Haku

FINE-039786

Tulosta

Asianumero: FINE-039786 (2022)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 14.04.2022

Viemäritukoksen avauskulujen korvaaminen. Meikkipeili viemärissä. Rajoitusehdot. Toimintahäiriön poisto.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön tekemän vahinkoilmoituksen mukaan vuonna 1941 rakennetussa ja 2008 peruskorjatussa kerrostalossa havaittiin 16.2.2021 viemäritukos, jonka vuoksi vesi oli noussut liikehuoneistoon. Vettä havaittiin myös rakennuksen kellarikerroksen käytävällä ja hissikuilussa. Vahinkokartoituksessa putkistosta löydettiin meikkipeili, jota epäiltiin tukoksen aiheuttajaksi.

Jälkivahinkojen torjuntatyöt tehnyt yritys teki vahinkokohteessa vahinkokartoituksen 16.2.2021. Kartoituksesta laaditun JVT-raportin mukaan viemärilinja oli tukkeutunut. Tukkeutumisen seurauksena viemärivesi oli tulvinut wc-istuimien kautta liikehuoneiston lattialle ja lattialta rakenteita pitkin kellariin. Viemäriin tehtiin painehuuhtelu, minkä jälkeen se kuitenkin tukkeutui uudelleen. Viemäri huuhdeltiin toistamiseen sekä kuvattiin, jolloin viemäristä löytyi meikkipeili. Raportin mukaan pumppaamo oli todennäköisesti pumpannut likavedet liikehuoneistoon.

Vahinkokartoituksen lisäksi kohteessa suoritettiin kosteuskartoitus 24.2.2021. Tutkimusraportin mukaan kohteessa oli ollut viemäritukos, ja vedet olivat nousseet wc-istuimien kautta liiketilaan. Vettä oli päässyt läpivientien kautta kellaritiloihin. Viemärissä oli ollut myös toinen tukos, ja tuolloin vettä oli tulvinut kellarin lattiakaivosta kellarin lattialle.

Vakuutusyhtiö ilmoitti 11.3.2021 päivätyllä korvauspäätöksellä, että vahinko oli kiinteistön täysarvovakuutuksen perusteella korvattava tapahtuma. Vakuutusyhtiön mukaan viemäritukoksen avaamisessa oli kuitenkin kyse normaalista kiinteistön huoltotoimenpiteestä, ja siten viemärin avauskustannukset jäivät vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä käsittelemään viemärin avauskustannusten korvattavuuden uudelleen. Viemäritukos oli aiheutunut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti (meikkipeili putkistossa) eikä tukos ollut kehittynyt pitkän ajan kuluessa.

Vakuutusyhtiö ilmoitti 13.4.2021 asiakkaalle, että kyseessä oli vakuutusehtojen ehtokohdan 3.2.2 mukainen viemärin toimintahäiriön poisto. Toimintakuntoiseen viemäriin oli tullut tukos, kun viemäriin oli päätynyt meikkipeili. Vakuutusyhtiö katsoi, että viemärin avaaminen oli viemärin toimintakuntoon saattamista, ja kyseessä oli siten toimintahäiriön poisto. Viemärin avaamisesta aiheutuneet kulut eivät olleet kiinteistövakuutuksesta korvattavia. Vakuutusyhtiö viittasi päätöksessä myös Vakuutuslautakunnan antamaan ratkaisusuositukseen VKL 106/04, jossa oli kyse vastaavanlaisesta tapauksesta.

Asiakas haki muutosta korvauspäätökseen vakuutusyhtiön sisäisestä muutoksenhakuelimestä. Tukos oli aiheutunut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Asiakkaan näkemyksen mukaan Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus ei soveltunut nyt kyseessä olevaan tapaukseen. Lautakunnan käsittelemässä tapauksessa oli kyse ilmiöpohjaisesta vakuutuksesta, ja vahinkoa oli käsitelty ilkivaltavahinkona.

Vakuutusyhtiön muutoksenhakuelin antoi asiassa 8.6.2021 päivätyn korvauspäätöksen, jonka mukaan vahinko oli todettu pääosin korvattavaksi. Viemäritukoksen avausta ei kuitenkaan voitu pitää vakuutusehtojen mukaan korvattavana suoranaisena esinevahinkona. Vakuutusyhtiölle toimitetun selvityksen mukaan viemäri ei ollut vaurioitunut, vaan se oli tukoksen poistamisen jälkeen toiminut sellaisenaan. Viemärin avauskulussa ei ollut kyse myöskään ehtokohdassa 3.1.1 korvattavaksi määritellystä suoranaisen esinevahingon lisäksi korvattavasta kulusta, eikä ehtokohdissa 3.1 ja 5.2 määritellyistä suoranaisen esinevahingon korjaamiseksi tai jälleenhankinnan suorittamiseksi välttämättömistä vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista ja maan kaivuu- ja täyttökustannuksista.

Viemärin avaamisesta aiheutuvat kustannukset eivät olleet vakuutuksesta korvattavia, koska ne eivät täyttäneet minkään korvattavaksi määritellyn vahingon tai kustannuksen määritelmää. Lisäksi rajoitusehdoissa rajattiin korvauspiirin ulkopuolelle muun muassa sellaiset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet toimintahäiriön poistamisesta. Vaikka rajoitusehdon otsikossa puhuttiin huoltokustannuksista, vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan viemärin avaamisessa katsottiin olleen kyse toimintahäiriön poistamisesta, ja siten eräänlaisesta kiinteistön normaaliin ylläpitoon kuuluvasta huoltokustannuksesta.

Lisäksi vakuutusyhtiö totesi, ettei Vakuutuslautakunnan ratkaisussa VKL 106/04 ollut kyse täysin samanlaisesta asiasta eikä samansisältöisestä ehdosta. Kyseisessä tapauksessa lautakunta oli kuitenkin katsonut, että viemärin tukoksen osalta kyseessä oli ollut vakuutusehdoissa tarkoitettu viemärin toimimattomuus. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan oli perusteltua tulkita, että myös nyt kyseessä olevassa tapauksessa putken avaamista pidettiin rajoitusehdoissa tarkoitettuna toimintahäiriön poistona. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen viemärin avauskulujen korvattavuuden osalta ja pyytää FINEltä ratkaisusuositusta.

Asiakkaan näkemyksen mukaan kyseessä ei ole pidemmän ajan kuluessa syntynyt tukos. Viemäriin on joutunut vierasesine, jonka takia tukos on syntynyt äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Meikkipeilin poistaminen ei ole huoltokustannusta eikä toimintahäiriön poistamista, vaan suoranaisen esinevahingon korjaamista vahinkoa edeltävään tasoon. Asiakas toistaa näkemyksensä siitä, ettei Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus VKL 106/04 sovellu nyt kyseessä olevaan tapaukseen.

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa aikaisempiin korvauspäätöksiin ja toistaa niissä kerrotut perustelut.  Vakuutusyhtiö toteaa, että viemärin tukkeutumisen vuoksi viemäri ei ole toiminut tarkoitetulla tavalla, joten viemärissä on ollut toimintahäiriö. Vakuutusyhtiö katsoo, että viemäritukoksen avaamisessa on kyse rajoitusehdossa 3.2.2 tarkoitetusta toimintahäiriön poistamisesta, minkä vuoksi viemärin avauskulut eivät ole kiinteistön laajasta täysarvovakuutuksesta korvattavia.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavien kiinteistön täysarvovakuutusehtojen, voimassa 1.1.2021 alkaen, kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Korvaus on enintään omaisuuden, kunkin esineen tai omaisuuserän sovittu vakuutusmäärä vahinkohetken mukaisesti indeksillä tarkistettuna

Lisäksi vakuutuksesta korvataan suoranaisen esinevahingon korjaamiseksi tai jälleenhankinnan suorittamiseksi välttämättömät vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset ja maan kaivu- ja täyttökustannukset.

3.1.1 Muut korvattavat kustannukset
Vuokratulon keskeytys
[…]
Vesistö- ja merivesitulva
[…]
Avainvahinko
[…]
Viranomaismääräyksen lisäkustannukset
[…]
Uhkaavan vahingon torjunta
[…]
Maaperälle aiheutuneet vahingot
[…]

Ehtokohdan 3.2 (Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot ja muut rajoitukset) alaehtokohdan 3.2.2 (Huoltokustannukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet säätö- tai kunnossapitotoimista, ennakkohuollosta, määräaikaishuollosta, toimintahäiriöiden poistamisesta eikä näiden yhteydessä vaihdettavista osista.

Ehtokohdan 5.2 (Korvauksen laajuus) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Korvaus on enintään omaisuuden, kunkin esineen tai omaisuuserän sovittu vakuutusmäärä vahinkohetken mukaisesti indeksillä tarkistettuna. […]

Lisäksi vakuutuksesta korvataan suoranaisen esinevahingon korjaamiseksi tai jälleenhankinnan suorittamiseksi välttämättömät vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset ja maan kaivu- ja täyttökustannukset.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, tuleeko kerrostalon viemärin tukkineen meikkipeilin poistamisesta aiheutuneet kustannukset korvata kiinteistön laajasta täysarvovakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on korvannut viemäritukoksen seurauksena talon rakenteille aiheutuneen vuotovahingon kiinteistövakuutuksen perusteella.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet muun muassa toimintahäiriöiden poistamisesta.

Vahinkokartoituksesta laaditun JVT-raportin mukaan kerrostalossa havaittiin viemäritukos, jonka seurauksena viemärivesi oli tulvinut wc-istuimien kautta liikehuoneiston lattialle sekä rakenteita pitkin talon kellarikerrokseen. Kahden painehuuhtelun ja viemärikuvauksen jälkeen kävi ilmi, että tukoksen oli aiheuttanut putkistossa ollut kaksiosainen meikkipaletti.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan viemäri on tukkeutunut viemäriin joutuneen meikkipeilin vuoksi. FINE toteaa, että viemäri ei ole rikkoutunut eikä meikkipeilin ole osoitettu aiheuttaneen suoranaista esinevahinkoa vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle. Meikkipeili on estänyt viemärin normaalin toiminnan, minkä seurauksena vesi on tulvinut wc-istuimista rakennuksen lattialle ja rakenteisiin. FINEn näkemyksen mukaan kyseessä on viemärin toimintahäiriö, joka on aiheutunut vierasesineen tukittua viemärin. FINE katsoo, että meikkipeilin poistamisessa on näin ollen kyse kiinteistövakuutuksen rajoitusehdossa tarkoitetusta toimintahäiriön poistamisesta, eivätkä viemärin avaamisesta aiheutuneet kustannukset ole siten kiinteistön täysarvovakuutuksesta korvattavia.

Lisäksi FINE toteaa, että vakuutusyhtiön viittaamassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksessa VKL 106/04 oli kyse tapauksesta, jossa wc-istuimen kautta viemäriin vedetty froteepyyhe oli tukkinut viemärin. Kyseisessä tapauksessa Vakuutuslautakunta katsoi pyyhkeen tukkiessa viemärin kyseessä olevan viemärin toimimattomuus. Vaikka vakuutusehdot tapauksissa poikkeavat toisistaan ja vaikka kysymyksellä viemärin toimintahäiriöstä tai toimimattomuudesta ei viitatussa tapauksessa ole ollut samaa merkitystä kuin nyt käsiteltävän vahingon kohdalla, katsoo FINE kyseisen ratkaisusuosituksen osaltaan tukevan viemärin toimintahäiriöstä yllä esitettyä ehtotulkintaa.

Edellä esitetyillä perusteilla FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen
Esittelijä Penttilä

Tulosta