Haku

FINE-039893

Tulosta

Asianumero: FINE-039893 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 24.01.2022

Oliko vuokralainen vastuussa aiheutuneesta vesivahingosta? Tuottamus. Vesivahinko. Vuokralaisen vastuu.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettuna oleva vuokralainen on muuttanut pois asunnosta perjantaina 26.2.2021, jolloin vuokralainen on myös irrottanut asuntoon hankkimansa astianpesukoneen. Astianpesukoneen vesihana on huolehdittu kiinni ja irrotuksen yhteydessä on tarkistettu, ettei vesiputkista jää vuotamaan vettä allaskaapistoon. Vakuutuksenottajan puoliso on vielä lähtiessään tarkistanut, että asunnossa on kaikki kunnossa, jonka jälkeen hän on palauttanut asunnon avaimet vuokranantajalle. 27.2.2021 alakerran asunnon asukas oli huomannut vettä asunnossaan, ja kartoitusraportin mukaan vahingon on aiheuttanut vakuutuksenottajan entisen vuokra-asunnon astianpesukoneen liitos, joka on jäänyt tulppaamatta. Vakuutuksenottaja on kertonut, että muuttotarkistus asunnossa oli tehty ennen varsinaista muuttopäivää. Asunto-osakeyhtiö vaati asiakasta korvaamaan aiheutuneen vahingon ja asiakas haki korvausta edelleen omasta vastuuvakuutuksestaan.

Asiakkaan vastuuvakuutusyhtiö ilmoitti 19.3.2021 päivätyssä korvauspäätöksessä, ettei vahinkoa korvata vastuuvakuutuksesta, koska vakuutettu ei ollut aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan. Vakuutusyhtiö totesi, että huoneiston omistajalla on ollut syytä olettaa, että vuokralainen ottaa oman koneensa asunnosta lähtiessään. Yhtiö katsoi, että tulppauksesta huolehtiminen kuuluu huoneiston omistajalle. Vuokralaiselta ei voida edellyttää, että tämän pitäisi tulpata käyttämätön vesiputki asunnosta pois muuttaessaan. Pelkästään putken tulppaamattomuus ei aiheuta vesivahinkoa. Vakuutuksenottaja on kertonut sulkeneensa hanan lähtiessään ja tarkistaneensa, ettei putkista ole vuotanut vettä kaapistoon. Tämän jälkeen asunnossa ei ole käyty, eikä vahinkoa ole poismuuttohetkellä asunnossa ollut. Syytä hanan aukeamiselle ei ole käynyt ilmi, eikä vahinko käytettävissä olevilla tiedoilla ole aiheutunut vakuutetun virheellisestä tai huolimattomasta menettelystä.

31.5.2021 päivätyssä uudelleenkäsittelypäätöksessä yhtiö on todennut, että korvauspäätöksen jälkeen vuokranantajan lähettämässä viestissä todetaan, että vuokranantajan vastuulla olevista järjestelmistä ei ole löytynyt vikaa, joten vuokralainen on korvausvastuussa vahingosta.  Vakuutusyhtiö toteaa päätöksessä, että muutoksenhaun yhteydessä vakuutettu on puhelinkeskustelussa ilmoittanut, että saattaakin olla mahdollista, että hana olisi keittiötä siivotessa hieman auennut. Yhtiö kuitenkin lisää, että vakuutettu on astianpesukoneen irrotuksen jälkeen ollut asunnossa vielä puoli tuntia, eikä ole havainnut veden valuvan.  Mikäli hana olisi ollut auki, olisi vesi valunut lattialle heti. Lisäksi yhtiö toteaa, että raportin mukaan putkimies on sulkenut asunnon päävesihanan, mutta asiassa ei ole tuotu esiin, että astianpesukoneen hana olisi ollut auki tai että sitä olisi joku sulkenut. Yhtiön mukaan olisi kuitenkin oletettavaa, että vuodon havaittua ensimmäiseksi suljettaisiin avoimena oleva hana. Yhtiö toteaa, että vasja katsoo edelleen, ettei asiassa ole näytetty vuokralaisen puolelle katsottavaa tuottamusta eikä korvausta vastuuvakuutuksen kautta suoriteta. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Vakuutuksenottajana oleva asiakas on pyytänyt FINEltä ratkaisusuositusta asiassa. Asiakas kertoo, että muutti puolisonsa kanssa asunnosta pois 26.2.2021 ja otti mukaansa astianpesukoneen, jonka asiakkaan puoliso itse irrotti. Asiakas kertoo, että he sulkivat hanan, mutta astianpesukoneen tulovesiputki jäi tulppaamatta, koska asiakas ei tiennyt, että se pitäisi tehdä. Asiakkaan puoliso siivosi asunnossa vielä noin 20–30 minuuttia astianpesukoneen irrottamisen jälkeen ja palautti sitten avaimet vuokranantajalle. Asiakas kertoo, että he ovat puolisonsa kanssa käyneet tapahtumia läpi ja toteaa, että puoliso tarkasti koneen irrottamisen jälkeen, ettei vettä valunut. Kuitenkin hän siivosi myös tiskipöydän, joten on mahdollista, että hän on siinä yhteydessä osunut vahingossa hanaan ja se on auennut hieman. Isännöitsijä vaatii korvausta asiakkaalta ja asiakas katsoo, että vastuuvakuutuksen tulisi korvata vahinko.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan tapahtumatietoihin ja asiassa annettuihin korvauspäätöksiin ja toteaa, että valituksessa esitetty ei tuo asiaan sellaista uutta tietoa, jonka perusteella ratkaisua olisi muutettava. Yhtiö toteaa, että korvauskäytännössä on katsottu, että vuokralaiselta ei pääsääntöisesti voida edellyttää pesukoneen liitäntöjen tulppaamista, eikä pelkästään putken tulppaamattomuus aiheuta vahinkoa. Vakuutettu on vahinkoasian käsittelyn yhteydessä kertonut tarkistaneensa, että vettä ei vuoda astianpesukoneen putkista. Jos hana olisi jäänyt auki astianpesukoneen irrotuksen tai siivouksen yhteydessä, olisi veden valuminen ollut havaittavissa heti. Selvityksen mukaan vakuutettu on toiminut huolellisesti tarkistaessaan, että hana on kiinni eikä vettä vuoda. Lisäksi vakuutettu on kertonut olleensa asunnossa puolisen tuntia astianpesukoneen irrotuksen jälkeen, eikä vettä ole tällöin vakuutetun havaintojen mukaan vuotanut. Yhtiö toteaa vielä, että selvityksen mukaan putkimies on sulkenut asunnon päävesihanan ja tulpannut liitännät, mutta asiassa ei ole mainittu, että astianpesukoneen hana olisi ollut auki tai että sitä olisi ollut tarvetta sulkea. Mikäli astianpesukoneen hana olisi ollut auki, niin todennäköisesti se olisi kuitenkin suljettu ensimmäisenä. Edellä mainituilla perusteilla yhtiö katsoo, että ratkaisu on oikea ja vakuutusehtojen sekä vakuutussopimuksen mukainen.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2020 lähtien) kohdan 8.1 mukaan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja Yleisten sopimusehtojen mukaisesti vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa tapauksissa
- korvata toiselle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vuokralaisen tuottamuksesta ja oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa korvaus vastuuvakuutuksesta.

Vahingon korvattavuus vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vakuutettu on menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla ja on siten voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta. Pelkästään se, että vakuutetun toiminta on johtanut vahinkoon, ei vielä tarkoita sitä, että vakuutettu olisi vahingosta korvausvastuussa. Korvausvastuun syntyminen edellyttää vakuutetun tuottamusta eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Lisäksi vahingon tulee olla syy-yhteydessä huolimattomaan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että vahingon tulee olla toiminnan ennakoitavissa oleva seuraus.

Vahingosta saatujen tietojen perusteella asiakas on muuttanut pois asunnosta 26.2.2021 ja irrottanut asuntoon hankkimansa astianpesukoneen. Astianpesukoneen vesihana on huolehdittu kiinni ja irrotuksen yhteydessä on erikseen tarkistettu, ettei vesiputkista jää vuotamaan vettä allaskaapistoon. Asiakkaan puoliso siivosi asunnossa noin 20–30 minuuttia astianpesukoneen irrottamisen jälkeen, eikä astianpesukoneen tulovesiputkesta tuolloin vuotanut vettä. Asiakkaan puoliso on vielä lähtiessään tarkistanut, että asunnossa on kaikki kunnossa. Tämän jälkeen avaimet palautettiin vuokranantajalle. Vuokranantajan toimesta oli suoritettu muuttotarkastus jo ennen muuttopäivää. Vesivahinko havaittiin 27.2.2021, kun alakerran asuntoon valui vettä.

FINE toteaa, että vuokralaisen vastuu asunto-osakeyhtiötä kohtaan edellyttää tuottamusta. Vuokralainen on siis velvollinen korvaamaan sellaiset vahingot, jotka vuokralainen on aiheuttanut laiminlyönnillään tai huolimattomalla menettelyllään. Lain vuokralaiselle asettama velvoite huoneiston huolelliseen hoitamiseen ei siten merkitse sitä, että pelkkä jonkin vahingon aiheutuminen vuokra-aikana perustaisi automaattisesti vahingonkorvausvastuun tästä vahingosta.

FINE toteaa lisäksi, että vuokranantajan on vuokralaisen vaihtuessa tarkastettava huoneisto ja erityisesti pesukoneiden liitäntöjen ja irrotettujen liitosten tulppausten asianmukaisuus vuotovahinkojen välttämiseksi ja havaitsemiseksi. Vastuu astianpesukoneen tulppauksesta kuuluu huoneiston omistajalle.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa toimitetun selvityksen perusteella vuokranantaja on tehnyt asunnossa muuttotarkastuksen ennen muuttopäivää ja todennut kaiken olevan kunnossa. Tarkastuksen suorittanut vuokranantajan edustaja on tuolloin nähnyt, että vuokralaisen astianpesukone on ollut asunnossa. Asiakirjaselvityksen perusteella asunnon omistaja ei ole vuokralaisen poismuuton jälkeen kuitenkaan käynyt tarkastamassa asuntoa tai irrotettujen liitosten tulppausten asianmukaisuutta.

FINE toteaa asiassa jääneen epäselväksi, mistä syystä hana oli auennut. Asiakas on vahinkoilmoituksessa kertonut, että astianpesukoneen vesihana on suljettu asianmukaisesti ja irrotuksen yhteydessä on tarkistettu, ettei vesiputkista jää vuotamaan vettä allaskaapistoon. Asiakas on vakuutusyhtiöön tekemänsä muutoksenhaun yhteydessä epäillyt, että asiakkaan puoliso on voinut osua hanaan vahingossa hanaan siivouksen yhteydessä ja hana olisi tästä syystä auennut hieman. FINElle toimitetusta asiakirjaselvityksestä ei ilmene, että vahingon jälkeen putkimies olisi havainnut hanan olevan auki tai, että hän olisi sulkenut astianpesukoneen hanan.

Edellä mainituilla perusteilla FINE katsoo, että asiassa jää näyttämättä, että vahinko olisi aiheutunut vuokralaisen huolimattomuudesta, eikä vakuutusyhtiöllä näin ollen ole korvausvelvollisuutta aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia