaista hankki kiukaan itse ja urakoitsijan kautta tuli vain asennus ja toisessa asunnossa kiuas ja sauna oli uusittu vain paria vuotta aiemmin). Urakoitsijan käyttämä sähköasentaja ei ole tiedossa ja asiaa täytyy tiedustella urakoitsijalta. Taloyhtiö ei ollut toiminut kiukaiden tilaajana, koska kiukaat eivät kuuluneet taloyhtiön vastuulle, vaan kiukaista vastasivat silloiset osakkaat. Urakan aikaan taloyhtiössä oli ollut asukas-isännöitsijä, minkä johdosta kaikkia tarvittavia asennustodistuksia ja käyttöönottopöytäkirjoja ei ollut osattu tilata, eikä myöskään urakassa käyttää ammattivalvojaa.

Oikaisupyynnöissään taloyhtiö vetosi siihen, ettei taloyhtiö yleensä valvo kyseisen kaltaisten sähkölaitteiden asennusta, koska kyseessä on osakkaan kunnossapitovastuulla oleva laite. Isännöinnissä edellytetään tällaisissa asennuksissa ammattilaisten käyttöä, ja näin on tässäkin tapauksessa tehty. Kiukaan kytkennän saa tehdä vain alan ammattilainen, jolloin sähköasentajan vastuulla on selvittää, voiko sähkölaitteen kytkeä kyseiseen paikkaan. Vaikka taloyhtiön edustaja olisikin paikalla, hänen ammattitaitonsa ei riitä valvomaan sähköalan töitä. Vakuutusyhtiön omaksuma näkemys merkitsisi sitä, että taloyhtiön olisi valvottava aina kaikenlaisia osakkaiden asunnoissa tehtäviä sähkötöitä. Suojeluohjevähennyksen tekeminen edellyttää, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt suojeluohjeita, mistä nyt ei ole kysymys.

Uusissa korvauspäätöksissään vakuutusyhtiö katsoi, että sähköasentajalla on sinänsä vastuu asennuksen asianmukaisuudesta. Kyse ei kuitenkaan ole ollut sähköteknisestä valvonnasta, sillä varsinaisessa kiukaan sähköasennuksessa ei ole havaittu vikaa. Sen sijaan kyse on rakennusteknisen valvonnan puutteesta, sillä kiukaan suojaetäisyys seinään tai lauteisiin ei ole ollut riittävä.

Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on ollut laaja sauna- ja pesutilojen korjausurakka, jonka yhteydessä on urakoitsijan lisätyönä toteutettu kiukaiden asennus osakkaiden huoneistokohtaisiin saunoihin. Tällaisessa tapauksessa on selvää, että kiukaiden asennustyö on taloyhtiön urakkaan kuuluva lisätyö, vaikka kustannuksista vastaakin osakas kunnossapitovastuun perusteella. Lisäksi kyse on kiinteistön sähköverkkoon kiinteästi kytketystä sähkölaitteesta, joka tuottaa korkeaa lämpötilaa ja on väärin asennettuna suuri riski turvallisuudelle. Tässä tapauksessa saunaan oli asennettu ulkomitoiltaan niin iso kiuas, ettei valmistajan määrittämiä suojaetäisyyksiä missään asennossa ollut mahdollista toteuttaa seinien ja lauteiden välisessä asennustilassa. Koska kiukaita on uusittu taloyhtiön kylpyhuoneremonttien yhteydessä, on suojaetäisyyksien valvonta ollut taloyhtiössä tehtävän pääremontin valvonnan alaista. Taloyhtiön hallitus on tällaisissa tilanteissa vastuussa työn valvonnasta. Vakuutusyhtiö katsoo, että taloyhtiö ei ole noudattanut suojeluohjeita.

Asiaa käsiteltiin taloyhtiön valituksen johdosta vielä vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Asiakkaan valitus

Vakuutusmeklarin laatimassa taloyhtiön valituksessa kuvataan korvauskäsittelyä sekä palonsyytä koskevan tutkimuksen ja vaurioituneen asunnon korjaustyön tilaamisiin liittyneitä tapahtumia. Vakuutuslautakuntaa pyydetään tutkimaan, onko vahinko aiheutunut vakuutuksenottajan suojeluohjeen laiminlyönnistä, ja onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus vähentää korvausta 20 %:lla suojeluohjeen laiminlyönnin vuoksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan taloyhtiön vaatimukset.  Pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen mukaan saunan sähkökiuas oli sytyttänyt paneeliseinää tuleen noin 10 cm:n halkaisijaltaan olevalla alueella. Asukkaat olivat huomanneet palon ja sammuttaneet sen käsisuihkulla. Kiuas on ns. pilarimallinen, jossa kivet ovat verkon takana. Kiukaan suojaetäisyys seinään oli ollut n. 2–3 cm.

J Oy on tehnyt vahingosta tarkastusraportin, jossa on valokuvia kiukaasta ja saunasta. Kuvista näkyy, että kiuas on ollut huomattavan lähellä saunan seinää. T-niminen yritys on tutkinut palon syytä ja tehnyt asiasta raportin, joka on lähetetty lautakunnalle lausuntopyynnön liitteenä. Raportin mukaan kyseistä kiuasta ei ollut siirretty asennuksen jälkeen ennen kuin palon sammutuksen yhteydessä. Kiukaan sijaintipaikka arvioitiin asukkaan muistikuvan mukaan. Asukas muisti, että löylyhuoneen katossa oleva erittäin pistemäinen valo osoitti keskelle kiukaan kivilaattaa. Tämä havainto auttoi kiukaan paikan arvioinnissa. T:n raportin mukaan löylyhuoneen seinän verhoilussa käytetyssä puupaneelissa näkyi selvästi palon syttymiskohta. Raportin mukaan palon syttymissyy on ollut se, että saunan kiuas on asennettu liian lähelle seinää. Raportin mukaan: ”Kiukaan valmistajan kiukaalle vaatimat vähimmäissuojaetäisyydet eivät täyttyneet. Vaadittu vähimmäisetäisyys kiukaasta seinään on 100 mm. Mitattu lyhin etäisyys kiukaasta seinään oli 40 mm. Lauteiden ja seinän välinen etäisyys oli noin 435 mm, joten minimietäisyydet eivät ole voineet täyttyä, oli kiuas sijoitettu mihin tahansa lauteiden ja seinän väliseen tilaan. Mikäli kiuas olisi ollut riittävän etäällä seinästä, niin silloin se olisi ollut jo kiinni lauteissa.”

T:n loppupäätelmä on, että kiukaan riittämätön etäisyys puisesta seinäpinnasta aiheutti sen, että kiukaasta tuleva lämpösäteily sytytti seinäpinnan palamaan. Kyseessä on vakava asennusvirhe, joka rikkoo mm. sähköturvallisuuslakia.

Vakuutusyhtiö katsoo asiassa näytetyksi, että palon syttymissyy on ollut kiukaan riittämätön turvaetäisyys seinästä. Kiuas on lämmetessään sytyttänyt liian lähellä olleen seinän palamaan. Kiukaan alkuperäinen paikka on kyetty luotettavasti arvioimaan asukkaan kertomuksen sekä katossa olevan valon perusteella. Myös seinässä olevat palojäljet tukevat sitä johtopäätöstä, että kiuas on ollut liian lähellä seinää. T:n raportin mukaan kiuasta ei edes olisi voinut asentaa kyseiseen tilaan siten, että vaadittavat turvaetäisyydet olisivat täyttyneet. Kiukaalle varattu tila on yksinkertaisesti ollut liian pieni siihen asennetulle kiukaalle.

Vakuutusyhtiön mukaan tulipalo on omaisuusvakuutuksesta korvattava vahinko. Tässäkin tapauksessa vahinko on korvattu vakuutuksesta, mutta korvauksesta on vähennetty 20 %:n suojeluohjevähennys, koska kiukaan suojaetäisyydet ympäröivistä rakenteista eivät ole olleet riittävät. Suojaetäisyyksiä koskevan suojeluohjeen laiminlyönnillä on syy-yhteys nyt aiheutuneeseen vahinkoon.

Taloyhtiö on vedonnut siihen, ettei taloyhtiö itsessään ole laiminlyönyt mitään suojeluohjetta, koska kyse on urakoitsijan tekemästä asennuksesta. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on ollut taloyhtiön tilaamaan urakkaan kuuluva lisätyö. Kiukaan asennuksen on suorittanut korjausurakan toteuttaja. On selvää, että osakkaan sijaan taloyhtiön hallitus on ollut vastuussa tällaisen lisätyön valvonnasta. Koska kiukaiden asennukset on tehty taloyhtiön remonttien yhteydessä yhteisesti sovittuna, on taloyhtiön hallitus ollut tietoinen asennuksista. Vakuutusyhtiö katsoo, että taloyhtiö vakuutuksenottajana on laiminlyönyt yllä mainitun valvontavelvoitteen ja siten laiminlyönyt suojaetäisyyksiä koskevaa suojeluohjetta. Kyse on ollut silmin havaittavasta vakavasta virheestä, minkä vuoksi suojeluohjetta on katsottava laiminlyödyn vähäistä suuremmalla huolimattomuudella. Vakuutusyhtiö pitää tekemäänsä 20 %:n suojeluohjevähennystä vakuutusehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus tehdä palovahingon korvauksista 20 %:n suojeluohjevähennys. Lähemmin tarkasteltuna kyse on siitä, onko kiukaan asentamisesta sen käyttöohjeiden vastaisesti liian lähelle saunan seinärakennetta pidettävä vakuutettuna olevan taloyhtiön laiminlyöntinä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n (Suojeluohjeiden noudattaminen vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Omaisuusvakuutusehtojen 6.3.2020 kohdan 8.1 (Suojeluohjeet, Tarkoitus ja velvoittavuus) mukaan tämä vakuutuksenottajaa velvoittava suojeluohje antaa ohjeita, joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahinkomääriä.

Yleisten sopimusehtojen mukaan korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen.

Ehtokohdan 8.3.2 (Palovahinkojen torjunta, Sähkölaitteet) mukaan sähkölaitteiden ympärillä tulee olla valmistajan antamien ohjeiden mukaiset turvavälit laitteiston riittävän jäähdytyksen varmistamiseksi ja ympäristön syttymisen estämiseksi.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen kohdan 8.3.2 mukaan sähkölaitteiden ympärillä tulee olla valmistajan antamien ohjeiden mukaiset turvavälit laitteiston riittävän jäähdytyksen varmistamiseksi ja ympäristön syttymisen estämiseksi.

Taloyhtiö ei ole valituksessaan kiistänyt sitä, että tulipalon syttymissyynä on tässä tapauksessa ollut kiukaan asennusohjeiden edellyttämään nähden liian pieni suojaetäisyys puheena olevan asunnon saunan seinään. Taloyhtiö ei myöskään ole kiistänyt sitä, että sähkökiuas on ehtokohdassa 8.3.2 tarkoitettu sähkölaite, jonka ympärillä tulee olla valmistajan ohjeiden mukaiset turvavälit riittävän jäähdytyksen ja ympäristön syttymisen estämiseksi. Lautakunta tulkitsee taloyhtiön valituksen perustuvan siihen, että kiukaan asentamisen yhteydessä tapahtunutta suojaetäisyyksien noudattamisen laiminlyöntiä ei voida pitää vakuutettuna olevan taloyhtiön laiminlyöntinä, koska kiuas on osakkaan kunnossapitovastuulla.

Vakuutuslautakunnalle toimitetusta isännöitsijän selvityksestä ilmenee, että kyseessä olevan rakennuksen kahdeksasta asunnosta kolmeen on asennettu Mondex M Tahko -kiuas. Näissä asunnoissa kiukaan etäisyydet seinään ja lauteisiin todettu riittämättömiksi ja kiukaat on asetettu käyttökieltoon. Vakuutusyhtiön esittämästä T:n palontutkimusraportista ilmenee, että myös asunnossa, jossa palovahinko on tapahtunut, on ollut Mondex M Tahko -kiuas.

Lautakunnalle ei ole toimitettu tarkempaa selvitystä taloyhtiön vuonna 2017 tilaamasta kylpyhuoneisiin ja saunoihin kohdistuneesta urakasta. Isännöitsijän viestin perusteella Vakuutuslautakunta pitää kuitenkin asiassa selvitettynä, että kyseessä on ollut rakennuksen märkätiloihin kohdistunut laajamittainen korjaustyö, jonka toteuttaminen on edellyttänyt taloyhtiön valvontaa.

Esitetyn selvityksen perusteella osakkaat ovat tilanneet haluamansa kiukaat A Oy:ltä, joka on ollut taloyhtiön korjaustyön pääurakoitsija. J Oy:n ja T:n raporttien valokuvien perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että Mondex M Tahko -kiukaan asennusohjeisiin nähden riittämätön suojaetäisyys saunan seinärakenteisiin on ainakin nyt kyseessä olevan asunnon osalta ollut silmämääräisesti selvästi havaittavissa.

Suojeluohjeen laiminlyönnin johdosta vakuutuskorvausta voidaan alentaa, jos laiminlyönti on tapahtunut vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että ainakin nyt kyseessä olevan asunnon kiukaan suojeluohjeiden vastainen sijainti on ollut selvästi havaittavissa taloyhtiön tilaamaan, kylpyhuoneisiin ja saunoihin kohdistuneeseen urakkaan liittyvien tavanomaisten valvontakäyntien yhteydessä. Taloyhtiö, jonka velvollisuutena on ollut noudattaa suojeluohjeita, ei kuitenkaan ole ryhtynyt kiukaan sijoittelun suhteen toimenpiteisiin ennen palovahingon sattumista. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että suojeluohjeiden noudattamatta jättämistä on tässä tapauksessa pidettävä taloyhtiön laiminlyöntinä. Lautakunta katsoo, että laiminlyönti on tapahtunut lievää suuremmasta huolimattomuudesta, minkä johdosta vakuutusyhtiöllä on tässä tapauksessa ollut oikeus alentaa palovahingosta maksettavaa korvausta 20 %:lla.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Sario
Vuori
Yrttiaho

Tulosta