Haku

FINE-039280

Tulosta

Asianumero: FINE-039280 (2022)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 05.05.2022

Maataloustraktorivakuutus. Vahinkotapahtuman korvattavuus. Traktorin vaihteiston rikkoutuminen. Kuluminen.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan traktoriin oli 27.8.2020 tullut vikakoodi, jonka mukaan voimansiirrossa oli jotain vikaa. Vaihdelaatikosta oli kuulunut ylimääräinen rapiseva ääni. Korvauksia korjauskustannuksista haettiin maataloustraktorivakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on tehnyt kielteiset korvauspäätökset 12.11.2020 ja 3.12.2020. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä ei ollut äkillinen rikkoutuminen vaan vähitellen aiheutuneesta kulumisesta johtunut vahinko vaihteistossa. 

Vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin on kannanotossaan 26.4.2021 katsonut, ettei traktorin vaihdelaatikon rikkoutumisen syyksi ollut osoitettu mitään äkillistä tai ennalta arvaamatonta tekijää. Valokuvien perusteella hammaskehän hampaat olivat muuttaneet muotoaan ja väsyneet pinnastaan. Hammaskehän pinnan väsymisen seurauksena hampaan juureen muodostui vähitellen säröjä, mikä johti lopulta hampaan murtumiseen. Vahinko oli seurausta pitkäaikaisesta kulumisesta, joka oli lopulta johtanut hammaskehän katkeamiseen ja tulemiseen ulos rummusta. Kyseisen kaltainen vahinkomekanismi ei ole vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen tapahtuma, koska vahingon perimmäinen syy ja siten itse vahinkotapahtuma ei ollut äkillinen. Vakuutusehdoissa on rajattu korvattavuuden ulkopuolelle vahinko, joka on seurausta kulumisesta tai aineen väsymisestä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas toteaa valituksessaan, että traktorin valmistajan teknisen tuen asiantuntijan ja vaihteiston purkajan antaman tiedon perusteella vaihteistossa ei ollut kulumiseen viittaavia merkkejä. Vaihteisto oli rikkoutunut planeetassa olleiden hampaiden mentyä ristiin, jolloin hammaskehä oli katkennut ja tullut ulos rummusta. Kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, joka tulee korvata.

Vastineessaan vakuutusyhtiö katsoo, että ratkaisu on oikea ja vakuutusehtojen ja vakuutussopimuksen mukainen. Valituksessa esitetty ei tuo asiaan mitään sellaista uutta tietoa, jonka perusteella ratkaisua olisi muutettava. Vakuutusyhtiö viittaa antamiinsa päätöksiin ja asiakirja-aineistoon ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Maataloustraktorivakuutuksen ehtokohdan 3.6 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu maataloustraktorin moottorille, voimansiirrolle tai hydrauliikalle sekä näiden ohjausyksiköille äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta maataloustraktorin sisäisestä rikkoutumisesta. Näyttövelvollisuus korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta on korvausta hakevalla eli asiakkaan tulee näyttää, että traktorin rikkoutuminen on tapahtunut äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti. Vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon 3.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut traktorille tai sen osalle kulumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Vahingon syntymekanismia ja sen äkillisyyttä ja ennalta-arvaamattomuutta on arvioitava objektiivisesti. Se, että kulumisen tai muun sellaisen hitaasti tapahtuvan rikkoutumisen johdosta traktori vaurioituu, ei ole objektiivisesti arvioiden yllättävää, äkillistä tai ennalta-arvaamatonta vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla. Vakuutusyhtiö on vedonnut vahinkotarkastajansa lausuntoon, jossa on verrattu asiakkaan traktorin vaurioita planeettavaihteistojen vikaantumisesta tehtyyn tutkimukseen. Tutkimuksessa on todettu, että kuoppaantuminen on yksi pinnan väsymisen ilmentymismuoto ja vakuutetun traktorin osissa on nähtävissä samaa kuoppaantumista.

Korjaamolta saadun selvityksen mukaan planeetassa olivat hampaat menneet ristiin, jolloin hammaskehä oli katkennut ja tullut ulos rummusta. Valmistajan edustaja on kertonut vahingosta samaa, että pakka-akselilta oli tullut yksi hammaskehä ulos. Tämä on vahingon seuraus, mihin oli johtanut kulumasta alkanut tapahtumaketju, mutta ei syy vahingolle. Vahinkomekanismi on ollut seuraava: hammaskehän pinnan väsyminen johtaa hampaan juuressa säröihin ja lopulta hampaan murtumiseen. Hammaskehän hampaissa on selkeästi havaittavissa pinnan väsymistä, muodonmuutosta ja säröilyä. Vahingon juurisyynä on pitkäaikainen, vähitellen aiheutunut kuluminen, mikä on lopulta johtanut hampaan murtumiseen ja vaihteiston rikkoutumiseen. Kyseisen kaltaiset vauriot vaativat pitkäaikaista rasitusta. Vaihteiston osissa ei ole havaittavissa äkillistä rikkoutumista. Korjaamo tai valmistajan edustaja eivät kumpikaan osanneet sanoa, miksi vahinko oli aiheutunut, vaan ovat vain kertoneet, mikä oli vahingon seuraus.

Vakuutuslautakunta on antanut ratkaisusuosituksen VKL 627/12 traktorin vaihdelaatikon rikkoasiassa, jossa on ollut erimielisyyttä planeettavaihteiston rikon äkillisyydestä. Tapauksessa huoltoliike oli antamallaan myöhemmällä lausunnolla pitänyt vaihteiston hampaiden katkeamista äkillisenä tapahtumana. Vakuutuslautakunta katsoi vahingon olleen todennäköisesti seurausta kulumisesta ja todennut vakuutusyhtiön hylkypäätöksen olleen asianmukainen. Ratkaisusuositus on nyt kyseessä olevaan tapaukseen olennaisilta osiltaan rinnasteinen.

Vakuutuksen kohteena oleva traktori on otettu käyttöön tammikuussa 2012. Traktorilla on käyttötunteja jo 9000 tuntia ja ikää noin 9 vuotta. Traktorilla ollut laajan turvatason vakuutus ei tarkoittanut, että kaikki vahingot tulisivat korvattaviksi. Korvattavan vakuutustapahtuman on ylipäätään oltava äkillinen ja ennalta-arvaamaton, jotta se voisi tulla korvattavaksi. Vakuutuksessa on rajoituksia, jotka koskevat kaikkia turvan tasoja. Kulumista tai muuta vähitellen aiheutuvaa ilmiötä koskeva rajoitus on yleinen törmäys- ja konerikkoturvan tyyppisissä vakuutuksissa, eikä rajoitus ollut yllättävä tai ankara vakuutuksenottajalle. Vakuutusehdoissa ei korvattavuuden edellytykseksi määritellä ajoneuvon käyttötunteja eikä sellaisiin ole ratkaisun perusteena vedottu sellaisenaan, vaan on luonnollista, että paljon käytetyn ja ikääntyvän ajoneuvon osat kuluvat käytön myötä. Vakuutusehtojen mukaan laaja turvataso voidaan myöntää enintään 10 vuotta vanhalle maataloustraktorille. Laajan turvatason vakuutus muuttuu ilman eri sopimusta perusturvan tasoiseksi vakuutukseksi, kun maataloustraktorin ensimmäisestä käyttöönotosta tai ensirekisteröinnistä on kulunut 12 vuotta.

Asiakas on kertonut jääneensä vakuutussopimusta tehtäessä siihen käsitykseen, että vakuutusyhtiön edustaja oli saanut riittävät tiedot oikeanlaisen vakuutussopimuksen tekemiseen ja huomioinut asiakkaan maatilayrityksen toiminnan tuotantosuunnan liitännäiselinkeinoineen. Vakuutusyhtiön mukaan traktori on vakuutettu laajan turvatason vakuutuksella, joka on laajin kyseiselle traktorille saatavissa oleva vakuutus. Asiakas oli saanut sähköpostitse tarjouksen traktorin vakuutuksista ja kehotuksen tutustua vakuutusturvan sisältöön ja tuoteselosteeseen huolellisesti ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Tuoteselosteessa oli vakuutukseen sisältyvänä rajoituksena kerrottu esimerkkinä nimenomaan hitaasti kehittyvät vahingot.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Maatilavakuutusehdot voimassa 1.1.2020 lukien 

Maataloustraktorivakuutus, 3.6 Konerikko

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetun maataloustraktorin moottorille, voimansiirrolle tai hydrauliikalle sekä näiden ohjausyksiköille äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta maataloustraktorin sisäisestä rikkoutumisesta.

Voimansiirrolla tarkoitetaan vaihteistoja, vetopyörästöjä ja akselistoja. Moottorilla tarkoitetaan perusmoottoria polttoainejärjestelmineen ilman moottorin apulaitteita. Hydrauliikalla tarkoitetaan hydrauliventtiilikoneistoa ja hydraulipumppua ilman hydrauliputkia ja letkuja.

3.7 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
- traktorille tai sen osalle kulumisesta, jäätymisestä, syöpymisestä, ruostumisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä tai toimintakyvyn lakkaamisesta
---

3.8 Maataloustraktorin iästä johtuva rajoitus vakuutusturvaan

Laaja turvataso voidaan myöntää enintään 10 vuotta vanhalle maataloustraktorille. Laaja turvatason vakuutus muuttuu ilman eri sopimusta perusturvan tasoiseksi vakuutukseksi, kun maataloustraktorin ensimmäisestä käyttöönotosta tai ensirekisteröinnistä on kulunut 12 vuotta. Muutos tulee voimaan ikäehdon täyttymistä seuraavan uuden vakuutuskauden alkaessa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko traktorin rikkoutuminen johtunut vakuutusehtojen mukaan korvattavasta syystä.

FINE toteaa, että korvauksenhakijalla on näyttötaakka korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta ja vahingon määrästä. Jos vakuutusyhtiö vetoaa rajoitusehtoon, sen tulee puolestaan näyttää, että kyse on ollut rajoitusehdon mukaisesta tilanteesta.

Asiakas on vedonnut siihen, että traktorin valmistajan teknisen tuen asiantuntijan ja vaihteiston purkajan antaman tiedon perusteella vaihteistossa ei ollut kulumiseen viitanneita merkkejä. Vaihteisto oli rikkoutunut planeetassa olleiden hampaiden mentyä ristiin, jolloin hammaskehä oli katkennut ja tullut ulos rummusta.  Näiltä osin FINE toteaa, että valmistajan edustaja on kirjoittanut sähköpostissaan 22.9.2020: ” Eiköhän se ole aika selvää, että planeetassa on mennyt hampaat ristiin kun on sen kehän oksentanut ulos. Sikäli nyt ei aivan kulumiselta tunnu. Laatikko on tuossa vielä palasina, että voidaan se pakka purkaa…”

Vakuutusyhtiö puolestaan on esittänyt selvityksenä vahinkotarkastajansa 28.6.2021 päivätyn selvityksen traktorin vaihteistorikosta. Selvityksen liitteenä on VTT:n tutkimusraportti, Planeettavaihteet - rakenne, vikaantuminen ja havainnointimenetelmät, vuodelta 2005. Tutkimusraportin kohdassa 2.2, Vaurioituminen, todetaan hampaiden kuluvan ja väsyvän vaihteella vallitsevan tilanteen ja kuormituksen mukaisesti. Vaihteiston vikojen kehitykseen vaikuttavat oleellisesti kuormitustekijät. Tyypillisesti vika kehittyy vähitellen paikallisesta viasta koko hammaspyörästöä koskevaksi. Suurin osa vauriotyypeistä johtuvat väsymismurtumista, ylikuormitusmurtumista ja hampaan pinnan kuoppautumisesta ja/tai kuoriutumisesta. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan raportissa on kuva traktorin rikkoutuneen vaihteiston hammaspyörästä, jonka hampaissa on havaittavissa vastaavan kaltaista kulumisen aiheuttamaa kuoppautumista kuin VTT:n tutkimusraporttiin sisältyvässä kuvassa. Myös toisesta vaurioituneen vaihteiston hammaspyörästä otetusta valokuvasta on todettavissa hampaiden pinnan kulumista ja hampaan juuressa alkava murtuma.

Osapuolten esittämän kirjallisen näytön osalta FINE toteaa ensinnäkin, että asiakkaan selvityksessä planeettapyörästössä tapahtunutta ”hampaiden ristiin menemistä” on pidetty äkillisenä vikana, mitä se ilmenemisensä puolesta myös FINEn käsityksen mukaan on sinänsä ollutkin. FINE on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen, ettei asiakkaan selvityksessä ole otettu kantaa ”hampaiden ristiin menemisen” todennäköiseen aiheuttajaan. Tämä seikka heikentää olennaisesti kyseisen selvityksen merkitystä asian arvioinnissa. Vakuutusyhtiön selvityksessä on sen sijaan keskitytty vian aiheuttajaan, jona on pidetty hampaisiin syntynyttä väsymismurtumaa. Selvityksessä on vedottu aihetta koskevaan VTT:n tutkimusraporttiin, jossa on kuvattu vaihteistojen hammaspyörissä juuri samantyyppisiä vaurioita kuin valokuvien perusteella on ollut havaittavissa myös asiakkaan traktorin vaihteistossa. Kun verrataan osapuolten esittämää näyttöä vahingon syystä, FINE pitää vakuutusyhtiön esittämää selvitystä tässä tapauksessa vahvempana.

FINE toteaa, että sovellettavissa vakuutusehdoissa on määritelty äkilliset rikkoutumiset korvattaviksi vahingoiksi. Toisaalta samaisissa vakuutusehdoissa on mm. kaikki kulumisesta aiheutuneet vahingot rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vaikka myös kulumisesta johtuvan vahingon seuraus voi monissa tapauksissa ilmetä äkillisesti, se ei tee tällaisesta syystä aiheutunutta vahinkoa mainitun rajoitusehdon vuoksi vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi.

Esitetyn selvityksen perusteella FINE katsoo traktorin vaihteiston rikkoutumisen johtuneen todennäköisimmin vähitellen tapahtuneesta kulumisesta. Vakuutusyhtiö ei ole korvausvelvollinen aiheutuneesta vahingosta rajoitusehtokohdan 3.7. perusteella.

Vakuutusyhtiö on FINElle toimittamassaan vastineessa käsitellyt lisäksi tiedonantovelvollisuuttaan vakuutussopimusta tehtäessä. Asiakas ei kuitenkaan ole edes väittänyt, että traktorille myönnetty laajan vakuutusturvan sisältänyt vakuutus olisi ollut vääränlainen, joten asiasta ei ole tarpeen lausua tältä osin enemmälti.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Mustonen

Tulosta