Haku

FINE-039984

Tulosta

Asianumero: FINE-039984 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 07.09.2021

Tuottamus. Syy-yhteys. Autopesu. Elinkeinoharjoittajan vastuu.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas on 22.3.2021 käynyt pesettämässä ajoneuvon vakuutettuna olevan huoltoaseman automaattikonepesussa. Pesun jälkeen asiakas on ilmoittanut huoltamon henkilökunnalle havainneensa auton maalipinnassa vaurioita. Asiakkaan näkemyksen mukaan pesukone on toiminut virheellisesti, koska auto on naarmuuntunut pesun aikana. Korvauksia on haettu huoltamon vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksissään 3.5.2021 ja 2.6.2021 katsonut, ettei vakuutuksenottajalla ole korvausvastuuta maalipinnan vaurioista, eikä korvausta vastuuvakuutuksesta näin ollen ole suoritettu. Vakuutusyhtiön päätösten mukaan Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy on tarkastanut ajoneuvon vauriot. Yhtiö toteaa päätöksissään, että tarkastaja on todennut vaurioista, että oikean ja vasemman puolen pariovissa auton takaosassa on naarmuja maalipinnassa aivan ovien yläosissa. SVT:n mukaan naarmut näyttävät hankausjäljiltä, eivätkä pesukoneen harjan aiheuttamilta jäljiltä. Jos harjapesukone olisi aiheuttanut naarmut, olisi molempien pariovien yläosissa samankaltaiset vauriot. Tässä tapauksessa naarmut eivät ole samankaltaisia. Lisäksi pesusta otetun videotallenteen mukaan kuivausohjelma sekä autopesu ovat toimineet tavanomaisesti koko pesun ajan, eivätkä harjat missään vaiheessa pesua ole painaneet autoa vasten niin kovaa, että tällaisia vaurioita olisi voinut syntyä. Vahingon jälkeen pesukoneen toiminta on tarkastettu ja kaiken on todettu toimivan normaalisti.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Valituksessaan asiakas toteaa, että pesu käynnistyi normaalisti pesuaineiden levityksellä. Harjat siirtyivät auton takaosaan ja hetken kuluttua, kun etulasi oli vielä vaahdotettuna, auton takapäästä alkoi kuulua jyrinää. Pesun päätyttyä asiakas ajoi ulos ja kiersi auton taakse ja huomasi pesutapahtuman aikana syntyneet naarmut. Asiakas reklamoi asiasta huoltoaseman henkilökunnalle. Naarmuja löytyi takaovien, sekä katon lisäksi myös auton takaikkunoista ja lisäjarruvalon lasista. Vakuutusyhtiön mukaan pesukone ei ole voinut naarmuja aiheuttaa, mutta asiakas toteaa, ettei kuitenkaan ole saanut vastausta siihen, mistä muualtakaan ne olisivat voineet tulla. Asiakkaan käsityksen mukaan harjojen rungot kävivät hetkellisen anturivirheen takia liian lähellä auton yläkulmaa ja aiheuttivat naarmut. Kyse on selvistä pyörimisjäljistä ja asiakas vaatii, että maalipinnan korjaus korvataan vastuuvakuutuksesta.

Vastineessaan 12.7.2021 vakuutusyhtiö viittaa asiassa annettuihin korvauspäätöksiin ja katsoo edelleen, että yhtiön ratkaisu on oikea ja vakuutusehtojen mukainen. Asiakkaan valituksessa esitetty ei tuo asiaan mitään sellaista uutta tietoa, jonka perusteella ratkaisua olisi muutettava. Yhtiö toteaa, että SVT Oy:n tarkastusraportin 7.4.2021 mukaan ajoneuvon pariovien yläosassa on ollut havaittavissa naarmuja. Oikealla puolella naarmuja näkyi enemmän ja ne jatkuivat kattoon asti. Vasemmalla puolella naarmut olivat lievempiä. Vahinkotarkastajan arvion mukaan naarmut näyttävät hankausjäljiltä, eivät pesukoneen harjan aiheuttamilta jäljiltä. Mikäli harjapesukone olisi aiheuttanut vauriot, olisi molempien pariovien yläosissa (eli molemmin puolin) tullut olla samanlaiset vauriot. Tässä tapauksessa naarmut ovat selvästi epäsymmetriset. Vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottaja on elinkeinonharjoittajana riittävässä määrin näyttänyt, ettei sen myymässä pesupalvelussa ole ollut sellaista virhettä, joka perustaisi korvausvastuun asiakkaan autolle aiheutuneesta vahingosta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei voida korvata myöskään vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle tilaisuuden lausua asiassa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa edellä mainitusta, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Saman luvun 20 §:n 1 momentin mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi

Toiminnan vastuuvakuutuksen YT300 (voimassa 1.1.2019 alkaen) ehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Rajoitusehtokohdan 2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutuksenottajan, vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun

  • valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä
  • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai
  • huolehdittavana muulla tavoin.


Toiminnan vastuuvakuutuksen erityisehdon (voimassa 1.1.2020 alkaen) ehtokohdan 1 mukaan, poiketen toiminnan vastuuvakuutusehdon kohdasta 2.3 vakuutuksesta korvataan pestäväksi, huollettavaksi tai korjattavaksi vastaanotetulle, huoltamon tai korjaamon hallussa olevalle asiakkaan ajoneuvolle aiheutettu vahinko, kun

  • vahinko on seuraus vakuutuksenottajan kiinteässä toimipaikassa tapahtuneesta ajoneuvon siirrosta tai virheellisestä pesu-, huolto- tai korjaustyöstä ja
  • vahinko tai vahinkoseuraus todetaan työtä tehdessä tai viimeistään kuuden kuukauden kuluessa työn loppuun tekemisestä ja luovuttamisesta asiakkaalle.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutettuna oleva huoltamo vastuussa autopesun jälkeen havaituista maalipinnan vaurioista.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Ammattimaisen palveluntarjoajan vastuu palvelujen turvallisuudesta on normaalia tuottamusvastuuta ankarampaa. Huoltoaseman tarjoamaan pesupalveluun voidaan soveltaa kuluttajansuojalain kuluttajapalvelusopimuksia koskevan 8 luvun säännöksiä. Palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan tai tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi. Vastuusta vapautuakseen palvelun tarjoajan on osoitettava toimintansa moitteettomuus.

FINEn käyttöön toimitetun selvityksen mukaan kyseinen pesulaite on viimeksi ennen vahinkoa huollettu ja tarkastettu 28.2.2021. Kyseisen huollon jälkeen suoritetussa testipesussa laite on toiminut normaalisti. Vahinkotapahtuman 22.3.2021 jälkeen pesulaite on tarkastettu 23.3.2021. Tarkastuksessa on käyty läpi kaikki harjat, harjapaineet, kemikaalien tulo sekä korkeapainekaaret. Kone on toiminut normaalisti, eikä suoritetussa testipesussa ole havaittu häiriöitä. Selvityksen mukaan ennen asiakkaan auton pesua koneella on samana päivänä pesty kymmeniä autoja, eikä muiden pesujen osalta ollut tullut reklamaatioita. Lisäksi asiakkaan auton pesun jälkeen koneella on pesty yli 1.000 ajoneuvoa ilman ongelmia. Ajoneuvon vauriot tarkastaneen SVT Oy:n tarkastusraportin 7.4.2021 mukaan ajoneuvon pariovien yläosassa on ollut havaittavissa naarmuja. Oikealla puolella naarmuja on enemmän ja ne ovat jatkuneet kattoon asti. Vasemmalla puolella naarmut ovat olleet lievempiä. Vahinkotarkastajan arvion mukaan naarmut ovat näyttäneet hankausjäljiltä, eivät pesukoneen harjan aiheuttamilta jäljiltä. Mikäli harjapesukone olisi aiheuttanut vauriota, tulisi tarkastajan käsityksen mukaan molempien pariovien yläosissa olla samanlaiset, symmetriset vauriot.

Saamansa selvityksen perusteella FINE katsoo vakuutuksenottajan osoittaneen toimineensa huolellisesti ja pesulaitteen olleen toiminnaltaan moitteeton. FINE katsoo siten, ettei vakuutuksenottaja ole vastuussa asiakkaan autolle aiheutuneesta vahingosta, joten vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta