Haku

FINE-039416

Tulosta

Asianumero: FINE-039416 (2021)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 06.09.2021

Lakipykälät: 31, 34

Palovahinko. Suojeluohjeiden noudattaminen. Korvauksen alentaminen.

Tapahtumatiedot

A:n ja B:n asunnossa sattui palovahinko 25.12.2020. Vahinkoilmoituksen mukaan B sytytti lasialustalla olevan kynttilän parvekkeelle 24.12.2020 klo 18.00 ja A sammutti sen ennen nukkumaan menoa. Aamulla klo 9.10 asunnossa yöpynyt A:n isäpuoli havaitsi parvekkeen olevan liekeissä.

Pelastuslaitoksen 8.1.2021 päivätyn onnettomuusselosteen mukaan edellisenä päivänä sytytetty kynttilä oli jäänyt palamaan parvekkeelle, ilman palamatonta alustaa. Kynttilä oli todennäköisesti palanut loppuun tai kaatunut, josta palo levisi irtaimistoon. Pelastuslaitos epäili, että palo oli aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksellisesti ja ilmoitti asiasta poliisille.

Vakuutusyhtiö korvasi vahingon vähentäen siitä 1/5 suojeluohjeiden laiminlyönnin johdosta, koska kynttilä on jätetty palamaan parvekkeelle ilman valvontaa ja palamatonta alustaa. Vakuutusyhtiö on viitannut suojeluohjeisiin, joiden mukaan ulkotulia ja kynttilöitä saa polttaa vain palamattomalla alustalla ja riittävän etäällä syttyvästä materiaalista. Huoneistosta poistuttaessa ja nukkumaan mentäessä tuli on sammutettava huolellisesti.

Muutoksenhaussa A ja B vetosivat siihen, että kynttilän alla on ollut lasinen alusta, eikä kynttilää ole jätetty palamaan valvomatta. Vakuutusyhtiön päätös ei kuitenkaan muuttunut yhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä.

Asiakkaan valitus

A ja B ovat tyytymättömiä vakuutusyhtiön päätökseen. A ja B katsovat, että he eivät ole laiminlyöneet suojeluohjeita, vaan ovat toimineet niiden mukaisesti ja kyseessä on näin ollen vahinko.  A ja B vaativat korvauksen maksamista täysimääräisenä tai vaihtoehtoisesti 5 prosentin vähennyksellä 20 prosentin sijaan.

Lisäkirjelmän liitteenä toimitetussa poliisin tutkintapöytäkirjassa B on kertonut kynttilän alla olleen lasialusta ja pöydän ja alustan välissä millimetrin paksuinen muovialusta. Kaihtimet suljettiin klo 22, jolloin kynttilä ei enää palanut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa. Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että kynttilän sammuttamisen onnistuminen on helposti ja yksiselitteisesti sekä välittömästi sammutushetkellä todettavissa. Kynttilöiden sammuttamiseen ei liity riskitekijöitä kytemään jäämisestä, koska kynttilän liekin tukahduttamisen jälkeen se ei pysty itsestään uudestaan syttymään. Kynttilää ei ole sammutettu ennen nukkumaan menoa ja kynttilän alustalla ei siten ole asiassa merkitystä.

Lisävastineessaan yhtiö viittaa aiempiin perusteluihin ja päätöksiin.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut ollut muun muassa seuraavat selvitykset:

  • Onnettomuusseloste 8.1.2021
  • Tarkastusraportti 29.12.2020
  • Poliisin tutkintailmoitus 22.1.2021
  • Poliisin kuulustelupöytäkirja 28.1.2021

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus esittämillään perusteilla vähentää 20 % palovahingosta maksettavista korvauksista suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavien kotitalouden vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2020 alkaen) kohdan 7 (Suojeluohjeet) mukaan suojeluohjeet ovat ohjeita varotoimenpiteistä, joilla vahingon syntyminen pyritään estämään ja vahingon laajuutta rajoittamaan.

Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja häneen samastettavan henkilön tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa, Yleisissä sopimusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos suojeluohjeita ei noudateta, vakuutuskorvausta voidaan Yleisten sopimusehtojen kohdan 6. mukaan alentaa tai evätä kokonaan.

Ehtojen kohdan 7.1 (Palovahinkojen torjunta) alakohdan 7.1.1 (Yleinen paloturvallisuus) mukaan
[…]

6. Takan avotulta, kynttilää ja ulkona olevaa avotulta saa polttaa vain valvotusti. Ulkotulia ja kynttilöitä saa polttaa vain palamattomalla alustalla ja riittävän etäällä syttyvästä materiaalista. Huoneistosta poistuttaessa ja nukkumaan mentäessä tuli on sammutettava huolellisesti (Pelastuslaki 379/2011).
[…]

Yleisten sopimusehtojen kohdan 6 (Velvollisuus estää ja rajoittaa vahingon syntymistä vahinko vakuutuksessa) alakohdan 6.1 (Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita, VSL 31 ja 34 §) mukaan vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Asian arviointi

Kysymyksessä oleva palovahinko on sattunut 25.12.2020. Kynttilä sytytettiin parvekkeelle 24.12.2020 klo 18.00. Aamulla klo 9.10 havaittiin parvekkeen olevan liekeissä.

Pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen mukaan edellisenä päivänä sytytetty kynttilä oli jäänyt palamaan parvekkeelle, ilman palamatonta alustaa. Kynttilä oli todennäköisesti palanut loppuun tai kaatunut, josta palo levisi irtaimistoon.

B:n mukaan hänen avopuolisonsa A on sammuttanut kynttilän, ja B itse on sulkenut sälekaihtimet ennen nukkumaanmenoa, eikä tällöin ole havainnut parvekkeella kynttilän enää palavan. B on kertonut, että kynttilän alla on ollut sen mukana tullut lasinen alusta ja alustan sekä muovisen pöydän välissä yhden millimetrin paksuinen muovinen tabletti.

Suojeluohjeiden mukaan takan avotulta, kynttilää ja ulkona olevaa avotulta saa polttaa vain valvotusti. Ulkotulia ja kynttilöitä saa polttaa vain palamattomalla alustalla ja riittävän etäällä syttyvästä materiaalista. Huoneistosta poistuttaessa ja nukkumaan mentäessä tuli on sammutettava huolellisesti.

Vakuutuslautakunta pitää pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen ja poliisiraporttien havaintojen perusteella selvitettynä, että palo on saanut alkunsa palaneen huoneiston parvekkeella olleesta kynttilästä. Asiassa jää epäselväksi, onko kynttilän alla ollut lasinen palamaton alusta. Lautakunta pitää kuitenkin todennäköisenä, että kynttilää ei ole sammutettu huolellisesti.

Vakuutusehtojen 6.1. kohdan sekä vakuutussopimuslain 34 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Kun korvauksen alentamista harkitaan, tulee ottaa huomioon se, mikä merkitys asiakkaan toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon huolimattomuuden laatu ja olosuhteet muutoin. Korvauksen alentaminen tulee suhteuttaa menettelyn moitittavuuteen.

Vakuutuslautakunta katsoo vakuutusyhtiön osoittaneen, että asiakas oli laiminlyönyt noudattaa vakuutusehtoihin sisältyviä paloturvallisuutta koskevia suojeluohjeita. Edellä esitettyyn viitaten lautakunta katsoo suojeluohjeiden noudattamisen laiminlyönnin tapahtuneen vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta. Tämän johdosta vakuutusyhtiöllä on vakuutussopimukseen perustuva oikeus alentaa maksettavaa korvausta. Lautakunta toteaa, että korvauskäytännössä suojeluohjevähennykset ovat tyypillisesti 1/4–1/5 suuruisia. Vakuutusyhtiö on tehnyt maksettavasta korvauksesta 1/5:n vähennyksen, mitä Vakuutuslautakunta olosuhteet huomioon ottaen pitää asianmukaisena.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena, eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Taivalantti

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta