Haku

FINE-040037

Tulosta

Asianumero: FINE-040037 (2022)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.03.2022

Korvattava vakuutustapahtuma. Omaisuus- ja vastuuvakuutukset. Asiakkaalle asennettavana olleen kompressorin rikkoutuminen. Oliko kyseessä äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut vahinko?

Tapahtumatiedot

F Oy:n vahinkoselvitysten mukaan asentaja oli ollut kytkemässä 23.3.2021 asiakasyritys K Oy:lle toimitettua uutta pakastetunnelin ruuvikompressoria. Sähkökytkennöissä tapahtuneen virheen vuoksi kompressori rikkoutui koekäytön aikana, ennen kuin työ oli luovutettu asiakkaalle. F Oy haki korvausta uuden rahteineen 11 052 euron hintaisen kompressorin hankkimisesta yritysvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö käsitteli korvausvaatimusta ensin vastuuvakuutuksesta, mutta totesi päätöksessä 15.6.2021, ettei vahinko ollut vastuuvakuutuksesta korvattava, koska kompressoria ei ollut vielä luovutettu asiakkaalle, vaan se oli ollut F Oy:n vaihto-omaisuutta. Vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu vakuutetulle itselleen aiheutuneet vahingot. Omaisuusvakuutuksen osalta 17.6.2021 antamassaan päätöksessä vakuutusyhtiö katsoi, ettei kyse ollut ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, joten vahinkoa ei korvattu myöskään omaisuusvakuutuksesta. Vahingon syynä oli ollut ruuvikompressorin kytkennän yhteydessä tapahtunut virhe. Asennusvaiheeseen kuuluvia ohjauspiirin ja suojalaitteen testauksia ei ollut tehty. Mikäli asennusohjeita oli jätetty noudattamatta ja sen vuoksi aiheutui vahinko, kyse ei ollut objektiivisesti arvioiden ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

F Oy on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää ratkaisusuositusta uuden ruuvikompressorin 11 052 euron hankintakustannusten korvaamisesta omavastuulla vähennettynä. Kompressorin rikkoutumisen syynä oli asentajan kytkentävirhe. F Oy:n mielestä laite oli siirtynyt asiakkaalle siinä vaiheessa, kun se oli kiinteästi asennettu. Laitetta ei tällöin voitu hakea pois ilman oikeuden päätöstä, vaikka asiakas ei maksaisikaan laskua.

Vakuutusyhtiö on toistanut aiemman kantansa ja perustelunsa. Yhtiö toteaa vastuuvakuutuksen osalta, että F Oy oli kysyttäessä ilmoittanut, ettei kompressoria ollut vielä luovutettu asiakkaalle, vaan se oli ollut koekäytössä. Sillä seikalla, että kompressori oli ollut asiakkaan tiloissa, ei ollut merkitystä. Vahinko oli aiheutunut F Oy:n omalle vaihto-omaisuudelle eikä asiakas ei olisi hyväksynyt kompressoria luovutetuksi asennusvirhe huomioiden.

Esinevakuutuksen korvattavuuden osalta vakuutusyhtiö toteaa, ettei kyse ollut esinevakuutuksen ehtojen mukaisesta ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, vaan kompressorin rikkoutuminen oli ollut väistämätön seuraus F Oy:n edustajan kytkentävirheestä.

Sopimusehdot

F Oy:n yritysvakuutukseen sovellettavien 1.1.2020 alkaen voimassa olleiden esinevakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vastuuvakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vastuuvakuutusehtojen rajoitusten kohdan 3.2.1 (Itselle aiheutettu vahinko) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle itselleen.

Ratkaisusuositus

FINE katsoo, ettei puheena oleva F Oy:n toimitettavana olleelle kompressorille aiheutunut vahinko oikeuta korvaukseen F Oy:n vastuuvakuutuksesta. Asiasta saadun selvityksen mukaan vahinko oli aiheutunut kompressorin koekäytön aikana, kun kompressoria ja asennustyötä ei vielä ollut luovutettu asiakkaalle, vaan laite on ollut F Oy:n hallussa ja sen asennustyö on ollut kesken. Vahinko on näin ollen kohdistunut vielä vahinkohetkellä F Oy:lle kuuluneeseen omaisuuteen. Ehtojen kohdan 3.2.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle itselleen.

Esinevakuutuksen osalta FINE toteaa, että näyttövelvollisuus vakuutussopimuksen piiriin kuuluvan vakuutustapahtuman sattumisesta on korvauksen hakijalla. Tässä tapauksessa F Oy:n on siten saatettava todennäköiseksi, että 23.3.2021 sattunut kompressorin rikkoutuminen on ollut seurausta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutusehdon mukaan sitä sovellettaessa rikkoutumisen äkillisyyttä ja ennalta arvaamattomuutta on arvioitava objektiivisesti, jolloin korvausoikeus ei synny vain sen perusteella, että vahingon sattuminen oli tullut vakuutuksenottajalle yllätyksenä.

FINEn käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan F Oy:n asentaja oli tehnyt kompressorin sähkökytkennät osin virheellisesti, minkä seurauksena laite oli koekäytön aikana leikannut kiinni. F Oy:n 6.5.2021 päivätyn sähköpostin mukaan vahinko oli päässyt tapahtumaan, koska asentajat eivät olleet ennen koekäyttöä testanneet ohjauspiiriä ja suojalaitteita. FINE katsoo, että asiassa jää siten näyttämättä, että kompressori olisi rikkoutunut jonkin äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman takia. Tämän vuoksi FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä vakuutusehtojen mukaisena, eikä suosita siihen muutosta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Taivalantti

Tulosta