Haku

FINE-039152

Tulosta

Asianumero: FINE-039152 (2022)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.05.2022

Liittyykö riita yhteisomistussuhteeseen? Riita hallinnanjakosopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä.

Tapahtumatiedot

Asiakas H omistaa yhdessä R:n kanssa määräosan kiinteistöstä X sekä kiinteistöllä olevasta kiinteistömuotoisesta paritalosta huoneiston A. H ja R ovat vaatineet paritalon toisen huoneiston B omistajaa T:tä suorittamaan huoneistossaan korjaustoimenpiteitä, koska kyseisessä huoneistossa havaituista mikrobivaurioista ja muusta puutteellisesta kunnosta aiheutuu haittaa H:n ja R:n omistamalle huoneistolle A. Kiinteistön alueiden hallinnasta sekä rakennusten kunnossapitovastuusta on sovittu hallinnanjakosopimuksella. T ei ole pyynnöstä huolimatta kunnostanut huoneistoa B, joten H ja R ovat vaatineet hallinnanjakosopimukseen perustuen T:n velvoittamista huoneiston B korjaustoimenpiteisiin huoneiston kunnossapidon laiminlyönnin vuoksi. H ja R ovat hakeneet riita-asiaan oikeusturvaetua kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen 19.1.2021. Vakuutusyhtiön mukaan riita-asia, johon oikeusturvaetua on haettu, koskee kiinteistön hallinnanjakosopimuksen rikkomista. Vakuutusyhtiön mukaan kiinteistö on asiakkaan ja hänen vastapuolensa yhteisesti omistama. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan oikeusturvavakuutuksesta ei korvata yhteisomissuhteeseen liittyviä riita-asioita.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas H vaatii vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen oikeusturvavakuutuksesta. Kysymyksessä on asiakkaan mukaan kiinteistömuotoinen paritalo. Asiakkaan mukaan kysymyksessä ei ole yhteisomistuksessa olevat paritalohuoneistot, vaan asiakkaan mukaan hän ja R omistavat kauppakirjan mukaan tontista määräalan ja heidän oman huoneistonsa. Asiakas myös mainitsee, että kotivakuutus, jonka yhteydessä oikeusturvavakuutus on otettu, koskee paritalon huoneistoa A. Asiakas toteaa myös, että he ovat ostaneet määräalan tontista sekä huoneiston A kolmannelta osapuolelta, eivät kyseessä olevalta naapurilta.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa korvattavuuteen, ja toteaa lisäksi, että vakuutetut ovat tulleet tontin osuuden ja huoneiston kaupan perusteella osallisiksi aiemmin tehtyä hallinnanjakosopimusta ja tonttia koskevaa yhteisomistussuhdetta. Vakuutusyhtiön mukaan asiassa on annettu vakuutusehtojen mukainen korvauspäätös.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Asiassa sovellettavaksi tulevien yksityishenkilön oikeusturvavakuutusehtojen, jotka ovat voimassa 1.1.2020 alkaen, kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Vakuutusehtojen kohdan 4 (Vakuutusturvan yleiset rajoitukset) alakohdan 6 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, liittyykö riita-asia, johon oikeusturvaetua on haettu, rajoitusehdon mukaisesti yhteisomistussuhteeseen.

Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen. FINE on katsonut ratkaisukäytännössään, että ”liittymisellä” tarkoitetaan, että asialla on looginen, todettavissa oleva yhteys rajoitusehdon tarkoittamaan asiaan, kuten tässä tapauksessa yhteisomistussuhteeseen.

FINEn käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan asiakas H omistaa yhdessä R:n kanssa määräosan tontista X. Lisäksi he omistavat asiakirjojen mukaan tontilla olevassa paritalossa olevista kahdesta huoneistosta (A ja B) huoneiston A. Vastapuolena oleva T omistaa puolestaan määräosan tontista X sekä tontilla olevasta paritalosta huoneiston B. Hallinnanjakosopimuksessa, joka on kuulunut tontin määräosan kauppakirjan liiteasiakirjoihin, on määritetty mm. osapuolten oikeus hallita tiettyä aluetta määräosaisesti omistetusta tontista sekä tontilla olevien rakennusten kunnossapitovastuun jako osapuolten kesken. Lisäksi hallinnanjakosopimuksen mukaan, mikäli toisen osapuolen omistama huoneisto (rakennuksen osa, hallinnassa oleva alue) kärsii vahinkoa toisen osapuolen omistukseen kuuluvassa huoneistossa (rakennuksen osassa tai hallitsemalla alueella) tapahtuneesta vahingosta, vastaa korjauskustannuksista molempien huoneistojen osalta se, jonka omistamassa huoneistossa vahingon aiheuttanut vaurio alun perin oli.

Riita-asia, johon oikeusturvaetua on nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa haettu, koskee H:n ja R:n esittämää vaatimusta T:lle korjaustoimenpiteiden suorittamisesta T:n huoneistossa B. Vaatimus perustuu riidan osapuolten väliseen hallinnanjakosopimukseen. FINEn käsityksen mukaan hallinnanjakosopimuksella on nimenomaan tarkoitus säädellä osapuolten kesken yhdessä omistaman kiinteistön ja kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten yhteisomistussuhteeseen liittyviä oikeuksia ja velvoitteita.

FINE toteaa, että kyseisellä hallinnanjakosopimukseen liittyviä kunnossapitovelvoitteita koskevalla riita-asialla on siten looginen ja todennettavissa oleva yhteys osapuolten väliseen hallinnanjakosopimukseen sekä näin myös osapuolten väliseen yhteisomistussuhteeseen. Käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen kohdan 4 alakohdan 6 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy yhteisomistussuhteeseen. FINE katsoo, että nyt käsillä oleva riita-asia liittyy vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon mukaisesti yhteisomistussuhteeseen. FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén                                                 
Esittelijä Lappi 

Tulosta