Haku

FINE-040425

Tulosta

Asianumero: FINE-040425 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.04.2022

Toiminnan vastuu. Rajoitusehto. Puutteellisesti tehdystä asennustyöstä aiheutunut kosteusvahinko. Oliko kyseessä vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillisesti syntyneen vian tai puutteen aiheuttama vahinko?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja P Oy oli urakkasopimuksen perusteella vastannut X:n rakennuttaman vanhuspalvelukeskuksen 4.12.2014 valmistuneen uudisrakennus- ja laajennusurakan putkitöistä. Urakan takuuaikana palvelukeskuksen asuntojen märkätiloissa oli havaittu muun muassa lattioiden vedeneristeenä olleen muovimaton asennusvirheitä ja kosteusvahinkoja, joiden takuukorjaukset pääurakoitsija oli aloittanut vuonna 2015. Helmikuussa 2016 virheitä oli todettu myös P Oy:n urakkaan kuuluneissa asennuksissa. P Oy:n asentamien wc-istuinten kiinnitysruuvien reikiä ja istuimen takaosan peiteluukun saumoja ei ollut asennusohjeiden mukaisesti tiivistetty. Myös viemäriputkien asennuskorkeus oli ollut osassa wc-tiloja liian matala. Virheiden vuoksi kosteutta oli päässyt asuntojen wc-tiloissa muovimaton alle.

P Oy oli hakenut korvausta toiminnan vastuuvakuutuksestaan 4.4.2016. Vakuutusyhtiö oli pitänyt päätöksessään 28.6.2017 rakennuksessa vuokralaisena toimineen S Oy:n korvausvaatimuksia sen menettämistä vuokrista ja palvelumaksuista tilinpäätöstietojen perusteella perusteettomina.

P Oy asetettiin konkurssiin 6.8.2019. Vakuutusyhtiö lausui X:n 28.10.2019 korjauskustannuksista, vuokratulon menetyksestä ja saamatta jääneistä palvelumaksuista uudistaman korvausvaatimuksen johdosta korvauspäätöksessä 26.11.2019, ettei vastuuvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaan korvattu kustannuksia, jotka olivat aiheutuneet virheellisen tai puutteellisen työtuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta. Vakuutuksesta ei myöskään korvattu kosteudesta aiheutunutta vahinkoa, ellei se ollut äkillinen ja odottamaton ja sen syynä ollut vakuutetun vastuulla oleva satunnainen ja yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutetun korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika tai puute. Vahinko tuli todeta viimeistään neljässätoista (14) vuorokaudessa ja siitä tuli ilmoittaa vakuutusyhtiölle viimeistään kuudessakymmenessä (60) vuorokaudessa kosteuden tai tulvimisen alkamisesta. Tässä tapauksessa kyse oli ollut pitkäaikaisesta kosteusrasituksesta ja hitaasti aiheutuneesta vahingosta, joten vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoa P Oy:n vastuuvakuutuksesta.

X oli vaatinut P Oy:ltä korvausta myös käräjäoikeudessa 21.11.2018 vireille tulleella kanteella. Käräjäoikeus on 30.11.2020 antamassaan tuomiossa katsonut kosteusvaurioiden aiheutuneen pääosin P Oy:n urakkasuorituksessa olleista virheistä ja vahvistanut vahingosta aiheutuneiksi X:n saataviksi P Oy:ltä yhteensä 351 947,67 euroa sekä oikeudenkäyntikuluja 27 621 euroa tuomiossa tarkemmin eriteltyine viivästyskorkoineen. Asia on vireillä hovioikeudessa.

Asiakkaan valitus

X on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta siitä, olivatko kustannukset aiheutuneet virheellisen tai puutteellisen työtuloksen korjaamisesta, ja oliko asiassa kyse kosteudesta tai sade-, sulamis-, jäte- tai viemäriveden aiheuttamasta tulvimisesta. X on vaatinut vakuutusyhtiötä korvaamaan P Oy:n vastuuvakuutuksesta vahingosta aiheutuneina kustannuksina ja menetyksinä yhteensä 351 947,67 euroa vaatimuksessa tarkemmin yksilöityine viivästyskorkoineen.
X on vedonnut käräjäoikeuden 30.11.2020 antamaan tuomioon. P Oy ei ollut toiminut huolellisesti ja ammattitaitoisesti, ja oli selvää, että P Oy:n urakkasuosituksessa oli ollut virhe, joten vahinko tuli korvata vastuuvakuutuksesta.

Perusteluinaan X on lausunut, etteivät sen vaatimat korjauskustannukset kohdistuneet P Oy:n työn korjaamiseen vaan sen virheellisyydestä ja puutteellisuudesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen. X on vedonnut Vakuutuslautakunnan vastaavan kaltaista vakuutusehtoa koskevaan ratkaisuun VKL 84/16, jonka mukaan rajoitusta ei tullut soveltaa niin laajana, että sen johdosta koko virheellisesti toteutetun rakenteen korjaaminen olisi jäänyt vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Märkätilojen kuivattamisessa ja kunnostamisessa ja aiheutuneessa vuokratulojen ja palvelumaksujen menetyksessä ei ollut kyse virheellisen tai puutteellisen työtuloksen korjaamisesta tai alkuperäisen työn uudelleen tekemisestä.

X:n käsityksen mukaan kyse ei ollut hitaasti ja vähitellen tapahtuneesta vahingosta. P Oy oli suorittanut urakan vuosina 2013–2014 ja urakkakohde oli valmistunut joulukuussa 2014. Kostuneet märkätilojen lattiarakenteet oli havaittu helmikuussa 2016. Tämä seikka puolsi sitä, ettei kyse voinut olla hitaasti ja vähitellen tapahtuneesta vahingosta, kun virheet oli havaittu noin vuoden kuluttua kohteen käyttöönotosta. Kosteusvahingot eivät siten olleet syntyneet hitaasti ja pitkän ajan kuluessa esimerkiksi niin, että vesihöyry olisi tiivistynyt pitkän ajan kuluessa lattiarakenteisiin aiheuttaen kosteusvaurion. Sen sijaan kosteutta oli päässyt rakenteisiin nimenomaan äkillisesti ja odottamattomasti pesuhuoneen käytön yhteydessä ja märkätiloja pestäessä. Aikaväli, jonka kuluessa kosteusvauriot olivat tapahtuneet, oli ollut huomattavan lyhyt.

Vakuutusehtojen tulkitseminen niiden sanamuotoa laajemmin tarkoittaisi, että vastuuvakuutuksesta tulisivat korvattavaksi ainoastaan hyvin harvat ja epätyypilliset vahingot, mitä ei voitu pitää tarkoituksenmukaisena. Putkiurakoita tarjoavan ja suorittavan yrityksen toiminnassa nimenomaan tämäntyyppinen vahinko oli tyypillinen ja vakuutuksella haettiin suojaa juuri niiden varalta. Rajoitusehtoja ei tullut tulkita niin, että kaikki urakkakohteissa tyypilliset ja/tai todennäköiset urakoitsijoiden virheellisestä tai puutteellisesta työsuorituksesta aiheutuneet virheet jäivät vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on toistanut päätöksessään lausumansa seikat todeten, ettei perustetta päätöksen muuttamiseen ollut esitetty.

Välitoimi

Vakuutuslautakunta on varannut P Oy:n konkurssipesälle tilaisuuden esittää oma kantansa asiasta. P Oy:n konkurssipesä ei ole antanut asiassa lausumaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen suorittamaan X:lle sen vaatimat korvaukset P Oy:lle myöntämänsä toiminnan vastuuvakuutuksen perusteella. Lähemmin tarkastellen kyse on siitä, olivatko X:n vanhuspalvelukeskuksena toimivassa rakennuksessa vuonna 2016 havaitut kosteusvahingot aiheutuneet vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillisesti syntyneestä viasta tai puutteesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

P Oy:llä olleeseen toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 1.1.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun

  • vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta
  • vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja
  • vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvissa maissa voimassa olevan oikeuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia.

Vastuuvakuutusten yhteisten rajoitusten kohdan 4.6, Virheellinen työtulos, mukaan vastuuvakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet virheellisen tai puutteellisen työtuloksen korjaamisesta tai alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn uudelleen suorittamisesta. Kustannuksia ei korvata, vaikka työn suorittaisi joku muu kuin vakuutettu.

Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 2.11, Kosteus ja tulviminen, mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kosteudesta tai sade-, sulamis-, jäte- tai viemäriveden aiheuttamasta tulvimisesta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Euroopassa aiheutunut äkillinen ja odottamaton vahinko,

  • jonka syynä on ollut vakuutetun vastuulla oleva satunnainen ja yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutetun korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika tai puute ja
  • joka on todettu viimeistään neljässätoista (14) vuorokaudessa ja siitä on ilmoitettu [vakuutusyhtiölle] viimeistään kuudessakymmenessä (60) vuorokaudessa kosteuden tai tulvimisen alkamisesta.

Vahingon syy ei ole äkillinen eikä odottamaton, kun se perustuu esimerkiksi

  • hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen,
  • jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai
  • muutoin toistuviin tapahtumiin.

Asian arviointi

Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen mukaan X:n vanhuspalvelukeskusrakennuksen märkätilojen lattiarakenteissa on helmikuussa 2016 todettu kosteusvaurioita, joiden on osaksi todettu aiheutuneen P Oy:n putkiurakkaan kuuluneen wc-istuinten asennustöiden yhteydessä tapahtuneista asennusvirheistä. Selvitetyn mukaan muun muassa wc-istuinten kiinnitysruuvien reikiä ja istuimen takaosan peiteluukun saumoja ei ollut asennusohjeiden mukaisesti tiivistetty. Virheiden vuoksi kosteutta oli päässyt palvelukeskuksen asuntojen
wc -tiloissa vedeneristyksenä käytetyn muovimaton alle.

Lautakunta katsoo, että siltä osin kuin asiassa on aiheutunut kustannuksia virheellisesti asennettujen wc-istuinten irrottamisesta ja uudelleen asentamisesta, kyse on ollut P Oy:n toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien vastuuvakuutusten yhteisten rajoitusten kohdan 4.6 mukaisista vakuutuksen ulkopuolelle rajatuista puutteellisen työtuloksen korjaamisesta tai alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn uudelleen suorittamisesta aiheutuneista kustannuksista. Sen sijaan mainituista asennusvirheistä aiheutuneiden kosteusvaurioiden kuivaamisesta ja niiden mahdollisesti vaatimista muista korjaustöistä aiheutuneet kustannukset sekä virheiden korjaustöiden ajalta aiheutuneet vuokra- ja muiden tulojen menetys sekä muut kulut eivät kuulu rajoitusehdon piiriin.

Lautakunta toteaa, että myös viimeksi mainittujen kustannusten ja menetysten korvattavuuden kannalta on kuitenkin ratkaisevaa, miten asiassa on sovellettava toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 2.11 kosteus- ja tulvimisvahinkoja koskevaa rajoitusta. Rajoitusehdon sanamuodon mukaan kosteudesta tai rajoituksessa mainitusta syystä aiheutuneesta tulvimisesta aiheutuneet vahingot on lähtökohtaisesti rajoitettu vastuuvakuutuksen ulkopuolelle.

Rajoitusehtoon 2.11 sisältyvän poikkeuksen mukaan vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen ja odottamaton vahinko, jonka syynä on ollut vakuutetun vastuulla oleva satunnainen ja yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutetun korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika tai puute ja joka on todettu viimeistään neljässätoista (14) vuorokaudessa kosteuden tai tulvimisen alkamisesta.

Asiasta saadun selvityksen mukaan wc-tilojen kosteusvahingot ovat tässä tapauksessa aiheutuneet siitä, että P Oy:n asentaja oli jättänyt wc-istuinten kiinnitysruuvien reiät ja istuimen takaosan peiteluukun saumat tiivistämättä. Näin ollen kyseiset kohdat eivät ole alun alkaenkaan olleet asennusohjeiden edellyttämällä tavalla vesitiiviitä. Tämän perusteella lautakunta pitää ilmeisenä, että kondenssi- ja pesuvesistä peräisin ollutta kosteutta on alkanut tunkeutua mainittujen tiivistämättömien kohtien kautta lattiarakenteeseen heti märkätilojen käyttöön ottamisesta lähtien, mistä on aiheutunut lattiarakenteeseen vähitellen laajentunut kosteusvaurio.

Asiakirjojen mukaan rakennuskohde on valmistunut 4.12.2014 ja P Oy:n asennusvirheestä aiheutuneet kosteusvauriot oli havaittu helmikuussa 2016. Lautakunta katsoo, että kuvatulla tavalla aiheutuneessa vahingossa ei ole ollut kyse rajoitusehtoon otetun poikkeuksen mukaisesta äkillisesti syntyneestä kosteusvahingosta, joka olisi havaittu 14 vuorokauden kuluessa kosteuden alkamisesta. Näin ollen vakuutusyhtiö ei ole vakuutusehtojen mukaan velvollinen korvaamaan vahinkoa P Oy:lle myöntämästään vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Kari Raulos                                               
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Sarpakunnas

Tulosta