Haku

FINE-039936

Tulosta

Asianumero: FINE-039936 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.11.2021

Toiminnan vastuu. Vesivahinko. Vakuutusehtojen soveltaminen. Rajoitusehto. Oliko kyse vakuutusehdoissa määritellystä äkillisesti syntyneestä vahingosta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva yritys X Oy oli asentanut kiinteistöön vesi-ilmalämpöpumpun 23.2.2021. Vesi-ilmalämpöpumpun putkiliitoksen huomattiin 1.4.2021 vuotaneen ja kastelleen kiinteistön rakenteita. X Oy on hakenut korvausta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on hylännyt korvaushakemuksen päätöksellä 11.6.2021. Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta ei korvattu kosteudesta tai vedestä aiheutuneita vahinkoja lukuun ottamatta niitä tilanteita, joiden syynä oli rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Lisäksi tuolloin edellytettiin, että myös vahinko oli syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Vakuutusyhtiön mukaan X Oy oli asentanut vesi- ilmalämpöpumpun ja asennuksen yhteydessä kumitiivisteliitos oli jäänyt löysälle ja tiiviste huonosti. Kiinteistössä havaittiin vesivahinkoa seinässä ja lattiassa yli kuukausi asennustyön suorittamisen jälkeen. Yhtiö katsoi, että toimitetun asiakirjaselvityksen ja videon mukaan vesivahinko on tapahtunut hitaasti tihkuneen liitoksen takia, eikä kyseessä siten ollut ehtojen tarkoittamalla tavalla äkillinen, nopea ja odottamaton vahinko, joten sitä ei korvattu vakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

X Oy on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa ratkaisusuositusta. X Oy toteaa, että on ilmoittanut vakuutusyhtiölle jo yhtiön sisäisen muutoksenhaun yhteydessä, ettei päätöksessä ole lainkaan otettu kantaa lattiakaivon puuttumiseen. Lattiakaivo olisi estänyt vesivahingon syntymisen. X Oy kertoo, että yrityksen työntekijöitä on ohjeistettu, ettei varaajia saa asentaa kaivottomaan tilaan ja tässä tapauksessa asentaja oli toiminut vastoin ohjeita. X Oy toteaa, että vahinko on johtunut sekä asentajan huolimattomuudesta, että virheellisestä työstä ja se tulisi näin ollen korvata X Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on kerrannut vastineessaan tapahtumatiedot ja kiistänyt korvausvaatimuksen vedoten toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 kosteusvahinkoja koskevaan rajoitukseen. Vakuutusyhtiö on lisäksi todennut, että X Oy:n valituksen mukaan asentaja on toiminut vastoin ohjeistusta ja huolimattomasti ja kohteessa on tämän takia sattunut vesivahinko. Vakuutusyhtiö toteaa, että vaikka vahinko olisikin seurausta asennus- tai työvirheestä, ei vahinko tulisi korvattavaksi vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta, koska vahingon ei voida katsoa syntyneen vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Vakuutusyhtiö katsoo, että asiassa annettu korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen eikä päätöstä tulisi muuttaa. 

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan vahingonkorvausvelvollisuus, joka aiheutuu vakuutuksenottajan toiminnasta.  (…)

Vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

  • kosteudesta tai vedestä,
  • sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.

Vakuutus korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti, ja vahinko todetaan viimeistään 30 päivän kuluessa kosteuden tai tulvimisen alkamisesta.

Mikäli vahingon syynä on vakuutuksenottajan työsuorituksessa tapahtunut asennus- tai työvirhe, on korvaamisen edellytyksenä lisäksi se, että vahinko on todettu kahdentoista kuukauden kuluessa asennus- tai työvirheen tekohetkestä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, kun vian tai puutteen tai itse vahingon syntyminen perustuu esimerkiksi 

  •  hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen kuten ruostumiseen, jäätymiseen tai   tukkeutumiseen 
  • toistuviin tapahtumiin 
  • jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin 
  • vesi- ja viemäriputkien alimitoitukseen

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko X Oy:n asentaman vesi- ilmalämpöpumpun löysälle jääneen kumitiivisteliitoksen aiheuttamaa vesivahinkoa pidettävä vastuuvakuutusehdoissa mainituin tavoin äkillisenä, kun vettä oli tihkunut liitoksesta rakenteisiin ja vesivahinko oli havaittu reilun kuukauden kuluttua asennuksesta.

Toiminnan vastuuvakuutuksella katetaan vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa sitä vahingonkorvausvelvollisuutta, joka vakuutetulle voi seurata vakuutetussa toiminnassa tapahtuvasta virheestä tai laiminlyönnistä.

Vakuutusyhtiö on toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa rajoittanut kosteudesta tai vedestä aiheutuvat vahingot pääsääntöisesti vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Rajoitusehtoon otetun poikkeuksen mukaan vakuutuksesta kuitenkin korvataan ne kosteudesta tai vedestä aiheutuvat vahingot, joiden syynä on ollut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Korvattavuuden lisäedellytykseksi on tällöin asetettu se, että myös vahingon täytyy syntyä äkillisesti.

FINE toteaa, että kaikkien mainitun ehtokohdan 5.2.14 edellytyksien tulee täyttyä, jotta vahinko olisi korvattava.

FINEn käytössä olevan asiakirjaselvityksen perusteella vesivahinko on tässä tapauksessa aiheutunut, kun X Oy:n suorittaman vesi-ilmalämpöpumpun asennustyön yhteydessä kumitiivisteliitos oli jäänyt löysälle ja tiiviste oli jäänyt huonosti. Kiinteistössä havaittiin vesivahinko 1.4.2021 ja tiiviste oli katsottaessa rutussa. Vuotokohta on vuodon havainneen henkilön toimesta myös videoitu ja videolla näkyy, että vettä tihkuu liitoksen juuresta hiljalleen. Vuodon havaitsemisen jälkeen liitos on kiristetty. Myös tarkastusraportin 8.4.2021 mukaan vuotovahingon syynä on ollut kyseinen lämpöpumpun liitos.

Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttövelvollisuus korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta on korvauksen hakijalla. FINE katsoo, tässä tapauksessa käytettävissä olevan selvityksen perusteella vuotanut liitos on asennuksen yhteydessä jäänyt löysälle ja tiiviste on jäänyt huonosti, mistä johtuen vettä on päässyt tihkumaan rakenteisiin. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen FINE katsoo asiassa jäävän osoittamatta, että rakennuksessa 1.4.2021 havaittu vesivahinko olisi syntynyt vakuutusehtojen kohdassa 5.2.14 edellytetyin tavoin äkillisesti.

Selvyyden vuoksi FINE toteaa vielä, että vaikka vesivahinko olisikin syntynyt X Oy:n työntekijän huolimattoman toiminnan seurauksena, niin edellä mainitun rajoitusehdon perusteella kyseessä on joka tapauksessa vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävä vahinko, eikä tuottamusarvioinnilla näin ollen ole merkitystä asiassa.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia