Haku

FINE-038410

Tulosta

Asianumero: FINE-038410 (2022)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 10.03.2022

Kattoluukun irtoaminen. Luonnonilmiöturva. Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Edellyttikö vahingon korvattavuus rikkoutumista?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli toukokuussa 2019 havainnut, että huoneiston A 1 kohdalla oleva katon tarkastusluukun kansi oli lentänyt myrskyssä pois paikaltaan. Asiakas on tehnyt vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön 27.5.2019 ja siinä todetaan vahingon todennäköisesti sattuneen 11.-12.5.2019. Luukun aukeamista ei ollut havaittu aiemmin, koska luukku on katolla siten, että sitä ei maasta näe. Talossa on lukuisia samanlaisia luukkuja myös näkyvillä ja näissä ei havaittu aukeamista, joten vahinkoa ei osattu epäillä sattuneen. Vahinkosaneerausliikkeen kartoitusraportissa 29.5.2019 todetaan poikkeuksellisen myrskytuulen irrottaneen kattoluukun, minkä seurauksena sadevesi on päässyt kastelemaan yläpohjarakennetta.

Vakuutusyhtiö on tehnyt asiassa 7.6.2019 epäävän korvauspäätöksen todeten, että jos kattoluukku aukeaa tuulen johdosta, koska sitä ei ole salvattu tai muuten kiinnitetty, ei kyseessä ole vakuutuksesta korvattava ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Vakuutusyhtiö lisäksi totesi, että vahingon syyksi ei ole todettu mitään vakuutusehtojen perusteella korvattavaa rikkoutumista tai muuta ennalta arvaamatonta tapahtumaa.

Korvauspäätöksen jälkeen osapuolet ovat käyneet kirjeenvaihtoa koskien sitä, kuuluuko vahinko käsitellä kiinteistövakuutuksen ehtokohdan 5.7 mukaisena äkillisenä ja ennalta arvaamattomana omaisuusvahinkona vai samassa ehtokohdassa mainittuna tuulen aiheuttamana äkillisenä ja ennalta arvaamattomana rikkoutumisena. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan kyseessä ei ole tuulen aiheuttama rikkoutuminen, koska luukku ei ole ollut millään kiinni. Asiakkaan mukaan vahinko tulisi käsitellä ehtokohdan pääsäännön mukaisena äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vahinkona.

Asiaa käsiteltiin asiakkaan tekemän muutoshakemuksen jälkeen vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Asiakas perusteli vahingon korvaamista sillä, että katto on ollut ehjä ja luukku paikallaan kaikki aiemmat tuulet noin 20 vuoden ajan. Korvausta ei haeta ehtokohdan 5.7 mukaisena niin sanottuna tuulivahinkona, vaan kyse on ehtokohdan mukaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta. Muutoksenhakukäsittelyn lopputuloksena annetussa korvauspäätöksessä vakuutusyhtiö katsoi, että kiinnittämättömän kattoluukun irtoamista tuulessa ei voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamattomana tai odottamattomana tapahtumana, vaan sellaisen riski on jo etukäteen miellettävissä, vaikka luukku olisi aiemmin pysynytkin paikallaan. Asian arviointiin ei vaikuta se, että asian osalta kattoluukun kiinnittämisen tai asentamisen ei ole erikseen vakuutusehdolla tai ohjeella määrätty.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Valituksessaan FINEen asiakas uudistaa aiemmin esittämänsä ja toteaa, että luukku on ollut määräysten mukainen ja että se on kestänyt paikallaan noin 20 vuotta. Valituksessa katsotaan, että vakuutusehtojen kohta ”muut äkilliset ja ennalta arvaamattomat suoranaiset omaisuusvahingot” on ehtokohdan pääsääntö, ja maininta tuulen aiheuttamista vahingoista ei rajoita pääsäännön mukaista korvattavuutta, vaan lisää sitä.

Vastauksessaan vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutusehtojen mukaan tuulen aiheuttaman vahingon korvattavuus edellyttää rikkoutumista. Koska tässä vahinkotapahtumassa kattoluukku ei ole rikkoutunut, ei vahinkotapahtuma ole korvattava. Lisäksi yhtiö toteaa, että yleisesti ajatellen voimakkaat tuulet tai tuulenpuuskat eivät Suomessa ole ennalta arvaamattomia ja siksi kiinnittämättömän kattoluukun irtoamista tuulessa ei myöskään voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamattomana tapahtumana. Riski tällaiseen tapahtumaan on aina olemassa, vaikka luukku onkin pysynyt paikallaan aiemmin. Tällä perusteella vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko ei ole vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamaton tapahtuma, eikä vahinko tämän vuoksi kuulu vakuutuksesta korvattavaksi.

Sopimusehdot

Vahinkoon sovellettavien Asuinrakennusten ehtojen mukaan (kohta 5) vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon ehdoissa jäljempänä esitetyllä tavalla.

Luonnonilmiövahingoista (kohta 5.6) todetaan, että korvattavia vahinkoja ovat muun muassa myrskytuulen aiheuttama rikkoutuminen. Myrskytuulella tarkoitetaan tuulta, jonka nopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa.

Muuna vahinkotapahtumana (kohta 5.7) korvattavia vahinkoja ovat muut äkilliset ja ennalta-arvaamattomat suoranaiset omaisuusvahingot, joita ei muualla ehtojen 5. luvussa ole rajoitettu korvattavuuden ulkopuolelle.

Ehtokohdan 5.7 mukaan korvattavia vahinkoja ovat myös seuraavat tapahtumat, vaikka ovatkin aikaisemmin tässä luvussa rajattu korvauksen ulkopuolelle
[…]
• tuulen aiheuttama vakuutetun omaisuuden äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, vaikkei luonnonilmiöturvan tuuliraja ylittyisikään.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kiinnittämättömän kattoluukun irtoamisessa kyse vakuutusehtojen kohdassa 5.7 tarkoitetusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta. Tarkemmin kyse on siitä, arvioidaanko korvattavuutta ehtokohdan 5.7 ensimmäisen vai toisen kohdan perusteella. Riidatonta on, että kattoluukun kannen irtoaminen on aiheutunut tuulesta ja ettei vahinko täytä vakuutusehtojen kohdan 5.6 edellytyksiä myrskyvahingon korvaamiselle, koska tapahtumaan ei liity kyseisessä ehtokohdassa edellytettyä rikkoutumista.

Muuta vahinkotapahtumaa koskevan ehtokohdan ensimmäinen kohta määrittää korvattavaksi muut äkilliset ja ennalta arvaamattomat suoranaiset omaisuusvahingot, joita ei muualla ehtojen 5. luvussa ole rajoitettu korvattavuuden ulkopuolelle. Luonnonilmiöturvan (ehtokohta 5.6) osalta FINE katsoo, että määrittelemällä korvattavaksi rikkoutumisen, jonka on aiheuttanut nopeudeltaan vähintään 21 metriä sekunnissa oleva myrskytuuli, luonnonilmiöturva samalla rajaa muut tuulen aiheuttamat vahingot korvauksen ulkopuolelle. Tätä tulkintaa vahvistaa ehtokohdan 5.7 nimenomainen maininta luonnonilmiöturvassa mainittua tuulirajaa ylittämättömän tuulen aiheuttaman rikkoutumisvahingon korvaamisesta yhtenä niistä tapahtumista, jotka ovat ehtokohdan 5.7 mukaan korvattavia vahinkoja, vaikka ne onkin aikaisemmin kyseisessä luvussa rajattu korvauksen ulkopuolelle.

FINE tulkitsee vakuutusehtoja siten, että tuulen aiheuttamat vahingot voivat tulla korvattavaksi joko luonnonilmiöturvasta tai kohtaan 5.7 sisältyvän, ehtokohdassa 5.6 edellytettyä vähäisemmän tuulen aiheuttamia vahinkoja koskevan erillisen maininnan mukaisina vahinkoina. Sen sijaan kohdan 5.7 ensimmäisen virkkeen mukainen tilanne (”muut äkilliset ja ennalta-arvaamattomat suoranaiset omaisuusvahingot, joita ei muualla ehtojen 5. luvussa ole rajoitettu korvattavuuden ulkopuolelle”) ei sovellu näihin tilanteisiin, koska ehtokohtia 5.6 ja 5.7 kokonaisuutena tulkiten muunlaiset kuin omaisuuden äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen käsittävät tuulen aiheuttamat vahingot on näissä ehtokohdissa kokonaisuudessaan rajattu korvattavuuden ulkopuolelle. Sitä, että kiinnittämätön kattoluukku on irronnut paikoiltaan, ei voida pitää vakuutusehdoissa tarkoitettuna rikkoutumisena. Näillä perusteilla FINE katsoo, ettei vahinko tule korvattavaksi asiakkaan kiinteistövakuutuksesta.

Vaikka asia ratkeaa jo rikkoutumisedellytyksen toteutumatta jäämisen perusteella, FINE toteaa kiinnittämättömän luukun olevan alttiina tuulen vaikutukselle. FINE katsoo, että voimakkaatkaan tuulet tai tuulenpuuskat eivät sinänsä ole ennalta arvaamattomia olosuhteita ja rakennuksen, sen osien ja rakenteiden tulee kestää tällaiset olosuhteet vahinkoa aiheuttamatta. Myöskään se, ettei kyseinen luukku ole aiemmin irronnut ja myös muut samanlaiset luukut ovat pysyneet sattuneen vahingon tuuliolosuhteissa irtoamatta paikoillaan, ei osoita, että tässä tapauksessa olisi ollut kyse ennalta arvaamattomasta vahingosta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala
Esittelijä Korpelainen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia