Haku

FINE-038663

Tulosta

Asianumero: FINE-038663 (2021)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.08.2021

Ehtojen tulkinta. Muuhun kiinteistöön tai kiinteistön osaan kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon liittyvä asia.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on ostanut sijoitustarkoituksessa rakenteilla olevan autotallipaikan 26.4.2018 tehdyllä kauppakirjalla hintaan 18.900 euroa. Autohallin valmistuttua ilmeni, että autotallipaikka oli pienempi kuin RT-ohjeiden mukainen suositus oli ollut. A vaati rakennuttajalta hyvitystä sillä perusteella, että paikka ei vastannut sovittua eikä siten ollut samanarvoinen kuin muut samalla hinnalla myydyt autopaikat. Rakennuttaja kiisti A:n vaatimukset.

A haki oikeusturvaetua riita-asiaan kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan A:lle ei voida myöntää asiassa oikeusturvaetua. Päätöksessään vakuutusyhtiö viittasi vakuutusehtojen kohtaan 4.7, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistön osaan tai rakennukseen kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Lisäksi yhtiö viittaasi ehtojen kohtaan 4.3, jonka mukaan kustannuksia ei korvata myöskään korvata asiassa, joka liittyy vakuutetun toimintaan tulon hankkimiseksi. Näin ollen, koska autotallipaikkaa koskeva riita-asia liittyy muuhun kiinteistön osaan kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon ja koska vakuutettu saa kyseisestä autopaista vuokratuloa, ei kysymyksessä ole oikeusturvavakuutuksesta korvattava riita-asia.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toistaa asian tapahtumatiedot sekä asian käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä. A painottaa, että autotallipaikka on oma itsenäinen sijoituskohde, joita taloyhtiöstä on myyty ulkopuolisille sijoittajille. Sen omistaminen tai eteenpäin myyminen ei ole riippuvainen siitä, onko sijoittajalla muita kohteita omistuksessa kyseisessä taloyhtiössä. A:n hankkima autopaikka on siten yksittäinen, omalla osakekirjalla hankittu sijoitus, joka on erillinen ja riippumaton A:n asuinkäytössä olevasta osakehuoneistosta. Selvyyden vuoksi A toteaa lopuksi, ettei rajoitusehto 4.4 sovellu nyt käsillä olevaan tapaukseen, koska tämän yksittäisen sijoituksen arvo on alle 85.000 euroa.

Edellä todetuin perustein A vaatii vakuutusyhtiön päätöstä muutettavaksi siten, että käsillä olevaan riita-asiaan myönnetään oikeusturvaetu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vastineessaan yhtiö toteaa edelleen, että oikeusturvavakuutus ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

Vastineen mukaan tapauksessa on riidatonta, että A:n on tarkoitus vuokrata riidan kohteena olevaa autotallipaikkaa vastiketta vastaan ja ettei kyse ole A:n vakinaisesta asunnosta tai A:n omassa käytössä olevassa vapaanajan asunnosta. Yhtiö toteaa vielä, että myös esineoikeudellisesti arvioiden autotallipaikka on osa kiinteistöä, vaikka sille onkin erillinen osakekirja. Näin ollen, kun riita-asiassa kysymys on vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta kiin­teistön osaan liittyvästä asiasta, oikeusturvaetua ei voida myöntää. Lisäksi yhtiö viittaa edelleen ehtokohtaan 4.3 ja toteaa, ettei oikeusturvavakuutuksesta ole tarkoitus kattaa kustannuksia asiassa, jotka johtuvat tulon hankkimiseen tarkoitetusta toiminnasta.

Edellä mainituin perustein vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että asiassa annettu oikeusturvapäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutettu A:n sijoituskäyttöön hankkiman autotallipaikan hinnanalennusvaatimusta koskevassa riidassa ollut kysymys vakuutusehtojen mukaan korvattavasta riita-asiasta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi, ellei ole kysymys moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytteestä tai liikennevahingosta.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-asiassa. Vakuutus on niin ikään tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan vakuutetun yksityiselämään liittyviin riita-asioihin. Vakuutuslautakunta toteaa, että oikeusturvavakuutuksen korvauspiiristä onkin rajattu järjestelmällisesti pois kaikenlainen tulonhankkimiseen tähtäävä toiminta. Vastaava rajoitusehto on sisällytetty myös nyt sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata myöskään vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. ”Liittymisellä” tarkoitetaan, että asialla on looginen, todettavissa oleva yhteys muuhun kuin omassa käytössä olevaan asuntoon, kiinteistöön tai kiinteistön osaan. Kyseisen rajoitusehdon on katsottu vielä osaltaan täydentävän edellä selostettua tulonhankkimiseen tähtäävän toiminnan poissulkemista vakuutuksen korvauspiiristä.

Lautakunta toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa on riidatonta, että A:lla on ollut tarkoitus ostaa autotallipaikka, josta hänellä on ollut aikomus saada vuokratuottoa vuokraamalla sitä eteenpäin. Autopaikka ei siten ole ollut tarkoitettu A:n omaan käyttöön. Riita itsessään on koskenut sitä, ettei autopaikka ole A:n esittämän mukaisesti täyttänyt mitoiltaan sille asetettuja vaatimuksia ja tästä johtuen A on vaatinut korvausta rakennuttajalta.

Lautakunnan näkemyksen mukaan autotallipaikkaa on myös pidettävä vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla kiinteistön osana. Vakuutuslautakunta pitää siten selvitettynä, että kyseessä oleva riita-asia liittyy oikeusturvavakuutuksen rajoitusehtojen tarkoittamalla tavalla muuhun kiinteistön osaan kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia