Haku

FINE-040230

Tulosta

Asianumero: FINE-040230 (2021)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 13.12.2021

Ehtojen tulkinta. Koskeeko rikosasiaa koskeva asia vakuutetun työsuhdetta vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla?

Tapahtumatiedot

Vakuutettu asianajaja A on ollut työsuhteessa yritykseen X Oy vuonna 2019. Työsuhteen aikana A on hoitanut päämiehensä B:n toimeksiantoa. Myöhemmin B on päättänyt toimeksiannon A:n kanssa ja kääntynyt toisen asianajajan puoleen ja päätynyt tekemään A:sta törkeän petoksen ja luottamusaseman väärinkäytön johdosta tutkintapyynnön poliisille. B:n mukaan A oli saanut hänet maksamaan kolme asianajolaskua uskotellen, että B saa maksamistaan laskuistaan oikeusturvakorvauksen, vaikka tosiasiassa oikeusturvailmoitusta ei ollut tehty oikea-aikaisesti.

A kiisti syyllistyneensä rikokseen ja haki asiaan oikeusturvaetua ammattiliitto Z:n jäsenilleen ottamasta oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jonka mukaan A:lle ei voida myöntää käsillä olevaan rikosasiaan oikeusturvaetua, koska yhtiön käsityksen mukaan asia ei nimenomaisesti koske vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla A:n työsuhdetta. Vakuutusyhtiön mukaan tapauksessa on kyse asiasta, joka liittyy osin asianajotoimeksiannon hoitamisessa tapahtuneisiin laiminlyönteihin ja osin väitettyyn rikolliseen toimintaan eikä näistä johtuvan asian voida katsoa koskevan A:n työsuhdetta.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toistaa asian tapahtumatiedot sekä korvausasian käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä. A:n näkemyksen mukaan vakuutusyhtiön päätöstä on pidettävä virheellisenä, sillä hänen väitetään syyllistyneen rikokseen työsuhteensa aikana, joten asia nimenomaan koskee hänen työsuhdettaan. Lisäksi A vielä huomauttaa, että kyse on vakuutusyhtiön laatimista vakuutusehdoista, jolloin verbiä ”koskee” ei voida tulkita suppeasti, vaan päinvastoin tulee sitä tulkita asiakkaan eduksi.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen antamassa lisäkirjelmässään A edelleenkin tähdentää tehneensä työtä X Oy:ssä työsuhteessa ollessaan. Ryhmäoikeusturvavakuutuksen ehtojen perusteella hänet on vakuutettu oikeusturvavahingon varalta, kun hän tekee työtä työsuhteessa ja tällaisesta tilanteesta on edelleenkin kysymys. A vaatii edelleen oikeusturvaedun myöntämistä asiaansa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vastineessaan vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että A ei ole tapauksessa esittänyt, että asia koskisi vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla hänen työsuhdettaan, koska hänen epäillään syyllistyneen rikokseen työsuhteensa aikana.

Yhtiön käsityksen mukaan A:ta kohtaan esitetyt väitteet liittyvät toki hänen menettelyynsä työssä, mutta korvattavuuden edellytyksenä on, että riidan tulee nimenomaisesti koskea A:n työsuhdetta. Tällä tarkoitetaan työnantajan ja työntekijän välistä työsopimukseen perustuvaa oikeussuhdetta. Nyt käsillä olevassa tapauksessa erimielisyys koskee A:n ja hänen asiakkaansa B:n välistä toimeksiantosuhdetta.

Lopuksi vakuutusyhtiö viittaa vielä Vakuutuslautakunnan aikaisempaan ratkaisukäytäntöön, jonka mukaan yleisen kielenkäytön mukaisesti tulkittuna ilmaisu ”koskee” edellyttää, että kysymyksessä olevan riidan tai asian on oltava välittömästi riidan kohteena. Yhtiö pitää selvänä, ettei tapauksessa kyseessä olevan rikosasian kohteena ole A:n oma työsopimussuhde, vaan tämän menettely asianajotoimeksiantoa hoidettaessa.

Edellä todetuin perustein vakuutusyhtiö katsoo edelleen, ettei A:lle tule myöntää oikeusturvaetua ryhmäoikeusturvavakuutuksesta.

Asiakkaan lisäkirjelmän vastaanottamisen jälkeen vakuutusyhtiö huomauttaa vielä, että ehdoissa ei todeta, että asiakas on vakuutettu oikeusturvavahingon varalta, kun hän tekee työtä työsuhteessa, vaan vakuutuksesta korvataan juuri ne asiat, jotka koskevat vakuutetun työsuhdetta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Nyt käsillä olevassa tapauksessa on kyse siitä, onko vakuutetun asianajotoimeksiannon hoitamista koskeva rikosasia vakuutusehtojen tarkoittama asia, joka koskee vakuutetun työsuhdetta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Ehtojen kohdan 2 mukaan vakuutettuina ovat Ammattiliitto Z ry:n varsinaiset jäsenet toimiessaan lakimiehenä työsuhteessa, virka- tai muussa siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa (jäljempänä näissä ehdoissa: virkamiehenä), sekä opiskelijajäsenet toimiessaan työsuhteessa, virka- tai muussa siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa lakimiestehtäviin rinnastettavissa tehtävissä.

Ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vain asiat, jotka koskevat vakuutetun työsuhdetta tai virkamiehenä toimimista.

Asian arviointi

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan asiat, jotka koskevat vakuutetun työsuhdetta tai virkamiehenä toimimista. Lautakunta toteaa, että oikeusturvavakuutuksissa on perinteisesti tehty ero termien ”koskee” ja ”liittyy” välillä. Koskemisella on katsottu tarkoitettavan, että kysymyksessä olevan asian tai toiminnan on oltava välittömästi riidan kohteena, kun taas liittymisellä on katsottu tarkoitettavan laajempaa soveltamisalaa.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan ammattiliittonsa jäsenyyteen kuuluvalla oikeusturvavakuutuksella vakuutettu A on hakenut oikeusturvaetua asiaan, jossa A on ollut vastaajana rikosasiassa. Rikosasiassa on ollut kysymys väitetyistä epäselvyyksistä A:n suorittaessa asianajotoimeksiantoa. Kantajana on ollut A:n päämies B.

Vakuutuslautakunta toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa on ilmeistä, ettei käsillä oleva rikosasia koske varsinaisesti A:n työsuhdetta, vaan työsuhteen aikana tapahtuneita väitettyjä laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä. Näin ollen asian on katsottava koskevan vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla nimenomaan toimeksiannon hoitamista eikä itsessään A:n työsuhdetta. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kysymyksessä ole vakuutuksen ehtojen mukaan korvattava asia.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Hirviniemi
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta