Haku

FINE-039528

Tulosta

Asianumero: FINE-039528 (2021)

Kategoria: Omaisuudenhoitotoiminta

Ratkaisu annettu: 20.12.2021

Onko arvo-osuuksien siirto kuolinpesästä perilliselle viivästynyt aiheettomasti ja onko viivästyksestä aiheutunut asiakkaalle vahinkoa? Osake. Arvo-osuustili. Kuolinpesä.

Tapahtumatiedot

Asiakas on saanut perintönä kuolinpesästä osakkeita seuraavasti: 300 kpl Elisa Oyj, 200 kpl Fortum Oyj, 1.950 Neste Oyj, 300 kpl Nokia Oyj ja 250 Nordea Bank Oyj. Perinnönjakosopimus on allekirjoitettu 21.1.2021. Kuolinpesän pesänjakaja on 29.1.2021 toimittanut osakkeita säilyttäneelle pankille kuolinpesän asiakirjat ja antanut toimeksiannon asiakkaan osakkeiden siirrosta hänen omaan pankkiinsa. Asiakas on tiedustellut pankin chat-palvelussa osakkeiden siirron aikataulua 5.2. ja 2.3.2021. 

Kuolinpesän siirtohakemukset ovat odottaneet pankissa kuolinpesän asiakirjojen tarkastusta. Hakemukset on tarkastettu 11.3.2021 ja siirtokirjaukset on tehty samana päivänä.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut, että osakkeiden siirto pankista hänen omaan pankkiinsa on kestänyt pankin ruuhkan vuoksi lähes kuusi viikkoa eikä hänen ole ollut mahdollista käydä kauppaa osakkeilla tänä aikana. Kuusi viikkoa on täysin kohtuuton aika osakkeiden siirtämiselle.

Pankin omilla sivuilla oli kerrottu siirron kestävän 3 pankkipäivää ja asiakas katsoo kohtuullisen siirtoajan olevan maksimissaan viikon, joten asiakkaan vahingonkorvausvaatimus perustuu Nesteen osakkeen kurssiin perjantaina 5.2.2021. Sillä ei ole tässä asiassa merkitystä onko asiakas lahjoittanut tai myynyt osakkeita 11.3.2021 tapahtuneen siirron jälkeen tai ovatko muiden asiakkaan omistukseen siirtyneiden osakkeiden kurssit nousseet.

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle Neste Oyj:n osakkeiden arvon alenemisesta 9.672 euroa vuotuisine 8 %:n viivästyskorkoineen.

Palveluntarjoajan vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että asiakkaalle ei ole annettu tiettyä aikarajaa siirtohakemuksen tarkistukselle, vaan on ilmoittanut tarkastusten tapahtuvan saapumisjärjestyksessä. Asiakkaalle on ilmoitettu asiasta myös chat-keskusteluissa. Kuolinpesän siirtohakemukset ovat tulleet saapumisjärjestyksen mukaisesti tarkastukseen 11.3.2021 ja siirtokirjaukset ovat tehty samana päivänä.

Tapauksessa on ollut kyse kuolinpesän nimissä olleella arvo-osuustilillä säilytettyjen osakkeiden siirtämisestä toiseen pankkiin yhden kuolinpesän osakkaan nimiin, jolloin pankilla on ollut velvollisuus selvittää huolellisesti kuolinpesän osakkaat ja pesän varat. Tämä on tarkoittanut perunkirjan lisäksi myös ositus- ja perinnönjakosopimuksen tarkastamista. Tehtävänä on varmistua, että kirjaustoiminta tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön, Euroclear Finlandin ohjeistuksen sekä pankin sisäisten riskienhallintalinjausten mukaisesti.

Pankki on käsitellyt asiakkaan perimien osakkeiden siirtohakemuksen kohtuullisessa ajassa ottaen huomioon perunkirjan, ositus- ja perinnönjakosopimuksen sekä niiden liitteiden tarkastamiseen tarvittava aika.

Lisäksi, toisin kuin asiakas on esittänyt, pankki ei ole sivuillaan ilmoittanut kuolinpesän siirtohakemuksien käsittelyn vievän kolme tai viisi päivää. Pankin sivuilla ilmoitettu kolmen päivän aikaraja koskee omien rahastosäästöjen lunastamista ja viiden päivän aikaraja koskee arvo-osuustilin siirtoa pankista toiseen. Pankin sivuilla ei ole ilmoitettu kuinka kauan arvo-osuuksien siirtämiseen kuluu, jos siirrossa on osalli­sena kuolinpesä.

Asiakas on chat-palvelussa 5.2.2021 kertonut, että hän on lahjoittamassa perimiänsä osakkeita eteenpäin lapsilleen ja toimenpidettä varten hänen pitäisi varata aika omasta pankista. Asiakas on täsmentänyt, että arviota siirron kestosta tarvitaan kyseistä lahjoitustoimea koskevaa ajanvarausta varten. Myöhemmin asiakas on ilmoittanut kärsineensä vahinkoa perimiensä Neste Oyj:n osakkeiden kurssilaskusta. Asiakas ei ole kuitenkaan väittänyt tai esittänyt näyttöä siitä, että hän olisi vastoin alkuperäistä lahjoitustahtoaan tosiasiallisesti myynyt kuolinpesästä perimiänsä Neste Oyj:n osakkeita. Korvausvaatimus on siten itsessään spekulatiivinen. Koska asiakas ei ole myynyt perinnönjaossa saamiaan osakkeita, pankin näkemyksen mukaan asiakkaalle ei ole aiheutunut taloudellista vahinkoa.

Pankki katsoo lisäksi, että jos asiakkaalle katsottaisiin aiheutuneen vahinkoa, tulisi huomioon ottaa kaikkien asiakkaiden saamien osakkeiden yhteenlasketusta arvonmuutoksesta, eikä ainoastaan Nesteen osakkeen arvonlaskusta.

Kaiken edellä esitetyn perusteella pankki katsoo, että pankki ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle vahingonkorvauksena vaadittua summaa.

Selvitykset

Sopimus osituksesta ja perinnönjaosta on allekirjoitettu 21.1.2021. Perinnänjaossa asiakas on mm. saanut puolet vainajan osakkeista. Asiassa on toimitettu lisäksi ositukseen ja perinnönjakoon liittyviä valtakirjoja.

Asiakas on tiedustellut siirron aikataulua 5.2.2021 pankin kanssa käydyssä chat-keskustelussa ja todennut, että hän on lahjoittamassa osakkeita eteenpäin lapsilleen ja tätä varten hänen pitää varata omasta pankistaan aika. Pankin asiakaspalvelija on todennut, että tarkastustoiminnossa on ruuhkaa eikä hän osannut sanoa tarkempaa ajankohtaa.

Asiakas on tiedustellut aikataulua myös 2.3.2021 chat-keskustelussa eikä tällöinkään ole osattu kertoa tarkempaa aikataulua, mutta on arvioitu, että siirto saataisiin tehtyä kahden viikon sisällä.

Asiakas on ilmoittanut tyytymättömyydestään pankin toimintaan chat-keskustelussa 25.3.2021.

Asiassa on myös toimitettu säästämisen ja sijoittamisen ehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Sijoituslautakunnan on arvioitava, onko osakkeiden siirto viivästynyt kohtuuttomasti kuolinpesän asiakirjojen tarkastuksessa kuluneen ajan vuoksi. Mikäli siirto on viivästynyt kohtuuttomasti, lautakunnan on arvioitava, onko viivästyksestä aiheutunut korvattavaa vahinkoa asiakkaalle.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Arvo-osuustililain (827/1991) 11 §:n mukaan:

”Arvo-osuustiliä koskevan kirjaamishakemuksen on kelpoinen esittämään tilinhaltija, tämän lakimääräinen edustaja tai kuolinpesä ja se, jolle tilille kirjattu arvo-osuus, oikeus tai rajoitus on siirtynyt. Yhteisomistajilla on oikeus vain yhdessä esittää tiliä koskevia kirjaamishakemuksia, jollei toisin ole sovittu.

Arvo-osuustilille kirjatun oikeuden haltija ja hänen seuraajansa voi esittää hakemuksia tilille kirjatun oikeutensa rajoissa.”

Saman lain 17 §:n (751/2012) mukaan:

”Kirjaamishakemuksen esittäjän on selvitettävä hakemuksensa oikeusperuste.

Päätös kirjaamisesta tehdään merkitsemällä ratkaisu asianomaiselle arvo-osuustilille. Merkintä on tehtävä viivyttelemättä. Päätöksen kellonaika on merkittävä tilille arvopaperikeskuksen määräämällä tavalla. Jos hakemus kokonaan tai osaksi hylätään tai jätetään tutkimatta, siitä on kuitenkin annettava erillinen päätös, jonka yhteydessä on mainittava päätöksen peruste.”

Asian arviointi

Tarkastuksen viivästyminen

Riidatonta asiassa on, että toimeksianto osakkeiden siirrosta ja kuolinpesän asiakirjat on jätetty pankille 29.1.2021. Riidatonta on myös, että kuolinpesän siirtohakemuksien tarkastus on aloitettu pankissa 11.3.2021 ja siirtokirjaukset ovat tehty samana päivänä.

Pankin on osakkeita siirtäessään varmistuttava siitä, että toimeksiannon antajalla on oikeus määrätä toimeksiannon kohteesta ja että saantoselvityksenä oleva perinnönjakokirja on lainvoimainen. Kuolinpesän kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että ennen siirron toteuttamista on varmistuttava siitä, että kaikki pesän osakkaat ovat edustettuina, koska perintökaaren mukaan pesän omaisuutta hoitavat pesän osakkaat yhdessä. Lisäksi perinnönjakokirja liitteineen on tarkastettava.

Jos palveluntarjoaja sallii esimerkiksi omaisuuden siirron tai myynnin ilman jonkun osakkaan suostumusta, voi palveluntarjoajalle syntyä korvausvastuu tästä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. Palveluntarjoajalla on siten oikeus ja velvollisuus tarkastaa kuolinpesän asiakirjat ennen siirron toteuttamista.

Kuolinpesän asiakirjojen tarkastaminen on erityisosaamista vaativa tehtävä. Sijoituslautakunta katsoo, että palveluntarjoajalla on siten oltava mahdollisuus halutessaan järjestää perukirjan tarkastamisen parhaaksi katsomallaan tavalla.

Kuolinpesän asiakirjojen tarkastamiseen käytettävissä olevasta ajasta ei ole lausuttu lainsäädännössä tai sopimusehdoissa mitään. Arvo-osuustililain mukaan kirjaamishakemuksen esittäjän on selvitettävä hakemuksensa oikeusperuste. Lain mukaan päätös kirjaamisesta tehdään merkitsemällä ratkaisu asianomaiselle arvo-osuustilille ja merkintä on tehtävä viivyttelemättä.

Lautakunta katsoo siten, että tarkastaminen tulisi tehdä kohtuullisessa ajassa ottaen huomioon tehtävän vaativuuden riippumatta siitä, miten tarkastus on järjestetty.

Tässä tapauksessa pankki ei ole esittänyt, että kuolinpesän asiakirjojen tarkastaminen olisi vaatinut lisäselvitysten pyytämistä tai tekemistä tai että tarkastaminen olisi ollut poikkeuksellisen monimutkaista. Pankki on ilmoittanut, että tarkastus on valmistunut samana päivänä kuin se on aloitettu. Asiakirjat ovat siten odottaneet tarkastusta pankissa noin kuusi viikkoa. Sijoituslautakunta katsoo, että pelkkä tarkastustoiminnon ruuhkautuminen ei ole hyväksyttävä syy viivästykselle.

Sijoituslautakunta katsoo edellä mainittu huomioon ottaen, että pankin olisi tässä tapauksessa tullut tarkastaa kuolinpesän asiakirjat muutaman pankkipäivän kuluessa.

Aiheutunut vahinko

Asiakas on vaatinut korvausta Nesteen osakkeiden arvon alenemisesta. Muiden asiakkaan saamien osakkeiden arvonmuutoksen osalta asiakas on jättänyt lausumatta. Pankin mukaan asiakkaalle ei ole aiheutunut vahinkoa, koska asiakas ei ole edes väittänyt aikoneensa myydä osakkeita tarkastuksen aikana.

Asiassa ei ole esitetty, että asiakas olisi yrittänyt myydä perintönä saamiaan osakkeita tai että hänellä olisi ollut aikomuksenaan näin tehdä. Asiakas on sen sijaan kertonut pankin kanssa käymässään chat-keskustelussa 5.2.2021, että hän on lahjoittamassa osakkeita eteenpäin lapsilleen. Asiassa ei ole myöskään esitetty, että asiakkaan osakkeita oltaisiin myymässä sen jälkeen, kun lahjoitus lapsille olisi tehty.

Jos osakkeet siirretään vastikkeetta toiselle henkilölle, ei niiden arvon muutoksella ole siirron kannalta merkitystä. Osakkeiden arvo on viivästyneenkin siirron jälkeen sama kuin niiden arvo olisi ollut kyseisenä hetkenä, jos siirto olisi tehty ajallaan. Jos osakkeita ei myydä, ei niiden arvon alenemisesta aiheudu osakkeenomistajalle taloudellista vahinkoa.

Sijoituslautakunta katsoo siten, että osakkeiden siirron viivästyminen pankin tarkastuksen keston vuoksi ei ole siten aiheuttanut asiakkaalle sellaista taloudellista vahinkoa, joka olisi korvattavaa.

Lopputulos

Sijoituslautakunta katsoo, että pankki on aiheettomasti viivytellyt kuolinpesän osakkeiden siirrossa, mutta tästä ei ole näytetty aiheutuneen vahinkoa asiakkaalle.

Sijoituslautakunta ei suosita korvausta.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Kajala
Ovaska
Sario
Tapanila

Tulosta