Haku

FINE-039001

Tulosta

Asianumero: FINE-039001 (2022)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 02.02.2022

Putkeen naulaaminen. Rakennus- tai asennusvirhe.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan erillistalon rakennusvaiheessa vuonna 2007 oli jalkalistaa seinään kiinnitettäessä listanaula osunut väliseinässä kulkevaan käyttövesiputkeen. Asukkaan irrottaessa sisäseinän maalauksen yhteydessä jalkalistan oli naulan irtoamisen seurauksena putkesta alkanut suihkuta vettä aiheuttaen rakennuksen vuotovahingon, josta asiakas on hakenut korvausta kiinteistövakuutuksestaan.

Korvauspäätöksessään 20.10.2020 vakuutusyhtiö on todennut vuotovahingon aiheutuneen rakennus- tai asennusvirheestä ja evännyt tällä perusteella korvauksen. Lisäksi vakuutusyhtiö on todennut, että vuotovahinko ei ole aiheutunut taloteknisten järjestelmien tai niihin kytkettyjen laitteiden asennusvirheestä vaan putkeen osuneesta naulasta, jolloin rakennus- ja asennusvirheitä koskevan rajoitusehdon poikkeus taloteknisten järjestelmien osalta ei tule tapauksessa sovellettavaksi.

Uudelleenkäsittelypyynnöissään asiakas on katsonut, että jakotukikaapissa oleva lattialämmityksen syöttöputkitus on rakennusvaiheessa asennettu väärin ja tästä asennusvirheestä johtuen talon rakennusvaiheessa jalkalistoja seinään kiinnittäessä jalkalistanaula oli mennyt seinälevystä läpi syöttöputkeen. Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön isännöitsijä on viestissään kertonut, että jalkalistan kaksi naulaa oli selvästi hapettunut ja että toinen näistä oli varmuudella lävistänyt putken ja toinen todennäköisesti saanut kosteutta vuodosta, joka vuosien saatossa oli tapahtunut.

Vastauksissaan uudelleenkäsittelypyyntöihin vakuutusyhtiö on todennut, että putkien sijainti liian lähellä seinää ei ole asennusvirhe, sillä rakennusteknisistä syistä johtuen putkistojen sijainti voi seinän sisässä olla hieman eri kohdassa, kuin on suunniteltu. Ja koska putkistot eivät aina sijaitse välttämättä juuri siinä kohdassa, johon ne on rakennuksen suunnitteluvaiheessa määritelty, ennen kiinnitysten tekemistä seinärakenteisiin on selvitettävä taloteknisten johtojen, putkien ja laitteiden sijainti. Listoitustyön suorittaja ei ole noudattanut vaadittua varovaisuutta ja huolellisuutta naulauksen yhteydessä, joten vakuutusyhtiö on katsonut kyseessä olevan asennusvirheen eikä ole muuttanut aiempaa korvauspäätöstään.

Asiakkaan valitus

Valituksessaan asiakas katsoo, että listoittaja ei ole voinut tietää, että kyseisellä kohdalla kulkee putkia, koska ne ovat kulkeneet rakenteessa eri paikassa kuin olisi pitänyt. Asiakas myös toteaa, että rakenteiden ollessa ummessa listoitusvaiheessa putkien sijaintia on mahdotonta varmistaa ja että vakuutusyhtiöllä ei ole näyttöä sen väitteensä tueksi, että listoittaja ei olisi selvittänyt tai merkinnyt putkien paikkaa tarpeeksi huolellisesti.

Lisäksi asiakas katsoo, että vahingon syntysyy ei varsinaisesti ole putkeen naulaaminen, vaan putkessa tulppana olleen naulan irtoaminen, mitä taas ei voi katsoa seinän maalausta tekevän tahon virheeksi. Asiakkaan näkemyksen mukaan kyseessä ei ole minkään tahon virhe vaan äkillinen ja ennalta arvaamaton putkirikko- ja vuotovahinko, joka tulee vakuutuksesta korvata.

Myöhemmissä lausumissaan asiakas toteaa, viitaten vakuutusyhtiön Vakuutuslautakunnan aiempien ratkaisujen osalta toteamaan, että vakuutustapahtuma on tässä sattunut vakuutuksen voimassaollessa eli silloin, kun naulan irrottamisen jälkeinen vuoto on rakenteet kastellut eikä silloin, kun putkeen on rakennusvaiheessa naulattu. Naulaamisen osalta lausumissa katsotaan, ettei työsuoritukseen sisälly vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamaa virhettä. Näin sen vuoksi, että seinän toisella puolella selvästi nähtävissä sijaitsee jakotukkikaappi, jonka putket myös ovat näkyvillä eikä listaustyön tekijällä tämän vuoksi ole ollut syytä olettaa seinän takana menevän muita putkia. Lisäksi asiakas toteaa olevan täysin ymmärrettävää, että listojen kiinnittäjä on olettanut seinärungon alajuoksun jatkuvan yhtenäisenä ilman rakenteessa olevaa putkea.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineissaan vakuutusyhtiö toteaa, että rakennustyössä ammattitaitoon kuuluu, että ennen seinärakenteisiin tehtävää naulaus- tai ruuvaustyötä työn suorittaja varmistuu siitä, ettei kiinnittämisestä aiheudu vahinkoa. Tähän kuuluu sen selvittäminen, ettei kiinnitettävällä alueella ole sellaisia putkia tai johtoja, jotka voisivat vaurioitua työn yhteydessä. Vakuutusyhtiö toteaa myös, että putken rikkoutumiskohdalla sijaitsee seinän toiselle puolella eteisessä asun-non jakotukkikaappi. Listoitustyön aikana on ollut hyvin tiedossa ja nähtävissä jakotukkikaapin sijainti. Listoitustyön tehnyt urakoitsija olisi ammattimaisesti ja huolellisesti toimien pystynyt huomioimaan putkien sijainnin ja välttämään naulausta kyseiselle kohdalle. Jalkalistan naulaaminen on tehty huolimattomasti sekä virheellisesti, ja siitä aiheutunut vahinko on ollut virheestä johtuva ennalta arvattava seuraus.

Vakuutustapahtuman sattumisajankohdan osalta vakuutusyhtiö toteaa kiinteistövakuutuksen alkaneen vuonna 2019 ja jalkalistan asennustyö on tehty vuonna 2007. Viitaten isännöitsijän selvitykseen vakuutusyhtiö toteaa, että jalkalistan kaksi naulaa oli selvästi hapettunut kosteudesta. Toinen näistä oli varmuudella lävistänyt putken ja todennäköisesti toinen saanut kosteutta vuodosta, jota putkesta oli vuosien saatossa tapahtunut.

Lisäksi vakuutusyhtiö viittaa FINEn aiempaa ratkaisukäytäntöön mainiten esimerkkeinä ratkaisusuositukset VKL 504/14 ja VKL 438/14. Vakuutusyhtiö toteaa kyseisissä ratkaisusuosituksissa katsotun, että ruuvin tai naulan osumisen asennustyön yhteydessä seinän sisällä kulkevaan putkeen on asennus- tai työvirhe ja että vahingon tapahtumahetki on ollut se vaihe, kun naula tai ruuvi on lävistänyt putken.

Putkiston asennuksen osalta vakuutusyhtiö toteaa, että siinä ei ole osoitettu tapahtuneen asennusvirhettä. Putkistot kulkevat väliseinärakenteen sisällä, eikä niiden asennustapa ole vastoin rakennusmääräyksiä- ja ohjeita eikä kyseessä siten ole ehtokohdan 6.3.3. mukainen korvattava nesteen vuotaminen, joka on suoranainen seuraus rakennus-, asennus- tai työvirheestä ehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut

  • kosteusmittausraportti
  • isännöitsijän toimittamia valokuvia vahinkoalueelta

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, voiko vakuutusyhtiö rakennus- ja asennusvirhettä koskevaan rajoitusehtoon vetoamalla evätä korvauksen ja milloin vakuutustapahtuma vuotovahingon osalta on sattunut.

Sovellettavat vakuutusehdot

Kiinteistön All Risks -vakuutuksen vakuutusehtojen, voimassa 1.11.2016, kohdan 6.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Ehtojen kohta 6.3.3 sisältää muun muassa rakennus- ja asennusvirheitä koskevan rajoituksen poikkeuksineen:
Vakuutuksesta ei korvata kulua, joka on aiheutunut virheellisen rakenteen, talotekniikan tai muun virheellisen omaisuuden korjaamisesta eikä vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta.

[…] Lisäksi vakuutuksesta korvataan nesteen, höyryn tai kaasun vuotamisesta tai vakuutetun omaisuuden rikkoutumisesta aiheutunut vahinko, kun vakuutuksenottaja osoittaa, että

- nesteen, höyryn tai kaasun vuotaminen tai vakuutetun omaisuuden rikkoutuminen on suoranainen seuraus rakennus-, asennus- tai työvirheestä, jonka yritys tai ammatinharjoittaja on tehnyt rakentaessaan tai asentaessaan talotekniikkaan kuuluvia järjestelmiä tai niiden osia tai liittäessään käyttölaitteita taloteknisiin järjestelmiin, mutta

- yrityksen tai ammatinharjoittajan korvausvastuu on voimassa olevan oikeuden mukaan päättynyt eikä vahingosta voi saada korvausta yrityksen   tai ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksen perusteella tai

- yritys tai ammatinharjoittaja on tullut suorituskyvyttömäksi, eikä siten pysty korvaamaan aiheuttamaansa vahinkoa eikä vahingosta voi saada korvausta yrityksen tai ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksen perusteella.

- nesteen, höyryn, tai kaasun vuotaminen tai vakuutetun omaisuuden rikkoutuminen on suoranainen seuraus asennus- tai työvirheestä, jonka yksityishenkilö on tehnyt asentaessaan tai kytkiessään kuluttajakäyttöön tarkoitettua käyttölaitetta omistuksessaan tai hallinnassaan olevassa asuinhuoneistossa eikä vahingosta voi saada korvausta vahingon aiheuttaneen vastuuvakuutuksen perusteella.
[…]

Asian arviointi

Asiassa on vahingon syntymekanismi riidaton eli ensin rakennusaikana on jalkalistan kiinnityksen yhteydessä naula osunut käyttövesiputkeen ja asukkaan sittemmin irrottaessa listan on naula irronnut putkesta aiheuttaen rakennuksen vuotovahingon.

Vakuutuslautakunta toteaa, että näyttötaakka korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta on korvausta hakevalla asiakkaalla, ja vakuutusyhtiön evätessä asiakkaan hakeman korvauksen rajoitusehtoon perustuen on yhtiöllä puolestaan näyttötaakka vetoamansa ehtokohdan soveltumisesta puheena olevaan vahinkoon. Ratkaisevaa tässä asiassa on siten se, onko vakuutusyhtiön katsottava osoittaneen vetoamansa rajoitusehdon soveltuvan tapaukseen.

Vakuutusyhtiön esittämin tavoin Vakuutuslautakunta katsoo huolelliseen asennus- ja rakennustyöhön seinään porattaessa tai naulattaessa kuuluvan siitä varmistumisen, ettei seinärakenteessa kiinnityskohdalla ole vesiputkia tai sähköjohtoja. Seinän toisella puolella näkyvillä ollut jakotukkikaappi on tässä osaltaan korostanut huolellisuusvelvoitetta, koska kiinnitystyön tekijällä on ollut tiedossa, että tuolla kohtaa rakenteessa kulkee putkia.

Asiakas on vastineessaan tuonut esille, että listojen kiinnittäjä on voinut olettaa seinärungon alajuoksun jatkuvan yhtenäisenä ilman rakenteessa olevaa putkea. Vakuutuslautakunta toteaa, että sekä kartoitusraporttiin sisältyvät että isännöitsijän toimittamat kuvat on otettu lattian purkutöiden ja vuotaneen putken esiin piikkaamisen jälkeen eikä käytettävissä olevasta selvityksestä myöskään ilmene, onko alajuoksu ollut yhtenäinen ennen purkutöitä vai onko se katkaistu niiden yhteydessä. Vakuutuslautakunta katsoo kuvien osoittavan, että joko alajuoksu on ollut asiakkaan esittämällä tavalla epäyhtenäinen, mitä vakuutusyhtiö ei vastineissaan ole kiistänyt, tai putki on sijainnut välittömästi alajuoksun takana. Pelkästään tällä perusteella ei kuitenkaan voida todetta listan kiinnitystyö tehdyksi kokonaisuus huomioiden riittävää huolellisuutta noudattaen.

Vakuutuslautakunta toteaa osapuolten toimittamista selvityksistä ilmenevän, että vahingon aiheuttanut naulaustyö on tehty asuinrakennusta rakennettaessa. Edelleen lautakunta toteaa rakennustyön huolelliseen suorittamiseen kuuluvan, että tieto esimerkiksi putkien sijainnista välittyy myöhempiä työvaiheita suorittaville. Tässä tapauksessa näin ei ole tapahtunut, joten Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan lattialistojen kiinnittämisessä on tapahtunut vakuutusehtojen tarkoittama asennus- tai rakennusvirhe. Myöhempi vuotovahinko on tämän rakennusvaiheessa tapahtuneen virheen odotettavissa oleva seuraus, joten Vakuutuslautakunta katsoo vakuutusyhtiön päätöksen olevan vakuutusehtojen mukaisen.

Rakennus- ja asennusvirheitä koskevan rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta kuitenkin korvataan vakuutetun omaisuuden rikkoutumisesta aiheutunut vahinko tietyin kyseisessä ehtokohdassa tarkemmin mainituin edellytyksin silloin, kun kyse on virheestä, jonka yritys on tehnyt rakentaessaan tai asentaessaan talotekniikkaan kuuluvia järjestelmiä tai niiden osia tai liittäessään käyttölaitteita taloteknisiin järjestelmiin. Tältä osin Vakuutuslautakunta katsoo, että putken sijainnin poikkeaminen piirustusten mukaisesta paikasta ei suoraan osoita kyseessä olevan asennusvirhe vaan tätä voidaan pitää rakentamistoiminnassa verrattain yleisesti tapahtuvana tilanteena. Huomioiden myös, ettei väitetystä virheestä tältä osin ole esitetty tarkempaa selvitystä, katsoo Vakuutuslautakunta, ettei vahinko tule korvattavaksi myöskään ehtokohdan 6.3.3 poikkeussäännöksen perusteella.

Asian ratketessa näin Vakuutuslautakunta ei ota kantaa siihen, onko vakuutustapahtuma sattunut vakuutuksen voimassa ollessa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Korpelainen

Jäsenet

Kankkunen
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia