Haku

FINE-038633

Tulosta

Asianumero: FINE-038633 (2021)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 16.11.2021

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Parketin kosteusvaurio. Olivatko parketin vauriot korvattavia?

Tapahtumatiedot

Puhelimitse 2.3.2021 tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan asiakas oli huomannut vuonna 2016 rakennetun omakotitalonsa parketissa kosteuden aiheuttamia vauriojälkiä. Vauriokohta sijaitsi terassioven edessä yläkerran aulatilassa. Asiakas epäili, että parketille oli kulkeutunut kenkien mukana lunta, kun terassilla oli käyty luomassa lunta. Terassin ovi oli myös saattanut jäädä raolleen, jolloin lunta oli tuiskunnut sisälle ja lattia oli jäänyt kuivaamatta.

Vakuutusyhtiö antoi 11.3.2021 kielteisen korvauspäätöksen. Päätöksen mukaan lumen kulkeutumista sisälle kenkien mukana tai lumen tuiskuamista avoimesta ovesta ei voitu pitää äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana, eikä vahinko ollut siten kotivakuutuksesta korvattava.

Asiakas haki päätökseen muutosta vakuutusyhtiön sisäisestä muutoksenhakuelimestä. Oikaisupyynnön mukaan kyse oli ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Syystä tai toisesta parketille oli tullut kosteutta tai vettä terassilta. Asiakas ei osannut sanoa, miten näin oli päässyt käymään, joten vahingon syy oli jäänyt epäselväksi. Kiistatonta kuitenkin oli, että parketti oli vaurioitunut ainoastaan terassioven edustalta, eikä asiakas mielestään ollut aiheuttanut vahinkoa huolimattomuudellaan tai tahallaan.

Vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin ei muuttanut aikaisempaa korvauspäätöstä 19.4.2021 päivätyllä päätöksellä. Vahingon syyksi oli esitetty erilaisia vaihtoehtoja, mutta mitään yksittäistä, äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkotapahtumaa ei ollut voitu määritellä. Asiakas ei ollut siten pystynyt osoittamaan, että kyseessä oli vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan vaurioituneen alueen parketinvaihdosta 890 euroa. Mikäli uuden parketin väri poikkeaa väriltään vanhasta, asiakas katsoo parketinvaihdon tarpeelliseksi koko aulan noin 15 m2 alueelta. Asiakkaan korvausvaatimus on tällöin 1 630 euroa.

Asiakkaan näkemyksen mukaan vakuutusyhtiön tulisi korvata parketin uusiminen. Asiakas päättelee vahingonaiheuttajaksi syystä tai toisesta terassilta tulleen kosteuden, minkä vuoksi parketti on alkanut rakoilemaan. Vaikka asiakas ei tiedä, mikä vahingon on aiheuttanut, kiistatonta on se, että vahinko on tapahtunut. Tämä on todettavissa valokuvista, jotka asiakas on toimittanut vakuutusyhtiölle.

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa aikaisempiin korvauspäätöksiinsä ja toistaa niissä esitetyt perustelut. Korvausta hakevalla on näyttövelvollisuus siitä, että vahinko on aiheutunut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä vahinkotapahtumasta. Vahinkoon sovellettavissa vakuutusehdoissa edellytetään, että korvattavan vahingon tulee olla äkillinen ja ennalta arvaamaton. Tässä tapauksessa on jäänyt näyttämättä, miten vahinko on syntynyt.

Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että asiakas on esittänyt epäilyksiä vahingon syntymekanismista. Vaikka vahinko olisi aiheutunut asiakkaan esittämällä tavalla, yhtiö huomauttaa, ettei lumen kulkeutuminen kenkien mukana parketille tai lumen tuiskuaminen raollaan olevasta ovesta täytä äkillisyyden ja ennalta arvaamattomuuden edellytyksiä. Vakuutusyhtiön mukaan asiassa ei ole esitetty selvitystä, jonka perusteella korvausratkaisua tulisi muuttaa.

Lisäkirjelmässään asiakas kertoo olevansa asiasta eri mieltä vakuutusyhtiön kanssa. Vaikka vahingonaiheuttaja onkin jäänyt selvittämättä, vahingon on loogisesti ajatellen aiheuttanut parketille sulanut lumi, joka on kulkeutunut kenkien mukana tai tullut raolleen jääneestä ovesta tuulen mukana. On myös mahdollista, että vahinko on vesisateen aiheuttama. Sadevettä on voinut valua parketille esimerkiksi terassin oven alta tai vaihtoehtoisesti oven jäätyä epähuomiossa hieman raolleen. Nämä ovat kuitenkin vain olettamuksia. Ainoa varma asia on, että parketti on vaurioitunut terassin oven edestä muutaman parkettilaudan osalta tavalla, joka yleisen tietämyksen mukaan viittaa vesivaurioon.

Asiakkaan näkemyksen mukaan vahinko on tapahtunut yllätyksellisesti, vaikka vahingonaiheuttajasta ei olekaan varmuutta. Mikäli asiakas olisi huomannut kosteuden, olisi hän välittömästi kuivannut lattian kyseiseltä alueelta. Asiakas ei ole voinut ennaltaehkäistä vahingon syntyä, koska hän ei todennut sitä riittävän aikaisin, eikä siksi osannut ryhtyä toimiin vahingon minimoimiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Asiakkaan näkemyksen mukaan kyseessä on vakuutusehtojen mukainen yllätyksellinen tapahtuma.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahinkoon sovellettavien vakuutusehtojen (1.4.2020) ehtokohdan 5.1 Korvattavat vakuutustapahtumat mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa.

Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Ehtokohdan 5.1.5 Särkymis- ja menetysturva mukaan särkymis- ja menetysturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä tapahtunut omaisuuden vahingoittuminen tai menettäminen, mikäli kyseessä olevaa vahinkoa ei ole määritelty korvattavaksi palo- ja luonnonilmiö-, rikos-, laiterikko-, tai putkistovuototurvasta. Sillä, onko tämä toinen turva ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa, ei ole merkitystä.

Särkymis- ja menetysturvasta ei koskaan korvata vahinkoja, jotka johtuvat palosta, luonnonilmiöstä, varkaudesta, ryöstöstä, murrosta, ilkivallasta taikka koneen, laitteen tai putkiston sisäisestä rikkoutumisesta taikka rakennuksen kiinteästä putkistosta tai siihen kiinteästi kytketystä käyttölaitteesta vuotaneesta nesteestä.

Ehtokohdan 6 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot alakohdan 6.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, homehtumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, hajusta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, ovatko omakotitalon yläkerran aulatilan tammiparketissa maaliskuussa 2021 havaitut kosteusvauriot aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, ja ovatko parketin uusimiskustannukset kotivakuutuksesta korvattavia.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttötaakka siitä, että vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma on sattunut. Saadakseen korvausta vakuutuksesta, asiakkaan on siten osoitettava, että kyseessä on ollut vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman aiheuttama vahinko. Mikäli vakuutusyhtiö sen jälkeen haluaa evätä korvauksen vakuutussopimuksen rajoitusehtoon vedoten, vakuutusyhtiön on puolestaan osoitettava, että vahinko on johtunut rajoitusehdossa mainitusta syystä.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. Särkymis- ja menetysturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä tapahtunut omaisuuden vahingoittuminen tai menettäminen, mikäli kyseessä olevaa vahinkoa ei ole määritelty korvattavaksi palo- ja luonnonilmiö-, rikos-, laiterikko-, tai putkistovuototurvasta.

Asiassa on riidatonta, että vahingon todellinen syy on jäänyt epäselväksi. Asiakas pitää todennäköisenä, että parketin kosteusvaurio on aiheutunut sulaneesta lumesta, joka on kulkeutunut parkettilattialle kengissä tai tuiskunnut raollaan olleesta terassin ovesta. Lisäkirjelmässään asiakas on esittänyt, että vahingon aiheuttaja voi olla myös esimerkiksi terassin oven alta valunut sadevesi.

Vakuutusehtojen mukaan vahingon korvattavuuden edellytyksenä on särkymis- ja menetysturvan osalta se, että vahingon on aiheuttanut jokin äkillinen ja ulkoinen tapahtuma. FINE toteaa, että asiakirjoihin liitettyjen valokuvien perusteella yläkerran aulatilan tammiparketti on kupruillut saumoista. Parketissa havaittavien kosteusvaurioiden syy jää asiassa esitetyn aineiston perusteella epäselväksi. FINE toteaa, että parketti on herkästi kosteuteen reagoiva lattiamateriaali, jota tulee välttää kastelemasta. Siten myöskään asiakkaan esittämällä tavalla kengissä kulkeutuneen tai raolleen jätetystä ovesta tuiskunneen lumen aiheuttamaa parkettilattian kosteusvauriota ei voida objektiivisesti arvioiden pitää äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneena vahinkona. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella FINE katsoo jäävän näyttämättä, että parketin kosteusvauriot olisivat aiheutuneet jostakin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä. Näillä perusteilla FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala
Esittelijä Penttilä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia