Haku

FINE-039803

Tulosta

Asianumero: FINE-039803 (2022)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 25.03.2022

Altaan poistoputken vuotovahinko. Rajoitusehdot. Altaiden alla näkyvillä tai allaskaapissa olevat putket. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksen kohteena olevan, vuonna 1965 rakennetun kerrostalon erään huoneiston keittiön lattialla oli havaittu 14.9.2020 vettä. Asunnossa oli 1.9.2020 aloitettu keittiöremontti. Tarkastusraportin mukaan vuoto oli tapahtunut allaskaapin alla olevasta muoviviemärin ja valurautaviemärin liitoskohdasta. Viemärikuvauksessa havaittiin, että keittiön viemäri oli tukkeutunut valurautaviemärin pinnalta irronneesta hilseestä, mikä oli johtanut viemärin padottamiseen. Vuotovesi oli kastellut keittiön lattiarakennetta ja seinien alaosia.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 21.9.2020 mukaan vuotovahinko on ollut seurausta puutteellisesti asennetusta muoviviemäristä, eikä se siten ole vakuutuksen vuotovahinko-osasta korvattava. Päätöksessä viitattiin myös altaan tai ammeen poistoputken tai pohjaventtiilin vuodosta aiheutuneita vahinkoja koskevaan rajoitusehtoon.

Oikaisupyynnöissään taloyhtiö vetosi siihen, että kyse on poistoputken sijaan ollut kahden viemäriputken liitoksesta. Putken vaakaveto on toteutettu viemäriosilla ja se on kannakoitu. Vuoto tulisi näin ollen tulkita viemärivuodoksi, eikä altaan poistoputken vuodoksi. Viemäriputket voivat olla esillä esimerkiksi kellarin katossa.

Uusissa korvauspäätöksissään vakuutusyhtiö katsoi, että poistoputken ja viemäriputken rajana pidetään lattian rajassa olevaa viemäriputkea, johon poistoputki liittyy muhvilla. Kiinteät viemärit kulkevat rakenteen sisällä. Tässä tapauksessa altaan paikkaa on siirretty ja altaan poistoputkea on pitänyt jatkaa altaasta ja astianpesukoneesta tulevien vesien kiinteään viemäriin johtamiseksi. Koska vuotanut putki on huoneiston puolella, katsotaan se poistoputkeksi. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään myöskään yhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä.

Asiakkaan valitus

Taloyhtiö pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa katsoen, että kyse on korvattavasta viemärivuodosta, eikä altaan poistoputken vuodosta. Vakuutuslautakunta on aikaisemmassa lausuntokäytännössään sinänsä katsonut, että vuodon tapahtuessa poistoputken ja rakennuksen kiinteän viemärin liitoksesta, kyse on altaan poistoputken vuodosta. Tässä tapauksessa vaakaveto on toteutettu viemäriosilla ja kannakoitu. Lisäksi kartoitusraportilla puhutaan viemärivuodosta, eikä altaan poistoputken vuodosta.

Rakennuksissa kulkee paljon kiinteitä viemäreitä myös muualla kuin rakenteiden sisällä. Tämän vuoksi se, onko putki rakenteessa vai ei, ei taloyhtiön mielestä voi määrittää, milloin kyseessä on viemäriputki ja milloin altaan poistoputki. Taloyhtiö katsoo, että tässä tapauksessa on ollut kyse kahden viemäriputken välisestä vuodosta, minkä johdosta lautakunnan aiemmat lausunnot eivät sovellu tähän tapaukseen. Kyse on lisäksi ollut tukoksesta kiinteistön alkuperäisessä viemärissä, eikä jatketun viemärin tukkeutumisesta.

Taloyhtiö vetoaa myös siihen, että tämän vakuutusyhtiön vakuutusehdoissa poistoputken vuoto määritellään seuraavasti: "Poistoputkella tarkoitetaan keittiössä ja saniteettitiloissa olevien altaiden alla näkyvillä tai allaskaapissa olevia putkia, jotka liittävät altaan tai ammeen viemäriverkostoon. Poistoputkien tulee olla rakenteita purkamatta näkyvissä tarkastamista ja huoltoa varten. Pohjaventtiili on altaan tai ammeen pohjassa oleva tiivis liitos, joka yhdistää altaan tai ammeen poistoputkeen tai suoraan viemäriin." Nyt kyseessä oleva putki ei sijaitse allaskaapissa eikä näkyvissä, vaan piilossa sokkelitilassa, jolloin edellytetään purkutöitä ko. putken tarkastamista ja huoltoa varten. Taloyhtiön näkemyksen mukaan vuoto tulee vakuutusehtojen mukaan katsoa viemärivuodoksi.

Vakuutusyhtiön vastauksen johdosta taloyhtiö on lausunut, että vakuutusehtoihin on otettu poistoputken määritelmä. Sillä, missä kohdassa määritelmä on, ei taloyhtiön näkemyksen mukaan ole merkitystä. Jos altaan poistoputken määritelmä ilmiöpohjaisessa turvassa poikkeaisi All risks -tuotteesta, pitäisi tästä erikseen mainita ehdoissa. Muuten voidaan perustellusti olettaa, että määritelmä tarkoittaa kaikkia vakuutusehdoissa mainittuja altaan poistoputken vuotoja. Jos ehdot ovat epäselvät tai tulkinnanvaraiset, niitä on tulkittava ehtojen laatijan vahingoksi. Tässä tapauksessa putki ei ole ollut näkyvillä tai allaskaapissa. Taloyhtiö katsoo, että sanamuoto ”näkyvillä” nimenomaan tarkoittaa, että putki on nähtävissä ilman mitään purkutoimia.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää taloyhtiön vaatimukset. Vakuutusyhtiön mukaan tässä tapauksessa aiheutunut vuotovahinko on kiinteistövakuutuksen vuotovahinko-osan piiriin kuuluva vahinkotapahtuma. Riitaista on, onko vuotanut kohta keittiön altaan poistoputkea vai viemäriä. Jos vuotokohta on poistoputkea tai poistoputken ja viemärin liitoskohta, vakuutusehtojen kohdan 5.3 rajoitusehto soveltuu tilanteeseen, eikä vahinkoa korvata vakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan valurautaiseen viemäriin johtava putki on keittiön altaan poistoputkea. Rajana pidetään lattianrajassa olevaa viemäriputkea, johon poistoputki liittyy muhvilla. Remontin yhteydessä keittiön altaan paikkaa on siirretty, minkä vuoksi altaan poistoputkea on ollut pakko jatkaa, jotta altaasta ja mahdollisesti myös astianpesukoneesta tulevat vedet saadaan ohjattua kiinteään viemäriin. Vakuutusyhtiö katsoo, että kyse on viemärin ja poistoputken välisen liitoksen vuodosta. Tämän vuoksi poistoputken vuotoa koskeva rajoitusehto soveltuu vahinkoon, eikä sitä korvata perustasoisesta omaisuusvakuutuksesta, jonka osalta tämän kaltaiset vuotovahingot on rajattu korvauspiiriin ulkopuolelle. Vakuutusyhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen asiassa FINE-023191.

Vakuutusehtojen kohdassa 5.7 olevan poistoputken määritelmän osalta vakuutusyhtiö toteaa, että määritelmä koskee vain kyseistä turvaa (Muu vahinkotapahtuma), jota taloyhtiön ottamassa vakuutuksessa ei ole. Näin ollen määritelmä ei ole sitova, kun tulkitaan vakuutuksen vuotovahinko-osan (ehtokohta 5.3, Vuoto- ja LVI-turva) sisältöä.

Vakuutusyhtiö katsoo, että nyt käsiteltävänä oleva poistoputki on myös turvan 5.7 määritelmän mukainen poistoputki siitä kohdasta, joka on vuotanut. Määritelmän mukaan poistoputki on näkyvillä, mutta se ei tarkoita, että putken tulisi olla suoraan esillä keittiössä. On tavallista, että kaikki vesiverkoston elementit hanaa lukuun ottamatta pyritään peittämään esteettisistä syistä. Se, että poistoputki on sokkelin takana, ei tee poistoputkesta viemärin osaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko vahinkotapahtumassa ollut kyse vuotovakuutuksen rajoitusehtokohdassa tarkoitetusta altaan poistoputken vuodosta, vai muusta putkesta tapahtuneesta, korvaukseen lähtökohtaisesti oikeuttavasta vuotovahingosta. Tähän liittyen kyse on myös siitä, mikä merkitys vakuutusehtojen kohdassa 5.7 olevalle poistoputken määritelmälle on annettava asian arvioinnin kannalta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Omaisuusvakuutusehtojen 25.8.2020 kohdan 5.3 (Vuoto ja LVI-turva) mukaan korvattavia vahinkoja ovat:·
- vuoto- ja LVI-turvalla vakuutetun rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan rikkoutuminen
- vuotovahinko, jonka syynä on rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- tai ilmastointitekniikan rikkoutuminen tai viemärin tukkeutuminen. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai -laitteesta.
[….]

Vuoto- ja LVI-turvasta ei korvata muun ohessa vahinkoa, joka aiheutuu
- altaan tai ammeen poistoputken tai pohjaventtiilin vuodosta.

Ehtokohdan 5.7 (Muu vahinkotapahtuma) mukaan korvattavia vahinkoja ovat
- muut äkilliset ja ennalta-arvaamattomat suoranaiset omaisuusvahingot, joita ei muualla ehtojen 5. luvussa ole rajoitettu korvattavuuden ulkopuolelle.

Korvattavia vahinkoja ovat myös seuraavat tapahtumat, vaikka ovatkin aikaisemmin tässä luvussa rajattu korvauksen ulkopuolelle
- altaan ja ammeen poistoputken ja pohjaventtiilin vuoto. Poistoputkella tarkoittaan keittiössä ja saniteettitiloissa olevien altaiden alla näkyvillä tai allaskaapissa olevia putkia, jotka liittävät altaan tai ammeen viemäriverkostoon. Poistoputkien tulee olla rakenteita purkamatta näkyvissä tarkastamista ja huoltoa varten. Pohjaventtiili on altaan tai ammeen pohjassa oleva tiivis liitos, joka yhdistää altaan tai ammeenpoistoputkeen tai suoraan viemäriin.
- vuotovahinko, joka aiheutuu veden pääsyn estymisestä viemäriin
[…]

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään vedonnut siihen, että muovi- ja valurautaviemäriputken liitoskohdan vuotaminen on ollut seurausta asennusvirheestä. Vastineessaan lautakunnalle vakuutusyhtiö on kuitenkin lausunut, että vahinko kuuluu Vuoto- ja LVI-turvan piiriin, ja erimielisyys koskee sitä, onko kyse ollut rajoitusehtokohdassa tarkoitetun poistoputken vuodosta. Osapuolten välillä on näin ollen riidatonta, että vuotovahinko ei ole aiheutunut asennusvirheestä.

Vakuutusyhtiö on viitannut vastauksessaan Vakuutuslautakunnan aiempaan lausuntokäytäntöön, jossa on katsottu, että altaan poistoputkena on pidettävä altaan ja huonetilan lattiassa olevan kiinteän viemärin välistä poistoputkistoa kokonaisuudessaan. Lautakunta kuitenkin toteaa, että muun muassa vakuutusyhtiön viittamassa ratkaisusuosituksessa sovelletuissa vakuutusehdoissa ei ollut lähemmin määritelty, mitä altaan poistoputkella vakuutusehdoissa tarkoitetaan. Koska vahingon korvattavuutta on arvioitava kulloinkin sovellettavien vakuutusehtojen perusteella, nyt kyseessä olevassa tapauksessa ratkaisevaa on, onko vuotovahinko tapahtunut tähän tapaukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa tarkoitetusta poistoputkesta.  

Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että vakuutusehtojen kohdassa 5.7 oleva poistoputken määritelmä liittyy vain kyseisen ehtokohdan mukaan korvattaviin vahinkotapahtumiin. Taloyhtiön vakuutukseen ei kuulu ehtokohdan 5.7 mukaista muun vahinkotapahtuman turvaa, minkä johdosta määritelmä ei vakuutusyhtiön mukaan ole vuotovahingon korvattavuutta ehtokohdan 5.3 perusteella arvioitaessa sitova.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vuotovahinkojen korvaamista koskevaan ehtokohtaan 5.3 liittyvässä, altaan ja ammeen poistoputken ja poistoventtiilin vuotoja koskevassa korvausrajoituksessa ei ole lähemmin määritelty, mitä poistoputkella tarkoitetaan. Vakuutusehtojen kohdan 5.7 mukainen muun vahinkotapahtuman turva on sisällöltään vakuutusturvan laajennus, joka korvaa vakuutusehdoissa aiemmin mainittujen vahinkotapahtumien, kuten ehtokohdassa 5.3 tarkoitettujen vuotovahinkojen lisäksi muitakin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneita vahinkoja. Lisäksi ehtokohdan mukaan korvataan tiettyjä aiemmin tässä luvussa korvauksen ulkopuolelle rajattuja vahinkoja. Ehtokohdan 5.7 nimenomaisen maininnan mukaan eräs viimeksi mainitulla perusteella korvattavista vahingoista on altaan ja ammeen poistoputken ja pohjaventtiilin vuoto. Ehtokohtaa 5.7 on näin ollen luettava yhdessä ehtokohdan 5.3 kanssa. Koska ehtokohtien 5.3 ja 5.7 soveltamisella on tämän johdosta kiinteä yhteys toisiinsa, lautakunta katsoo, että ehtokohdassa 5.7 oleva poistoputken määritelmä tulee sovellettavaksi myös ehtokohdassa 5.3 tarkoitettuihin poistoputken vuotoihin.

Ehtokohdan 5.7 mukaan poistoputkella tarkoitetaan keittiössä ja saniteettitiloissa olevien altaiden alla näkyvillä tai allaskaapissa olevia putkia, jotka liittävät altaan tai ammeen viemäriverkostoon. Sitä osin kuin poistoputken määritelmä liittyy ehtokohtaan 5.3, kyseessä on vakuutuksen rajoitusehto, jota ei yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan voida tulkita laajentavasti.

Vakuutuslautakunnalle toimitetuista valokuvista ilmenee, että vuotanut liitoskohta sijaitsee keittiön lattiakaapiston alla heti lattiarakenteesta nousevan kiinteän viemäriputken yläpuolella. Valokuvien perusteella vuotokohta on kaapiston pohjarakenteen alapuolella hieman allaskaapin oikealla puolella, kaapiston sokkelirakenteen takana. Vaikka osa altaalta kiinteään viemäriputkeen johtavasta putkistosta kulkee allaskaapissa, vuotanut liitoskohta on kaapiston pohjarakenteen alapuolella ja sokkelin takana, minkä vuoksi sen ei voida katsoa olleen vakuutusehdoissa tarkoitetussa mielessä ”näkyvillä”. Koska vuotokohta on sijainnut lattiakaapiston pohjarakenteen alapuolella, vuodon ei voida katsoa tapahtuneen myöskään ”allaskaapissa olevasta” putkesta. Kyse ei näin ollen ole vakuutusehdoissa tarkoitetun poistoputken vuodosta. Koska vakuutusyhtiön vetoama rajoitusehto ei sovellu tapaukseen, Vakuutuslautakunta katsoo, että vuotovahinko on vakuutuksesta korvattava.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa taloyhtiölle vuotovahingosta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin                                         
Sihteeri Siirala

Jäsenet

Kankkunen
Vuori
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia