Haku

FINE-039949

Tulosta

Asianumero: FINE-039949 (2021)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 29.10.2021

Palvelumaksu, tilinylitys, palvelun irtisanominen. Onko pankilla ollut peruste ja oikeus veloittaa palvelumaksut?

Tapahtumatiedot

Yrityksellä on ollut pankin kanssa tilisopimus vuodesta 1995. Vuonna 2011 ja 2013 tiliin on liitetty kaksi maksuliikepalveluita koskevaa sopimusta. Lisäksi vuonna 2014 on irtisanottu tilapäisesti voimassa ollut kolmas yhteyssopimus.  Vuonna 2019 pankki on ilmoittanut asiakkaalle kirjallisesti tiliin liittyneiden palvelumaksujen muuttumisesta ja alkanut perimään maksuja joulukuusta 2019 lukien. Tammikuussa 2021 pankki on lähettänyt asiakkaalle pyynnön täydentää asiakastietojaan, minkä asiakas onkin tehnyt saman kuun lopussa. Yritys irtisanoi pankkipalvelunsa kesäkuussa 2021, kun oli saanut ilmoituksen tilin ylittymisestä. Asian selvittelyn yhteydessä pankki on luopunut perimästä tilin ylittymisestä aiheutuneita palvelumaksuja, mutta katsonut edelleen, ettei sillä ole velvollisuutta palauttaa muita perimiään palvelumaksuja.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan hän olisi irtisanonut veloituksen perusteena olleet palvelut jo vuonna 2014, minkä jälkeen hän ei ole saanut myöskään tiliä koskevia tiliotteita, joista olisi voinut havaita tilannetta ennen kuin sain tilinylitykseen liittyneen muistutuskirjeen. Lisäksi asiakas toteaa, että muiden palveluiden lopettamisen vuoksi hänellä ei edes ole ollut mahdollisuutta käyttää riidanlaisia palveluita. Asiakas vaatii pankkia palauttamaan tämän perusteetta perimät palvelumaksut takautuvasti joulukuusta 2019 lukien.

Pankin vastine

Pankki kiistää asiakkaan vaatimuksen perusteettomana ja määrältään täsmentymättömänä. Pankki on näkemyksensä mukaan toiminut yritysasiakkaan kanssa sovitun mukaisesti ja toimittanut tiliotteet postitse yrityksen osoitteeseen. Yhtiö ei ole ilmoittanut pankille pankkipalveluidensa lopettamisesta, mistä syystä pankilla on oikeus periä palveluiden voimassaoloajalta niistä sovittu kuukausittainen palvelumaksu siihen asti, kunnes yhtiö on ilmoittanut palvelun käytön lopettamisesta.

Pankki kertoo käyneensä läpi yritystä koskevat merkinnät ja muistiinpanot järjestelmistään, eikä niistä löydy mitään merkintää yrityksen väittämästä palveluiden irtisanomisesta ennen kuin 15.6.2021. Selvyyden vuoksi pankki kuitenkin toteaa, että vuodelta 2014 löytyy merkintä silloisen kolmannen yhteyssopimuksen lopettamisesta ja että yrityksen tiliä on käytetty henkilökohtaisen verkkopankin kautta, kun taas yhtiön tilitoimisto on noutanut tiliotteen yhteyssopimusta hyödyntäen aina kuun ensimmäisenä päivänä.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- palvelun muutostiedote 19.11.2019
- pankin lähetyslokitieto
- maksukehotus 9.6.2021
- lisäksi pankki viitannut sivuiltaan löytyviin yritystilien yleisiin ehtoihinsa

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Pankin ja asiakkaan välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, onko asiakas esittämänsä mukaisesti irtisanonut riidanlaiset palvelut jo vuonna 2014 ja onko pankki ilmoittanut palvelunmuutoksesta asianmukaisesti vuonna 2019.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Pankin yritystilien yleisten ehtojen mukaan Pankilla on oikeus muuttaa hinnastoa ja hinnoittelua. Hinnoittelua koskevan muutoksen pankki ilmoittaa tilinomistajalle asettamalla sen tilinomistajan saataville pankin tarjoaman tai hyväksymän sähköisen asiointikanavan kautta. Mikäli tilinomistajalla ei ole sähköistä asiointikanavaa, pankki ilmoittaa muutoksen tilinomistajalle julkaisemalla muutosta koskevan tiedon pankin kotimaisissa toimipaikoissa tai julkaisemalla sen pankin verkkosivuilla. Muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa kuukauden kuluttua muutoksen julkaisemisesta tai tilinomistajan saataville asettamisesta.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa asian käsittelyn lautakunnassa tapahtuvan kirjallisesti ja ettei lautakunta voi kuulla todistajia tuomioistuimen tavoin. Näin ollen lautakunnan ratkaisusuositus asiassa voi perustua vain sen käytettävissä olevista asiakirjoista ilmeneviin tietoihin.

Tapauksesta saadun selvityksen perusteella jää näyttämättä, että asiakas olisi esittämänsä mukaisesti irtisanonut palvelut jo vuonna 2014. Pankin toimittaman selvityksen perusteella se on puolestaan lähettänyt asiakkaalle ilmoituksen palvelumuutoksista, mikä on ehtojen mukaan riittävää. Pankin selvityksen luotettavuutta tapauksessa lisää myös se, että se on kyennyt esittämään yksityiskohtaisen selvityksen asiakkaan muiden kuin riidanlaisten palveluiden päättymisestä.

Lopputulos

Lautakunta ei suosita hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Sainio

Jäsenet: Ahlroth, Atrila, Piilo, Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia