Haku

FINE-038783

Tulosta

Asianumero: FINE-038783 (2021)

Ratkaisu annettu: 24.09.2021

Vesivahinko. Tuottamus. Lemmikkieläimen aiheuttama vahinko.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu on 3.9.2020 asunnosta poistuessaan laittanut koiranpennun kylpyhuoneeseen ja sulkenut sen pääsyn muuhun asuntoon koiraportilla. Koira oli saanut suihkun hanan auki ja koiran vesikuppi oli valuvan veden mukana kulkeutunut viemärin päälle tukkien viemärin, mistä johtuen vesi pääsi leviämään kylpyhuoneesta muualle huoneistoon ja taloyhtiön tiloihin. Korvausta aiheutuneesta vahingosta on haettu vakuutetun vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksissään, ettei vahinko ole aiheutunut vakuutetun tuottamuksesta. Pelkkä koiran omistaminen ei aiheuta korvausvastuuta koiran aiheuttamasta vahingosta. Vastuun syntyminen edellyttää tuottamusta. Yhtiöön toimitettujen selvitysten perusteella vakuutettu on toiminut huolellisesti, eikä vahinko ole ollut vakuutetun ennakoitavissa. Koska vakuutettu ei ollut korvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta, ei vahinkoa voitu korvata vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Vahinkoa kärsinyt asunto-osakeyhtiö on lausunut valituksessaan, että vahinko tulisi korvata, koska tuottamusta tulee arvioida objektiivisesti ja lähtökohtana on bonus pater familias- periaate, eli miten ”huolellinen perheenisä” olisi tilanteessa toiminut. Korvausvastuu ei poistu, vaikka voitaisiin osoittaa henkilön toimineen niin hyvin kuin hän osaa, jos objektiivisesti arvioiden olisi pitänyt osata toimia vielä paremmin. Periaate kertoo asiakkaan mukaan sen, että koiraa ei tulisi lukita kylpyhuoneeseen tai keittiöön, koska niissä on tulipalon ja vesivahingon vaara. Tällä koiralla on myös ollut taipumus nousta vasten, joka asiakkaan näkemyksen mukaan lisää vahingon vaaraa ja riskiä. Tuottamusta on myös valvonnan laiminlyönti. Taloyhtiö ja sen hallitus ovat sitä mieltä, että vaikka koiran omistaja ei olettanut koiransa aiheuttavan vesivahinkoa, niin hänen olisi voinut olettaa toimivan vielä paremmin, ja tämän vuoksi lievän tuottamuksen raja ylittyy. Asiakas vaatii, että asunto- osakeyhtiölle aiheutuneet korvataan vastuuvakuutuksesta.

Lisäkirjeissään asiakas toteaa edelleen, että koska kyseessä on nuori koira olisi vakuutetun tullut toimia vielä huolellisemmin. Tässä tapauksessa esimerkiksi suihkukaappi olisi tullut sulkea niin, ettei koira edes pääse avaamaan hanaa. Lisäksi koiralle jätetty vesi olisi tullut laittaa sellaiseen astiaan, ettei se pääse veden mukana tai koiran siirtämänä kaivon päälle. Edellä mainituilla perusteilla asiakas katsoo, että vastuuvakuutuksen tulisi korvata aiheutunut vahinko taloyhtiölle.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan 25.5.2021 viitannut tapahtumatietoihin, vakuutusehtoihin ja korvauspäätöksissä lausuttuun ja todennut lisäksi, että kyseessä olevassa tapauksessa vahingon on todennäköisesti aiheuttanut kylpyhuoneessa ollut pentukoira, joka on hypännyt suihkun hanaa vasten saaden sen auki. Yhtiö toteaa, että pentukoiraa on tavanomaista ja suositeltavaakin opettaa yksinoloon rajaamalla sen käytössä olevaa tilaa ja kylpyhuone laatoitettuna tilana on luonnollinen valinta, kun koira jätetään yksin kotiin. Koiralle on myös yksinolon ajaksi jätettävä vesikuppi. Vaikka vahinko onkin päässyt tapahtumaan, on vakuutettu yhtiön mukaan toiminut huolellisesti jättäessään pentukoiran kylpyhuoneeseen yksinolon ajaksi. Vaikka koiran aiheuttama vesivahinko ei ole täysin ainutlaatuinen tapahtuma, on tässä tapauksessa kyseessä oleva tapahtumaketju varsin epätodennäköinen ja vahinko on ollut seurausta useasta ennalta-arvaamattomasta seikasta. Näin ollen yhtiö katsoo edelleen, että vakuutetun toiminnassa ei ole osoitettavissa korvausvastuun perustavaa tuottamusta.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle mahdollisuuden antaa lausuma asiassa. Vakuutetulla ei ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehtojen (voimassa 1.4.2020 lähtien) kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuksen voimassa ollessa sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vakuutetun tuottamuksesta

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu on 3.9.2020 asunnosta poistuessaan laittanut koiranpennun kylpyhuoneeseen ja sulkenut sen pääsyn muuhun asuntoon koiraportilla. Koira oli saanut suihkun hanan auki ja koiran vesikuppi oli veden mukana kulkeutunut lattiakaivon päälle ja tukkinut viemärin, mistä johtuen vesi pääsi leviämään kylpyhuoneesta muualle huoneistoon ja taloyhtiön tiloihin. Vastuuvakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksissään, että vakuutetun toiminta ei ole ollut tuottamuksellista, eikä se siten perusta vahingonkorvauslain mukaista vahingonkorvausvastuuta.

FINE toteaa, että vahingonkorvauslain mukaisen vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta. Pelkästään se, että vakuutetun toiminta on johtanut vahinkoon, ei vielä tarkoita sitä, että vakuutettu olisi vahingosta korvausvastuussa. Korvausvastuun syntyminen edellyttää vakuutetun tuottamusta eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Menettelyn toteaminen tuottamukselliseksi tarkoittaa sitä, että arvioinnin kohteena olevan henkilön olisi tullut toimia toisin tai pidättyä kokonaan toiminnasta ottaen huomioon käsillä ollut ennalta arvattava vahinkoriski.  Lisäksi vahingon tulee olla syy-yhteydessä huolimattomaan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että vahingon tulee olla toiminnan ennakoitavissa oleva seuraus. Jos vahingonkorvausvastuuta ei ole, ei myöskään vastuuvakuutuksesta voi saada korvausta aiheutuneiden vahinkojen peittämiseksi.

Tässä tapauksessa pentukoira on yksinolon ajaksi suljettu asunnon kylpyhuoneeseen. Kyseinen koira on FINElle toimitetun selvityksen mukaan ollut aiemminkin asunnossa yksin muun muassa työpäivien ajan avaamatta hanoja tai aiheuttamatta muuta vahinkoa. 

FINE toteaa, ettei pelkkä koiran omistaminen aiheuta korvausvastuuta sen aiheuttamasta vahingosta. Vahingonkorvauslain mukaisen vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttäisi sitä, että koiran omistajan voitaisi osoittaa toimineen tuottamuksellisesti, jolla tarkoitetaan huolimattomuutta, laiminlyöntiä tai muuta moitittavaa menettelyä. Korvauksen vaatijalla on näyttövelvollisuus tuottamuksesta. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että koira olisi aikaisemmin avannut hanoja ja että vakuutetun olisi tämän perusteella tullut mieltää, että koira voi avata suihkun hanan ja koiralle jätetty vesikuppi kulkeutua suihkusta valuvan veden mukana edelleen lattiakaivon päälle tukkien viemärin. FINE katsoo, että vakuutettu on pyrkinyt estämään mahdollisten koiran aiheuttamien vahinkojen syntymisen jättämällä pentukoiran yksinolon ajaksi kylpyhuoneeseen, eikä hänen tässä tapauksessa ole osoitettu toimineen tuottamuksellisesti. Näin ollen koiran omistaja ei ole aiheutuneesta vesivahingosta vahingonkorvauslain mukaisessa vahingonkorvausvastuussa, eikä vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia