Haku

FINE-040170

Tulosta

Asianumero: FINE-040170 (2021)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 17.11.2021

Lakipykälät: 31, 34, 33

Vuotovahinko. Vesijohdon jäätyminen. Suojeluohjeiden laiminlyönti. Oliko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa korvausta suojeluohjeiden laiminlyönnin perusteella?

Tapahtumatiedot

Vahinkokartoitusraportin mukaan taloyhtiön lämmitetyn ulkovaraston sisäseinälle asennetun vesijohdon puristusliitos oli pettänyt. Vahinko oli havaittu 13.2.2021. Kuparinen vesijohto oli irronnut liitoksestaan. Vuotovesi oli kastellut varaston ja lämmönjakohuoneen seiniä ja lattiaa. Kartoitusraportin mukaan putken vaurioituminen oli johtunut jäätymisestä. Laajeneva jää oli työntänyt puristusliitoksen auki. Kartoitusraportissa todettiin, että varaston lämpötilaa tulisi nostaa siten, ettei jäätymisriskiä ole. Varastossa oli ollut yksi pieni lämpöpatteri.

Taloyhtiö haki korvausta laajasta kiinteistövakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö antoi asiasta 25.2.2021 myönteisen korvauspäätöksen, mutta ilmoitti vähentävänsä korvauksen määrästä 20 % suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi. Vakuutusyhtiö totesi, että rakentamismääräysten mukaisesti putket tulee suojata jäätymiseltä ja että taloyhtiö oli ollut tietoinen tällaisesta puutteesta edellisen, 7.2.2021 sattuneen, vahingon tiimoilta, eikä ollut ryhtynyt toimenpiteisiin.

Taloyhtiö tiedusteli vakuutusyhtiöltä, mihin suojeluohjeeseen vakuutusyhtiö vetosi. Vakuutusyhtiö ilmoitti, että vuotovahinkojen torjuntaa koskevan suojeluohjeen mukaan ”[p]utkistot on suojattava jäätymiseltä.” Taloyhtiön näkemyksen mukaan suojeluohje ei ollut tarpeeksi selkeä, yksiselitteinen ja konkreettinen, jotta vakuutusyhtiö olisi voinut vedota siihen.

Vakuutusyhtiö ilmoitti, että suojeluohjevähennys perustui siihen, että taloyhtiössä oli tapahtunut samanlainen vahinko viikkoa aiemmin. Taloyhtiö ei ollut ensimmäisen vahingon jälkeen ryhtynyt toimiin vastaavan vahingon estämiseksi muissa varastoissa. Vakuutusyhtiö vetosi rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (782/2017) 10 §:ään, jonka mukaan "[v]esi ei saa jäätyä laitteistojen putkistoissa, kanavissa ja laitteissa." Vakuutusyhtiö katsoi, että suojeluohje putkistojen suojaamisesta jäätymiseltä on yhdenmukainen em. asetuksen kanssa.

Taloyhtiö pyysi asian käsittelyä vakuutusyhtiön sisäiseltä muutoksenhakuelimeltä katsoen, että aiempi vahinko ei voi olla suojeluohjevähennyksen perusteena. Taloyhtiön mukaan suojeluohje ei ollut täsmällinen, eikä siitä ilmennyt, miten yksittäisessä tilanteessa tulisi toimia. Vakuutusyhtiö katsoi edelleen, että suojeluohje oli selkeä, vastasi ympäristöministeriön asetusta ja sen laiminlyönti oli syy-yhteydessä vahingon syntymiseen. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei taloyhtiön huolimattomuutta voitu myöskään pitää vähäisenä. Vakuutusyhtiö viittasi edelleen myös siihen, että taloyhtiö ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin noin viikkoa aiemmin tapahtuneen vastaavanlaisen vahinkotapahtuman johdosta. Vakuutusyhtiö katsoi, että suojeluohjevähennys oli perusteltu ja kohtuullinen. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Taloyhtiö pyytää FINEä tutkimaan, onko vakuutusyhtiön korvauspäätös vakuutusehtojen mukainen. Taloyhtiö korostaa, että aiempi vahinko ei saa olla suojeluohjevähennyksen perusteena. Vakuutusyhtiön viittaama ympäristöministeriön asetus ei liity suojeluohjeeseen, koska siihen ei ole suojeluohjeessa viitattu. Merkitystä ei tule antaa muulle kuin suojeluohjeen sanamuodolle. Suojeluohjeita on tulkittava suppeasti. Koska suojeluohjeen muotoilu on yleisluontoinen, eikä siitä ilmene, miten yksittäisessä tilanteessa tulisi toimia, tulisi vahinko taloyhtiön näkemyksen mukaan korvata ilman suojeluohjevähennystä.

Vakuutusyhtiö toteaa, että taloyhtiö ei ole tehnyt mitään suojaustoimia putken jäädyttyä täysin vastaavassa varastossa viikkoa aiemmin. Suojaustoimena olisi ollut mm. riittävä lämpö varastoissa. Suomen sääolosuhteissa talvi ja pakkaskelit eivät ole poikkeuksellinen ilmiö.

Vakuutusyhtiö katsoo, että suojeluohje on selkeä. Ympäristöministeriön asetuksessa oleva maininta ei ole uusi, vaan sama lause on ollut aiemmin Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C2 vuosina 1999–2018. Vakuutusyhtiö pitää suojeluohjevähennystä oikeutettuna.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 31 § mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. […]

Vakuutussopimuslain 34 § mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin. […]

Kiinteistövakuutuksen asuinrakennusten ehtojen kohdan 8 Suojeluohjeet alakohdan 8.1 Tarkoitus ja velvoittavuus mukaan tämä vakuutuksenottajaa velvoittava suojeluohje antaa ohjeita, joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahinkomääriä.

Yleisten sopimusehtojen mukaan korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen. […]

Ehtojen kohdan 8.5 Vuotovahinkojen torjunta alakohdan Putkistot mukaan putkistot on suojattava jäätymiseltä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä vuotovahingon korvauksesta 20 % vähennys suojeluohjeiden laiminlyönnin perusteella. Vuotovahinko oli aiheutunut vesiputken jäädyttyä lämpimässä ulkovarastossa. Vastaavanlainen vahinko oli aiheutunut taloyhtiössä noin viikkoa aiemmin. Vakuutusyhtiö vetosi vakuutusehtojen suojeluohjeeseen, jonka mukaan putkistot on suojattava jäätymiseltä.

Taloyhtiö on katsonut, että suojeluohje ei ole ollut riittävän selkeä, jotta sen perusteella olisi voinut tietää, miten yksittäisessä tilanteessa tulee toimia. Taloyhtiön mukaan aiempaa vahinkoa ei voi käyttää suojeluohjevähennyksen perusteena.

Vakuutussopimuslain 31 §:ää koskevien lain esitöiden (HE 114/1993 vp, yksityiskohtaiset perustelut) mukaan momentissa ei säädetä lähemmin siitä, kuinka yksityiskohtainen suojeluohjeen on oltava. Esitöiden mukaan suojeluohjeen tulee olla niin selkeä, että vakuutettu suoraan sen perusteella tietää, miten hänen on meneteltävä säilyttääkseen oikeutensa vähentämättömään korvaukseen.

Tapauksessa sovelletun suojeluohjeen mukaan putkistot on suojattava jäätymiseltä. Jäätynyt putki on sijainnut lämpimäksi tarkoitetussa ulkovarastossa, jossa lämmityslaitteena oli vahinkokartoitusraportin mukaan yksi pienehkö seinälle asennettu lämpöpatteri. Kupariputki on kulkenut eristämättömänä rakennuksen sisäseinälle kiinnitettynä.

FINE katsoo, että rakennuksen sisällä kulkevan vesiputken osalta suojeluohjeen voi kohtuudella ymmärtää merkitsevän sitä, että rakennuksen lämpötila on pidettävä sellaisena, että jäätymisen vaaraa ei ole. FINEn Vakuutuslautakunta on arvioinut vastaavalla tavalla rakennuksen johtoverkon jäätymiseltä suojaamista ja tilan riittävää lämmitystä koskevia suojeluohjeita ratkaisusuosituksissaan FINE-016979 ja FINE-038738.

FINE katsoo, että tässä tapauksessa tilan riittävästä lämmityksestä putkiston jäätymisen estämiseksi ei ole huolehdittu. Suojeluohjeen noudattamatta jättäminen on ollut syy-yhteydessä vuotovahingon syntymiseen. Huomioiden lisäksi, että vastaava vahinko oli tapahtunut viikkoa aiemmin, FINE katsoo, että taloyhtiö on laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta. Näin ollen vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus vähentää korvauksesta 20 % suojeluohjeen laiminlyönnin vuoksi.

Näillä perusteilla FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta