Haku

FINE-038456

Tulosta

Asianumero: FINE-038456 (2021)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 31.08.2021

Vesikattovuoto. Rakennusvirhe. Vakuutusehtojen tulkinta. Oliko kyse äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneesta vahingosta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 15.10.2020 mukaan asunto-osakeyhtiön rakennuksessa (rv. 2018) asuntoon E 11 oli tullut vedet katosta sisään. Vahingon kartoittaneen kartoitusyhtiön 16.10.2020 päivätyn tarkastusraportin mukaan huoltoyhtiö oli käynyt katolla sekä avannut eteisen kattoa. Raportin mukaan vesi oli päässyt huoltoluukusta yläpohjaan ja sieltä edelleen asunnon eteisen rakenteisiin. Eteisen katto ja yläpohjan villaeristeet olivat kastuneet.

Vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä on vesikattovuoto, joka ei ehtojen mukaan ole korvattava vahinko. Kattoluukku, kattopellitys ja aluskate ovat osa vesikatetta. Ne eivät ole rikkoutuneet äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahinkotapahtuman seurauksena.

Vakuutusyhtiön päätös ei muuttunut yhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Yhtiö totesi, että vahinko ei ole korvattava vesikaton vuotoja koskevan rajoitusehdon perusteella. Se, että kyse on vesikatteen vuodon lisäksi myös jonkinlaisesta työvirheestä, ei tee tyhjäksi vesikatteen vuotoa koskevaa rajoitusehtoa. Mitään ulkopuolisesta tapahtumasta johtunutta rikkoutumista ei ole ollut, joten vahinko ei ole korvattava. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa ratkaisusuositusta. Vakuutusyhtiön epäävän päätöksen jälkeen isännöitsijää pyydettiin selvittämään rakennuksen rakennuttajan vastuuta tai selvitystä siitä, miksi vesi oli päässyt huoltoluukusta sisään. Samanlaisia vahinkoja oli sattunut myös muille asunnoille. Raportin mukaan vesi oli päässyt epätiiviin aluskatteen tai luukunkohdan kattopellityksen päältä yläpohjan eristetilaan. Vahinko on ollut seurausta rakennusvirheestä. Rakennusliike oli kuitenkin jo asetettu konkurssiin vuonna 2019. Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä käsittelemään vahingon uudelleen asennus- ja rakennusvirheen seurannaisvahinkona, mutta vakuutusyhtiö ei muuttanut päätöstään. Se katsoi, että virhe on ollut olemassa jo ennen kiinteistövakuutuksen voimaantuloa, eikä vahinko siten ole äkillinen ja ennalta arvaamaton.

Asiakas vetosi uudessa käsittelypyynnössään Vakuutuslautakunnan ratkaisuun FINE-029120, jossa katsottiin ehtojen 3.2.3 ja 3.1 olevan keskenään ristiriidassa, jolloin ehtoja voidaan perustellusti tulkita siten, että asennus- ja rakennusvirheestä muulle omaisuudelle aiheutuneet vuotovahingot ovat vakuutuksesta korvattavia, vaikka niitä ei voitaisikaan pitää ehtokohdassa 3.1 tarkoitetussa mielessä äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneina.

Asiakkaan mukaan vakuutusehdot ovat myös tämän tapauksen kannalta ristiriidassa keskenään. Ehtokohdassa 3.2.3 sanotaan asennus- ja rakennusvirheen seurauksena olevien vahinkojen olevan korvattavia ja ehtokohdassa 3.2.13 taas sanotaan, että ei korvata. Kummassakaan rajoitusehtokohdassa ei sanota, että kattojen rakennusvirheet ja niiden seuraukset olisivat eri asia kuin muille rakennuksen rakenteille tehdyt rakennusvirheet seurauksineen.

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset. Yhtiön mukaan asiassa on riidattomasti kyse rakennusvirheen aiheuttamasta seurannaisvahingosta ja siitä, että kyseessä on vesikatteen vuodon seurauksena syntynyt vahinko. Ehtokohta 3.2.13 rajoittaa ehtokohdan 3.2.3 toisessa kappaleessa kerrottua rakennusvirheen seurannaisvahingon korvattavuutta. Rajoitusehdon poikkeukseen kohdistuvana rajoituksena se ei ole ristiriidassa ehtokohdan 3.2.3 toisen kappaleen kanssa. Yhtiö huomauttaa, että asiakas ei ole edes väittänyt, että vuotovahinko olisi aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtuneesta rikkoutumisesta, eikä tällaista ole näytetty tapahtuneen.

Rakennus, jonka rakenteisiin vesikatteen vuodon seurauksena on tullut vahinkoja, on valmistunut vuonna 2017. Rakennusvirhe on ollut vesikattorakenteessa koko rakennuksen olemassaolon ajan ja se on myös ollut talon rakenteessa jo ennen vakuutuksen alkamista vakuutusyhtiössä.

Vakuutusyhtiön mielestä kysymys ei ole ennalta arvaamattomasta vahingosta, vaan vahingosta, joka rakennukselle syntyy väistämättä kyseessä olevan rakennusvirheen seurauksena ennemmin tai myöhemmin. Sillä seikalla, milloin rakennusvirheen seurannaisvahinko havaitaan, ei ole olennaista merkitystä vahingon korvattavuutta arvioitaessa, sillä ehtojen mukaan ennalta arvaamattomuuden kannalta on ratkaisevaa vahingon syy, ei seuraus. Ottaen huomioon virheen luonne, rakenteiden kastumisvahinko on myös voinut syntyä vähitellen ajan saatossa jo ennen vakuutuksen alkamista vakuutusyhtiössä ja ilmetä vasta vakuutuksen tultua voimaan.

Sopimusehdot

Sovellettavien laajan kiinteistövakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2020 alkaen) kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Korvaus on enintään omaisuuden, kunkin esineen tai omaisuuserän sovittu vakuutusmäärä vahinkohetken mukaisesti indeksillä tarkistettuna. (ks. kohta Indeksiehdot)

Lisäksi vakuutuksesta korvataan suoranaisen esinevahingon korjaamiseksi tai jälleenhankinnan suorittamiseksi välttämättömät vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset ja maan kaivu- ja täyttökustannukset.

Ehtojen kohdan 3.2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus-tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut vahinko.

Ehtojen kohdan 3.2.13 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut vesikatteen vuoto, ellei kyseessä ole äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtuneesta rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko vuotovahinkoa pidettävä ehtokohdan 3.2.3 toisen kappaleen mukaisesti korvattavana sen perusteella, että vahinko on kohdistunut sellaiseen omaisuuteen, joka ei ole ollut virheen kohteena.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vahingon kiinteistövakuutuksesta korvaamisen edellytyksenä on, että esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella. Rajoitusehtokohdan 3.2.13 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut vesikatteen vuoto, ellei kyseessä ole äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtuneesta rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko.

Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on vakuutuskorvausta hakevalla. Jos tämä on näytetty ja vakuutusyhtiö sen jälkeen haluaa vedota rajoitusehtoon, on vakuutusyhtiöllä näyttötaakka rajoitusehdon soveltumisesta tapaukseen. Korvauksen saaminen edellyttää, että vahinko on aiheutunut jonkin vakuutusehdoissa korvaukseen oikeuttavaksi määritellyn syyn seurauksena.

Asiakas on katsonut, että kyseessä on asennus- ja rakennusvirheen seurauksena aiheutunut vahinko ja se tulisi näin ollen korvata. Vakuutusyhtiö on katsonut, että mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta ulkoista rikkoutumista tai muutakaan äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa ei ole sattunut, vaan kyse on ollut vesikattovuodosta, joka on rajattu korvattavuuden ulkopuolelle.

FINE toteaa, että vesikaton vuodon korvattavuuden edellytyksenä on ehtokohdan 3.2.13 mukaan, että vahinko on aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisen tapahtuman aiheuttamasta rikkoutumisesta. Ehtokohta sisältää näin ollen lähtökohtaisesti vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle kokonaan rajattujen vesikaton vuotojen osalta itsenäisen korvausedellytyksen. Mikäli äkillisen ulkopuolisen tapahtuman aiheuttamaa rikkoutumista ei pystytä näyttämään toteen, vahinko ei ehtojen mukaan ole vesikaton vuotona korvattava.

Osapuolten välillä on riidatonta, että vesikatto ei ole tässä tapauksessa rikkoutunut äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkopuolisen tapahtuman aiheuttamana. Vesikaton vuotoja koskevaan rajoitusehtokohtaan liitetyn itsenäisen rikkoutumisedellytyksen johdosta vakuutusehtoja ei FINEn näkemyksen mukaan voi perustellusti tulkita asiakkaan esittämällä tavalla siten, että vahinko, joka ei ulkoisesta syystä tapahtunutta rikkoutumista koskevan edellytyksen jäädessä täyttymättä voi tulla korvattavaksi vesikaton vuotona, tulisi korvata ehtokohdan 3.2.13 mukaisesti rakennus- tai asennusvirheen seurannaisvahinkona. Vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä on siten pidettävä vakuutusehtojen mukaisena, eikä FINE suosita sen muuttamista. Koska asia ratkeaa jo ehtokohdan 3.12.3 perusteella, asiassa ei ole tarpeen antaa lausuntoa siitä, onko vahingon katsottava sattuneen tämän kiinteistövakuutuksen voimassaoloaikana.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Taivalantti

Tulosta