Haku

FINE-039443

Tulosta

Asianumero: FINE-039443 (2021)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 11.11.2021

Lakipykälät: 32, 61

Vuotovahinko. Putkirikko. Pelastamiskustannukset. Vuotavan putken paikkaaminen hätäpaikkauksena. Tuliko putken korjauskulu katsoa pelastamiskustannukseksi?

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön huoneistossa oli havaittu vuoto marraskuussa 2018. Vuoto paikallistettiin kylpyhuoneen kattorakenteessa kulkevaan kupariputkeen, jossa oli pistemäinen reikä. Paikalle tilattu putkiasentaja teki putkeen väliaikaisen paikkauksen.

Taloyhtiö haki korvausta kiinteistövakuutuksestaan mm. putken reiän paikkaamisesta aiheutuneesta kulusta. Vakuutusyhtiö ilmoitti 19.1.2021, että reiän paikkaamista koskeva lasku koski rikkoutumisvahingon korjausta, jonka ikävähennys oli 100 %. Taloyhtiö katsoi, että laskuun merkityn tiedon, jonka mukaan putkivuoto oli paikattu hätäpaikkauksena, vuoksi kyseessä oli vakuutussopimuslain 61 §:n mukainen pelastamiskustannus, josta ei voida tehdä ikävähennystä. Vakuutusyhtiö piti putken korjausta normaalina vahingonkorjaustoimenpiteenä. Putki oli korjattu siten kuin siinä tilanteessa oli voitu ja lopullinen korjaus oli suoritettu, kun se oli mahdollista. Vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä oli normaalisti ehtojen mukaan korvattava vaurioituneen omaisuuden korjaustyö.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Taloyhtiön näkemyksen mukaan kyseessä on vakuutussopimuslain 61 §:n mukaisen pelastamiskustannuksen korvaaminen, josta ei voida Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusten VKL 650/09 ja VKL 734/10 mukaan ottaa ikävähennystä. Taloyhtiö pyytää FINEä lausumaan, pitäisikö kyseinen kulu käsitellä pelastamiskustannuksena, jolloin ikävähennystä ei tehtäisi.

Vakuutusyhtiö katsoo, että Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukset VKL 650/09 ja VKL 734/10 eivät ole verrannollisia tähän vahinkoon. Tapaukseen soveltuu Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus FINE-029089, jossa käsitellyssä tapauksessa Vakuutuslautakunta oli katsonut, että vuodon laajeneminen oli voitu estää vesi sulkemalla. Vakuutusyhtiö toteaa, että veden sulkemisesta aiheutuneet kustannukset voitaisiin korvata pelastamiskustannuksena, mutta rikkoutuneen putken korjauksesta aiheutuneet kulut korvataan noudattaen vakuutusehtojen mukaisia rikkoutumisvahingon ikävähennyksiä. Selvitystä veden sulkemisesta aiheutuneista kuluista ei ole toimitettu.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 32 § mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita. […]

Vakuutussopimuslain 61 § mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan 32 §:ssä tarkoitetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Laajan kiinteistövakuutuksen ja laajan kiinteistön täysarvovakuutuksen 18.2.2017 alkaen voimassa olleiden yleisten sopimusehtojen kohdan 6.2 mukaan vahingon sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tai tähän samastetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutusyhtiön oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta poliisiviranomaiselle ja vaatia oikeudessa rikoksen tekijöille rangaistusta, jos vakuutusyhtiön etu sitä vaatii. Vakuutetun tulee muutoinkin noudattaa vakuutusyhtiön vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi antamia ohjeita.

Vakuutusyhtiö korvaa vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin. […]

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko rikkoutuneen putken korjaus korvattava vakuutussopimuslain 32 § ja 61 § tarkoitettuna pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneena kustannuksena. FINEn käytössä olleen jälkivahingontorjuntaraportin mukaan putkimies oli tehnyt väliaikaisen paikkauksen putkeen. Putken korjausta koskeneessa laskussa oli mainittu, että putkivuoto oli paikattu hätäpaikkauksena.

Taloyhtiö on katsonut, että putken korjauskulu on ollut pelastamiskustannusta, jolloin siitä ei voisi tehdä ikävähennystä. Vakuutusyhtiö ei ole puheena olevassa tapauksessa kiistänyt, että ikävähennys ei taloyhtiön vaatimalla tavalla tulisi vähennettäväksi, jos korjaustoimenpidettä voitaisiin pitää jo sattuneen vahingon rajoittamisesta tai välittömästi uhkaavan vahingon torjumisesta aiheutuneena. Vakuutusyhtiö on kuitenkin pitänyt putken korjausta tavanomaisena rikkoutuneen putken korjaustoimenpiteenä.

FINE katsoo, että vedentulo ja siten vuotovahingon laajeneminen on puheena olevassa tapauksessa voitu estää vedentulo katkaisemalla. Selvitystä veden katkaisemisesta mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista ei ole esitetty. Putken korjaamista ei työtä koskevan laskun otsikoinnista riippumatta voida näissä olosuhteissa pitää välittömästi uhkaavan vahingon torjuntatoimena tai jo sattuneen vahingon rajoittamisena. Näistä syistä FINEllä ei ole perusteita suosittaa asiassa lisäkorvausta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta