Haku

FINE-039590

Tulosta

Asianumero: FINE-039590 (2021)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.09.2021

Vakuutusehdon soveltaminen. Uuden vakuutustarjouksen hyväksyminen. Epäselvä vakuutusehto.

Tapahtumatiedot

Asiakkaalle oli myönnetty 20.11.2020 oikeusturvaetu riita-asiaan. Vakuutusyhtiö oli ilmoittanut asiakkaalle, että vakuutetun vastapuolelle tuomittujen oikeudenkäyntikulujen osalta asiakkaan omavastuuosuus oli korotettu. Asiakkaan mukaan omavastuuosuuteen tuli soveltaa samoja ehtoja kuin vakuutetun omien oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovellettiin, eli ilman korotettua omavastuuosuutta. Asiakkaan mukaan vahinkohetkellä voimassa oleva vakuutus oli alkanut yhtiössä 1.1.1996 ja ollut yhtäjaksoisesti voimassa vahinkotapahtuman sattumiseen 19.5.2020 asti. Vakuutusyhtiö on evännyt asiakkaan pyynnön sillä perusteella, että vakuutustapahtumaan sovelletaan 17.9.2019 voimaan tulleen vakuutuksen ehtoja, sillä asiakas on hyväksynyt uuden vakuutustarjouksen ja tehnyt uuden vakuutussopimuksen 17.9.2019, minkä johdosta vakuutus ei ole ollut vakuutusehdon mukaisesti yhtäjaksoisesti voimassa ehdossa edellytettyä ajanjaksoa.

Asiakkaan valitus

Asiakas pitää vakuutusyhtiön päätöstä virheellisenä. Asiakkaan mukaan oikeusturvavakuutus on ollut ehtojen mukaisesti yhtäjaksoisesti voimassa 1.1.1996 lukien vahinkotapahtumaan saakka. Yhtäjaksoisuus ei ole katkennut vain sen takia, että asiakas on hyväksynyt uuden tarjouksen ja saanut uuden vakuutusnumeron. Vakuutusturvassa ei ole ollut yhdenkään päivän katkoa. Uuden tarjouksen hyväksyminen ei ole kumonnut sitä vakuutusehtojen kohtaa, jonka mukaan tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut korvataan samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin oikeudenkäyntikulut. Kyseessä on vähintäänkin epäselvä ehtokohta, joten sitä tulisi tulkita vakuutuksenottajan eduksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutetun hallinnoimassa kohteessa oli tapahtunut vesivahinko, joka on korvattu yhtiön toimesta. Vesivahingon korvausten osalta vakuutettuun on kohdistunut riita-asia, jonka vuoksi tälle on sattunut lisäksi oikeusturvavahinko 19.5.2020. Vakuutetulle on myönnetty oikeusturvaetu vesivahingon korvauksia koskevaan riitaasiaan korvauspäätöksellä 20.11.2020. Päätöksessä on todettu, että yhtiö korvaa vakuutustapahtuman hoitamisesta aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut voimassa olevan vakuutuskirjan ja ehtojen mukaisesti. Voimassa olevan vakuutuksen mukaan vakuutetun vastapuolelle maksettavaksi tuomittujen oikeudenkäyntikulujen osalta omavastuu on 25 % kustannusten määrästä, kuitenkin vähintään 1 800 euroa.

Vakuutettu on vaatinut päätöstä muutettavaksi siten, että omavastuu vähennetään sanotuista oikeudenkäyntikuluista samoin ehdoin kuin vakuutetun omista oikeudenkäyntikuluista (15 % kustannusten määrästä, kuitenkin vähintään 600 euroa), eli ilman korotettua omavastuuta. Vaatimuksensa tueksi vakuutettu on vedonnut siihen, että vahinkohetkellä voimassa oleva vakuutus on alkanut yhtiössä 1.1.1996 ja ollut yhtäjaksoisesti voimassa vahinkotapahtuman sattumiseen asti. Vakuutusehtojen mukaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut vakuutetaan samoin ehdoin kuin vakuutetun omat oikeudenkäyntikulut, kun vakuutus on alkanut ennen 1.1.1997 ja ollut yhtäjaksoisesti voimassa vahinkopäivään asti.

Yhtiö kiistää vakuutetun väitteen. Vakuutetulla on ollut yhtiössä voimassa aikavälillä 1.1.1996–17.9.2019 vakuutus, jossa vastapuolen oikeudenkäyntikulut ovat olleet vakuutettuna samoin ehdoin kuin vakuutetun omat oikeudenkäyntikulut. Vakuutus on kuitenkin päättynyt samana päivänä, kun vakuutetun edustaja on hyväksynyt 17.9.2019 yhtiön tekemän tarjouksen uudensisältöisestä vakuutuksesta. Vahinkotapahtuman hetkellä vakuutetulla on ollut voimassa siten 17.9.2019 voimaan tullut vakuutus, jonka mukaisesti vahinko käsitellään. Uuteen vakuutukseen on sisältynyt vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva korotettu omavastuu.

Vakuutettu on hakenut muutosta korvauspäätökseen yhtiön asiakasvaltuutetulta. Asiakasvaltuutettu on 6.5.2021 antamallaan päätöksellä katsonut yhtiön korvauspäätöksen olevan vakuutusehtojen mukainen eikä ole siten suosittanut siihen muutosta.

Vakuutukseen sovelletaan seuraavia oikeusturvavakuutuksen ehtoja.

5 Vakuutusturva
5.2 Vakuutuksen rajoitukset
5.2.3 Vakuutus ei korvaa seuraavia kustannuksia
5.2.3.1 Vastapuolen oikeudenkäyntikulut

Vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Vakuutuksesta korvataan myös oikeuden lainvoimaisella päätöksellä vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin oikeudenkäyntikulut

• jos tästä on erikseen sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan
• kun vakuutuskirjassa mainittua toimintaa koskeva oikeusturvavakuutus on jossakin X-ryhmän yhtiössä alkanut ennen 1.1.1997 ja vakuutus on ollut yhtäjaksoisesti voimassa vahinkotapahtuman sattumiseen asti.

Sovittuja kuluja ei kuitenkaan näissäkään tapauksissa korvata.

Vakuutukseen sovellettava vakuutuskirja on päivätty 5.11.2019. Vakuutuskirjassa sivulla 5(40) on määritelty vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva omavastuu. Omavastuuksi on merkitty 25 % kustannusten määrästä. Omavastuun määrä on kuitenkin vähintään 1 800 euroa.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan oikeuden lainvoimaisella päätöksellä vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut samoin ehdoin kuin vakuutetun omat oikeudenkäyntikulut, jos vastapuolen kulujen korvaamisesta on erikseen sovittu vakuutuskirjassa tai kun vakuutus on alkanut ennen 1.1.1997 ja ollut yhtäjaksoisesti voimassa vahinkotapahtuman sattumiseen asti.

Vakuutuksesta korvataan vastapuolen oikeudenkäyntikulut vakuutuskirjan määrittelemässä laajuudessa. Vahinkotapahtuman sattumishetkellä voimassa oleva vakuutus ei ole alkanut ehtokohdan edellyttämällä tavalla ennen 1.1.1997 ja ollut yhtäjaksoisesti voimassa vahinkotapahtuman sattumiseen asti.

Ehtokohdassa, jossa kerrotaan, että vastapuolen kulut kuuluvat vakuutukseen, kun vakuutus on alkanut ennen vuotta 1997 jossain X-ryhmässä yhtiössä ja ollut yhtäjaksoisesti voimassa aina vakuutustapahtuman sattumiseen asti, tarkoitetaan yksikkömuodossa vakuutusta, ei vakuutuksia. Ehdon sanamuodon mukaisesti siis yhden ja saman vakuutuksen on tullut alkaa jossakin X-ryhmän yhtiössä ennen 1.1.1997 ja tämän tietyn vakuutuksen on tullut olla yhtäjaksoisesti voimassa vahinkotapahtuman sattumiseen asti.

Vahinkotapahtuman sattuessa voimassa oleva vakuutus on alkanut yhtiössä 17.9.2019 eli vasta 1.1.1997 jälkeen. Vakuutus, johon vakuutettu edustajansa välityksellä vetoaa, on ollut voimassa aikavälillä 1.1.1996–17.9.2019. Tämä vanha vakuutus ei siis ole ollut enää voimassa vahinkotapahtuman hetkellä 19.5.2020, vaan sen on korvannut uusi vakuutus. Vahinko käsitellään sen sattumishetkellä voimassa olevasta vakuutuksesta vakuutuksen vakuutuskirjan ja ehtojen mukaisesti.

Vakuutuksenottaja on edustajansa, vakuutusmeklarin välityksellä omasta aloitteestaan kilpailuttanut vanhan vakuutuksen ja saanut yhtiöltä vakuutustarjouksen 18.7.2019. Ennen tarjouksen hyväksymistä vakuutetun edustaja on voinut tutustua tarjouksen sisältöön ja havaita, että tarjoukseen on sisältynyt uusi, vastapuolen oikeudenkäyntikuluja koskeva omavastuu.

Vakuutetulle toimitetussa tarjouksessa 18.7.2019 on nimenomaisesti kuvattu sivulla 5(40) kohdassa Vastapuolen oikeudenkäyntikulut, että omavastuu on 25 % kustannusten määrästä, kuitenkin vähintään 1 800 euroa. Tämä tarjouksen omavastuuta koskeva ehto on ollut selkeä ja riittävän yksilöity. Vakuutetun edustaja on voinut verrata tarjousta vanhan vakuutuksen viimeisimpään vakuutuskirjaan ja havaita vakuutuskirjoissa olevan eron.

Vakuutuskirja on asiakirja, johon on merkitty vakuutussopimuksen keskeinen sisältö ja jossa on täsmennetty ne ehdot, joilla vakuutus on myönnetty. Jos vakuutukseen sovelletaan joitakin yksilöllisiä, tavanomaisista poikkeavia ehtoja, myös ne on mainittava vakuutuskirjassa. Vakuutuskirja sisältää siis nimenomaan tiettyä vakuutussopimusta kuvaavat tiedot, kun taas vakuutusehdot ovat yleensä vakioehtoja. Vakuutussopimuksen tulkinnassa on yleisesti hyväksytty periaate, jonka mukaan sopimuksen yksilölliset ehdot, eli vakuutuskirjassa olevat säännökset, ovat ensisijaisia vakioehtoihin nähden. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että vakuutuskirjaan otettu ehto syrjäyttää sen kanssa ristiriidassa olevan vakiomuotoisen vakuutusehdon. On siten erityisen tärkeää, että ennen vakuutustarjouksen hyväksymistä on huolellisesti tutustuttava vakuutuskirjan sisältöön ja tarvittaessa pyydettävä siihen muutoksia.

Vakuutetun edustaja on hyväksynyt yhtiön tekemän tarjouksen kirjallisesti 17.9.2019. Edustajan on tullut ymmärtää, että annettuun tarjoukseen tehtävä hyväksyvä vastaus tarkoittaa sitä, että vakuutus on hyväksymisen jälkeen voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuskirjassa ja ehdoissa on määritelty. Tarjoukseen annettu vastaus sitoo vastauksen antajaa.

Vakuuttamista ammatikseen hoitavien vakuutusmeklarien voidaan katsoa olevan ammattinsa puolesta kykeneviä suhtautumaan vakuutustarjouksen sisällön selvittämiseen asianmukaisella huolellisuudella ja ymmärtämään, että vakuutusyhtiöiden tekemät tarjoukset voivat olla sisällöltään erilaisia verrattuna asiakkaan voimassa olevaan vakuutusturvaan. Koko kilpailutusprosessin idea on, että selvitetään, voiko asiakas saada tarpeisiinsa paremmin soveltuvan tai hinnaltaan edullisemman sopimuksen kuin mitä tällä on ollut aiemmin voimassa. Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja on vakuutusmeklarin välityksellä pyytänyt yhtiöltä vakuutustarjouksen. Jo tarjouksen pyytämiseen on sisältynyt ajatus siitä, että olemassa olevaan vakuutusturvaan voidaan annetussa tarjouksessa ehdottaa muutoksia. Meklari on riidattomasti hyväksynyt yhtiön tekemän tarjouksen uuden sisältöisestä vakuutuksesta sellaisenaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko asiakkaan vakuutussopimus yhtiössä alkanut ennen 1.1.1997 ja onko vakuutus ollut yhtäjaksoisesti voimassa vahinkotapahtuman sattumiseen asti.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Oikeusturvavakuutuksen ehdot

5 Vakuutusturva
5.2 Vakuutuksen rajoitukset
5.2.3 Vakuutus ei korvaa seuraavia kustannuksia
5.2.3.1 Vastapuolen oikeudenkäyntikulut

Vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Vakuutuksesta korvataan myös oikeuden lainvoimaisella päätöksellä vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin oikeudenkäyntikulut

• jos tästä on erikseen sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan
• kun vakuutuskirjassa mainittua toimintaa koskeva oikeusturvavakuutus on jossakin X-ryhmän yhtiössä alkanut ennen 1.1.1997 ja vakuutus on ollut yhtäjaksoisesti voimassa vahinkotapahtuman sattumiseen asti.

Asian arviointi

Asiakas on ollut saman vakuutusyhtiön asiakas 1.1.1996 lähtien. Asiakas on kesällä 2019 kilpailuttanut vakuutusmeklarin avustuksella vakuutuksensa ja saanut uuden tarjouksen vakuutusyhtiöltä. Asiakas on vakuutusmeklarin välityksellä hyväksynyt tarjouksen uudensisältöisestä vakuutuksesta 17.9.2019. Vakuutustapahtuma on sattunut 19.5.2020. Vahinkotapahtuman hetkellä vakuutetulla on ollut voimassa 17.9.2019 voimaan tullut vakuutus. Uuteen vakuutukseen on sisältynyt vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva korotettu omavastuu (25 % kustannusten määrästä, kuitenkin vähintään 1 800 euroa), joka on ilmennyt vakuutuksen tarjousmateriaalista sekä merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiakkaan vakuutustapahtuman hetkellä voimassa ollut vakuutus ole ollut voimassa ennen 1.1.1997, vaan nyt kysymyksessä oleva vakuutus on tullut voimaan 17.9.2019. Siten asiakkaalle sattuneeseen vakuutustapahtumaan ei sovelleta vakuutusehtoa, jonka mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin oikeudenkäyntikulut. Vakuutusyhtiön esittämän selvityksen mukaan vakuutetulle toimitetussa tarjouksessa 18.7.2019 on kuvattu, että vastapuolen oikeudenkäyntikuluja koskeva omavastuu on 25 % kustannusten määrästä, kuitenkin vähintään 1 800 euroa. Tämän tarjouksen vakuutettu on edustajansa välityksellä hyväksynyt.

Selvyyden vuoksi Vakuutuslautakunta toteaa, että jos asiakas hankkii tarjouksia eli kilpailuttaa vakuutuksia joko itse tai vakuutusmeklaria käyttäen, ja tämän menettelyn tuloksena solmii vakuutussopimuksen hinnan tai edullisena pitämiensä sopimusehtojen taikka molempien perusteella, kysymyksessä on uusi sopimus. Näin siitä riippumatta, että yksi kilpailussa mukana olleista ja sittemmin voittanut vakuutusyhtiö olisi sama kuin missä aikaisempi vakuutus on ollut. Asiakas ei voi näin menettelemällä säilyttää vanhan vakuutuksen etuisuuksia.

Vakuutuslautakunta katsoo lisäksi, että sovellettava vakuutusehto on selkeä ja yksiselitteinen, eikä sitä voida pitää epäselvänä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena eikä suosita siihen muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Luukkonen Yli-Rahnasto

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Alinentalo-Pelttari

Tulosta