Haku

FINE-040138

Tulosta

Asianumero: FINE-040138 (2022)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.01.2022

Lakipykälät: 9

Liittyikö riita-asia vakuutetun työhön tai ansiotoimintaan? Yhdistyslain mukainen moitekanne. Oikeusturvaetu.

Tapahtumatiedot

 

Vakuutettu A oli kantajana riita-asiassa, jossa vaadittiin moitekanteella yhdistyksen tekemän päätöksen vahvistamista mitättömäksi yhdistyslain 32 §:n perusteella. Vastaajana ollut yhdistys toimii A:n työnantajana. Yhdistyksen päätöksessä oli sisällöllisesti kyse A:n työtehtävien muuttamisesta. A haki kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta oikeusturvaetua edellä mainittuun riita-asiaan.ensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta oikeusturvaetua edellä mainittuun riita-asiaan.

 

Vakuutusyhtiö antoi asiassa kielteisen korvauspäätöksen 13.1.2021 ja 21.1.2021 katsoen, että haettu oikeusturvaetu liittyy vakuutetun työhön. Vakuutusyhtiön mukaan perheen oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä riidoissa, eikä vakuutuksesta korvata vakuutetun työhön liittyviä asioita. Vakuutusyhtiön päätöksien mukaan riita-asia koskee sellaisen päätöksen mitätöintiä, jolla on päätetty asiakkaan työtehtävien muuttamisesta.

 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

 

A vaatii oikeudenkäyntikulujen korvaamista kotivakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. A vetoaa siihen, että moitekanne nostettiin yhdistyksen jäsenenä ja moitekanne koski yhdistyslain 32 §:n rikkomista. A vetoaa myös siihen, että ammattijärjestö linjasi kannanotossaan, että kyseessä ei ole työriita, vaan yhdistysoikeudellinen asia. Lisäksi A vetoaa siihen, että vakuutusyhtiö kertoi ensin asiasta tiedusteltaessa, että kysymyksessä on oikeusturvavakuutuksesta korvattava riita-asia.

 

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan aikaisempiin päätöksiin. Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy ansiotoimintaan. Vakuutusyhtiön mukaan ansiotoiminnan ei tarvitse olla välittömästi itse oikeudenkäynnin kohtaa, vaan riittää, kun riidan voidaan katsoa liittyvän ansiotoimintaan. Vakuutusyhtiön mukaan moitekanteen kohteena on asiakkaan työnantajan tekemä päätös, joka koskee asiakkaan työtehtävien muuttamista. Vakuutusyhtiön mukaan sillä seikalla, että ammattiyhdistys on arvioinut riita-asian luonnetta, ei ole merkitystä vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden kannalta.

 

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan asiakkaalle ei myöskään ole alustavasti luvattu korvata asiakkaan oikeudenkäyntikuluja, vaan asiakasta on neuvottu oikeusturva-asian saattamisesta vakuutusyhtiön käsiteltäväksi. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

 

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

 

Vakuutussopimuslain 9 §:n (Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

 

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

 

Vakuutukseen sovellettavien, 1.4.2019 voimaan tulleiden, oikeusturvavakuutusehtojen kohdan 1 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

 

Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

 

Vakuutusehtojen kohdan 4 (Korvattavat vakuutustapahtumat) alakohdan 4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. […]

 

Vakuutusehtojen kohdan 5 (Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset) alakohdan 1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

 

Ratkaisusuositus

 

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, liittyykö A:n ja hänen työnantajanaan toimivan yhdistyksen riita-asia rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla A:n työhön tai ansiotoimintaan. Lisäksi asiassa on arvioitavana, onko vakuutusyhtiö antanut vakuutuksenottajalle etukäteen tiedon, jonka mukaan riita-asian korvataan oikeusturvavakuutuksesta.

 

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa A oli kantajana riita-asiassa, jossa vaadittiin yhdistyslain mukaisella moitekanteella yhdistyksen päätöksen vahvistamista mitättömäksi, koska päätös ei ollut syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja päätös oli lain sekä yhdistyksen sääntöjen vastainen. Kyseessä olevassa yhdistyksen päätöksessä oli sisällöllisesti kyse A:n työtehtävien muuttamisesta. Vastaajana ollut yhdistys toimii A:n työnantajana.

 

A vetoaa asiassa vakuutuksenottajan etukäteen vakuutusyhtiöstä saamiin tietoihin kyseessä olevan riita-asian korvattavuudesta. FINEn käytettävissä olevien verkkoviestien mukaan vakuutuksenottaja tiedusteli vakuutusyhtiöstä viestillä 10.6.2020, korvaako oikeusturvavakuutus yhdistyslain mukaisen moitekanteen vakuutetun työnantajayhdistystä vastaan. Vakuutusyhtiön vakuutuksenottajalle 10.6.2020 lähettämässä verkkoviestissä neuvottiin oikeusturvailmoituksen tekemistä ja viestissä mainittiin ”annamme asiassa päätöksen, kun meillä on kaikki asian ratkaisemiseksi tarvitsemamme tiedot”. FINE katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella vakuutusyhtiö olisi antanut tiedon siitä, että kyseessä oleva riita-asia tullaan korvaamaan oikeusturvavakuutuksesta.

 

FINE toteaa, että oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja siinä laajuudessa kuin vakuutukseen sovellettavassa vakuutussopimuksessa ja sen vakuutusehdoissa on määrätty. Vapaaehtoisten vakuutussopimusten antaman vakuutusturvan laajuus on lähtökohtaisesti sopimuksenvarainen asia. Vakuutussopimus ehtoineen voi sisältää myös vakuutusyhtiön korvausvelvollisuutta rajaavia ehtoja. Jos asiassa on kysymys rajoitusehdolla vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta asiasta, vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta myöntää asiaan oikeusturvaetua, vaikka muut korvattavuudelle asetetut edellytykset täyttyisivät.

 

Käsiteltävänä olevien oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksen rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja mm. asiassa, joka liittyy vakuutetun työhön, toimeen tai ansiotoimintaan. Vakuutuslautakunta on katsonut ratkaisukäytännössään, että ”liittymisellä” tarkoitetaan, että asialla on looginen, todettavissa oleva yhteys rajoitusehdon tarkoittamaan asiaan.

 

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa riita-asia koski A:n työnantajana toimivan yhdistyksen A:n työtehtäviä koskevan päätöksen lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisuutta. FINE katsoo, että A:n ja hänen työnantajanaan toimivan yhdistyksen välisellä riita-asialla on looginen ja todennettavissa oleva yhteys A:n työhön ja ansiotoimintaan, koska A:n työnantajana toimivan yhdistyksen tekemä päätös koski sisällöllisesti A:n työtehtävien muuttamista. Siten, vaikka moitekanne päätöksen kumoamiseksi nostettiin yhdistyslain 32 §:n mukaisella perusteella, katsoo FINE, että riita-asia liittyy A:n työhön ja ansiotoimintaan. FINE katsoo näin ollen, ettei vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta myöntää kyseessä olevaan riita-asiaan oikeusturvaetua vakuutuksen rajoitusehdon perusteella. FINE toteaa myös, että A:n ammattiyhdistyksen esittämä käsitys riita-asian luonteesta ei vaikuta vakuutusyhtiön korvausvastuuta laajentavasti.  

 

FINE katsoo edellä esitetyin perustein, ettei vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta myöntää asiassa oikeusturvaetua.

 

Lopputulos

 

FINE ei suosita muutosta asiassa.

 

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

 

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia