Haku

FINE-040201

Tulosta

Asianumero: FINE-040201 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 23.08.2022

Keskeytysturva. Korvattavien keskeytyspäivien määrä. Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytetyn säiliöperävaunun vahinko. Vetoauton korjausajan vaikutus perävaunun keskeytyskorvaukseen.

Tapahtumatiedot

Asiakkaana olevan yrityksen säiliöperävaunu oli vaurioitunut 20.3.2018 ulosajossa, kun ajoneuvoyhdistelmän vetoauto suistui ulos tieltä ja kaatui. Perävaunu jäi pystyyn, mutta sen vetoaisa vääntyi. Asiassa on jäänyt riitaiseksi perävaunun menetettyjen käyttöpäivien johdosta maksettavan keskeytyskorvauksen määrä.

Vakuutusyhtiö maksoi korvausta perävaunun keskeytysvakuutuksesta W Oy:n korjauslaskun mukaisilta kolmelta päivältä 22.3. ja 4.–5.4.2018 yhdellä omavastuupäivällä vähennettynä, seitsemältä päivältä korjaukseen pääsyn ja osien odotusajalta, kuusi päivää vetoauton korjausajalta 6.–11.4.2018 sekä säiliökaluston korjauksiin erikoistuneen K Oy:n ilmoituksen mukaisilta kolmelta tarkastus- ja korjauspäivältä 27.4., 30.4. ja 2.5.2018.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on vaatinut perävaunun keskeytysturvasta vakuutusehtojen mukaista 40 päivän enimmäiskorvausta. Keskeytysaika on ollut 20.3.–4.5.2018 eli 46 päivää. Perävaunua ei voinut käyttää liikenteeseen aikana, jonka vetoauto oli korjattavana. Käyttöönoton edellytys oli ollut säiliöiden tiiveyden tarkastus, joka tehtiin vetoautolle ja perävaunulle 2.5.2018. Korvaavaa vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettua vetoautoa ei ollut saatavilla. Sekä vetoauton että perävaunun keskeytysaika päättyi vasta 4.5.2018. Pelkän perävaunun alustarakenteen korjausajan huomiointi ei tässä tapauksessa riitä. Ehdoissa ei mainittu, että perävaunun keskeytysaika rajataan pelkästään perävaunun oman korjauksen ajalle.

Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtoihin ja lausunut, että korjausajaksi katsotaan se aika, jonka ajoneuvo on ollut konkreettisesti korjauksen alla korjaamon laskujen mukaisesti. Vakuutusyhtiö on katsonut maksaneensa perävaunun keskeytyskorvauksen vakuutusehtojen mukaisesti. Lisäksi korvausta oli suoritettu perävaunun vakuutuksesta virheellisesti kuudelta päivältä vetoauton korjausajan perusteella, mutta sitä ei peritä takaisin.

Sopimusehdot

Täyskaskovakuutuksen 1.1.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 201.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle ajoneuvolle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon, jonka syynä on
- yhteentörmäys
- tieltä suistuminen
- ajoneuvon kaatuminen
- tien sortuminen
- muu ajoneuvoon ulkopuolelta kohdistuva vahinkotapahtuma
[…]

Ajoneuvovakuutuksen keskeytysturvan 1.1.1994 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 207.1 mukaan vakuutusturva korvaa ajoneuvon menetetyt käyttöpäivät vakuutuskirjaan merkityn vakuutusturvan perusteella korvattavan omaisuusvahingon seurauksena, eikä ajoneuvo ole ajokuntoinen.

Menetetyiltä käyttöpäiviltä maksetaan vakuutuskirjassa ilmoitettu päiväkohtainen korvaus vähennettynä muista vakuutuksista suoritetuilla korvauksilla.

Vakuutusehtojen kohdan 207.2, Rajoitukset, mukaan yleisten sopimusehtojen kohdan 9 Vahinkotapahtuma rajoitusten lisäksi noudatetaan seuraavia rajoituksia.
- Korvaus menetetyistä käyttöpäivistä edellyttää, että omaisuusvahinko korvataan vakuutusturvasta tai että ajoneuvo on anastettuna.
- Menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan täydet vuorokaudet siitä alkaen, kun vakuutusyhtiö on saanut kirjallisen tiedon vahinkotapahtumasta. Korvausta maksetaan ajoneuvon korjausajalta enintään 40 päivältä, ajoneuvon menettämisestä varkauden johdosta enintään 30 päivältä ja maksettaessa kertakorvaus tai lunastettaessa ajoneuvo enintään 14 päivältä. Edellä mainittuun korvattavaan aikaan sisältyy korjauksen tai varaosien odotusajan vuoksi menetettyjä käyttöpäiviä enintään 7 päivää.
[…]

Ratkaisusuositus

Vaurioitunut perävaunu on ollut vakuutuskirjan mukaan vakuutettuna täyskaskovakuutuksella ja keskeytysvakuutuksella. Vakuutuskirjan mukaan keskeytysvakuutuksessa on yhden päivän omavastuuaika.

Vakuutusehtojen mukaan ajoneuvon menetettyjä käyttöpäiviä korvataan, kun ne aiheutuvat vakuutuksesta muutoin korvattavan omaisuusvahingon seurauksena. Korvauksen edellytyksenä on myös, että ajoneuvo ei ole ajokuntoinen. Ehtojen mukaan keskeytysvakuutuksesta korvataan ajoneuvon menetettyjä käyttöpäiviä ajoneuvon korjausajalta enintään 40 päivältä. Vakuutusehtojen mukaan mainittuihin 40 päivään sisältyy korjauksen tai varaosien odotusajan vuoksi menetettyjä käyttöpäiviä enintään seitsemän päivää.

Vakuutusyhtiön ajoneuvovakuutuksista asiakkaalle antaman vakuutuskirjan mukaan puheena olevaan ajoneuvoyhdistelmään kuuluneet vetoauto ja säiliöperävaunu ovat olleet vakuutettuina erillisinä kohteina. FINEn näkemyksen mukaan vakuutusehtojen nojalla korvattavien keskeytyspäivien määrän kannalta ratkaisevia ovat juuri kyseisen vahingoittuneen vakuutetun ajoneuvon, tässä tapauksessa säiliöperävaunun, vaurioiden korjaamisen vuoksi menetetyt käyttöpäivät. Näin ollen perävaunun keskeytysvahingon korvausajan kannalta vetoauton kärsimien vaurioiden korjausajalla ei ole vakuutusehtojen mukaan merkitystä. Vakuutusehtojen mukaan korjauksen tai varaosien odotusajalta maksettava korvausosuus on lisäksi rajattu enintään seitsemään päivään. Ajoneuvon mahdollisesti vaatimia erikoiskorjauksia tai -tarkastuksia ei myöskään mainita vakuutusehdoissa edellä todettua korvausaikaa pidentäviksi seikoiksi.

Korjaamojen selvitysten mukaan perävaunu on ollut tosiasiallisesti korjattavana 22.3., 4.–5.4., 27.4., 30.4. ja 2.5.2018 eli yhteensä kuutena päivänä. K Oy:n 14.8.2018 päivätyn korjaustodistuksen mukaan perävaunun vaurioiden tarkastusta ei voitu aloittaa korjaamon työtilanteen vuoksi ennen kuin 27.4.2018. FINE toteaa, että tämä korjaamon ruuhkan aiheuttama korjaukseen pääsyn odotusaika on korvattu vakuutusehtoihin perustuvan seitsemän päivän enimmäiskorvauksen mukaisesti.

Korjausajasta on vähennetty vakuutussopimukseen kirjatun mukainen yhden päivän omavastuuaika. FINE toteaa, että omavastuuvähennys on ollut vakuutussopimuksen mukainen.

FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski                                                
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia