Haku

FINE-038304

Tulosta

Asianumero: FINE-038304 (2021)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 01.11.2021

Lakipykälät: 8, 70, 70.1, 69

Oikeusturvaedun myöntäminen. Vakuutusyhtiön menettely oikeusturvaedun myöntämistä koskevassa asiassa.

Tapahtumatiedot

A ja K (jäljempänä myös vakuutetut tai asiakkaat) ovat hakeneet venevakuutuksestaan korvausta veneessä ilmenneen moottorivian vuoksi. Vakuutusyhtiö X eväsi korvauksen, minkä jälkeen vakuutetut riitauttivat vakuutusyhtiön venevahinkoa koskevan päätöksen ja hakivat vakuutusyhtiöltä oikeusturvaetua venevahinkoa koskevaan riita-asiaan vakuutusyhtiötä vastaan. Vakuutusyhtiö eväsi oikeusturvaedun sillä perusteella, että asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan oikeusturvaetua ei myönnetä riita-asiaan, jossa vakuutusyhtiö X on riidan vastapuolena. Vakuutetut riitauttivat vakuutusyhtiön oikeusturvaetua koskevan päätöksen vedoten siihen, että vakuutusyhtiö sovelsi asiaan vääriä vakuutusehtoja. Vakuutetut hakivat lisäksi oikeusturvaetua vakuutusyhtiöltä oikeusturvaetua koskevaan riita-asiaan. Vakuutusyhtiö korjasi aiemmin antamaansa oikeusturvaetua koskevaa päätöstä ja myönsi vakuutetuille oikeusturvaedun venevahinkoa koskevaan riita-asiaan. Vakuutusyhtiö eväsi oikeusturvaedun myöntämisen oikeusturvaetua koskevaan riita-asiaan sillä perusteella, että oikeusturvavakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan veneen omistusta, käyttöä ja kuljettamista koskevista riidoista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan oikeusturvaetua koskevassa riita-asiassa ei ollut kyse veneen omistuksesta, käytöstä tai kuljettamisesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutetut pyytävät Vakuutuslautakuntaa ottamaan kantaa siihen

1) onko vakuutusyhtiön venevakuutuksen 2019 oikeusturvaehdon 3.3 kohta vakuutetun kannalta kohtuuton. Kyseisen ehdon mukaan vakuutus ei ole voimassa, mikäli vakuutusyhtiö X on vakuutetun vastapuoli;

2) liittyykö oikeusturvaetua koskevaan riitaan 20.11.2020 haettu oikeusturva vakuutetun veneen omistukseen, käyttöön tai kuljettamiseen;

3) voiko vakuutusyhtiö vedota asiassa 20.11.2020 riitautetun ja jo ulkoistetun 19.11.2020 vakuutuspäätöksen jälkeen omaehtoisesti 25.11.2020 tekemäänsä oikaisuun vai olisiko oikeusturva tullut myöntää ajalle 20.–25.11.2020, jolloin asia oli riitainen ja vakuutetun asiamiehen puolesta esitettiin perusteet väärälle vakuutusehtojen tulkinnalle vakuutuspäätöksessä 19.11.2020. Vakuutusyhtiö korvasi asiamiehen lausuman johdosta aiemman hylkäävän päätöksen 25.11.2020 antamatta asiassa pyydettyä oikeusturvapäätöstä;

4) onko vakuutusyhtiö toiminut korvausmenettelyssä asianmukaisesti ja hyvän vakuutustavan mukaisesti.

Tapahtumatiedot

Vakuutetut olivat tehneet venevahinkoa koskevan kirjallisen vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle 22.10.2020. Vakuutetut vastaanottivat 6.11.2020 vakuutusyhtiön asiaa koskevan hylkäävän korvauspäätöksen ja antoivat asian hoitamisen Lakiasiaintoimisto J Oy:lle. Vakuutetut olivat sanotun asiamiehensä välityksellä riitauttaneet 6.11.2020 päivätyn korvauspäätöksen ja pyytäneet asiassa oikeusturvaetua 6.11.2020 lukien. Vakuutetut olivat saaneet 18.11.2020 uuden korvauspäätöksen, joka ilmoituksen mukaan korvasi 6.11.2020 annetun korvauspäätöksen. Uusi korvauspäätös oli edelleen kielteinen, mutta perustelut olivat uudet ja muuttuneet.

Vakuutetut olivat ilmoittaneet sähköpostitse 18.11.2020 vakuutusyhtiölle, että asiassa oli tehty oikeusturvailmoitus ja pyydetty oikeusturvaedun myöntämistä, eikä pyydetty uutta korvausratkaisua 22.10.2020 tapahtuneesta vahinkotapahtumasta. Vakuutetut olivat saaneet 19.11.2020 hylkäävän oikeusturvapäätöksen ja ilmoittaneet asiamiehensä välityksellä 20.11.2020 riitauttavansa vakuutusyhtiön antaman oikeusturvapäätöksen. Vakuutetut olivat samalla hakeneet oikeusturvaetua vakuutusyhtiön antamaan kielteiseen oikeusturvaetua koskevaan korvauspäätökseen. Vakuutetut olivat vastaanottaneet 25.11.2020 uuden oikeusturvapäätöksen, joka oli korvannut aiemman, 19.11.2020 annetun oikeusturvapäätöksen. Vakuutettujen mukaan uusi korvauspäätös oli aiemman tavoin perusteiltaan ja omavastuun osalta väärä.

Vakuutetut olivat edelleen 26.11.2020 ilmoittaneet vakuutusyhtiölle, että asiassa ei ollut pyydetty korvaavaa oikeusturvapäätöstä hylkäävälle oikeusturvapäätökselle, vaan uutta oikeusturvapäätöstä riitautetulle ja 19.11.2020 annetulle hylkäävälle oikeusturvapäätökselle. Vakuutetut olivat 30.11.2020 vastaanottaneet vakuutusyhtiöltä sähköpostin, jossa vakuutusyhtiö ei ollut toimittanut pyydettyä korvauspäätöstä, vaan luetellut vakuutusehtoja. Vakuutetut olivat vastanneet sähköpostiin 30.11.2020 ja pyytäneet edelleen asiassa yksilöityä korvauspäätöstä perusteluineen. Vakuutusyhtiö oli lähettänyt 2.12.2020 kielteisen korvauspäätöksen vakuutetuille.

Korvauspäätös 25.11.2020

Vakuutuskirjaan on merkitty oikeusturvavahingon osalta minimiomavastuuosuudeksi 150 euroa, eikä 200 euroa, kuten korvauspäätöksessä on virheellisesti kirjattu.

Korvauspäätös 19.11.2020

Vakuutettujen mukaan vakuutusehto, jolla poissuljetaan korvaukset, mikäli vakuutetun riidan vastapuolena on vakuutusyhtiö, on vakuutetun kannalta kohtuuton. Kysymyksessä ei ole usein käytetty rajoitusehto, joka poissulkee korvattavuuden niissä tapauksissa, joissa on riitaa siitä, myönnetäänkö asiassa oikeusturvaa vai ei.

Vakuutusyhtiö on poistanut ehdon vuoden 2020 oikeusturvaehdoistaan. Yhtiö kuitenkin soveltaa sitä yhtä niihin vakuutuksiin, joihin sovellettavaksi tulevat vuoden 2019 oikeusturvaehdot.

Korvauspäätös 2.12.2020

Vakuutettujen käsityksen mukaan 20.11.2020 haettu oikeusturva liittyy vakuutetun veneen omistukseen, käyttöön tai kuljettamiseen. Vakuutusyhtiön vakuutusehdoissa 2020 ei myöskään ole yhtiöiden usein käyttämää rajoitusehtoa, jonka perusteella oikeusturvaa ei voisi hakea korvauspäätökseen, jolla oikeusturva on evätty.

Vaikka vakuutusyhtiö omaehtoisesti oikaisisi virheellisen vakuutuspäätöksensä vakuutettujen asiamiehen oikeusturvailmoituksen jälkeen, tulee sen antaa oikeusturvapäätös koskien aikaa, jolloin asia on ollut riitainen ja vakuutetut ovat joutuneet käyttämään asiamiestä. Asiamiehen kirjelmän johdosta vakuutusyhtiö on muuttanut päätöstään. Asiassa olisi tullut myöntää oikeusturva ajalle 20.–25.11.2020, jolloin asia oli riitainen ja vakuutettujen asiamiehen puolesta esitettiin perusteet väärälle vakuutusehtojen tulkinnalle vakuutuspäätöksessä 19.11.2020. Asiamiehen kirjelmän johdosta vakuutusyhtiö korvasi virheellisen päätöksensä 25.11.2020 päivätyllä uudella myöntävällä päätöksellä. Sinänsä asian päätyminen sovintoon riitautuksen jälkeen on positiivinen asia ja tavoite, mutta virheellisestä ensimmäisestä päätöksestä aiheutuneet asiamieskulut tulisi korvata.

Perusteeton hylkäävä oikeusturvapäätös 19.11.2020 on vaatinut yksityiskohtaista perehtymistä eri vuosien vakuutusehtoihin sekä sopimuksen syntyyn liittyviin asiakirjoihin tutustumista. Perusteettoman hylkäävän korvausratkaisun 19.11.2020 riitauttaminen on vaatinut juridiikan ammattilaisen käyttöä sopimusehtoihin ja sopimuksen syntymiseen liittyvissä kysymyksissä. Vakuutetut ovat siirtäneet asian hoitamisen Lakiasiaintoimisto J Oy:lle.

Toisin kuin vakuutusyhtiö lausumassaan väittää, vakuutusyhtiö on oikaissut virheellisen päätöksensä vasta vakuutettujen asiamiehen (ei vakuutettujen) riitautettua päätöksen. Vakuutetuilla on ollut hylkäävän korvauspäätöksen 19.11.2020 jälkeen tarve oikeudellisille avustamiselle aina vakuutusyhtiön uuteen korvauspäätökseen 25.11.2020 asti.

Yleisesti

Vakuutettujen käsityksen mukaan korvausratkaisut ovat järjestelmällisesti olleet vakuutetuille kielteisiä, mikä on vaatinut vakuutettuja selvittämään ja oikaisemaan korvauspäätöksissä esiintyneet mahdollisesti virheelliset vakuutusehtojen soveltamiset sekä vakuutussopimustulkinnat. Lisäksi vakuutusyhtiö on toistuvasti muuttanut hylkäävien korvausratkaisujen perusteluja ja antanut uusia korvaavia korvauspäätöksiä uusilla perusteilla sitä mukaan, kun vakuutetut tai asiamies ovat vedonneet soveltuviin vakuutusehtoihin. Tässä yksittäistapauksessa vakuutetuilla on ollut ehkä ammattinsa puolesta mahdollisesti normaalia paremmat edellytykset kyseenalaistaa vakuutusyhtiön korvauspäätökset.

Vakuutetut ovat myös aluksi pyrkineet kaikin käytettävissä olevin keinoin, aikaa ja vaivaansa säästämättä, antamaan mahdollisimman tarkan kuvan vahingosta ja vastanneet kaikkiin vakuutusyhtiön selvityspyyntöihin. Lopulta vakuutetut ovat turhautuneet ja ilmoittaneet vakuutusyhtiölle, ettei vakuutettujen ole enää syytä uhrata omaa aikaansa vakuutusyhtiön epäammattimaiseksi kokemansa korvauspäätösten muuttamiseen. Vakuutetut ovat kuluttajia ja vakuutusyhtiön tulisi objektiivisesti ja ammattimaisesti arvioida omia vakuutusehtojaan ilman, että vakuutetut joutuvat tutkimaan, ovatko korvausratkaisut vakuutusehtojen mukaisia ja mitä vakuutusehtoja mihinkin vahinkoon sovelletaan.

Vakuutusyhtiö on lisäksi laiminlyönyt velvollisuutensa antaa korvaushakemuksiin yksilöity perusteltu korvauspäätös. Asiamies on joutunut pyytämään annettuihin vahinkoilmoituksiin erikseen korvauspäätöksiä, kun niitä ei muutoin vakuutusyhtiön toimesta ole tehty.

Mikäli vakuutusyhtiön korvausratkaisujen todetaan olevan joltain osin puutteellisia, hyvän vakuutustavan tai ehtojen vastaisia, vakuutetut pyytävät yleisluontoista kannanottoa tässä tapahtumainkulussa esitetystä vakuutusyhtiön korvauskäytännöstä.

Vakuutusyhtiön vastine

Oikeusturvavakuutus on osa venevakuutustuotetta. 1.4.2018 voimaan tulleet oikeusturvavakuutusehdot ovat olleet osana vuoden 2019 venevakuutusehtoja. Vuonna 2019 ei ole julkaistu erillisiä oikeusturvavakuutusehtoja. Uusimmat oikeusturvavakuutusehdot tulivat voimaan 1.2.2020.

Vakuutusyhtiö katsoo, että vuoden 2019 oikeusturvavakuutusehtojen rajoitusehto, joka rajaa vakuutuksen voimassaolon silloin kun vakuutusyhtiö X on vakuutuksenottajan vastapuoli, ei ole tapauksessa oleellinen. Vakuutusyhtiö X on muuttanut 19.11.2020 antamaansa korvauspäätöstä siten, että vakuutettujen korvausasiaan sovelletaan vuoden 2020 oikeusturvaehtoja, joista tämä rajoitusehto on poistettu.

Vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutettujen 20.11.2020 hakema oikeusturvaetu ei ole oikeusturvaehtojen perusteella korvattava, koska riita-asia ei liity vakuutetun veneen omistamiseen, käyttöön tai kuljettamiseen.

Vakuutusyhtiö katsoo lisäksi, että se on toiminut hyvän vakuutustavan periaatteiden mukaisesti oikaistessaan vakuutettujen huomautuksen vuoksi korvauspäätöksen viivytyksettä vakuutettujen eduksi.

Vakuutusyhtiö katsoo, että se on toiminut korvausmenettelyssään vakuutuslainsäädännön ja hyvän vakuutustavan periaatteiden mukaisesti.

Korvauspäätös 25.11.2020 ja omavastuuosuus

Vakuutusyhtiö katsoo, että 25.11.2020 päivättyyn korvauspäätökseen on virheellisesti tullut merkityksi 200 euron omavastuu, joka on 1.2.2020 päivätyissä oikeusturvavakuutusehdoissa määritelty omavastuu. Korvauspäätökseen olisi tullut kuitenkin soveltaa vakuutetun vakuutuskirjaan merkittyä 150 euron omavastuuta. Tältä osin vakuutusyhtiö on muuttanut antamaansa korvauspäätöstä.

Vuoden 2019 vakuutusehtojen rajoitusehto

Vakuutusyhtiö on muuttanut aikaisemman 19.11.2020 antamansa korvauspäätöksen siten, että vakuutettujen korvausasiaan sovelletaan vuoden 2020 oikeusturvaehtoja, joista tämä rajoitusehto on poistettu. Vakuutusyhtiö on tehnyt erinäisiä muutoksia 1.2.2020 päivättyihin oikeusturvaehtoihin ja muun muassa kyseessä oleva rajoitusehto on poistettu näistä ehdoista. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan katso, että tällainen rajoitusehto olisi kohtuuton, mutta kuulee mielellään Vakuutuslautakunnan näkemyksen asiaan.

Oikeusturvaedun myöntäminen oikeusturvaetua koskevaan riita-asiaan

Oikeusturvavakuutusehtojen (voimassa alkaen 1.2.2020) kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetulle välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset oikeudellisesta avusta vakuutetun veneen omistusta, käyttöä ja kuljettamista koskevissa riidoissa. Kohdan 3.3 mukaan vakuutus ei ole voimassa sellaisissa riitatapauksissa, joissa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa tai jos vakuutetulla ei ole aiheellista etua saada asiansa käsitellyksi. Ehtojen kohta 5 mainitsee kustannukset, joista vakuutettu voi saada korvausta, mikäli ne ovat olleet välttämättömiä ja kohtuullisia. Vakuutetun omaa työtä tai menetettyä tuloa ei korvata.

Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan oikeusturvaedun hakeminen puhtaasti oikeusturvavakuutuksen korvausasiaan on riita-asia, joka ei liity vakuutetun veneen omistamiseen, käyttöön tai kuljettamiseen. Tämän lisäksi vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottajilla ei ole aihetta saada asiaansa käsitellyksi, koska asiassa ei ole vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ole ollut enää riitaa. Vakuutuksenottajille on myönnetty heidän hakemansa oikeusturvaetu. Koska asiassa ei ole riitaa, asian jatkamisesta syntyvät ulkopuolisen asianajajan laskuttamat kustannukset eivät ole välttämättömiä eivätkä kohtuullisia. Edellä mainituin perustein vakuutusyhtiö ei muuta 2.12.2020 antamaansa korvauspäätöstä.

Vakuutetut ovat saaneet 19.11.2020 päivätyn kielteisen korvauspäätöksen liitteenä muutoksenhakuohjeet, jonka mukaan korvauspäätökseen tyytymätön ohjataan aina ensimmäisenä ottamaan yhteyttä vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiö katsoo, että se on toiminut hyvän vakuutustavan periaatteiden mukaisesti oikaistessaan vakuutetun huomautuksen johdosta korvauspäätöksen viivytyksettä vakuutetun eduksi.

Vakuutusyhtiö katsoo, että se on toiminut korvausmenettelyssään vakuutuslainsäädännön ja hyvän vakuutustavan periaatteiden mukaisesti.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tulisiko asiakkaiden oikeusturvaedun epäämiseen liittyvät asiamieskulut korvata asiakkaiden oikeusturvavakuutuksesta. Asiakkaat ovat lisäksi pyytäneet Vakuutuslautakunnan kannanottoa siihen, onko sellainen vakuutusehto, jonka mukaan oikeusturvaetua ei myönnetä, jos riidan vastapuolena on oikeusturvan myöntämä vakuutusyhtiö, kohtuuton, sekä siihen, onko vakuutusyhtiö toiminut korvausmenettelyssään asianmukaisesti ja hyvän vakuutustavan mukaisesti.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehdot

1. Vakuutuksen tarkoitus

Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetulle välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset oikeudellisesta avusta vakuutetun veneen omistusta, käyttöä ja kuljettamista koskevissa riidoissa.

Vakuutussopimuslaki (542/1994)

8 § Tieto oikeusturvakeinoista

Korvaushakemuksen johdosta annettavasta tai muusta vakuutusta koskevasta päätöksestä on käytävä ilmi, jollei se ole olosuhteisiin nähden ilmeisen tarpeetonta, voidaanko ja millä tavalla asia saattaa tuomioistuimen, kuluttajavalituslautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi.

70 § Korvauksen suorittaminen

1 mom. Vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutustapahtumasta johtuva vakuutussopimuksen mukainen korvaus tai ilmoitettava, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut 69 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot.

Asian arviointi

Aluksi

Vakuutuslautakunta toteaa selvyyden vuoksi, että asiakkaiden venevahinkoa koskeva-asia riita käsitellään Vakuutuslautakunnassa erikseen. Tässä ratkaisussa otetaan ainoastaan kantaa oikeusturvaetua koskevaan riita-asiaan.

Tapahtumatiedot

Vakuutusyhtiö on antanut asiakkaille venevahinkoa koskevan korvauspäätöksen 6.11.2020, jonka asiakkaat ovat riitauttaneet 6.11.2020 vakuutusyhtiöön lähettämällään sähköpostilla. Asiakkaat ovat samassa sähköpostissa pyytäneet vakuutusyhtiötä myöntämään venevahinkoa koskevaan riita-asiaan oikeusturvaedun. Vakuutusyhtiö on tämän jälkeen lähettänyt uuden, venevahinkoa koskevan korvauspäätöksen asiakkaille 18.11.2020 asiakkaiden riitautuksen johdosta.

Vakuutusyhtiö on edelleen antanut 19.11.2020 päivätyn korvauspäätöksen, joka on koskenut oikeusturvaedun myöntämistä venevahinkoa koskevaan riita-asiaan. Kyseisessä päätöksessä on todettu, että omavastuuosuus on 200 euroa ja asiaan sovelletaan venevakuutusehtoja, jotka ovat tulleet voimaan 1.4.2019. Vakuutusyhtiö on evännyt oikeusturvaedun vedoten vakuutusehtojen kohtaan 3.3, jonka mukaan oikeusturvaa ei myönnetä tapauksessa, jossa vakuutusyhtiö on vakuutetun vastapuoli.

Vakuutetut ovat riitauttaneet vakuutusyhtiön 19.11.2020 päivätyn korvauspäätöksen 20.11.2020 vakuutusyhtiöön lähettämällään sähköpostilla. Perusteena on mainittu, että vakuutukseen tulee soveltaa 1.2.2020 voimaan tulleita ehtoja. Kyseisistä vakuutusehdoista on poistettu ehtokohta 3.3, johon korvauspäätöksessä 19.11.2020 on vedottu. Vakuutetut ovat samassa sähköpostiviestissä 20.11.2020 pyytäneet vakuutusyhtiötä myöntämään heille oikeusturvaedun riitautettuun oikeusturva-asiaan.

Vakuutusyhtiö on antanut 25.11.2020 päivätyn korvauspäätöksen, joka on päätöksen mukaan korvannut 19.11.2020 päivätyn korvauspäätöksen. Korvauspäätöksessä 25.11.2020 vakuutetuille on myönnetty oikeusturvaetu venevahinkoa koskevaan riita-asiaan. Lisäksi omavastuuosuus on korjattu oikean suuruiseksi.

Asiakkaat ovat vakuutusyhtiölle 26.11.2020 lähettämässään sähköpostissa edelleen pyytäneet oikeusturvaetua riitautettuun, 19.11.2020 annettuun oikeusturvapäätökseen. Vakuutusyhtiö on 30.11.2020 lähettänyt asiakkaille sähköpostitse tiedon, ettei oikeusturvaetua myönnetä riitautettuun oikeusturvaetuasiaan. Sähköpostissa on esitetty perustelut epäävälle päätökselle. Asiakkaat ovat tämän jälkeen lähettäneet vakuutusyhtiölle 30.11.2020 sähköpostitse pyynnön saada asiasta korvauspäätös. Asiakkaille on toimitettu 2.12.2020 päivätty korvauspäätös, jonka mukaan oikeusturvaetua ei myönnetä oikeusturvaetua koskevaan riita-asiaan muun muassa sillä perusteella, että kyseessä ei ole veneen omistusta, käyttöä tai kuljettamista koskeva riita-asia.

Venevakuutuksen oikeusturvaehdon kohtuuttomuus

Asiakkaat ja vakuutusyhtiö ovat pyytäneet Vakuutuslautakunnalta kannanottoa siihen, onko oikeusturvavakuutukseen liittyvä vakuutusehto, jonka mukaan oikeusturvaa ei myönnetä tapauksessa, jossa vakuutusyhtiö on vakuutetun vastapuoli, kohtuuton.

Mainittu ehtokohta, jonka mukaan oikeusturvaa ei myönnetä tapauksessa, jossa vakuutusyhtiö on vakuutetun vastapuoli, ei tule sovellettavaksi asiakkaiden vakuutussopimuksessa. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiakkailla ole tässä asiassa oikeussuojan tarvetta, minkä vuoksi Vakuutuslautakunta ei ota kantaa siihen, olisiko tällainen ehto yleisesti kohtuuton.

Oikeusturvaedun myöntäminen oikeusturvaetua koskevaan riita-asiaan

Vakuutettujen käsityksen mukaan 20.11.2020 haettu oikeusturva liittyy vakuutetun veneen omistukseen, käyttöön tai kuljettamiseen. Vakuutettujen mukaan heille tulisi myöntää oikeusturvaetu ajalle 20.–25.11.2020, jolloin oikeusturvaetua koskeva asia oli riitainen ja vakuutettujen asiamiehen puolesta esitettiin perusteet 19.11.2020 annetun korvauspäätöksen väärälle tulkinnalle.

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiakkaille on myönnetty oikeusturvaetu venevahinkoa koskevaan riita-asiaan 25.11.2020 päivätyllä päätöksellä. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan tämä päätös kattaa oikeusturvaedun venevahingon riitautuksesta alkaen ja riitautuksesta aiheutuneet asiamieskulut on korvattava tästä oikeusturvaedusta, jolloin oikeusturvaetua koskevaan riita-asiaan haettu oikeusturvaetu olisi haetulta osin tarpeeton.

Selvyyden vuoksi Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutettujen oikeusturvaetua koskevaan riita-asiaan hakema oikeusturvaetu ei ole liittynyt veneen omistamiseen, käyttöön tai kuljettamiseen, vaan oikeusturvaetua koskevaan riita-asiaan, jossa vastapuolena on ollut vakuutusyhtiö. Edellä sanotuin perustein uutta oikeusturvaetua ei tule myöntää oikeusturvaetua koskevaan riita-asiaan.

Vakuutusyhtiön menettely yleisesti

Vakuutusyhtiö on edellä selostetuin tavoin toimittanut asiakkaille venevahinkoa koskevia korvauspäätöksiä kaksi, joista jälkimmäinen on annettu sen jälkeen, kun asiakkaat ovat riitauttaneet ensimmäisen päätöksen. Vakuutusyhtiö on lisäksi antanut asiakkaille kaksi venevahinkoasiaa koskevaa oikeusturvaetupäätöstä, joista jälkimmäinen on korvannut ensimmäisen sen perustuessa väärien vakuutusehtojen soveltamiseen. Näistä ensimmäinen päätös on annettu 19.11.2020 ja toinen, korjattu päätös 25.11.2020.

Vakuutusyhtiö on lisäksi lähettänyt asiakkaille 30.11.2020 sähköpostin, jossa on evätty oikeusturvaetu oikeusturvaetua koskevaan riita-asiaan. Kyseisessä sähköpostiviestissä on myös selostettu ne vakuutusehdot, jotka tapaukseen soveltuvat.

Vakuutussopimuslaissa ei säädetä siitä, mitä tietoja korvauspäätöksessä on oltava. Kuitenkin vakuutussopimuslain 8 §:n mukaan korvaushakemuksen johdosta annettavasta tai muusta vakuutusta koskevasta päätöksestä on käytävä ilmi, jollei se ole olosuhteisiin nähden ilmeisen tarpeetonta, voidaanko ja millä tavalla asia saattaa tuomioistuimen, kuluttajavalituslautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi. Vakuutuslautakunnalle toimitetusta sähköpostiviestistä ei ilmene, että siihen olisi ollut liitettynä muutoksenhakuohjeet. Toisaalta asiakkaille on toimitettu muutoksenhakuohjaus jo aiempien korvauspäätösten yhteydessä, jolloin he ovat olleet yleisesti tietoisia mahdollisista muutoksenhakumenettelyistä.

Asiassa jää epäselväksi, onko vakuutusyhtiö tarkoittanut 30.11.2020 lähetetyn sähköpostiviestin korvauspäätökseksi vai oliko vakuutusyhtiön tarkoituksena lähettää korvauspäätös myöhemmin asiakkaalle. Korvauspäätös on kuitenkin asiakkaiden pyynnöstä annettu jo 2.12.2020, mitä voidaan pitää joutuisana menettelynä. Selvää kuitenkin on, että vakuutusyhtiön on lähetettävä oma-aloitteisesti korvauspäätös asiakkaalle, eikä vasta silloin, jos asiakas sitä pyytää.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on toimittanut korvauspäätöksensä asiassa vakuutussopimuslain 70.1 §:n edellyttämällä tavalla joutuisasti. Vakuutusyhtiö on myös korjannut virheellisen korvauspäätöksensä viipymättä. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on toiminut asiassa kokonaisuudessaan asianmukaisesti ja hyvän vakuutustavan mukaisesti.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että asiakkaille 25.11.2020 myönnetty oikeusturvaetu kattaa oikeusturvaedun venevahingon riitautuksesta alkaen, minkä vuoksi riitautuksesta aiheutuneet asiamieskulut on korvattava tästä oikeusturvaedusta. Muilta osin Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä oikeana eikä suosita siihen muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Luukkonen Yli-Rahnasto

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Alinentalo-Pelttari

Tulosta