Haku

FINE-038437

Tulosta

Asianumero: FINE-038437 (2021)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 24.06.2021

Vakuutusehtojen soveltaminen. Yksi vai useampi vakuutustapahtuma.

Tapahtumatiedot

R.M. oli 14.12.2018 vireille tulleella kanteellaan käräjäoikeudessa vaatinut J Oy:n velvoittamista maksamaan 29.7.2013 päivättyyn velkakirjaan perustuva velkansa 10 000 euroa.

J Oy oli puolestaan 8.3.2019 samassa käräjäoikeudessa vireille tulleella vastakanteellaan, paitsi vastustanut R.M:n kannetta, vaatinut R.M:n velvoittamista

  • palauttaman J Oy:lle hallussaan olleen yhtiön kirjanpitoaineiston
  • suorittamaan J Oy:lle sen omistaman auton myynnistä 15.2.2015 saamansa 6 000 euroa,
  • palauttamaan J Oy:lle sen varoista eräälle R.M:n omistamalle yhtiölle 18.7. ja 24.8.2016 perusteettomasti suoritetut 20 000 euroa,
  • palauttamaan J Oy:lle sen pankkitililtä 21.1.2012 ja 4.2.2016 välisenä aikana perusteettomasti nostamansa 26 628,21 euroa ja
  • palauttamaan J Oy:lle sen pankkitililtä 5.12.2013 perusteettomasti nostamansa 5 134,50 euroa.

Lisäksi J Oy oli samassa käräjäoikeudessa 25.10.2019 vireille tulleella kanteellaan vaatinut R.M:n velvoittamista korvaamaan yhtiölle sen varoista perusteettomasti 18.6.2013 omalle tililleen ohjaamat 28 740,60 euroa.

J Oy:n haettua R.M:n kanteen johdosta oikeusturvaetua vakuutusyhtiö on sanotussa asiassa 28.7.2019 antamallaan päätöksellä myöntänyt tuon edun. J Oy:n pyydettyä oikeusturva-asian uudelleen käsittelyä ja lausuttua, että kyseessä oli seitsemän eri riita-asiaa, joihin kuhunkin tulisi myöntää eri oikeusturvaetu, vakuutusyhtiö on päätöksellään 16.1.2020 ilmoittanut enimmäiskorvausmääräksi 50 000 euroa ja samalla kertonut, että R.M. oli kuulunut J Oy:n halitukseen, josta oli eronnut 1.5.2014, että R.M. oli yhdessä erään toisen henkilön kanssa myynyt yhtiön osakekannan 4.5.2014 ja ollut sen jälkeen vielä yhtiön hallituksen varajäsen 1.5. - 24.11.2014. Hänellä oli myös ollut yhtiön prokura 7.7.2008 - 4.4.2016. Kaikki edellä selostetut riidat perustuivat samaan olosuhteeseen eli siihen, miten R.M. oli käyttänyt J Oy:n varoja omaksi edukseen. Vakuutusehtojen mukaan tällöin oli kysymys vain yhdestä vahinkotapahtumasta, johon voitiin myöntää vain yksi oikeusturvaetu.

Asiakkaan valitus

J Oy on pyytänyt asiassa lautakunnan ratkaisusuositusta vaatien, että kullekin seitsemälle vaatimuskohdalle tuli myöntää erillinen oikeusturvaetu. J Oy on lausunut, että vaatimukset olivat eri vakuutustapahtumia.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt J Oy:n vaatimukset. Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtojen kohtaan 10.2, jonka mukaan kysymyksessä oli yksi vahinkotapahtuma silloin, kun kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja oli riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella tai vakuutetuilla/vakuutetulla oli useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuivat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen tai jos kyseessä oli sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että kaikki edellä selostetut riidat olivat perustuneet samaan olosuhteeseen, joten asiaan oli myönnetty vain yksi oikeusturvaetu 50 000 euron vakuutusmäärällä.

Vakuutusehtoa tuli tulkita lähtökohtaisesti sanamuodon mukaisesti. Yleiskielen mukaan olosuhde merkitsi asiantilaa, asioiden tilaa ja vallitsevaa tilannetta. Sama olosuhde riita- ja rikosasioiden perusteena merkitsi siis sitä, että riita- tai rikosasiat perustuivat samaan asiantilaan tai vallinneeseen tilanteeseen. Tässä tapauksessa osapuolten väliset asiat perustuivat samaan olosuhteeseen eli siihen, miten J Oy:n vastapuoli oli väitetysti käyttänyt yhtiön varoja väärin omaksi edukseen yrityksessä toimiessaan. Kaikilla asioilla oli yhteys toisiinsa. J Oy:n asiamies kirjoitti itsekin vastauksessaan käräjäoikeudelle, että kavallusten osalta kyse oli rikosoikeudellisesti yhdestä jatketusta teosta.

Kyse oli rajoitusehdosta, joten sitä tuli tulkita suppeasti. Kuitenkin ilmaisulla olosuhde oli oltava oma soveltamisalansa eli rajoitusehdon piiriin kuului asioita, joiden perusteena ei ollut sama tapahtuma, oikeustoimi tai oikeudenloukkaus, mutta niin vahva asiallinen yhteys, että asioiden perusteena oli sama olosuhde. Nyt oli kyse tällaisesta tapauksesta. Vakuutusyhtiön mielestä ei voinut olla niin, että sama olosuhde perusteena ei tulisi tosiasiallisesti missään tilanteessa sovellettavaksi, vaan rajoitusehdon soveltaminen edellyttäisi aina perusteena samaa tapahtumaa, oikeustointa tai oikeudenloukkausta, jotta rajoitukseen voisi pätevästi vedota.

Vakuutuslautakunta on tapauksessa VKL 45/16 katsonut projektinjohtoa ja laskusaatavaa koskeneiden kanteen ja vastakanteen olleen samaa oikeusturvavahinkoa. Lautakunta on todennut, että ”kysymyksessä oleva vakuutuksen korvauspiiriä rajoittava ehto on kuitenkin sanamuodoltaan laaja. Sen mukaisesti jo etäisempikin asiayhteys riittää siihen, että esimerkiksi riita-asioita on pidettävä samanperusteisina.” Myös tapauksessa VKL 376/05 lautakunta on katsonut, että kaksi riitaa käsiteltiin yhtenä oikeusturvavahinkona. Ensimmäisessä riidassa vakuutettu oli vaatinut asunto-osakeyhtiötä korjaamaan puutteet ja kosteusvauriot kylpyhuoneessa. Toisessa riidassa asunto-osakeyhtiö, korjattuaan vauriot, oli velkonut vakuutetulta osaa kustannuksista. Lautakunnan käsityksen mukaan molemmat riidat perustuivat samaan olosuhteeseen eli vakuutetun huoneiston kylpyhuoneen kosteuseristykseen ja sen puutteellisuudesta aiheutuneisiin kosteusvahinkoihin. Näin ollen yhden oikeusturvaedun myöntäminen oli asianmukaista.

Myös nyt käsiteltävässä asiassa perusteena oli sama olosuhde. Käsitellyillä asioilla oli läheinen asiallinen yhteys toisiinsa, joten vakuutusyhtiön mielestä kyse oli yhdestä vakuutustapahtumasta. Asiassa tuli ottaa huomioon, että vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä vakuutuskautta kohti oli kaksi kertaa vakuutusmäärä. Mainittu määräys rajoitti joka tapauksessa vakuutusyhtiön vastuuta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko J Oy:lle myönnettävä sovellettavien oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen mukaan kysymyksessä oleviin sen ja R.M:n välisiin velkomusta sekä eri seikkoihin pohjautuneita varojen palautusvaatimuksia koskeneisiin riita-asioihin, joissa J Oy on ollut yhtäältä vastaajana ja toisaalta kantajana, yksi vai useampia oikeusturvaetuja.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Asiaan sovellettavien oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 10.1, vahinkotapahtuma, mukaan asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, tulee olla kysymys syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Vaatimuksen katsotaan olevan riitautettu silloin, kun asiassa on esitetty yksilöity vaatimus, joka on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutusehtojen kohdan 10.2, yksi vahinkotapahtuma, mukaan kysymyksessä on yksi vahinkotapahtuma silloin, kun kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella tai vakuutetuilla/vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen tai jos kyseessä on sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus.

Asian arviointi

Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen perusteella kysymyksessä on useiden riita-asioiden muodostama kokonaisuus, jossa J Oy:n ja R.M:n välisten erimielisyyksien taustalla on J Oy:n osakekannasta 4.5.2014 tehty kauppa, jossa R.M. on ollut yhdessä erään toisen henkilön kanssa myyjänä. R.M. on nostanut käräjäoikeudessa asiakokonaisuuden ensimmäisen velkomuskanteen J Oy:tä vastaan 14.12.2018, johon J Oy on vaatimuksen kiistäen vastannut vastakanteella 8.3.2019 esittäen R.M:a kohtaan viisi eriperusteista vaatimusta. Lisäksi J Oy on nostanut R.M:a vastaan käräjäoikeudessa 25.10.2019 eri kanteen R.M:n omalle tililleen ohjaaman summan palauttamisesta. Mainitut J Oy:n R.M:a kohtaan esittämät vaatimukset ovat kirjelmien perusteella pohjautuneet keskeisesti J Oy:n epäilemiin väärinkäytöksiin ja vaatimuksissa yksilöityjen varainsiirtojen oikeudettomuuteen.

J Oy ja vakuutusyhtiö ovat eri mieltä siitä, onko mainitussa asiakokonaisuudessa kyse yhdestä vai useammasta oikeusturvavakuutuksen kattamasta vakuutustapahtumasta, eli olisiko vakuutusyhtiön tullut myöntää J Oy:lle useampi kuin yksi oikeusturvaetu. Keskeisesti on kyse vakuutusehtojen kohdan 10.2 soveltamisesta ja siitä, onko kuvattuun asiakokonaisuuteen kuuluvissa riita-asioissa kyse asioista, jotka perustuisivat vakuutusyhtiön esittämin tavoin samaan olosuhteeseen.

Lautakunta toteaa, että sanamuotonsa mukaan vakuutusehtojen kyseinen rajoitus voi ylipäätään tulla sovellettavaksi vain tilanteissa, joissa vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei vakuutusehtoa sovellettaessa voida antaa määräävää merkitystä yksin sille, että J Oy on ollut puheena olevissa asioissa yhtäältä vastaajana ja toisaalta kantajana, tai sille, olinko asiat viety käräjäoikeuden käsiteltäväksi useammalla eri kanteella ja oikeus arvioinut niitä erillisinä vai ei. Sen sijaan ratkaisevaa on nimenomaan se, onko osapuolten vaatimusten katsottava perustuneen vakuutusehdossa mainituin tavoin samaan olosuhteeseen.

Vaikka vakuutussopimusten tulkinnassa noudatettavan periaatteen mukaan vakuutuksen korvauspiiriä rajoittavia sopimusehtoja on tulkittava suppeasti, kysymyksessä oleva vakuutuksen korvauspiiriä rajoittava ehto on sanamuodoltaan laaja. Sen mukaisesti jo etäisempikin asiayhteys riittää siihen, että esimerkiksi riita-asioita on pidettävä samanperusteisina.

Tässä tapauksessa kaikkien asiassa esitettyjen vaatimusten taustalla on ollut yhtiöosuutensa myyneen R.M:n asema ja menettely J Oy:lle kuuluneiden varojen hallinnoinnissa yhtiöosuuksien kauppaa edeltäneenä ja sen jälkeisenä aikana. Lautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että J Oy on 25.10.2019 nostamansa kanteen perusteluissa itsekin esittänyt R.M:n menettelyssä olleen kyse yhdestä jatketusta teosta ja vastatessaan R.M:n alun perin nostamaan velkomuskanteeseen esittänyt kanteen perusteena olleen velkakirjan olleen väärennetty.

Selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo, että kaikissa nyt kysymyksessä olevissa riidoissa on kyse R.M:n menettelystä väitetysti yhtiölle kuuluneen varallisuuden hallinnoinnissa. Riitojen voidaan siten katsoa perustuneen samaan olosuhteeseen. Kysymys on näin ollen vakuutusehtojen kohdan 10.2 mukaisesta yhdestä vakuutustapahtumasta, joten vakuutusyhtiö on ollut vakuutussopimuksen mukaan velvollinen myöntämään J Oy:lle vain yhden oikeusturvaedun.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia