Haku

FINE-038846

Tulosta

Asianumero: FINE-038846 (2021)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 29.10.2021

Ulkomaanmaksu. Sijoitushuijaus. Korvausvastuu. Onko pankki menetellyt tapauksessa asianmukaisesti?

Tapahtumatiedot

Asiakas on verkkopankkitunnuksiaan käyttämällä tehnyt ja avainlukulistallaan vahvistanut suorituksia 24.9.-29.10.2020 välisenä aikana yhteismäärältään 62800 euroa sittemmin sijoitushuijaukseksi paljastuneeseen virtuaalivaluuttaan.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan näkemyksen mukaan pankki on toiminut siirtojen yhteydessä virheellisesti laiminlyöden useita sitä koskevia velvoitteita liittyen muun muassa asiakkaan tuntemiseen ja tämän sijoitustavoitteiden ym selvittämisen suhteen. Asiakas katsoo myös, että pankin olisi tullut olla tietoinen varat saaneen toimijan olleen laiton taho, jolla ei ole asianmukaista toimilupaa ja lisenssiä.

Pankin vastine

Pankin mukaan asiakas on tehnyt itse kyseiset siirrot ja antanut niihin maksupalvelulain 38 §:n ja pankkitunnusehtojen mukaisen suostumuksensa, minkä vuoksi niitä ei ole ollut mahdollista peruuttaa. Pankki toteaa myös, että osaan kyseisistä siirroista on turvallisuussyistä edellyttänyt asiakkaan tekstiviestitse toimittaman lisävahvistuksen. 

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:   
- pankin kielteinen korvauspäätös 27.4.2021
- ote pankin asiakastiedoista
- asiakkaan tarvekartoituksen yhteenveto
- asiakkaan ja pankin välistä reklamaatiokirjeenvaihtoa
- asiakkaan ja pankin välisiä tapahtumien jälkeisiä chat keskusteluja

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Voidakseen ratkaista asiakkaan ja pankin välisen erimielisyyden Pankkilautakunnan on arvioitava, onko pankki laiminlyönyt tai toiminut tilanteessa muutoin vastoin tilanteeseen soveltuvia lakeja ja sopimusehtoja.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 40 §:n mukaan
Maksupalvelun käyttäjä ei voi peruuttaa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun maksajan palveluntarjoaja on vastaanottanut sen, jollei 2–4 momentista muuta johdu.

Jos maksupalvelun käyttäjä ja hänen palveluntarjoajansa ovat sopineet maksutoimeksiannon toteuttamisen aloittamisesta tiettynä päivänä tai tietyn ajan kuluttua taikka sinä päivänä, jona maksaja on asettanut varat palveluntarjoajan saataville, maksupalvelun käyttäjä voi peruuttaa toimeksiannon viimeistään kyseistä päivää edeltävänä työpäivänä.

Edellä 1–3 momentissa tarkoitetun ajankohdan jälkeen maksutoimeksianto voidaan peruuttaa vain, jos maksupalvelun käyttäjä ja asianomaiset palveluntarjoajat niin sopivat. Edellä 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa edellytyksenä on lisäksi, että maksunsaaja suostuu toimeksiannon peruuttamiseen

Lain 44 §:n mukaan
Palveluntarjoaja saa toteuttaa maksutapahtuman yksilöivän tunnisteen perusteella, vaikka maksupalvelun käyttäjä olisi antanut sen lisäksi muitakin tietoja maksutapahtuman toteuttamiseksi.

Lain 69 §:n mukaan
Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan vahingon, joka sen tämän lain tai sopimuksen vastaisesta menettelystä on aiheutunut maksupalvelun käyttäjälle.

Maksupalvelun käyttäjälle aiheutuneen välillisen vahingon palveluntarjoaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos vahinko johtuu huolimattomuudesta palveluntarjoajan puolella.

Lain 72 §:n mukaan
Jos maksupalvelun käyttäjä kiistää antaneensa suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, hänen palveluntarjoajansa on osoitettava, että suostumus on annettu sovitulla tavalla. Jos maksupalvelun käyttäjä väittää, että maksutapahtumaa ei ole toteutettu asianmukaisesti, palveluntarjoajan on osoitettava, että maksutapahtuma on kirjattu ja merkitty tileille oikein ja ettei maksutapahtuman käsittelyyn ole vaikuttanut tekninen vika tai muu häiriö.

Pankin yleisissä ehdoissa on edellä todettujen pykälien mukaisesti yksityiskohtaisemmin sovittu lisäksi seuraavaa
”Maksaja vastaa toimeksiannossa olevien tietojen oikeellisuudesta. Maksajan pankki ei ole velvollinen korjaamaan tai täydentämään toimeksiantoa, ellei toisin ole sovittu. Jos se kuitenkin toimeksiantoa toteuttaessaan havaitsee siinä virheen, se pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan siitä maksajalle.”

Lisäksi ehdoissa on todettu, että ”Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi, kun maksajan pankki on vastaanottanut sen pankin toimipaikoissa, sähköisessä asiointikanavassa tai maksutoimeksiantopalveluntarjoajalta. Jos maksutoimeksianto on annettu sähköisessä asiointikanavassa asiakasviestinä, se käsitellään ei kiireellisenä ja toimeksiannon aloituspäivä on viestin lukemista seuraava pankkipäivä.”

Ehtojen mukaan ”maksua välittäessään maksajan pankki, välittäjäpankki tai maksunsaajan pankki ei ole velvollinen huomioimaan maksun tarkoitusta eikä siitä aiheutuvia aika- tai muita erityisvaatimuksia, jollei lainsäädännöstä muuta johdu.”

Edelleen ehtojen mukaan ”maksajan pankki vastaa siitä, että maksutoimeksianto lähetetään 8.2 kohdassa mainitussa ajassa ja että maksutoimeksianto on toimitettu pankin tai maksupalvelunkäyttäjän valitseman välittäjäpankin saataville. Maksajan pankki ei vastaa maksun toteuttamisesta sen jälkeen, kun maksua koskevat tiedot ja kate on toimitettu välittäjäpankille.”

Asian arviointi

Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa, että riidanalaisten maksujen osalta tapauksessa on kyse tilisiirron toteuttamisesta ja että asiakkaan joutuminen huijauksen uhriksi ei automaattisesti osoita pankin laiminlyöneen maksunvälitykseen tai rahanpesun estämiseen liittyviä velvoitteita.

Asiasta saadun selvityksen perusteella tapauksessa on riidatonta, että asiakas on verkkopankissa omatoimisesti tehnyt tapauksen siirrot. Riidatonta asiassa on myös se, että tapauksessa asiakkaan varat saanut taho on osoittautunut vilpilliseksi.

Tapaukseen soveltuvien säännösten ja niiden perusteella laadittujen ehtojen mukaisesti asiakas vastaa toimeksiannon tietojen oikeellisuudesta, eikä pankki ole velvollinen huomioimaan maksun tarkoitusta eikä siitä aiheutuvia aika- tai muita erityisvaatimuksia, jollei lainsäädännöstä muuta johdu. Myöskään sellaisen toimeksiannon peruuttaminen, jota pankki on jo alkanut toteuttamaan, ole mahdollista. 

Lopputulos

Lautakunta toteaa, että edellä todetuin perustein pankki ei ole toimillaan tai laiminlyönneillään vaikuttanut vahingon syntymiseen tai sen määrään. Näin ollen pankki ei ole tapaukseen soveltuvien lakien tai ehtojen mukaisesti korvausvelvollinen asiakkaan kärsimästä vahingosta.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

puheenjohtaja Sillanpää
sihteeri Sainio

Jäsenet:
Ahlroth, Atrila, Laine, Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia