Haku

FINE-039713

Tulosta

Asianumero: FINE-039713 (2021)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 05.11.2021

Lakipykälät: 32, 61

Palovahinko. Asunnon ulko-oven murtaminen. Oven korjauskulut. Pelastamiskustannukset. Vakuutuksen kohteelle aiheutunut omaisuusvahinko. Omavastuu.

Tapahtumatiedot

Taloyhtiön vahinkoilmoituksen ja pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen mukaan vakuutuksen kohteena olevan kerrostalon (rv. 1930) huoneistossa 14 oli ollut 25.7.2020 palotilanne asukkaan ollessa ulkomailla. Palokunta tunkeutui huoneistoon rikkoen toisen parioven ovilehdistä. Palon syy oli WC:n hyllyyn asennettujen ylöspäin suuntaavien halogeenilamppujen päälle laitettu WC-paperi. Isompia vahinkoja ei ilmeisesti tullut.

Korvauspäätöksessään 28.7.2020 vakuutusyhtiö ilmoitti korvaavansa kiinteistölle aiheutuneen palovahingon omaisuusvakuutuksesta. Korvauksesta vähennetään 1.000 euron omavastuu.

Oikaisupyynnöissään taloyhtiö katsoi, että oven vauriot tulisi korvata uhkaavan vahingon torjuntakuluina. Mitään suurempaa vahinkoa ei ole esitettyjen selvitysten perusteella aiheutunut eli nopealla toiminnalla on rajoitettu mahdollista suurempaa vahinkoa. Jos toimiin ei olisi ryhdytty, palo ja vahingot olisivat olleet suurempia. Oven vaurioitumista ei voida rinnastaa sammutusvesien aiheuttamaan vahinkoon. Tilannetta tulee arvioida siitä näkökulmasta, että palomiehet olivat oven ulkopuolella, eikä tiedossa ollut, mikä palaa ja kuinka iso palo on. Tiedossa ei myöskään ollut, kuinka paljon palo olisi levinnyt, jos lukkoseppää olisi jääty odottamaan.

Vastauksissaan vakuutusyhtiö katsoi, että tilannetta ei voida arvioida uhkaavan vaaran torjumisena, koska tulipalo on ollut jo syttynyt. Vahingon rajoittaminen on eri asia kuin uhkaavan vahingon torjunta. Taloyhtiön esittämät periaatteet tarkoittaisivat sitä, että myös sammutusvesien aiheuttamat vahingot pitäisi korvata ilman omavastuuta. Korvauspäätöksillään 6.10.2020 ja 15.10.2020 vakuutusyhtiö korvasi oven korjauskulut (yhteensä 2.632,06 euroa) vähennettynä 1.000 euron omavastuulla.

Asiaa käsiteltiin vielä vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Korvauspäätöksessään 28.5.2021 vakuutusyhtiö katsoi, että pelastamisvelvollisuus liittyy siihen vaiheeseen, jossa vakuutustapahtuma on jo sattunut tai ainakin välittömästi uhkaamassa, ja se tarkoittaa velvollisuutta huolehtia tällöin vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Pelastamisvelvollisuuden avulla pyritään varmistamaan se, että vakuutetulla on aihetta torjua vahinkoa ja rajoittaa vakuutustapahtumaa vakuutuksen olemassaolosta riippumatta. Pelastamisvelvollisuus on nimenomaan vakuutetun velvollisuus.

Tässä tapauksessa huoneistoissa olleen palovahingon vuoksi palokunta meni huoneistoon rikkoen toisen parioven ovilehdistä. Palon syy oli ilmeisesti WC:n ”hyllyyn” asennettujen ylöspäin suuntaavien halogeenilamppujen päälle laitettu wc-paperi. Kuvauksen mukainen vahinko on vakuutusehtojen mukaan korvattava, koska korvattavia palovahinkoja ovat palo tai noki, joilla tarkoitetaan irtipäässyttä tulta tai äkillisesti ja yllättävästi levinnyttä nokea tai savua. Vastaavasti vakuutusehdoissa on määritelty, että suoranaisen omaisuusvahingon lisäksi korvataan kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutuksenottajalle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan tästä vakuutusturvasta korvattavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.

Koska vahinkoilmoituksesta saa sen käsityksen, että kyseessä on ollut palo tai ainakin äkillisesti ja yllättävästi levinnyttä nokea tai savua, vakuutusyhtiö katsoo, että korvattava vahinkotapahtuma on tapauksessa jo vakuutusehtojen näkökulmasta aktualisoitunut. Pelastamisvelvollisuuden ja vakuutustapahtuman torjuntatoimien osalta on huomioitava, että ammattipalokunta on pelastustehtävän yhteydessä rikkonut oven päästäkseen sammuttamaan palon. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei kyseessä ole ollut vakuutetun torjuntatoimi uhkaavan vahingon välttämiseksi tai rajoittamiseksi, kuten vakuutussopimuslaissa on kuvattu. Kyseessä on ennemminkin ollut palokunnan normaaliin palotehtävään liittyvä osavaihe, jossa palon sammuttamiseksi tulee rikkoa rakenteita, jotta palo saadaan sammutetuksi. Vakuutusyhtiön mielestä tällaiset palon luokse pääsystä syntyneet kustannukset ovat osa normaalin korvattavan palovahingon kustannuksia, eivätkä erillisiä vakuutetulle aiheutuneita vahingontorjuntakuluja.

Asiakkaan valitus

Vakuutuslautakunnan lausuntoa pyydetään siitä, tuleeko oven korjauskustannukset korvata kiinteistövakuutuksesta uhkaavan vahingon rajoittamis- tai torjuntakuluna ilman omavastuuvähennystä. Vakuutusyhtiölle ei ole tullut korvattavaksi muita kuluja kuin oven uusimiseen liittyvät kulut. Taloyhtiön mielestä tapauksessa on nimenomaan rajoitettu tai torjuttu uhkaavaa vahinkoa, kun asuntoon on menty rikkomalla ovi. Pelastuslaitos on saanut palavan paperin sammutettua WC:n vesihanan alla. Muita korjaustoimenpiteitä ei aiheutunut, paitsi asunnon tuuletus ja oven korjaus.

Vakuutusyhtiön vastauksen johdosta antamassaan lausumassa taloyhtiö on vielä tuonut esille, että mikäli pelastuslaitos olisi jäänyt odottelemaan esimerkiksi huoltomiestä, olisi palo voinut levitä huomattavasti laajemmalle alueelle. Nyt vahingon kustannukseksi on pelastuslaitoksen nopean toiminnan ansiosta jäänyt vain oven ja lukon korjaus. Taloyhtiön näkemyksen mukaan sillä ei ole merkitystä, ettei vakuutuksenottaja tai vakuutettu itse ole konkreettisesti rikkonut ovea.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää taloyhtiön vaatimukset perusteettomina. Lain ja vakuutusehtojen mukaan vakuutuksenottajan ja muun korvaukseen oikeutetun tulee torjua ja rajoittaa vahinkoa. Vahinkovakuutukseen sisältyvä ns. pelastamisvelvollisuus on vakuutussopimuslain mukaan nimenomaan vakuutettua, vakuutuksenottajaa ja muuta korvaukseen oikeutettua koskeva velvollisuus, jonka täyttäminen varmistaa sen, että vakuutuskorvaus maksetaan täytenä ilman pelastamisvelvollisuuden laiminlyöntiä koskevaa vähennystä.

Vakuutuskorvauksen saaminen edellyttää tiivistetysti seuraavaa:
· vakuutus on voimassa vahingon sattuessa
· sattunut vakuutustapahtuma kuuluu vakuutukseen valitun turvan piiriin
· mikään rajoitusehdoista ei sovellu vahinkotapahtumaan
· vakuutuksenottaja, vakuutettu tai muu korvaukseen oikeutettu ovat huolehtineet vahingon torjumisesta ja rajoittamisesta
· suojeluohjeita on noudatettu
· vahinko ei muutoinkaan johdu vakuutuksenottajan, vakuutetun tai samastettavan huolimattomuudesta (esim. törkeä huolimattomuus)

Kaikkien yllä mainittujen edellytysten täyttyessä vakuutuskorvaus maksetaan täytenä ilman asiakkaan huolimattomuuteen perustuvia vähennyksiä. Kuitenkin omavastuu vähennetään ehtojen mukaisesti. Täysi korvaus siis tarkoittaa sitä, ettei asiakkaan käyttäytymisen vuoksi tehdä vähennyksiä. Silti esimerkiksi ikävähennykset ja omavastuu vähennetään.

Vakuutusyhtiön mukaan yllä luetellut korvattavuuden edellytyksen täyttyvät tässä tapauksessa. Vakuutus on ollut voimassa vahingon sattuessa. Palovahinko on omaisuusvakuutuksesta korvattava vahinko. Mikään rajoitusehdoista ei sovellu tähän tilanteeseen, jossa palo on lähtenyt halogeenilamppujen päälle laitetusta WC-paperista. Vahingon rajoittamisesta on huolehdittu hälyttämällä palokunta paikalle. Mikään suojeluohjeista ei sovellu tapaukseen. Vahinko on sinänsä aiheutunut huoneiston asukkaan huolimattomuudesta, mutta kyse on vähäisestä huolimattomuudesta, joka ei aiheuta vähennystä vakuutuskorvaukseen. Vakuutuskorvaus on maksettu asiakkaalle. Korvattavasta summasta on kuitenkin vähennetty vakuutuskirjaan merkitty omavastuuosuus vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutusyhtiön mielestä oven rikkominen ei ole sellainen uhkaavan vahingon torjumistoimi tai jo tapahtuneen vahingon rajoittamistoimi, joka korvattaisiin asiakkaalle omavastuuta vähentämättä. Yhtiö myöntää, että vakuutuksenottaja on huolehtinut pelastamisvelvollisuudestaan hälyttämällä paikalle palokunnan. Nimenomaan tällaiset vakuutuksenottajan tai vakuutetun suorittamat toimet ovat sellaisia toimia, jotka täyttävät vakuutussopimuslain mukaista pelastamisvelvollisuutta, ja niistä syntyvät kohtuulliset kustannukset korvataan vakuutuksesta ilman omavastuuta. Oven on kuitenkin rikkonut palokunta, ei vakuutuksenottaja tai vakuutettu. Oven rikkominen korvataan omaisuusvakuutuksesta tavanomaisena vahinkomenona, ei vakuutuksenottajan tai vakuutetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisenä. Tästä syystä korvauksesta on vähennetty omavastuu.

Yhteenvetona vakuutusyhtiö katsoo, että oven rikkomisesta aiheutuneissa kustannuksissa on pelastamiskustannusten sijaan kyse suoranaisesta omaisuusvahingosta. Tällainen suoranainen omaisuusvahinko tulee kyllä omaisuusvakuutuksesta korvattavaksi, mutta siitä vähennetään ehtojen mukainen omavastuu. Omaisuusvahingon rajoittamistoimella tarkoitetaan esim. pelastustoimen hälyttämistä, mutta ei enää vahinkokohteessa tapahtuvaa toimintaa, joka siis korvataan suoranaisena omaisuusvahinkona. Vahingon rajoittamistoimena voitaisiin korvata esim. vakuutetun rakennuksen viereisiin rakennuksiin kohdistuvaa kustannusta (esim. niiden suojaaminen) tai muita kustannuksia, jotka eivät kohdistu itse vakuutettuun rakennukseen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä ovatko palokunnan rikkoman oven korjauskustannukset olleet yleisissä sopimusehdoissa ja vakuutussopimuslain 32 ja 61 §:ssä tarkoitettuja pelastamiskustannuksia, jotka vakuutusyhtiön tulee korvata ilman vakuutuskirjan mukaisen 1.000 euron omavastuun vähentämistä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 32 §:n (Pelastamisvelvollisuus vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 61 §:n (Pelastamiskustannusten korvaaminen) mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan 32 §:ssä tarkoitetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Omaisuusvakuutusehtojen 1.11.2019 kohdan 4.1 (Vakuutettava omaisuus) mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty omaisuus. Omiksi vakuutuskohteikseen tulee merkitä, ellei jäljempänä toisin mainita:
· rakennus
[…]

Ehtokohdassa 4.2 (Vakuutuksen kohde) todetaan seuraavaa:

Vakuutuskirjassa mainittu asuinrakennus tai sen yhteydessä oleva varastorakennus tai katos. […]

Ehtokohdan 5 (Vakuutusturva) toisen kappaleen mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon seuraavassa esitetyllä tavalla

Ehtokohdan 5.1 (Palo) mukaan korvattavia palovahinkoja ovat
- palo tai noki, joilla tarkoitetaan irtipäässyttä tulta tai äkillisesti ja yllättävästi levinnyttä nokea tai savua.
[…]

Ehtokohdassa 5.9 (Suoranaisen omaisuusvahingon lisäksi korvataan) 3. kappaleessa todetaan seuraavaa:

Kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutuksenottajalle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan tästä vakuutusturvasta korvattavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta. Lukkojen sarjoituskustannukset ja avaimet korvataan vahingontorjuntakuluna vain, jos avain tai sen valmistamisen mahdollistava lukkopesä on joutunut ulkopuolisen haltuun murron tai ryöstön yhteydessä. Asuinrakennuksessa lukkojen uudelleen sarjoittamisen kustannuksia korvataan ainoastaan yhtiön yleisten tilojen lukkojen osalta.

Ehtokohdan 7.2 (Omavastuu) mukaan jokaisessa vahinkotapahtumassa vähennetään vakuutussopimukseen tai vakuutuskirjaan merkitty omavastuu korvattavan vahingon määrästä. Omavastuu vähennetään jokaisen omaisuuden sijaintipaikan osalta erikseen.

Vahingon rajoittamis- ja torjumiskustannuksista ei kuitenkaan vähennetä omavastuuta, lukuun ottamatta lukkojen sarjoituskustannuksia.
[..]

Yleisten sopimusehtojen 1.11.2019 kohdan 2.2 (Velvollisuus estää ja rajoittaa vahinkoja) mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutuksenottajan ja muun korvaukseen oikeutetun tulee ryhtyä välittömästi suojaus- ja pelastustoimiin sekä muutoinkin kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta ja rajoittamisesta.

Jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä mainitut velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta vähentää tai sitä ei makseta ollenkaan.

Ehtokohdan 2.5 (Toimenpiteet vahingon tapahduttua) mukaan vakuutuksenottajan ja muun korvaukseen oikeutetun tulee ryhtyä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja rajoittamiseksi sekä osallistua mahdollisuuksiensa mukaan vahingon syyn selvittämiseen.

Jos näihin toimenpiteisiin ryhtyminen on laiminlyöty tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, vakuutusyhtiöllä on oikeus alentaa korvausta tai evätä se kokonaan.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on vastineessaan myöntänyt, että palokunnan hälyttäminen paikalle on ollut taloyhtiön osalta asianmukainen vahingon torjumis- ja rajoittamistoimenpide. Yhtiön mukaan sitä, että palokunta on murtanut asunnon oven, ei kuitenkaan voida pitää vakuutetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisenä, vaan kyse on ollut palokunnan tavanomaista toiminnasta ja jo käsillä olleesta palovahingosta aiheutuneesta suoranaisesta omaisuusvahingosta, josta vähennetään vakuutusehtojen mukainen omavastuu.

Lautakunnalle toimitetusta selvityksestä ei ilmene, mitkä uhkaavan tulipalon merkit ovat tässä tapauksessa johtaneet siihen, että palokunta on hälytetty paikalle. Onnettomuusselosteen mukaan palokunta on saanut hälytyksen klo 15:37 ja pelastusyksikkö on ollut kohteessa klo 15:42, siis varsin pian hälytyksen tekemisen jälkeen. Selosteesta ilmenee, että huoneistoon on ensin pyritty murtautumaan lukko poraamalla, mutta koska turvalukko on ollut kytkettynä päälle, oveen on jouduttu tekemään sähkösahalla ”koiranluukku”. Huoneistossa on käynyt ilmi, että asunnosta poistuneelta asukkaalta on jäänyt vessapaperia WC:n hyllyllä olevan spottivalon päälle. Paperi on kuumentunut ja syttynyt palamaan. Palojäte on viety lavuaariin ja sammutettu vesihanan alla. Asunto on käyty läpi ja varmistettu, etteivät spotin alla olevat materiaalit ole kuumia. Asunnon ikkunoita on avattu ja asuntoa ylipainetuuletettu pelastusyksikön tuulettimella.

Kuten vakuutusyhtiökin on todennut, palokunnan hälyttäminen, joka on nähtävästi tapahtunut jonkin rakennuksen asukkaan toimesta, on ollut tulipalon merkkien havaitsemisen johdosta aiheellinen toimenpide. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt sitä, että myös oven kautta asuntoon murtautuminen on ollut tässä tilanteessa tarpeellinen toimenpide välittömästi uhkaavan tai jo alkaneen rakennuspalon, ja näin ollen myös puheena olevasta vakuutuksesta korvattavan palovahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan kerrostaloasunnon ulko-oven murtamista asuntoon pääsemiseksi on pidettävä paitsi asunnossa mahdollisesti olevien asukkaiden pelastamiseksi, myös vakuutuksen kohteena olevalle rakennukselle aiheutuneiden vaurioiden ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisena uhrauksena. Lautakunta katsoo, ettei sillä, että vakuutettuna olevan taloyhtiön (rakennuksen omistaja) intressissä olevan pelastamistoimen on tehnyt paikalle hälytetty palokunta viranomaistehtäväänsä suorittaessaan, voida katsoa olevan pelastamiskustannusten korvaamisen kannalta vakuutetun korvausoikeutta rajoittavaa merkitystä. Koska oven murtamisella on torjuttu palovahinkoa, oven korjauskulut ovat pelastamiskuluina korvattavia. Tämän johdosta korvaus oven korjauskuluista tulee ehtokohdan 7.2 mukaisesti maksaa ilman omavastuun vähentämistä.

Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, ettei oven murtamisessa ole ollut kyse varsinaisesta vahingon torjumis- tai rajoittamistoimesta, vaan vakuutusehtojen mukaiseen palovahinkoon liittyvästä normaalista toimenpiteestä, josta aiheutuneita korjauskuluja tulisi käsitellä pelastamiskulujen sijaan omaisuusvahinkona, josta tulee vähennettäväksi vakuutuskirjan mukainen 1.000 euron omavastuu.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei sillä, että pelastamiskustannuksina korvattavat murretun ulko-oven korjauskulut voivat samalla olla myös palovahingosta vakuutuksen kohteelle aiheutuneena suoranaisena omaisuusvahinkona korvattavia, ole asian arvioinnin kannalta merkitystä. Vakuutussopimuslain 32 ja 61 §:ien mukaan pelastamiskustannuksina korvataan sekä välittömästi uhkaavan vahingon torjumisesta että jo sattuneen vahinkotapahtuman rajoittamisesta aiheutuneet kustannukset, jollaisia asuntoon pääsemiseksi murretun oven korjauskulut tässä tapauksessa ovat olleet riippumatta siitä, onko palo edennyt rakennuksen rakenteisiin.

Jos esillä olevassa tapauksessa olisi aiheutunut esimerkiksi palovaurioita WC:n rakenteille, nämä kulut tulisi korvata suoranaisena esinevahinkona ja korvauksesta vähentää vakuutusehtojen mukainen omavastuu. Lautakunnalle esitetystä selvityksestä ei kuitenkaan ilmene, että palovakuutetulle rakennukselle olisi tässä tapauksessa aiheutunut asunnon ulko-oven vaurioiden lisäksi muita vaurioita. Rakennuksen rakenteiden ei ole kuvattu olleen asuntoon tultaessa tulessa, eikä asiakirjoista muutenkaan ilmene, että vaurioita olisi aiheutunut. Palokunnan ylipainetuuletus, josta ei ole aiheutunut taloyhtiölle kustannuksia, on onnettomuusselosteen mukaan tapahtunut vain savun poistamiseksi kyseisestä asunnosta. Selvitysten mukaan oven murtamisella on tässä tapauksessa onnistuttu estämään tulen ja savun aiheuttaminen palovaurioiden syntyminen käytännössä kokonaan. Myöskään palon sammuttamisesta vedellä ei ole aiheutunut omaisuusvahinkoa. Koska pelastamiskustannuksina pidettävien oven korjauskulujen ohella muuta rakennuksen rakenteisiin kohdistunutta palovahinkona korvattavaa omaisuusvahinkoa ei ole osoitettu tässä tapauksessa aiheutuneen, omavastuuta ei tule vähennettäväksi. 

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa oven korjauskulut ilman omavastuun vähentämistä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Rantala
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia