Haku

FINE-038406

Tulosta

Asianumero: FINE-038406 (2021)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2021

Lakipykälät: 5, 6, 9

Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus. Oikeusturvavakuutuksen laajuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on ottanut vakuutusyhtiöstä oikeusturvavakuutuksen sisältävän kotivakuutuksen 8.2.2016. Nyttemmin asiakkaalle on selvinnyt, että oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin eivät kuulu asiat, jotka liittyvät lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen.

Asiakkaan asia on ollut käsiteltävänä vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Asiakas on kertonut muutoksenhaussaan vakuutusyhtiöön varmistaneensa vakuutusyhtiön edustajalta, että lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen ja asumiseen liittyvät riita-asiat ja hakemusasiat kuuluvat oikeusturvavakuutuksen piiriin samoilla ehdoilla kuin aikaisemmassa vakuutusyhtiössä. Asiakkaan mukaan hän ei olisi vaihtanut vakuutusyhtiötä, mikäli hän olisi tiennyt oikeusturvavakuutuksen sisällöstä.

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan vakuutusyhtiö on selvittänyt asiaa vakuutuksen myyneen vakuutusyhtiön edustajan kanssa. Hän on esimerkiksi kertonut, ettei hän koskaan kerro asiakkaalle, että vakuutusehdot jatkuisivat samanlaisina kuin asiakkaan aikaisemmassa vakuutusyhtiössä. Vakuutusyhtiön mukaan tehdyissä selvityksissä ei ilmennyt mitään sellaista, jonka perusteella voitaisiin todeta, että asiakkaalle olisi myyntitilanteessa annettu virheellistä tietoa vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin eivät kuulu asiat, jotka liittyvät lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen.

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön antamaan päätökseen vakuutuksen sisällöllisestä laajuudesta.  Asiakkaan mukaan asia on hänelle erittäin tärkeä, koska asiakkaalla on ollut aikaisempia lasten asumiseen, huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyviä riita-asioita. Hänen aikaisempi oikeusturvavakuutuksensa on korvannut kyseisenlaisia riita- ja hakemusasioita kolmen vuoden välein.  Asiakas on esittänyt sähköpostikeskustelun, jonka mukaan hän on 3.2.2016 selvittänyt aikaisemman vakuutusyhtiönsä kanssa, milloin kyseinen oikeusturvavakuutus on seuraavan kerran käytettävissä lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvissä asioissa.

Vakuutuslautakunnalle tekemässään valituksessa asiakas kertoo, että hän on kertonut vakuutusyhtiölle kirjallisessa muutoksenhaussaan tarkastaneensa konttorilla vakuutusyhtiön edustajalta, että lasten huoltoa, tapaamista ja asumista koskevat riita- ja hakemusasiat kuuluvat oikeusturvavakuutuksen piiriin samoilla ehdoilla kuin aikaisemmassa vakuutusyhtiössä. Asiakkaan mukaan hänelle vakuutettiin, että ne sisältyvät vakuutukseen. Valituksessaan Vakuutuslautakuntaan asiakas tarkentaa asiaa siten, että hän kysyi vain sitä, kuuluvatko kyseiset asiat oikeusturvavakuutuksen piiriin. Asiakkaan mukaan hänelle ei ole kuitenkaan sanottu, että vakuutus siirtyisi samoilla ehdoilla, eikä asiakas kertomansa mukaan ole myöskään näin tarkoittanut kysyä.

Asiakas vaatii, että oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin katsotaan kuuluvaksi asiat, joissa on kyse lasten asumisesta, tapaamisesta ja huollosta. Asiakas vaatii tulevan oikeudenkäynnin kulujen korvaamista 14021 euroon asti omavastuulla 15 % vähennettynä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että asiakas ei ole tehnyt yhtiöön oikeusturvailmoitusta, vaan asiassa on kysymys siitä, minkä sisältöisen oikeusturvavakuutuksen asiakas on ottanut vakuutusyhtiöstä.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aikaisemmin esittämänsä ja toteaa lisäksi, että asiakas on saanut vakuutustarjouksen yhtiöstä 8.2.2016. Tarjouksen liitteenä asiakkaalle on annettu 1.1.2016 voimassa olleet vakuutusehdot ja tuoteselosta. Tuoteselosteessa todetaan, että oikeusturvavakuutus ei korvaa kuluja asiassa, joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen.

Vakuutusyhtiö on selvittänyt asiaa myös siltä vakuutusyhtiön asiantuntijalta, jonka kanssa asiakas on keskustellut konttorilla. Asiantuntija on kertonut menettelytavoistaan yleisesti ja erityisesti oikeusturvavakuutusta koskien.  Kyseessä on kokenut asiantuntija, joka tuntee vakuutusehdot ja huoltajuuskiista-asiat, eikä hän ole vakuutusyhtiön käsityksen mukaan voinut antaa sellaista virheellistä tietoa, jota asiakas kertoo saaneensa vakuutusyhtiöstä. Muista asiakkaan yhteydenotoista vakuutusyhtiöön vakuutusyhtiö viittaa tietoihin, joiden mukaan asiakas on 26.1.2015 ottanut yhteyttä vakuutusyhtiöön tiedustellakseen vakuutusta piilevien vikojen varalle taloa myytäessä, jolloin hänelle on kerrottu oikeusturvavakuutuksesta. Asiakas ei ole tuolloin ollut vakuutusyhtiön asiakas. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan esittämä sähköpostikeskustelu asiakkaan aikaisemman vakuutusyhtiön kanssa ei myöskään osoita, että vakuutusyhtiö olisi menetellyt virheellisesti vakuutuksen myyntitilanteessa.

Vakuutusyhtiön mukaan asiakas on saanut vakuutuksen myyntitilanteessa tiedon oikeusturvavakuutuksen ehtoihin sisältyvästä rajoitusehdosta, eikä vakuutusyhtiön puolelta ole sattunut sellaista tiedonantovirhettä, johon asiakas viittaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö antanut asiakkaalle vakuutussopimuslain 5 §:n mukaiset tiedot vakuutuksen sisällöstä. Kyse on myös siitä, onko vakuutusyhtiö antanut asiakkaalle sellaista puutteellista tai virheellistä tietoa, joka vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan vaikuttaa asiakkaan oikeusturvavakuutuksen sisältöön.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain (28.6.1994/ 543) 5 §:n 1 momentin (14.5.2010/426) mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. […]

Vakuutussopimuslain 6 §:n 1 momentin (21.1.2005/30) mukaan vakuutussopimuksen päättämisen jälkeen vakuutuksenantajan on ilman aiheetonta viivytystä annettava vakuutuksenottajalle asiakirja, johon on merkitty sopimuksen keskeinen sisältö (vakuutuskirja), sekä vakuutusehdot. Vakuutusten etämyynnissä kuluttajalle sovelletaan kuitenkin, mitä kuluttajansuojalain 6 a luvun 11 §:ssä säädetään.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutuksen myynnin ajankohtana sovellettavaksi tulevan tuoteselosteen, voimassa 1.1.2016 alkaen, sivulla 10 mainitaan, että ”oikeusturvavakuutus ei korvaa kaikkea. Emme korvaa esimerkiksi kuluja asiassa, joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumineen”.

Vakuutuksen myyntihetkellä sovellettavaksi tulevien oikeusturvavakuutusehtojen, voimassa 1.1.2016 alkaen, kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Ehtojen kohdan 5 alakohdan 15 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen.

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen, voimassa 1.4.2020 alkaen, kohdan 5 alakohdan 14 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen.

Asian arviointi

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakas vaatii, että hänen oikeusturvavakuutuksensa korvauspiiriin katsotaan kuuluvaksi asiat, jotka liittyvät lasten asumiseen, tapaamiseen ja huoltoon.

Vakuutussopimuslain 5 §:ssä säädetään vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuudesta ennen vakuutussopimuksen solmimista. Säännöksen mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tietoja annettaessa on kiinnitettävä huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Vakuutussopimuslain 9 §:ssä puolestaan todetaan, että jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutuslautakunta toteaa, että tiedonantovelvollisuuden täyttämistapa ja tietojen sisältö ovat riippuvaisia vakuutuksen laadusta ja vakuutuksen ottamiseen liittyvistä olosuhteista. Vakuutussopimuslaissa ei tarkemmin säännellä sitä, millä tavalla lain edellyttämät tiedot tulee vakuutuksen hakijalle antaa. Yleensä voidaan pitää riittävänä, että ennen vakuutussopimuksen solmimista vakuutuksen hakijalle annetaan kirjallista aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan esille laissa edellytetyt tiedot.

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan asiakas on saanut vakuutuksen myyntitilanteessa tuoteselosteen ja vakuutusehdot. Tuoteselosteen sivulla 10 kerrotaan oikeusturvavakuutuksen sisällöstä sekä esimerkkejä niistä tilanteista, joita oikeusturvavakuutuksesta ei korvata. Tuoteselosteessa kerrotaan, että oikeusturvavakuutus ei esimerkiksi korvaa kuluja asiassa, joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumineen.

Asiakas vetoaa valituksessaan myös siihen, että hänelle on kerrottu vakuutuksen myyntitilanteessa, että oikeusturvavakuutus korvaa lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen ja asumineen liittyviä asioita. Asiakas on kertonut vakuutusyhtiölle ja Vakuutuslautakunnalle vakuutusyhtiöstä saamistaan tiedoista kahdella toisistaan eroavalla tavalla. Asiakas on perustellut vaatimustaan myös selvityksellä siitä, että asiakas on muutamia päiviä ennen uuden vakuutuksen ottamista kysynyt aikaisemmasta vakuutusyhtiöstään, milloin asiakkaalla on mahdollisuus saada korvausta kyseisen vakuutusyhtiön oikeusturvavakuutuksesta lasten huoltoon ja tapaamiseen liittyvistä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista. Tällöin on selvinnyt, että oikeusturvaetu on kyseisessä yhtiössä käytettävissä noin kahdeksan kuukauden kuluttua.

Vakuutusyhtiö on esittänyt lautakunnalle vakuutuksen myyneeltä vakuutusyhtiön asiantuntijalta pyytämänsä selvityksen vakuutuksen myyntitilanteesta. Asiantuntija on kertonut menettelytavoistaan yleisesti ja erityisesti niissä tilanteissa, joissa asiakas tiedustelee oikeusturvavakuutuksen sisällöstä. Hän on kertonut muun muassa, ettei hän koskaan kerro asiakkaalle, että vakuutusehdot jatkuisivat samanlaisina kuin asiakkaan aikaisemmassa vakuutusyhtiössä. Asiantuntija kertoo olleensa yhtiön palveluksessa useamman vuosikymmenen, ja tietävänsä hyvin oikeusturvavakuutukseen liittyvät rajoitukset koskien mm. huoltajuuskiista-asioita.

Käytettävissä olevien selvityksien perusteella Vakuutuslautakunta katsoo selvitetyn, että vakuutuksenantaja on antanut tuoteselosteessa vakuutuksenottajalle tiedon nyt käsiteltävänä olevasta rajoituksesta oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin. Mitä tulee asiakkaan kertomuksiin vakuutuksen myyntitilanteesta, Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista selvitystä, jonka mukaan vakuutusyhtiön edustajan voitaisiin katsoa antaneen asiakkaalle hänen esittämällään tavalla virheellistä tietoa oikeusturvavakuutuksen sisällöstä. Myöskään asiakkaan tiedustelu oikeusturvavakuutuksestaan asiakkaan aikaisemmasta vakuutusyhtiöstä ei osoita sitä, että asiakas olisi saanut nyt käsiteltävänä olevasta oikeusturvavakuutuksesta virheellistä tietoa. Lisäksi asiassa ei ole kiistanalaista, etteikö asiakas olisi saanut tuoteselostetta ja vakuutusehtoja.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella vakuutuksenantajan voitaisiin katsoa laiminlyöneen vakuutussopimuslain 5 §:ssä asetettua tiedonantovelvollisuuttaan. Asiassa ei ole myöskään esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella asiakkaan katsottaisiin saaneen vakuutuksen sisällöstä sellaista virheellistä tietoa, jonka mukaan asiakas voisi perustellusti olettaa, että oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen kuuluvat asiat. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei siten ole perusteltua katsoa, että vakuutus olisi voimassa vakuutussopimuslain 9 §:n perusteella sellaisena, että siihen sisältyisivät asiat, jotka liittyvät lasten asumiseen, elatukseen, tapaamisoikeuteen ja huoltoon.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiön voida katsoa laiminlyöneen vakuutussopimuslaissa asetettua tiedonantovelvollisuuttaan.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä oikeusturvavakuutuksen sisällöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Lappi

Jäsenet:

Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta